Uttag – NLLMedicationDispense

Beskrivning av resursen Uttag.1. Inledning

Resursen Uttag beskriver uttag mot en förskrivning som finns registrerad i Nationella läkemedelslistan och där expedieringsunderlaget är elektroniskt.

2. Översikt

Länk till profilen NLLMedicationDispense i Simplifier.

Figur 1 - Tillämpning av profilen NLLMedicationDispense 

3. Attribut

Presentationskraven i tabell 1 nedan anger vad som ska visas för användaren i samband med att denna resurs hämtas och visas. Att ett attribut är obligatoriskt att visa innebär att det ska visas om information returneras i attributet i fråga. För kodade värden se Generella presentationskrav för anslutande aktör och system (P.30 och P.31). 

Tabell 1 - Attribut Uttag

Term

Termdefinition och anmärkning

FHIR


Kommentar FHIR

Presentationskrav apotek

Presentationskrav vård

Presentationskrav e-handel privatperson

Logiskt id för uttagunik identifierare för ett uttag

MedicationDispense.id


valfrittvalfrittvalfritt
Uttagsversionlöpnummer som räknar upp version på  uttaget om det backas, krediteras eller uppdateras

MedicationDispense.meta.versionID


valfrittvalfrittvalfritt
Expeditions-id

unik identifierare för  expedition på apotek

Anmärkning
Kan bestå av flera uttag mot olika förskrivningar för samma person.

MedicationDispense.extension:nllDispatchId


valfrittvalfrittvalfritt
Aktörens expeditions-idinternt expeditions-id hos apoteksaktör

MedicationDispense.extension:nllActorDispatchId


valfrittvalfrittvalfritt
Aktörens expeditionsrad-nummerunikt nummer för uttaget inom en expedition

MedicationDispense.nllDispatchRowNo


valfrittvalfrittvalfritt
Expeditionstidpunkt

tidpunkt när en expedition genomförs   

Anmärkning
Anges av apoteksaktör. Avser den tidpunkt då expeditionen görs i verkligheten, inte när den   registreras i Nationella läkemedelslistan. 
    
(Tidpunkten för registrering i Nationella läkemedelslistan ges av registrera-händelsens tidpunkt)

MedicationDispense.whenHandedOver

Vid beräkning av datum utifrån expeditionstidpunkt används datum.

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

Krediterande expeditions-id

Expeditions-id vid genomförande av backning eller kreditering av ett tidigare registrerat uttag.

MedicationDispense.extension:nllDispenseCrediting. extension:creditDispatchId

Ska anges vid kreditering, sätts av EHM vid backningvalfrittvalfrittvalfritt
Krediteringstidpunkttidpunkt när en expedition av typen backa eller kreditera, genomförs

MedicationDispense.extension:nllDispenseCrediting. extension:creditDateSka anges vid kreditering och backning

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

Bör visas tillsammans med händelseorsak på krediteringshändelsen.

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

Bör visas tillsammans med händelseorsak på krediteringshändelsen.

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

Bör visas tillsammans med händelseorsak på krediteringshändelsen.


Aktörens krediterande expeditionsradnummerunikt nummer för uttaget inom vid backa uttag eller kreditera

MedicationDispense.extension:nllDispenseCrediting. extension:creditDispatchRowNo

Utdata på backat eller krediterat uttag,
Attribut tillkommer till release 21.9 

valfritt

valfritt

valfritt

Handelsvara


obligatoriskt

Se generella presentationskrav P29.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P29.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P29.

Varunummer

unik identifierare för handelsvaruartikel   och icke-unik identifierare av läkemedelsartikel

Anmärkning
Varunumret är 6-siffrigt.

För handelsvaruartiklar (förbrukningsartiklar, teknisk sprit och livsmedel till barn under 16 år) är varunummer den unika identiteten och används därför som identifierare vid förskrivning.

För läkemedel är varunummer inte alltid unikt. Samma varunummer kan förekomma för flera olika läkemedelsartiklar, t.ex. vid parallellimport. Varunumret kan även ändras över tid. Vid förskrivning av läkemedel används därför NPL-id och NPL-pack-id som identifierare i stället.

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system  = http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/varunr

Hanteras som ett kodverk.

 


obligatorisktobligatorisktvalfritt
Läkemedel

Uttag registrerat från apotek i ett annat EU/EES kommer att använda Läkemedel uthämtat utomlands, ospecificerad i Produkt och artikelregistret (VARA) 

 • Gruppvarunummer: 698800
 • NPL Pack-id/SB-Pack-id:  SB23030210000
 • NPL-id: SB230302000001

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

NPL-id

unik identifierare av läkemedelsprodukt enligt Nationellt produktregister för läkemedel

Anmärkning
Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL. Innefattar även SB-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsprodukt. SB-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

 
Exempel på NPL-id: 20100709000050

Exempel på SB-id: SB060301000001

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system
http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/nplid

Hanteras som ett kodverk med både NPL-pack-id och NPL-id

Förekommer enbart som indata för validering. Sparas inte på uttaget.

valfrittvalfrittvalfritt

NPL-pack-id

unik identifierare av läkemedelsartikel enligt Nationellt produktregister för läkemedel

Anmärkning
Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL. Innefattar även SB-pack-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsartikel. SB-pack-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

    
Exempel på NPL-pack-id: 20130116100050

Exempel på SB-pack-id: SB060301100001

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system
http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/nplpackidHanteras som ett kodverk med både NPL-pack-id och NPL-id

 


valfrittvalfrittvalfrittAntal expedierade förpackningar

antal hela förpackningar som har expedierats

Anmärkning
Anges i heltal och ska inkludera eventuell bruten förpackning.

Exempel:
2 hela förpackningar + 1 bruten förpackning har expedierats. 3 st ska anges   som antal expedierade förpackningar.

MedicationDispense.extension:nllNumberOfPackagesDispensed


Obligatoriskt för uttag av helförpackning.

Finns inte på uttag som avser dosdispenserade läkemedel.

Obligatoriskt för uttag av helförpackning.

Finns inte på uttag som avser dosdispenserade läkemedel.

Obligatoriskt för uttag av helförpackning.

Finns inte på uttag som avser dosdispenserade läkemedel.

Avräknad mängd

mängd som ska avräknas mot förskrivningens kvarvarande mängd

Anmärkning
Används när den expedierade mängden inte kan användas för att avräkna kvarvarande mängd på korrekt sätt. Exempelvis vid expediering av artikel med annan styrka eller enhet jmf. med förskriven artikel.

MedicationDispense.extension:nllDeductedQuantity


obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1)

valfritt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet 1)


valfritt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1)


Expedierad mängd

mängd av artikeln som har   expedierats

Anmärkning
Beräknat eller angivet värde.

Vid expediering av helförpackning beräknas expedierad mängd utifrån   förpackningsstorlek.

Om helförpackningen bryts kan apoteksaktören ange hur stor mängd som har   expedierats. Detta görs alltid vid expediering av dosdispenserade läkemedel.  

Exempel: 
Vid 30 tabletter (ur en läkemedelsartikel med 50 tabletter) är den   expedierade mängden 30.

MedicationDispense.quantity.value


obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1)

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1)

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet1)

Uttagstyp

typ av uttag

MedicationDispense.type.coding.code

Metadata
MedicationDispense.type.coding.system
MedicationDispense.type.coding.version

Används för att definiera typ av uttag. En av följande kodvärden ska anges

 • SP ska anges om helförpackning
 • DD ska anges om dosdispenserat
 • TF ska anges istället för SP om en startförpackning expedieras

Se nästkommande rader för beskrivning av de olika kodvärdena

ValueSet: dispense-types (simplifier.net)

Det ska tydligt framgå för användaren om uttaget avser helförpackning eller dosdispenserat läkemedel alternativt om uttaget avser en startförpackning.Det ska tydligt framgå för användaren om uttaget avser helförpackning eller dosdispenserat läkemedel alternativt om uttaget avser en startförpackning.Valfritt att det ska framgå för användaren om uttaget avser helförpackning eller dosdispenserat läkemedel alternativt om uttaget avser en startförpackning.

Helförpackningsuttag

uttag som avser helförpackning

MedicationDispense.type.coding.code = SP

Kodvärde som definierar uttagstyp
ValueSet: dispense-types (simplifier.net)

Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.

Dosdispenserat uttag

uttag som dosdispenseras

Anmärkning
Att få sina läkemedel dosdispenserade innebär att läkemedlet tas ut från   tillverkarens originalförpackning för att paketeras i påsar tillsammans med   andra läkemedel som ska tas vid ett och samma doseringstillfälle.

MedicationDispense.type.coding.code = DD


Kodvärde som definierar uttagstyp
ValueSet: dispense-types (simplifier.net)

Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.

Expedierad Startförpackning

uttag som avser en startförpackning

Anmärkning
En startförpackning är den minsta förpackningsstorleken av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel.

Anges endast vid helförpackningsexpediering.
Uttag av en startförpackning sker utöver den förskrivna totalmängden.

MedicationDispense.type.coding.code = TF


Kodvärde som definierar uttagstyp
ValueSet: dispense-types (simplifier.net)

Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.Förmånsvalförmån angiven för ett visst uttag

MedicationDispense.extension:nllBenefitChoiceCode

ValueSet: benefit-choices (simplifier.net)

obligatorisktobligatorisktvalfritt
Generikautbyte utfört

markering som anger om generiskt utbyte är utfört

Anmärkning
Generiskt utbyte innebär att förskriven läkemedelsartikel har bytts ut till en likvärdig artikel.

Regler för vad som får bytas ut inom generikautbyte sätts av Läkemedelsverket.

MedicationDispense.substitution.wasSubstituted


obligatorisktobligatorisktvalfritt
Beslut slutexpediering

beslut att frångå automatiska regler för slutexpediering

Anmärkning
Möjliga värden:
    - Slutexpediera
    - Slutexpediera inte

MedicationDispense.extension:nllCompletePrescriptionChoice


Används för att slutexpediera en aktiv förskrivning eller  för att aktivera en slutexpedierad förskrivning.

Förekommer enbart som indata för validering. Sparas inte på uttaget.

ValueSet: complete-prescription-choices (simplifier.net)

N/AN/AN/A
Uttagsstatus

status på uttaget

MedicationDispense.status

Obligatoriskt.

ValueSet: medication-dispense-status (simplifier.net)


valfritt

Uttagsstatus kan vara expedierat eller borttaget.

Om uttaget är expedierat eller borttaget (backat eller krediterat) framgår även av händelsen som kopplas till uttaget.


valfritt

Uttagsstatus kan vara expedierat eller borttaget.

Om uttaget är expedierat eller borttaget (backat eller krediterat) framgår även av händelsen som kopplas till uttaget.

valfritt

Uttagsstatus kan vara expedierat eller borttaget.

Om uttaget är expedierat eller borttaget (backat eller krediterat) framgår även av händelsen som kopplas till uttaget.


Uttagsnotering

expedierande apotekspersonals kommentar om uttaget

Anmärkning
Exempel:
    - Patienten ska på semester. Därför har två uttag expedierats.
    - Patienten klarar inte av tryckförpackning. Därför har utbyte skett till burk.
   

MedicationDispense.note.text
obligatorisktobligatorisktN/A

Filtreras bort av E-hälsomyndigheten.

Dosering(av läkemedelsprodukt:) uppgift om dos och periodicitet

Anmärkning
I Nationella läkemedelslistan kan dosering även anges vid förskrivning av handelsvaror. 

MedicationDispense.dosageInstruction

Förekommer som en struktur i Uttag. Dosering beskrivs i Dosering - NLLDosage

Om ingen dosering anges för uttaget så är det doseringen från förskrivningsversionen som expedierades som ska visas.


Obligatoriskt enligt krav i TA 21 och TA 22.

Om uttagsdosering (doseringsinstruktion, administreringsinstruktion eller annan instruktion) anges r det expedierade uttaget så är det uppgifterna från uttaget som ska tas med i doseringsanvisningen som ska skrivas ut på etiketten alternativt visas digitalt kopplat till det enskilda uttaget.

Observera att förskrivningar av handelsvaror kan sakna dosering.

Obligatoriskt enligt krav i TA 21 och TA 22.

Om uttagsdosering (doseringsinstruktion, administreringsinstruktion eller annan instruktion) anges för det expedierade uttaget är det uppgifterna från uttaget som ska tas med i doseringsanvisningen som ska skrivas ut på etiketten alternativt visas digitalt kopplat till det enskilda uttaget.

Observera att förskrivningar av handelsvaror kan sakna dosering.

Obligatoriskt att visa doseringsanvisning enligt TA 21.

Om uttagsdosering (doseringsinstruktion, administreringsinstruktion eller annan instruktion) anges för det expedierade uttaget är det uppgifterna från uttaget som ska tas med i doseringsanvisningen som ska skrivas ut på etiketten alternativt visas digitalt kopplat till det enskilda uttaget.

Observera att förskrivningar av handelsvaror kan sakna dosering.

Referens till förskrivning

Hänvisning till en förskrivning.
Referens till förskrivning från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.

MedicationDispense.authorizingPrescription

Referens som pekar på en förskrivning eller en viss version av förskrivning. Version anges genom att använda suffixet /_history/[version]

 Se Förskrivning – NLLMedicationRequest.

valfrittvalfrittvalfritt
Accepterade varningarlista med AFF-kontroller som har gett varning och accepterats av farmaceut för ett uttag

MedicationDispense.detectedIssues

Anges som inbäddad resurs, se NLL. AFF-fel och varningar – NLLDetectedIssue

Förekommer enbart som indata för validering. Sparas inte på uttaget.


N/AN/AN/A

1) Se Förpackningsenhet i Artikel-NLLMedication eller motsvarande i VARA/Sil


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12021-02-02

Metadata tillagd för Uttagstyp. 

Mindre justering av anmärkning på varunummer.

1.22022-03-30
 • Ändrat presentationskrav för handelsvara till  "obligatoriskt, Se generella presentationskrav P29.
 • Rättat länk till Simplifier så att den pekar på Guide istället för direkt på profilen
 • Rättat version historik, datum och version.
1.32022-05-25Förtydligat presentationskrav för privatperson e-handel för Expedierad mängd till: "obligatoriskt Ska visas i kombination med enhet." samt för Antal expedierade förpackningar till: 

"Obligatoriskt för uttag av helförpackning. Finns inte på uttag som avser dosdispenserade läkemedel."

1.42022-11-10Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet
1.52023-05-04

Förbättrad dokumentation

 • Förtydligat referens mellan enhet och förpackningsenhet som en not efter tabellen:
  1) Se Förpackningsenhet i Artikel-NLLMedication eller motsvarande i VARA/Sil.
 • Förtydligat hur varunummer, NPL-Id och NPL Pack-Id hanteras i kolumn FHIR och Kommentar FHIR

 • Ändrat namn och definition på termen referens till förskrivningsversion till referens till förskrivning.
 • Lagt till anmärkning  om att dosering även kan anges vid förskrivning av handelsvaror.
1.62023-11-09

Förbättrad dokumentation

 • Under rubrik 3 Attribut. Tagit bort mening som hänvisade till att ändringsbara attribut på andra resurser ska visas.
 • Förbättrad läsbarhet
1.72024-02-22

Uppdatering

 • Aktörens krediterande expeditionsradnummer, tillkommande attribut till release 21.9

Förbättringar dokumentation:

 • Kapitel 3 attribut. Ändrat hänvisning för hantering kodade värden.