TA 50 – Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal på dosapotek kan kontrollera eller registrera produktionsuttag för en eller flera dosdispenserade förskrivningar för en patient med dossamtycke (dospatient).

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal på dosapotek kan kontrollera eller registrera produktionsuttag för en eller flera dosdispenserade förskrivningar för en patient med dossamtycke (dospatient).

Registrering av ett uttag görs i samband med expediering av en förskrivning. Uttaget innehåller information om vad som expedierats och vilken mängd. Det sparas även information om vem som registrerat uttaget och när det gjorts.

Innan ett uttag registreras är det möjligt att göra en kontroll av uttaget. Syftet med denna kontroll är att identifiera eventuella felaktigheter innan uttaget registreras.

I samband med kontroll och registrering av uttag genomförs automatiska format– och författningskontroller (AFF-kontroller). Dessa kontroller kan vara avvisande eller ge en varning. Avvisande fel måste åtgärdas och varningar ska åtgärdas eller accepteras av expedierande apotekspersonal för att uttaget ska vara möjligt att registrera.

Registrering av uttag avseende helförpackning, även för patient med dossamtycke, beskrivs i tillämpningsanvisning TA 46 – Registrera och kontrollera uttag – Apotek.

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning: 

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

Definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.
Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

ExpeditionBundleNLLDispatch
UttagMedicationDispense

NLLMedicationDispense

DoseringDosageNLLDosage
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationDispense

Personal

PractitionerNLLPractitioner
AFF varningar och felDetectedIssuesNLLDetectedIssues

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Kontrollera produktionsuttag 

Variant 1.1 Kontrollera produktionsuttag

KRAV Krav-ID: 50:1:1.1

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal kontrollerar dosdispenserade uttag inför produktionsuttaget (expediering) för att bedöma och kunna korrigera eventuella fel eller varningar innan en registrering av uttag sker. Inga uppgifter sparas vid kontrollera uttag.

Information som krävs för varianten, och de kontroller som görs av informationen finns under kapitel 2.4 - Efterfrågad information samt 3.0 - Regler och kontroller

2.3. Delfunktion 2 – Godkänn Produktionsuttag 

Variant 2.1 Godkänn Produktionsuttag 

KRAV Krav-ID: 50:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Expedierande apotekspersonal på dosapotek registrerar uttag för dosdispenserade förskrivningar. Om inga fel eller varningar förekommer sparas uttag för de förskrivningar som ingår i expedieringen. Om fel eller varningar förekommer på någon av de ingående uttagen i expedieringen avvisas hela expedieringen och inget uttag registreras.

Information som krävs för att godkänna uttaget och de kontroller som görs av informationen finns under kapitel 2.4 - Efterfrågad information samt 3.0 - Regler och kontroller

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

För variant 1.1 Kontrollera produktionsuttag ska FHIR-operationen kontrollera uttag, $verify, användas. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera produktionsuttag

Term

villkor

Förskrivning

N/A
UttagSka anges om ett uttag registreras
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringSka anges om ett eller flera uttag registreras i en expediering (bundle).
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om AFF-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Resurssamling

Om flera uttag ingår i samma expediering används en resurssamling för att hålla ihop uttag i expediering i en transaktion. Se informationsspecifikation Resurssamling-bundle.

Informationsresurs Uttag

Produktionsuttag anges enligt informationsspecifikation – Uttag – NLLMedicationDispense. 

Tabell 3. Attribut informationsresurs Uttag

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttagSätts automatiskt enlig Auto38
UttagsversionSätts automatiskt enlig VR123
Expeditions-id

Antingen anges expeditions-id eller sätts automatiskt enligt VR035 av eHM.

Ingår i dubblettkontroll VR168

Om expeditions-id anges kontrolleras att:

 • samma expeditions-id är angivet för alla ingående uttag VR035
 • expeditions-id är unikt för expedieringen kontrolleras i AFF.

Expeditions-id hämtas med tjänsten HamtaExpeditionsIdService. Detta id ska sedan användas i rapportering till FOTA och HKDB.

Tjänsten finns specificerad i bilaga GT - Funktionsspecifikation.

Aktörens expeditions-idObligatorisk
Kontrolleras i VR164 för uttag i samma expediering

Aktörens expeditionsradnummerObligatorisk
Ingår i dubblettkontroll VR168

Ska vara unikt inom expedieringen, valideras i AFF.


ExpeditionstidpunktObligatorisk.
Att datumet är rimligt kontrolleras enligt VR051.
Ska vara samma tidpunkt för alla uttag i expedieringen.
Krediterande expeditions-idIgnoreras

Angivet värde ignoreras. Används enbart vid backning eller kreditering av uttag

KrediteringstidpunktIgnorerasAngivet värde ignoreras. Används enbart vid backning eller kreditering av uttag
Handelsvara

Varunummer

Obligatorisk för handelsvara.
Valideras i AFF.

Läkemedel

NPL-id

Obligatorisk för läkemedel.
Valideras i AFF.
Används bara för validering, sparas inte på uttaget

NPL-pack-id

Obligatorisk för läkemedel.
Valideras i AFF.

Antal expedierade förpackningarFår inte anges
Avräknad mängdFår inte anges
Expedierad mängdObligatorisk
Angivet värde ska vara > 0

UttagstypObligatoriskt att ange en uttagstypDosdispenserade och helförpackningsuttag kan inte blandas i en expediering enligt VR153

Helförpackningsuttag

Får inte angesHelförpackningsuttag hanteras i TA 46 – Kontrollera och godkänn uttag– Apotek

Dosdispenserat uttag

Kodvärde "DD" ska anges vid dosdispenserade uttag.

Att förskrivningen är dosdispenserad valideras i R002 och VR153

Expedierad Startförpackning

Får inte anges
FörmånsvalObligatorisk.
Giltigt kodvärde valideras i VR036

Om expediering får göras inom förmån valideras i AFF.

Generikautbyte utfört

Obligatorisk om expediering inom förmån, valideras i AFF.
Giltiga värden "True" eller "False"

Om expediering utom förmån är det valfritt att ange.

Beslut slutexpediering

Får inte anges


Uttagsstatus

Obligatorisk.
Giltigt värde "Expediera" kontrolleras i VR151.


Uttagsnotering

Valfritt. 
Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Dosering

Får inte anges.
Valideras i R006

Planerad dosering från förskrivningen används alltid för dosdispenserade uttag

Referens till förskrivning

Obligatorisk.
Referens till förskrivning och senaste förskrivningsversion ska anges, valideras i AFF och VR150

Uppgift om patient finns på expedierad förskrivning.

Accepterade varningar

Valfritt.
Vid
funktion för att kontrollera uttag returneras alla avvisande fel och varningar. Vid funktion för att registrera uttag kan varningar accepteras av farmaceut enligt VR037

Inbäddad resurs i uttag, se informationsspecifikation AFF fel och varningar – NLLDetectedIssue, samt instruktioner i Krav på anropsresultat och felhantering.

Informationsresurs Dosering

Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

Dosering får inte anges för produktionsuttag enligt R006. Dosering från expedierad förskrivningsversion används alltid.

Informationsresurs Händelse

Händelsen anges enligt informationsspecifikation – Händelse – NLLProvenance och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4. Attribut informationsresurs Händelse

Kravterm

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07
HändelsetypObligatorisk. 
Gilgit värde "Expediera"
 Ingår i dubblettkontroll VR168
Beskrivning händelseorsakFår inte angesIngen händelseorsak får anges kopplat till uttaget. Notering kring uttaget kan anges i uttagsnotering 
HändelseorsakIgnoreras
ResursreferenserKompletteras automatiskt enligt VR105.
UtförareObligatoriskSe informationsresurs Personal utförare (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)
Uppdragsgivare

Autokompletteras enligt VR149 med den farmaceut på ett dosapotek som närmast i tid godkände patientens dosunderlag.

Se informationsresurs Personal uppdragsgivare (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)

Att en uppdragsgivare inte anges kontrolleras i VR107

Informationsresurs Personal

Uppgifter om expedierande apotekspersonal samt arbetsplats, anges enligt informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner. I tabell 5 nedan listas den information i Personal som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5. Attribut informationsresurs Personal

Term

Villkor
PersonalUtförare 
Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal

Uppdragsgivare

Den farmaceut på ett dosapotek som närmast i tid godkände patientens dosunderlag sätts automatiskt som uppdragsgivare

Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Sätts automatiskt enligt VR149
Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Sätts automatiskt enligt VR149
Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt VR033

Kommentar:
Anges inte för icke legitimerad apotekspersonal eller för farmaceut med förordnande.

Sätts automatiskt enligt VR149

Individuell förskrivarkodFår inte angesFår inte anges
GruppförskrivarkodFår inte anges.Får inte anges
Användar-idObligatorisk.Sätts automatiskt enligt VR149
EfternamnObligatorisk.Sätts automatiskt enligt VR149
FörnamnObligatorisk.Sätts automatiskt enligt VR149
TelefonInga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal. Telefonnummer till arbetsplatsen hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.

Tillgänglig för patient

Får inte angesFår inte anges

Telefonnummer

Får inte angesFår inte anges

Telefonnummer tillhör

Får inte angesFår inte anges

Rangordning

Får inte angesFår inte anges
ArbetsplatsObligatoriskt att ange information om apotekspersonals arbetsplats.

Med undantag för arbetsplatsnamn som hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.

Information om arbetsplats autokompleteras för uppdragsgivaren.

Med undantag för arbetsplatsnamn som hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.

Arbetsplats-id

Obligatorisk.
Angiven GLN-kod valideras mot intyget VR039 och mot Expeditionsställeregistret VR025.

Sätts automatiskt enligt VR149

Arbetsplats-id typ

ObligatoriskSätts automatiskt enligt VR149

Arbetsplatsnamn

Får inte angesFår inte anges.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk.
Giltigt värde "Apotek", valideras enligt VR110.

Sätts automatiskt enligt VR149

Adressuppgift

Får inte anges för apotekspersonal, med undantag för Landskod på utföraren.

Adressuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.

Adresstyp

Får inte angesFår inte anges

Adress

Får inte angesFår inte anges

Postort

Får inte angesFår inte anges

Postnummer

Får inte angesFår inte anges

Landskod

Valfritt.
Om angivet giltigt värde "SE".
Får inte anges

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Reglerna finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6 . Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR025Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR030Expediering och händelsetyper
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret 
VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR035Hantera expeditions-id/krediterande expeditions-id
VR036Giltiga värden i förmånsval
VR037Hantering av AFF-varningar vid expedition
VR038Expedition till unik person
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR051Kontroll av expeditionstidpunkt eller krediteringstidpunkt
VR099

Förändring av dosunderlagets status och version

VR102Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107

Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange

VR110

Kontrollera arbetsplatstyp på Arbetsplats

VR123Uttagsversion
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges
VR149Information om uppdragsgivare kompletteras när produktionsuttag godkänns
VR151Kontrollera uttagsstatus
VR153Helförpackningsuttag och dosdispenserade uttag får inte blandas i en expediering som registreras
VR164Kontroll av aktörens expeditions-id
VR168Dubblettkontroll uttag

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut enligt specificerade regler. Reglerna finns beskrivna i Automatiska kompletteringar

Tabell 7. Automatiska Kompletteringar som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras
Auto07Komplettering av tidpunkt för händelse
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id
Auto38Komplettering av logiskt id för uttag

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

R002

Endast dosdispenserade förskrivningar kan expedieras om dosdispenserat uttag görs.

Kontroll att expedierade förskrivningar är dosdispenserade.2-25-26 Endast dosdispenserade förskrivningar kan expedieras

R006

Uttagsdosering får ej anges för uttag på dosdispenserad förskrivningKontroll att ingen uttagsdosering är angiven vid produktionsuttag. Dosering från expedierad förskrivningsversion används alltid.


2-25-175 Uttagsdosering kan ej anges på uttag tillhörande en dosdispenserad förskrivning.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid expediering körs EXP-kontrollerna. 

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Reglerna finns beskrivna i Formatkontroller.

Tabell 9. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

5. Rekommendationer

REKOMMENDATION

För alla förskrivningar som skapats via en aktör ansluten via versionspaket 17.1 kommer uppgift om "Förmånsvillkor uppfyllda" endast att anges i doseringstexten. Det är alltid informationen i doseringstexten som gäller i dessa fall. Vid expediering av dessa förskrivningar kommer AFF-varning, P.103 returneras. Expedierande apotekspersonal bör uppdatera förskrivningen med flagga för "Förmånsvillkor uppfyllda" innan expediering för att underlätta vid nästa expediering.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Borttagna verksamhetsregler

 • VR043 Expedierad mängd, borttagen gäller inte för dosdispenserade uttag
 • VR085 Identifiering av doseringstyp, borttagen tillämpas inte då ingen uttagsdosering kan skapas för dosdispenserade uttag.
 • VR099 Förändring av dosunderlagets status och version, tillämpas inte eftersom dosunderlaget måste vara godkänt innan produktionsuttag får utföras.

Nya verksamhetsregler

 • VR164 Kontroll av aktörens expeditions-id
 • VR168 Dubblett kontroll uttag
 • VR153 Helförpackningsuttag och dosdispenserade uttag får inte blandas i en expediering som registreras

Förtydligat hur accepterade varningar hanteras VR037, informerat om att kontroll kommer införas som innebär att accepterade varningar enbart kan anges vid delfunktion 2 - Godkänn produktionsuttag

Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet

1.22022-05-25

Förbättringar dokumentation

 • Förtydligat i kapitel 2.4. under avsnitt om dosering, att dosering från förskrivning alltid används vid produktionsuttag 
 • Under 3.3 Specifika verksamhetsregler förtydliganden i regel R002 och R006
 • Ny rekommendation för "Förmånsvillkor uppfyllda" tillagd i kapitel 4.1.
 • Språkliga förbättringar samt ensning
1.3 2022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler lagt till kolumn för felkod och felmeddelande.
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud.

 • Förtydligat hänvisning kring dosering under rubrik om informationsresurs dosering
 • Språkliga förbättringar
1.42023-05-04

Förbättringar dokumentation

 • Ändrat namn på kapitel Informationsresurs expediering till Informationsresurs Resurssamling.
 • Lagt till symboler för krav.
 • Flyttat stycke om rekommendationer i kapitel 4 till ny rubrik kapitel 5 rekommendationer.
 • Mindre språkliga förbättringar för bättre läsbarhet.
1.52023-08-24

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 2.4.6 förtydligat ledtexter för telefon, arbetsplats och adressuppgift.
1.62023-11-09

Förbättrad hantering expeditions-id.  Nytt är att expeditions-id som hämtas via tjänsten HamtaExpeditionsIdService kan anges.

Om ett expeditions-id anges kontrolleras att det är unikt enligt VR035. Samt att alla uttag expedieringen har samma Expeditions-id valideras i AFF
Om expeditions-id inte anges sätts det fortsatt automatiskt av EHM.

1.72024-02-22

Förbättringar dokumentation

 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod.
1.8 2024-05-06

Förändring:

 • Under Informationsresurs personal: tillägg att legitimationskod inte anges för Farmaceut med förordnande på utföraren eller kompletteras på uppdragsgivaren.