TA 18 – Godkänn dosunderlag – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur en farmaceut på dosapotek godkänner ett dosunderlag.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur en farmaceut på dosapotek godkänner ett dosunderlag.

Att godkänna ett dosunderlag innebär att farmaceuten tar ställning till de förändringar som skett i patientens läkemedelslista och godkänner dessa för produktion och expediering.

När en förskrivning som tillhör en patient med dossamtycke (dospatient) förändras på ett sätt som kan påverka produktionen av dospåsar sätts dosunderlagets status automatiskt till "Ej godkänt". För att produktion och expediering från dosapoteket ska kunna ske behöver ändringarna granskas formatmässigt och farmakologiskt och godkännas av en farmaceut på dosapoteket. Genom att sätta dosunderlagets status till "Godkänt" markeras att kontrollen är genomförd. De förändringar som måste granskas är: ny förskrivning, ändring av befintlig förskrivning samt akut utsättning av befintlig förskrivning.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

  • Farmaceut på apotek.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

1.3. Resurser 

I tabellen 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan. 

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Dosunderlag

Basic

NLLMultiDoseDispensingBasis 

Händelse

Provenance

NLLProvenance

Specialiserad profil

NLLProvenanceBasicMultiDoseDispensingBasis

Patient

Patient

NLLPatient

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

Förskrivning

MedicationRequest

NLLMedicationRequest

Information läkemedelslista

Basic

NLLMedicationListInfo

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

2.2. Delfunktion 1 – Godkänn dosunderlag

Variant 1.1  Farmaceut på dosapotek godkänner dosunderlag

Krav-ID: 18:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Farmaceut på apotek ska kunna godkänna dosunderlaget för en dospatient vars läkemedelslista farmaceuten just har utfört en farmakologisk kontroll för.

2.3. Efterfrågad information

Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Informationsresurs Dosunderlag

Tabell 2. Attribut informationsresurs Dosunderlag

Term

Villkor

Kommentar

Dosunderlags-id

Obligatorisk


Dosunderlagsversion

Angivet värde valideras enligt R006 och räknas upp enligt R003


Patientreferens

Får inte ändras


Resurstyp Dosunderlag

Ska alltid vara till "multidosedispbasis" för dosunderlag


Senaste statusändring

Angivet värde ignoreras. Sätts automatiskt enligt R003


Dosunderlagsstatus

Sätts automatiskt enligt R003


Dosproducent

Får inte anges när Händelsetyp är "Godkänn dosunderlag". Valideras enligt VR134


Akut förändring

Ignoreras,
Kompletteras enligt R005


Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 3. Attribut informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Sätts automatiskt enligt Auto33


Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07


Händelsetyp

Obligatorisk, "Godkänn dosunderlag" måste anges


Händelseorsak

Får inte anges


Beskrivning händelseorsak

Får inte anges


Resursreferenser

Innehåller referens till dosunderlaget som uppdateras.


Utförare

Obligatorisk. Se informationsresurs Personal

Farmaceut på apotek som utför registreringen

Uppdragsgivare

Får inte anges enligt VR107


Informationsresurs Personal 

Referens till informationsresurs Personal finns på  informationsresurs Händelse ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster när farmaceut på dosapotek godkänner dosunderlag.

Utförare

Tabell 4. Attribut informationsresurs Personal

Term

Personal

Villkor

(Farmaceut på apotek)

Kommentar

Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034.

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033


Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033. Om ingen legitimationskod angivits kompletteras Legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt  VR033.

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.

Individuell förskrivarkod

Får inte anges


Gruppförskrivarkod

Får inte anges


Användar-id

Obligatoriskt


Förnamn

Obligatoriskt


Efternamn

Obligatoriskt


Telefon

Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges.

Telefonnummer

Får inte anges


Rangordning

Får inte anges


Tillgänglig för patient

Får inte anges


Telefonnummer tillhör

Får inte anges


Arbetsplats

Arbetsplatstyp

Obligatorisk. "Apotek" ska anges. Valideras enligt VR110.


Arbetsplats-id

Obligatorisk 

Angiven GLN-kod valideras mot intyget VR039 och mot Expeditionsställeregistret VR025


Arbetsplats-id typ

Obligatorisk

Ska vara GLN-kod för apotek


Arbetsplatsnamn

Får inte anges


Adressuppgift

Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges.

Adresstyp

Får inte anges


Adress

Får inte anges


Postnummer

Får inte anges


Postort

Får inte anges


Landskod

Får inte anges


3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 5. Generella verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

VR033

Validering av legitimation mot FORS

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR039

Validering av anropande apotek mot intyget

VR041

Komplettera legitimationskod från FORS utifrån personnummer i intyget

VR107

Uppdragsgivare inte tillåten

VR110

Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR134

Validering av dosapotek

VR144

Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. Nedan listas de automatiska kompletteringar som görs i den här tillämpningsanvisningen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 6. Automatiska kompletteringar

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto33

Händelsen kompletteras med ett händelse-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten tar ansvar för. 

Nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Tabell 7. Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande

R001

Validering av dosunderlagstatus

Det går bara att godkänna ett dosunderlag om senaste versionen av patientens dosunderlag har status "Ej godkänt".

2-25-215 Dosunderlag har en status som inte är Ej Godkänt. Endast dosunderlag med status 'Ej godkänt' kan godkännas.

R003

Uppdatering av dosunderlaget vid godkännandet

Status för dosunderlaget sätts till "Godkänt". Senaste datum för ändring uppdateras till tidpunkten för godkännandet. Dosunderlagets version räknas upp med 1.

N/A

R005

Uppdatering av akutmarkeringar

Eventuella akutmarkeringar som finns på patientens samtliga dosdispenserade förskrivningar sätts om till FALSE.

N/A

R006

Validering av dosunderlagsversion

Den angivna versionen av dosunderlaget som godkänns måste vara den senaste versionen av dosunderlaget.

2-25-695 Det finns en senare version av dosunderlaget eftersom det skett förändringar i patientens läkemedelslista.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Lagt till attributet "Resurstyp dosunderlag"
1.22022-11-10

Förbättringar dokumentation:

  • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler
    • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
  • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.32024-02-22

Förbättringar dokumentation:

  • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod i tabell 4.
  • I tabell 2,  Akut förändring hanteras enligt R005.
1.42024-05-06

Tagit bort regel R002. Den ersätts av VR134.

Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.