TA 51 – Efterregistrera uttag – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan efterregistrera uttag som redan skett.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan efterregistrera uttag som redan skett.

Det finns olika tillfällen då expedierande apotekspersonal kan behöva efterregistrera uttag. Detta styrs av Läkemedelsverkets föreskrifter  (HSLF-FS 2021:75). För mer information se Hantering av pappersrecept i Nationella Läkemedelslistan och Hantering av utländska förskrivningar och uttag i Nationella läkemedelslistan:

 • I samband med att man registrerar in en förskrivning från en receptblankett i Nationella läkemedelslistan kan det finnas gjorda uttag på förskrivningen som också behöver registreras in. Uttagen kan vara gjorda på annat apotek i Sverige eller på ett apotek i ett annat EES-land.
 • När man omvandlat en elektronisk förskrivning till pappersformat och förskrivningen ska omvandlas tillbaka till elektroniskt format kan det ha utförts uttag som behöver efterregistreras. Enbart de uttag som är utförda under perioden som förskrivningen varit utskrivet (har haft aktuellt format papper), ska efterregistreras. 

Uttag som efterregistreras påverkar beräkningen av den återstående mängden och antal uttag som är kvar på förskrivningen. 

Innan ett uttag efterregistreras är det möjligt att göra en kontroll av uttaget. Syftet med denna kontroll är att identifiera eventuella felaktigheter innan uttaget registreras. I samband med kontroll och efterregistrering av uttag genomförs automatiska format och författningskontroller (AFF-kontroller). Dessa kontroller kan vara avvisande eller ge en varning. Avvisande fel måste åtgärdas och varningar ska åtgärdas eller accepteras av expedierande apotekspersonal för att uttaget ska vara möjligt att efterregistrera.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

ExpeditionBundleNLLDispatch
UttagMedicationDispense

NLLMedicationDispense

DoseringDosageNLLDosage
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationDispense

Personal

PractitionerNLLPractitioner
AFF varningar och felDetectedIssuesNLLDetectedIssues

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Kontrollera efterregistrerat uttag

2.2.1. Variant 1.1 Kontrollera efterregistrerat uttag

KRAV Krav-ID: 51:1:1.1

2.2.1.1. Beskrivning av tillämpning

Funktion för att kontrollera uttag som ska efterregistreras utifrån en receptblankett. Expedierande apotekspersonal kontrollerar uttag som ska efterregistreras, för att identifiera eventuella felaktigheter som ska justeras innan uttaget/uttagen efterregistreras. Inga uppgifter sparas vid kontrollera uttag, funktionen kan anropas valfritt antal gånger. 

Information som krävs för att kontrollera ett efterregistrerat uttag och de kontroller som görs av informationen finns under kapitel 2.4 .Efterfrågad information samt 3.0. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Efterregistrera uttag

2.3.1. Variant 2.1 Efterregistrera uttag

Funktion för att expediera och registrera ett eller flera uttag i en expediering. I samband med registrering av uttag kan expedierande apotekspersonal välja att frångå det automatiska regelverket för slutexpediering samt vid behov ange en avräknad mängd.

KRAV Krav-ID: 51:2:2.1

2.3.1.1. Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal registrerar uttag från en receptblankett. Om inga fel eller varningar förekommer sparas uttag för den förskrivning som uttagen gäller. Efterregistrerade uttag påverkar beräkningen av Kvarvarande mängd, Antal uttag kvar samt Datum för nästa uttag inom förmån på förskrivningen. Om fel eller varningar förekommer på någon av de ingående uttagen avvisas registreringen av samtliga uttag och ingenting sparas.

Information som krävs för att efterregistrera uttag och de kontroller som görs av informationen finns under kapitel 2.4 .Efterfrågad information samt 3.0. Regler och kontroller.

Ett registrerat uttag påverkar mängder på förskrivningen som beräknas varje gång en förskrivning hämtas, de värden som påverkas är:

 • Mängd kvar beräknas enligt VR013
 • Uttag kvar beräknas enligt VR014
 • Datum för nästa uttag inom förmån beräknas enligt VR027

2.3.2. Variant 2.2 Beslut slutexpediering

KRAV Krav-ID: 51:2:2.2

2.3.2.1. Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal har möjlighet att manuellt ändra förskrivningens status eller hindra att förskrivningens status automatiskt uppdateras genom att i uttagets attribut Beslut slutexpediering ange ”Slutexpediera” eller "Slutexpediera inte". 

Förskrivningens status uppdateras automatiskt enligt 12 %-regeln:

 • förskrivningens status ändras till slutexpedierad om mängd kvar efter uttaget är <=12 % av förskriven mängd per uttag och "Slutexpediera inte" inte är angivet.
 • förskrivningen har kvar status aktiv om mängd kvar efter uttaget är >12 % av förskriven mängd per uttag
 • förskrivningens status ändras till slutexpedierad om "Slutexpediera" anges
 • Status ändras alltid till slutexpedierad om kvarvarande mängd är mindre eller lika med 0, oavsett vad som finns angivet i "Beslut slutexpediering".

Regler kopplat till slutexpediering hanteras enligt VR135 och tar hänsyn till angivet värde på attributet "Beslut slutexpediering" på uttaget. Om uttaget leder till att förskrivningen ändrar status eller statusorsak skapas en ny version av förskrivningen enligt Auto19 och Auto08. Den nya versionen är kopplad till samma händelse som det efterregistrerade uttaget.

2.3.3. Variant 2.3 Avräknad mängd

Avräknad mängd syftar till att beräkningar av Kvarvarande Mängd, Antal uttag kvar samt Nästa uttag inom förmån ska bli korrekta relativt den förskrivna artikeln. Behov att använda funktionen kan uppstå om en annan artikel än förskriven artikel expedieras.

KRAV Krav-ID: 51:2:2.3

2.3.3.1. Beskrivning av tillämpning

I samband med registrering av ett uttag kan ett värde i avräknad mängd anges som ett komplement till expedierad mängd. Om ett värde är angivet används avräknad mängd vid avräkning av uttaget mot förskrivningen. Notera att den avräknade mängden kompletterar expedierad mängd. Expedierad mängd ska alltid anges och vara den mängd som har utlämnats av expedierad artikel.

2.4. Efterfrågad information 

2.4.1. FHIR-operation

För variant 1.1 Kontrollera efterregistrerat uttag ska FHIR-operationen kontrollera uttag, $verify, användas. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera uttag

Term

villkor

Förskrivning

N/A
UttagSka anges om ett uttag efterregistreras 
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringSka anges om ett eller flera uttag efterregistreras i en expediering (bundle).
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om Aff-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

2.4.2. Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

2.4.3. Informationsresurs Resurssamling

Om flera uttag efterregistreras samtidigt används en resurssamling för att hålla de efterregistrerade uttagen i en transaktion. Se informationsspecifikation Resurssamling-bundle.

2.4.4. Informationsresurs Uttag

Uttag anges enligt informationsspecifikation – Uttag – NLLMedicationDispense

Tabell 3. Attribut informationsresurs Uttag

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttagSätts automatiskt enlig Auto38.
UttagsversionSätts automatiskt enlig VR123.
Expeditions-id

Anges eller kompletteras av EHM enligt VR035.

Ingår i dubblettkontroll VR168

Om expeditions-id anges kontrolleras att:

 • samma expeditions-id är angivet för alla ingående uttag VR035
 • expeditions-id är unikt kontrolleras i AFF.

Expeditions-id hämtas med tjänsten HamtaExpeditionsIdService. Detta id ska sedan användas i rapportering till FOTA, HKDB.

Tjänsten finns specificerad i bilaga GT - Funktionsspecifikation.

Aktörens expeditions-id

Obligatorisk om uttaget utfördes i Sverige. Valfritt om uttaget utfördes utomlands, enligt R010


Aktörens expeditionsradnummerObligatorisk.
Ska vara unikt inom expeditionen, kontrolleras i AFF.

Används i VR135 om flera uttag mot samma förskrivning efterregistreras samtidigt.

Ingår i VR168

Expeditionstidpunkt

Obligatorisk,
Valideras och kompletteras enligt VR051

Händelsetidpunkt definierar när efterregisteringen utfördes.

På receptoriginal på papper, finns information om aktörens expeditionstidpunkt (datum).

Krediterande expeditions-idIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
KrediteringstidpunktIgnorerasAnvänds enbart vid backning/kreditering av uttag
Handelsvara
På receptoriginal på papper, finns information om varunummer för utförda uttag.

Varunummer

Obligatorisk för handelsvara.
Valideras i AFF.

Läkemedel
På receptoriginal på papper, finns information om varunummer för utförda uttag.

NPL-id

Obligatorisk för läkemedel
Valideras i AFF.
Används för validering, sparas inte på uttaget

NPL-pack-id

Obligatorisk för läkemedel.
Valideras i AFF.

REKOMMENDATION

Se rekommendation under kapitel 4.1 punkt  4.

Antal expedierade förpackningar

Obligatorisk.
Angivet värde ska vara =>1


Avräknad mängdValfri, anges om annan mängd än expedierad mängd ska avräknas mot förskrivningen.

Angivet värde ska vara >0

Får inte anges om uttaget har expedierats med  startförpackning. Kontrolleras enligt  VR186.

REKOMMENDATION

Se rekommendation under kapitel 4.1 punkt 3 och 4.

Expedierad mängd

Valfritt
Kompletteras enligt VR043 om inget värde anges.

Angivet värde ska vara >0.

Expedierad mängd ska anges vid bruten förpackning.

Att angiven expedierad mängd är rimlig i förhållande till antal expedierade förpackningar valideras i AFF.

UttagstypObligatoriskt att ange en uttagstyp, Giltiga värden "SP" eller "TF".

Helförpackningsuttag

Kodvärdet "SP" ska anges för helförpackningsuttag.

Att förskrivningen avser en helförpackning kontrolleras i AFF

Dosdispenserat uttag

Får inte anges

Dosdispenserade uttag kan inte efterregistreras, se R009

Expedierad Startförpackning

Kodvärde "TF" ska anges vid uttag med startförpackning.Om startförpackning får anges valideras i AFF.

Startförpackning får bara anges på första uttaget, då läkemedel är förskrivet med startförpackning. Startförpackning kan bara förskrivas för helförpackning.

FörmånsvalObligatorisk.
Giltigt kodvärde valideras i VR036

Vid efterregistrering ska inte någon rapportering ske till FOTA eller HKDB eftersom rapporteringen ska ha utförts i samband med registrering av uttag pappersrecept om det utfördes på ett svenskt apotek.

Information om förmånsval för uttaget finns påfört på receptoriginal

Generikautbyte utförtObligatorisk.
Att ange om generika byte är utfört eller inte vid expediering inom förmån, valideras i AFF.

Om expediering utom förmån är det valfritt att ange.

Beslut slutexpedition

Valfritt

Giltiga värden "Slutexpediera eller "Slutexpediera inte"

Används när farmaceut vill ändra status eller förhindra att den automatiska 12 % regeln slår till om mängd kvar efter transaktion är <=12 % av förskriven mängd per uttag, för mer information se VR135.
UttagsstatusObligatorisk.
Giltigt värde "Expedierat" kontrolleras i VR151.

UttagsnoteringValfritt.
Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Dosering

Valfritt


Struktur i uttag se informationsresurs Dosering.

Referens till förskrivning

Obligatorisk. 
Referens till förskrivning och dess version. ska anges, valideras i AFF.


Vid efterregistrering av uttag ska man alltid utgå från senaste version av förskrivningen.

Att det är en patient med personnummer kontrolleras mot uppgift på förskrivning VR150.

Accepterade varningar

Valfritt.

Om ingen dosering anges för uttaget används dosering från expedierad förskrivningsversion.

Inbäddad resurs, se informationsspecifikation AFF–fel och varningar – NLLDetectedIssue, samt instruktioner i Krav på anropsresultat och felhantering.

2.4.5. Informationsresurs Dosering

Valfritt, anges om uttagsdosering framgår av underlaget. Om ingen dosering anges ska doseringen från förskrivningen hämtas när ett efterregistrerat uttag visas.

Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

2.4.6. Informationsresurs Händelse

Händelsen anges enligt informationsspecifikation – Händelse – NLLProvenance och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 4. Attribut informationsresurs Händelse

Kravterm

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enlig Auto07.
Händelsetyp

Obligatorisk.
Giltigt värde "Efterregistrera uttag" 

Ingår i VR168
Beskrivning händelseorsakFår inte angesNotering kring uttag, hanteras i uttagsnotering
HändelseorsakIgnoreras
ResursreferenserKompletteras automatiskt enligt VR105.
UtförareObligatoriskInbäddad resurs, se informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner.
Uppdragsgivare

Obligatorisk.

Kommentar
Avser det apotek där uttag som efterregistreras utfördes.

Att en uppdragsgivare är tillåten kontrolleras i VR107

2.4.7. Informationsresurs Personal

Uppgifter om expedierande apotekspersonal samt arbetsplats anges enligt informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor

PersonalUtförare
(Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal)
Uppdragsgivare
(Farmaceut på apotek  eller icke-legitimerad apotekspersonal)
Kommentar
Vid efterregistrering är namn, efternamn och användar-id valfritt att ange för uppdragsgivaren eftersom information inte är obligatorisk uppgift om uttaget på ett pappersrecept
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Får inte anges
Utökad yrkeskod

 Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod enligt VR144

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 

Valideras mot  Legitimationsregistret (FORS) enligt VR033

Får inte anges
Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033

Om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt VR033

Får inte anges

Utförare:
Anges inte för icke legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.

Individuell förskrivarkodFår inte angesFår inte anges
GruppförskrivarkodFår inte anges

Får inte anges


Användar-idObligatoriskValfri

Uppdragsgivare:
Om uttaget utfördes utomlands ska inga namnuppgifter om utländsk farmaceut anges.

EfternamnObligatoriskValfri
FörnamnObligatoriskValfri
TelefonInga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal. Telefonnummer till arbetsplatsen hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.

Uppdragsgivare;

Undantag om uppdragsgivaren är ett utländskt apotek.

Tillgänglig för patient

Får inte angesFår inte anges

Telefonnummer

Får inte angesFår inte anges

Telefonnummer tillhör

Får inte angesFår inte anges

Rangordning

Får inte angesFår inte anges
ArbetsplatsObligatoriskt att ange information om apotekspersonals arbetsplats.

Arbetsplats-id

Obligatorisk,
Angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot Expeditionsställeregistret enligt VR025.

Om uttaget utfördes på ett svenskt apotek är det obligatorisk att ange ett arbetsplats-id enligt VR109. 

Om uttaget utfördes utomlands ignoreras Arbetsplats-id enligt VR109.


Om angivet kontrolleras att det finns Expeditionsställeregistret enligt VR025

Arbetsplats-id och arbetsplatsnamn finns på etikettlingen på receptblanketten.


Arbetsplats-id typ

Obligatorisk. 
Giltigt värde "GLN" 

Obligatorisk, om ett arbetsplats-id anges, Giltigt värde "GLN" 

Arbetsplatsnamn

Får inte anges.

Arbetsplatsnamn hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning

Kan anges för uttag utförda utomlands samt om arbetsplats-id saknas enligt VR109.


Uppdragsgivare:
Arbetsplats-id och arbetsplatsnamn
finns på etikettlingen.Arbetsplatstyp

Obligatorisk.

Giltigt värde "Apotek", kontrolleras enligt VR110.

Obligatorisk "Apotek" ska anges, kontrolleras enligt VR110.
Adressuppgift

Får inte anges för apotekspersonal, med undantag för Landskod. 

Adressuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplatsen vid läsning.


Adresstyp

Får inte angesFår inte anges

Adress

Får inte angesFår inte anges

Postort

Får inte angesFår inte anges

Postnummer

Får inte angesFår inte anges

Landskod

Valfritt.
Giltigt värde "SE" 
Obligatorisk.
Måste vara ett giltigt EES-land, kontrolleras i AFF.

3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Reglerna finns beskrivna i Generella verksamhetsreglerr.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret

VR030Expediering och händelsetyper
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR035Hantera expeditions-id/krediterande expeditions-id
VR036Giltiga värden i förmånsval
VR037Hantering av AFF-varningar vid expedition
VR038Expedition till unik person
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR040Beräkning av avräknad mängd i korrigeringspost
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR043Expedierad mängd
VR051Kontroll av expeditionstidpunkt/ krediteringstidpunkt
VR085 Identifiera doseringstyp
VR099

Förändring av dosunderlagets status och version

VR102Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107

Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange

VR109Hantering av information om uppdragsgivares arbetsplats vid efterregistrera uttag
VR110

Kontrollera arbetsplatstyp på Arbetsplats

VR123Uttagsversion
VR135

Regler för automatisk slutexpediering samt attribut Beslut slutexpediering

VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges
VR150Kontrollera att uttag som registreras sker till patient med personnummer
VR151Kontrollera uttagsstatus
VR168Dubblettkontroll uttag
VR186Avräknad mängd får inte anges för uttag som expedierats med startförpackning

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut enligt specificerade regler. Reglerna finns beskrivna i Automatiska kompletteringar

Tabell 7. Automatiska kompletteringar som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras
Auto07Komplettering av tidpunkt för händelse
Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19Förskrivningsversion genereras
Auto33

Händelse kompletteras med unikt id

Auto38Uttag kompletteras med ett unikt logiskt id för uttag
Auto39Uttag kompletteras med ett unikt uttags-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för.

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande
R009

Endast helförpackning får efterregistreras

Kontroll att enbart helförpackningsuttag efterregistreras, det är inte tillåtet för dosdispenserat uttag.2-25-136 Enbart helförpackningsuttag kan efterregistreras.
R010Aktörens expeditions-id

Obligatorisk om uttaget utfördes i Sverige, valfritt om uttaget utfördes utomlands.

2-25-161 Aktörens expeditions-id är obligatoriskt om uttaget utfördes i Sverige

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsviterna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid efterregistrera uttag körs ERU-kontrollerna.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Reglerna finns beskrivna i Formatkontroller.

Tabell 9. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

5. Rekommendationer

REKOMENDATION

 1. Om kvarvarande mängd efter uttag, backning, kreditering eller uppdatering av uttag eller uppdatering av förskrivning blir mer än 0 och mindre än 12 % av förskriven mängd per uttag, bör expedierande apotekspersonal uppmärksammas på detta för att kunna ta ställning till om förskrivningen ska slutexpedieras eller inte (se verksamhetsregel VR135 på sidan Generella verksamhetsregler).
 2. Om förskrivningen automatiskt blir slutexpedierad bör detta presenteras för expedierande apotekspersonal så att patient kan upplysas.
 3. Om en annan mängd än expedierad mängd ska avräknas från förskrivning så ska en avräknad mängd anges för uttaget.  Ska användas exempelvis vid expediering av artikel med annan styrka eller enhet jämfört med förskriven artikel. Detta för att kvarvarande mängd på förskrivning och beräkning av datum för nästa uttag inom förmån ska bli rätt. Alla mängdberäkningar utförs med förskriven artikels förpackningsenhet.
 4. Artikel för "Läkemedel uthämtat utomlands, ospecificerad" rekommenderas vid efterregistrering av uttag utfört i annat EU/EES-land när det inte är möjligt att ange den specifika artikeln som expedierats. Om ett utländskt uttag efterregistreras med artikel för "Läkemedel uthämtat utomlands, ospecificerad" behöver en avräknad mängd anges som motsvarar expedierad mängd för att det efterregistrerade uttaget ska avräknas korrekt mot förskrivningen.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30
 • Förtydligat i verksamhetsbeskrivning att enbart uttag utförda under perioden recept var utskriven ska efterregistreras.
 • Ny regel VR168 dubblettkontroll uttag införd i databasen för att förhindra att dubbletter skapas om databasen hänger sig.
 • Ändrat krav kring dosering från "får inte anges" till "valfritt"
 • Förtydligat hantering av arbetsplats-id och arbetsplatsnamn för uppdragsgivaren, d.v.s. det apotek där uttaget av det efterregistrerade uttaget utfördes.
 • Variant 2.2 Beslut slutexpediering förtydligad.
 • Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet
1.22022-05-25
 • Under 3.1 Generella verksamhetsregler, lagt till VR085 - Identifiera doseringstyp har tillkommit
 • Språkliga förbättringar och ensning.
1.32022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • Under 3.3 Specifika verksamhetsregler lagt till kolumn för felkod och felmeddelande.
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud
 • Förtydligat hänvisning kring dosering under rubrik om informationsresurs dosering
 • Språkliga förbättringar
1.42023-05-04

Förbättringar dokumentation

 • Lagt till symboler för krav.
 • Flyttat stycke om rekommendationer i kapitel 4 till ny rubrik kapitel 5 rekommendationer.
 • Ändrat namn på kapitel Informationsresurs expediering till Informationsresurs resurssamling.
 • Mindre språkliga förbättringar för bättre läsbarhet.
1.52023-08-24

Uppdateringar

 • Ny regel VR186  Avräknad mängd får inte anges för uttag som expedierats med startförpackning

Förbättringar dokumentation

 • Mindre språkliga förbättringar
 • I kapitel 2.4.4, Avräknad mängd, förtydligat att rekommendation vid efterregistrering med  artikel för "Läkemedel uthämtat utomlands, ospecificerad" kan börja tillämpas när denna artikel tillkommit i VARA.
 • I kapitel 2.4.7 Informationsresurs Personal förbättrad ledtext för Telefon, Arbetsplats och Adressuppgift.
1.62023-11-09

Förbättrad hantering expeditions-id.  Nytt är att expeditions-id som hämtas via tjänsten HamtaExpeditionsIdService kan anges.

 • Om ett expeditions-id anges kontrolleras att det är unikt enligt VR035. Att alla uttag i expediering har samma expeditions id valideras i AFF
 • Om expeditions-id inte anges sätts det fortsatt automatiskt av EHM.

Förbättringar dokumentation

 • Förtydligat inledning
 • Lagt till rekommendation 3 om avräknad mängd i kapitel 5 som även gäller för efterregistrerat uttag.
1.72024-02-22

Förbättringar dokumentation

 • Under kapitel 2.1-Förkrav. Förtydligat krav på  förskrivningsstatus vid efterregistering av uttag
 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod.
 • Uppdaterat rekommendation 4.
1.8 2024-05-06

Förändringar

 • Uppdaterat rekommendation 4
 • Under Informationsresurs personal,  tillägg att legitimationskod inte anges för Farmaceut med förordnande.