TA 40 – Uppdatera förskrivning – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan uppdatera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Expedierande apotekspersonal kan vid behov göra korrigeringar och uppdateringar av informationen på en förskrivning. Expedierande apotekspersonal har vid uppdatering möjlighet att byta förskriven artikel på förskrivningen till annan artikel med samma sjuställiga ATC-kod, samt uppdatera mängder så att förskrivningen har rätt kvarvarande mängd utifrån ändrad artikel. Korrigering av kvarvarande mängd kan behöva ske på apoteket om en felaktig eller missad avräkning av uttag har skett.

Det är även möjligt att efter kontakt med en förskrivare ändra uppgifter på förskrivningen på grund av ändringar i behandlingen. 

Om förskrivningen som ska uppdateras är en parallell förskrivning gäller särskilda regler för hantering, se detaljer under avsnitt 2.2. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas vid uppdatera förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil
FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

NLLPrescriptionBundle (resurssamling)

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationRequestOther

DoseringDosageNLLDosage

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Uppdatera förskrivning för patient med personnummer

Expedierande apotekspersonal har sökt fram en förskrivning och väljer att ändra någon eller några av de informationsmängder som är möjliga att förändra på förskrivningen. En ny version av förskrivningen skapas med den förändrade informationen.

I varianter under denna delfunktion kan resurssamling i vissa fall användas för att hantera flera förskrivningar i samma transaktion. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

Vid uppdatering av en förskrivning som är parallell enligt VR169 och en ändring av datum för övergång i användning ska göras krävs att båda förskrivningarna anges i en resurssamling. Kontroll sker mellan Sista doseringsdag för den tidigare förskrivningen (Förskrivning A) och Första doseringsdag för den efterföljande förskrivningen (Förskrivning B) för att verifiera att uppdateringen inte skapar ett uppehåll eller överlapp i användningen (enligt R007). 

Om annan förändring för en parallell förskrivning än övergång i användning ska göras är det också möjligt att uppdatera en förskrivning i taget. 

REKOMMENDATION Vid hantering av parallella förskrivningar rekommenderas att resurssamling alltid används.


Variant 1.1 Uppdatera förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag

Krav-ID: 40:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal anger förändrad information för en förskrivning som avser en patient som saknar ett aktivt dosunderlag och väljer att uppdatera förskrivningen. En ny förskrivningsversion med den uppdaterade informationen skapas. 

Information som krävs för att uppdatera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

Variant 1.2 Uppdatera förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)

Krav-ID: 40:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal anger förändrad information för en förskrivning som avser en dospatient och väljer att uppdatera förskrivningen. En ny förskrivningsversion med den uppdaterade informationen skapas. Patientens dosunderlag ändrar status till ej godkänt för att se till att patientens förskrivningar ses över av expedierande apotekspersonal innan expediering sker, enligt VR099.

Information som krävs för att uppdatera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

Variant 1.4 Beslut slutexpediering

Krav-ID: 40:1:1.4

Beskrivning av tillämpning

Vid uppdatering enligt variant 1.1 eller 1.2 för förskrivning som avser helförpackning kan förskrivningens status samtidigt sättas till slutexpedierad. Det sker genom att expedierande apotekspersonal anger ett värde i Beslut slutexpediering. En slutexpedierad förskrivning kan på samma sätt under vissa förutsättningar aktiveras igen. Utöver att specifikt ange ett värde i Beslut slutexpediering så kan förskrivningen status automatiskt förändras enligt 12 %-regeln. Regler för hur en helförpackningsförskrivning kan byta status mellan slutexpedierad och aktiv beskrivs VR135.

Information som krävs för att uppdatera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera förskrivning

Variant 2.1 Kontrollera förskrivning

Krav-ID: 40:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Med hjälp av funktionen Kontrollera förskrivning får expedierande apotekspersonal möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan uppdateringen genomförs. Genom att ange den information som krävs för uppdatering enligt  Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operationen $verify valideras förskrivningens information enligt regler i AFF-kontrollsamlingen KORR. Ingen information kompletteras eller sparas.

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify ska användas vid funktion i Variant 3.1 Kontrollera.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om AFF-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Villkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idFår inte ändras.

Förskrivningsversion

Obligatorisk. Senaste version måste anges.

Räknas sedan upp automatiskt enligt Auto19.Referens till tidigare förskrivningFår inte ändras.

Förskrivningskedje-idFår inte ändras.

OR-ordinations-idFår inte ändras.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Referens till tidigare OR-ordinations-idFår inte ändras.
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

NEF-id
Originalordinations-id

Får inte ändras.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Produktradnummer

Får inte ändras.
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Radnummer

Får inte ändras.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

Förskrivningsstatus

Får inte ändras, enligt VR104.FörskrivningsstatusorsakFår inte ändras. Kan automatiskt få förändrat värde antingen om status blir förändrad enligt VR135 eller när en avslutad förskrivning uppdateras enligt R004.


UtfärdandedatumFår inte ändras.

Typ av registreringsunderlag

Får inte ändras.Aktuellt formatFår inte ändras.

Första doseringsdag

Obligatorisk för vissa doseringstyper om dospatient, se AFF G.118 (doseringskontroll V.114).

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, se R002.

Valideras i AFF.

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet på Förskrivning B enligt R006
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R007

Obligatorisk.

Valideras i AFF.

Om doseringsschemat ändras ska första doseringsdag också anpassas så att det speglar det datum då förändrat doseringsschema börjar gälla
Sista doseringsdag

Valfri.

Valideras i AFF.

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet på Förskrivning A, enligt R006
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R007

Kan även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.
Notat förskrivare

Får inte ändras.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.
SchemastartdagFår inte ändras. Sätts automatiskt enligt VR112.

Patientreferens

Får inte ändras.


Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivare

Får inte ändras.


Se informationsresurs Personal (Utfärdande förskrivare).
Förskriven handelsvara


Varunummer

Obligatorisk för handelsvara. Får inte anges för läkemedel.

Valideras i AFF.


Byte av artikel kan innebära att kvarvarande mängd behöver justeras vid helförpackningsförskrivning. Användaren ska kontrollera, och vid behov ange en ny kvarvarande mängd.

Förskrivet läkemedel


NPL-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.NPL-pack-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.


Byte av artikel kan innebära att kvarvarande mängd behöver justeras vid helförpackningsförskrivning. Användaren ska kontrollera, och vid behov ange en ny kvarvarande mängd.

Beskrivning artikel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritext, information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas.

Finns med krav på presentation, men kommer inte kunna användas aktivt förrän efter en framtida release.

Dosering

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit.

Valideras i AFF.


Se informationsresurs Dosering.

Kan i vissa fall även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad. Se AFF G.153.

Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter Utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för avslut av behandling. 

Valideras i AFF.

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet enligt R006.
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R008.

Kan även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.

Senaste datum för avslut av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter Utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för uppföljning av behandling. 

Valideras i AFF.


Kan även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.

Behandlingsändamål

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit. Valideras i AFF. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, enligt R002.Behandlingsorsak – kod

Får inte anges, enligt VR087.Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte anges, enligt VR087.Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Obligatorisk.

För uppdatering av förskrivning som är parallell enligt VR169 gäller:

 • Vid uppdatering av endast den ena av två parallella förskrivningar tillåts inte ändring av datumet på Förskrivning B, enligt R006
 • Vid uppdatering av båda parallella förskrivningarna via resurssamling kontrolleras förändrat datum enligt R007

Valideras i AFF.


Kan i vissa fall även ändras vid Förskrivningsstatus avslutad.

Dosdispensering

Får inte ändras.

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Får inte ändras.

Valideras i AFF.Substitution tillåten

Valfri. Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF.Förskrivning enligt smittskyddslagen

Obligatorisk.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.Patient förmånsberättigad

Obligatorisk.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.Förmånsvillkor uppfyllda

Obligatorisk om förmånsbegränsning finns på artikeln.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.

Valideras i AFF.Apotekets kommentar

Valfri.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.Förskrivarens kommentar

Valfri. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.Leveransmeddelande

Får inte ändras.

Valideras i AFF.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning, se VR140

Expedieringsintervall

Valfri.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Expedieringsintervallsenhet

Valfri.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Antal förpackningar per uttag

Valfri.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Ändrat Antal förpackningar per uttag kan innebära att Kvarvarande mängd behöver justeras vid helförpackningsförskrivning. Användaren ska kontrollera, och vid behov ange en ny Kvarvarande mängd.

Startförpackning

Valfri.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förskrivet antal uttag

Får inte ändras.Får inte anges.

Första uttag före

Valfri.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd

Valfri. 

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Giltigt värde är "false" om värde anges i Förmånsrelaterad daglig mängd.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002

Får inte anges.

Förskriven mängd

Får inte ändras enligt R005.

Förskriven mängd per uttag

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR012

Nästa uttag inom förmån

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR027

Antal uttag kvar

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR014

Kvarvarande mängd

En ny Kvarvarande mängd kan anges, angivet värde hanteras enligt VR040.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad, angivet värde ignoreras.

Får inte anges.


REKOMMENDATION

Se kapitel 4.1 Rekommendationer punkt 2.

Beslut slutexpediering

Får endast anges om förskrivningen har status Aktiv eller Slutexpedierad, enligt R003. 

Angivet värde, "Slutexpediera" eller "Slutexpediera inte", påverkar Förskrivningsstatus enligt regler i VR135

Får inte anges.

REKOMMENDATION

Se kapitel 4.1 Rekommendationer punkt 1.

Mottagande apotek

Får inte ändras.

Får inte anges.
Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning enligt VR140.

Bytes ej

Får inte anges.

Valfri.

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.


Akut förändring

Får inte anges.

Obligatorisk. Valideras i VR125

Får inte ändras vid Förskrivningsstatus Avslutad enligt R002.


AFF-varningFår inte anges.

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från tidigare version.

Informationsresurs Dosering

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras genom AFF-kontroller. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. Giltigt värde "Uppdatera förskrivning".
Händelseorsak

Obligatorisk. Anges ur värdemängden Ändringsorsak.

Valideras i AFF.


Beskrivning händelseorsak

Måste anges om händelseorsak "Annan" är angiven.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Resursreferenser

Sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk.


Se informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal).
Uppdragsgivare

Valfri. 

Se informationsresurs Personal (Förskrivare)

Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare

(Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal)

Uppdragsgivare 

(Förskrivare)


YrkeskodFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Angivet värde valideras mot Legitimationsregistret VR033 och mot intyget VR034.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Utökad yrkeskodFår inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Angivet värde valideras mot Legitimationsregistret VR033 och mot intyget VR034.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


LegitimationskodFår inte ändras.

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033

N/A

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkodFår inte ändras.Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll


GruppförskrivarkodFår inte ändras.Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll


Användar-idFår inte ändras.Obligatorisk.Får inte anges.
FörnamnFår inte ändras.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.


EfternamnFår inte ändras.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.


TelefonFår inte ändras.Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod. Inga personliga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal.Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange.

Högst två telefonnummer kan anges, enligt VR160. Struktur upprepas för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Får inte ändras.Får inte anges.

Obligatorisk.


Rangordning

Får inte ändras.Får inte anges.Obligatorisk.

Tillgänglig för patient

Får inte ändras.Får inte anges.

Obligatorisk.


Telefonnummer tillhör

Får inte ändras.Får inte anges.

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


ArbetsplatsFår inte ändras.Uppgifter om arbetsplats och dess kontaktuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret, därför anges endast arbetsplats-id (GLN-kod).

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.


Arbetsplatstyp

Får inte ändras

Obligatorisk. Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Får inte ändras

Obligatorisk. Angiven GLN-kod valideras mot intyget VR039 och mot Expeditionsställeregistret VR025.

Vid dosdispenserad förskrivning måste GLN-koden tillhöra samma apoteksaktör som dospatientens dosproducent. Valideras i AFF.

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller organisationsnummer kan anges.Arbetsplats id typ

Får inte ändras

Obligatorisk.

Giltigt värde är "GLN-kod".

Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".


Arbetsplatsnamn

Får inte ändrasFår inte anges.Obligatorisk.
AdressuppgiftFår inte ändrasFår inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod.

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges, enligt VR184.


Adresstyp

Får inte ändrasFår inte anges.Obligatorisk.

Adress

Får inte ändrasFår inte anges.Obligatorisk.

Postnummer

Får inte ändrasFår inte anges.Obligatorisk.

Postort

Får inte ändrasFår inte anges.Obligatorisk.

Landskod

Får inte ändrasFår inte anges.Får inte anges.

3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är regler som används i flera tillämpningsanvisningar och finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6 - Generella verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR013Beräkning av kvarvarande mängd
VR015Definition dospatient

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034Validering av händelsens utförare mot intyget
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR040Beräkning och komplettering av avräknad mängd vid korrigering, backning och kreditering
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR085Identifiering av doseringstyp
VR087Attribut som aldrig får anges eller ändras av apotek
VR099Förändring av dosunderlagets status och version
VR103Filtrering av behandlingsorsak och beskrivning annan behandlingsorsak när skapad eller förändrad förskrivningsresurs returneras till apotek
VR104Kontroll av rätt angiven Förskrivningsstatus för angiven händelsetyp

VR105

Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR106Attribut inte tillåtet att ange eller förändra
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR111

Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas

VR112

Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
VR115Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp

VR124

Kontroll av expedieringsintervallsenhet

VR125

Hantering av akutflaggan

VR135Regler för automatisk slutexpediering samt attribut beslut slutexpediering
VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR174Kontroll av Första och Sista doseringsdag på parallella förskrivningar
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i den här tillämpningsanvisningen

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto33

Händelsen kompletteras med ett händelse-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

R002


Uppdatering av förskrivning med status Avslutad

När en förskrivning med Förskrivningsstatus "Avslutad" uppdateras kontrolleras att ingen information utöver följande har förändrats:

 • sista giltighetsdag
 • sista doseringsdag
 • senaste datum för avslut av behandling
 • senaste datum för uppföljning av behandling
 • dosering, vid förskrivning som avser helförpackning – samtliga attribut som beskrivs i TA 22 – Dosering och administreringssätt

Anmärkning
En förskrivning som har avslutats kan fortfarande avse en aktuell behandling om förskrivaren inte markerat att patienten ska sluta använda förskriven artikel, dvs. det saknas ett datum för sista doseringsdag eller ett senaste datum för avslut av behandling. Om förskrivningen är utgången eller har avslutats på patientens initiativ kan förskrivaren därför ha skäl att göra uppdateringar kopplat till dosering eller för att avsluta behandlingen, trots att förskrivningen har status avslutad.

2-25-104  Fält [attributnamn] får inte uppdateras av [VARD,APOTEK] vid ([SCENARIO])
R003Beslut slutexpediering får endast anges för aktiv eller slutexpedierad förskrivning

Kontroll av att Förskrivningsstatus är angiven till "Aktiv" eller "Slutexpedierad" om ett värde i beslut slutexpediering anges.

2-25-99 Om förskrivningens status är avslutad eller parkerad så får värde i Slutexpediera inte anges.
R004Förändring av statusorsak på förskrivning med status avslutad

Förskrivningsstatusorsak sätts automatiskt när senaste datum för avslut av behandling eller sista doseringsdag uppdateras på en avslutad förskrivning, enligt nedan regler:

1. Om senaste datum för avslut av behandling har ändrats och det nya värdet är dagens datum sätts Förskrivningsstatusorsak till ”Behandling avslutad momentant”

2. Om senaste datum för avslut av behandling inte har förändrats, men sista doseringsdag har ändrats och det nya värdet är dagens datum sätts Förskrivningsstatusorsak till ”Dosering avslutad momentant”

3. I övriga fall behåller förskrivningen befintlig Förskrivningsstatusorsak

N/A
R005Förskriven mängd kan inte uppdateras

Kontroll av att Förskriven mängd inte har uppdaterats.

Förskriven mängd beräknas enligt VR011 och kan inte ändras eftersom det beräknas från den första versionen av förskrivningen.

2-25-183 Förskriven mängd kan inte uppdateras.
R006Datum på en parallell förskrivning som endast kan ändras via resurssamling

När en förskrivning som är parallell enligt definition i VR169 uppdateras och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges så sker följande kontroller beroende på vilken av de två parallella förskrivningarna som ska uppdateras:

 • Om det är den första av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) som uppdateras kontrolleras att Sista doseringsdag och Sista giltighetsdag inte har ändrats.
 • Om det är den senare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning B) som uppdateras kontrolleras att Första doseringsdag inte har ändrats.
 • Senaste datum för avslut av behandling får inte uppdateras, gäller båda parallella förskrivningar.

Kommentar:

Om båda parallella förskrivningar uppdateras via resurssamling är uppdatering av datumen möjlig, kontroll sker då enligt R007 för Första och Sista doseringsdag, och enligt R008 för Senaste datum för avslut av behandling.

2-25-711 Sista doseringsdag får inte uppdateras på parallell förskrivning med pågående användning.

2-25-712 Sista giltighetsdag får inte uppdateras på parallell förskrivning med pågående användning.

2-25-713 Första doseringsdag får inte uppdateras på parallell förskrivning med framtida användning.

2-25-819 Senaste datum för avslut av behandling får inte uppdateras på parallell förskrivning.

R007Kontroll av Första och Sista doseringsdag vid uppdatering av parallella förskrivningar via resurssamling

När förskrivningen som ska uppdateras är parallell enligt definition i VR169 och ingår i en resurssamling där även den andra parallella förskrivningen ingår och har händelsetyp Uppdatera förskrivning angiven, då sker kontroller mellan de parallella förskrivningarna för att säkerställa att ändringen inte skapar ett uppehåll eller överlappning i användningen. 

Kontroll av första och sista doseringsdag och hur de förhåller sig mellan Förskrivning A och förskrivning B sker enligt regler i VR174

2-25-726 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska vara senare än dagens datum.

2-25-727 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska vara senare än den tidigare förskrivningens första doseringsdag.

2-25-728 Första doseringsdag på förskrivning med framtida användning ska ligga en dag efter Sista doseringsdag på tidigare förskrivning.

2-25-729 Första doseringsdag måste ha ett värde.

2-25-730 Sista doseringsdag måste ha ett värde.

R008Kontroll av Senaste datum för avslut av behandling vid uppdatering av parallella förskrivningar via resurssamling

När förskrivningen som ska uppdateras är parallell enligt definition i VR169 och ingår i en resurssamling där även den andra parallella förskrivningen ingår och även den har händelsetyp Uppdatera förskrivning angiven kontrolleras följande:

Om tidigare förskrivning (förskrivning A) har ett angivet värde för Senaste datum för avslut av behandling kontrolleras att samma värde finns angivet på förskrivning med framtida användning (förskrivning B).

2-25-818 Förskrivning med framtida användning måste ha samma Senaste datum för avslut av behandling som tidigare förskrivning.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid ändra och uppdatera förskrivning körs KORR-kontrollerna.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 9 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

 

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

4.1. Rekommendationer

REKOMMENDATION

 1. Beslut slutexpediering
  1. Om kvarvarande mängd efter uttag, backning, kreditering, uppdatering av uttag eller uppdatering av förskrivning blir mer än 0 och mindre än 12 % av förskriven mängd per uttag, bör expedierande apotekspersonal uppmärksammas på detta för att kunna ta ställning till om förskrivningen ska slutexpedieras eller inte (se verksamhetsregel VR135 på sidan Generella verksamhetsregler).
  2. Om förskrivningen, på grund av uppdateringen, blir automatiskt slutexpedierad bör detta presenteras för expedierande apotekspersonal så att patienten kan upplysas.
 2. Ändring av kvarvarande mängd:
  1. Uppdatera förskrivning ska användas när man byter artikel på förskrivningen och behöver anpassa kvarvarande mängd enligt den nya artikelns mängder och ev. tidigare utförda uttag. Förskrivningen uppdateras då med en ny kvarvarande mängd.
  2. Uppdatera uttag ska användas när en ny avräknad mängd behöver anges för ett uttag.  Att uppdatera uttag innebär att kvarvarande mängd och datum för nästa uttag inom förmån rättas till på förskrivningen. Läs mer i TA 47 – Uppdatera uttag – Apotek. Funktion för att uppdatera uttag finns tillgänglig vid anslutning till versionspaket 21. Det innebär att alla mängdkorrigeringar från apotek anslutna via versionspaket 17.1 kommer att ske genom att ange en ny kvarvarande mängd på förskrivningen.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Fetmarkerat regelnummer för att ensa med övriga TA

Tydliggjort att eventuellt angivet värde ignoreras för följande attribut som kompletteras automatiskt: Förskriven mängd per uttag, Nästa uttag inom förmån, Antal uttag kvar

1.22022-05-25
 • Under kapitel 4.1 Rekommendationer, lagt till en rekommendation om när funktion för att uppdatera uttag vs funktion för att uppdatera kvarvarande mängd på förskrivning ska användas
 • Mindre justeringar för ensning.
1.32022-11-10


Ändringar för parallella förskrivningar införda:

 • Texten under Verksamhetsbeskrivning och under Delfunktion 1 uppdaterad med info om parallella
 • Nya verksamhetsregler VR169 (definition parallella) samt VR178 (regler resurssamling)
 • Ny regel R006 - Datum som inte får ändras vid parallell förskrivning. 
 • Ny regel R007 vid användning av resurssamling. Kontroll av giltiga värden i Första och Sista doseringsdag mellan de parallella förskrivningarna. 

Förbättringar dokumentation

 • Referens till lokala regler från Första doseringsdag, Sista doseringsdag och Sista giltighetsdag. 
 • Lagt till regel R005 som saknades
 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för  felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operationer och meddelandehuvud 
1.42022-11-24
 • Korrigerat felkod och felmeddelande för verksamhetsregel R002
1.52023-05-04
 • Länk till information om användning av resurssamling, samt rekommendation om dess användning vid parallella förskrivningar inlagt under Delfunktion 1.
 • Förtydligat i R002 att dosering på en avslutad förskrivning endast kan ändras på förskrivning som avser helförpackning.
1.62023-08-24
 • Ny kontroll i R006 som innebär att för en förskrivning som är parallell kan Senaste datum för avslut av behandling endast uppdateras via resurssamling.
 • Ny regel R008 som kontrollerar Senaste datum för avslut av behandling vid uppdatering av parallella förskrivningar. Om tidigare förskrivning har ett angivet datum ska det som anges på förskrivningen med framtida användning stämma överens med detta datum.
 • Uppdaterat att angivet värde för Kvarvarande mängd ignoreras för förskrivning med status Avslutad.
 • Stycke tillagt under avsnitt 4.1 Rekommendationer gällande Uppdatering av förskrivning med förskrivningsstatus Avslutad.
1.72023-11-09

Förbättrad dokumentation

 • På raden för Dosering i tabell 3 Informationsresurs förskrivning förtydligat kommentar med referens till AFF G.153 som definierar när ändring får ske.
 • Ändrat i kolumn för dosdispenserade förskrivningar på attributen: Förskriven mängd per uttag, Antal uttag kvar samt Nästa uttag inom förmån från "Får inte ändras" till "Ignoreras". Referens till R005 tillagd på Förskriven mängd.
 • Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
 • Ändrat benämning på krav 
 • Krav-ID: 40:1:1.4 Benämning ändrad till Beslut slutexpediering
 • Kapitel 4.1 Rekommendationer, förtydligat rekommendationer samt lagt till rekommendation 2b om när uppdatera uttag ska tillämpas istället för att ändra kvarvarande mängd på förskrivningen
1.82024-02-22
 • Punkt 3 som fanns under Rekommendation är borttagen då en AFF-kontroll (G.326) har införts som hindrar uppdatering av en avslutad förskrivning som inte är den sista i kedjan. 
 • Tabell 5 - Informationsresurs Personal: förtydligande av regler. Kolumn för utförare bytt plats med uppdragsgivare för att ensa med övriga TA:n.
1.92024-05-06
 • Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.
 • R007: justering av lydelse då logiken har flyttats till VR174.
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.