TA 49 – Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan kontrollera och registrera in uttag i samband med expediering av förskrivningar från ett pappersunderlag (telefon eller papper). 

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan kontrollera och registrera in uttag i samband med expediering av förskrivningar från en receptblankett (telefon eller papper). Expediering från receptblankett kan innehålla uttag från en eller flera förskrivningar. Expediering och registrering av uttag pappersrecept kan utföras till patient med födelsedatum och för recept utfärdade i ett annat EES-land.  Övriga recept utfärdade på receptblankett ska registreras i Nationella läkemedelslistan innan expediering kan utföras, detta styrs av Läkemedelsverkets föreskrifter. För mer information se Hantering av pappersrecept i Nationella Läkemedelslistan och Hantering av utländska förskrivningar och uttag i Nationella läkemedelslistan.

Uttagen registreras direkt från receptblanketten som uttag pappersrecept. Nödvändig information från förskrivningen anges för att kunna kontrollera och registrera uttag pappersrecept. Notera att enbart läkemedel kan registreras i NLL. Övriga artiklar, d.v.s. handelsvaror och tekniskt sprit, kan enbart använda funktionen för att kontrollera uttag pappersrecept. Dosdispenserade förskrivningar kan varken kontrolleras eller registreras som uttag pappersrecept.

Funktion för att kontrollera uttag pappersrecept ska alltid göras i förberedande syfte innan slutgiltig expediering och registrering i NLL.  Vid funktionen kontrollera uttag pappersrecept utförs automatiska format och författningskontroller (AFF-kontroller). Syftet med kontrollerna är att i möjligaste mån tillse att lagstadgade krav på expedieringar uppfylls. 

Registrera och kontrollera uttag är förberett för att hantera utländska e-recept från ett annat EU/EES land.


REKOMMENDATION

Krav på indata vid registrering av uttag pappersrecept kommer att skärpas i framtida release, efter övergångsperioden. Reglerna ensas då med funktionen för att kontrollera uttag. E-hälsomyndigheten rekommenderar därför att anslutande system även vid registrering av uttag pappersrecept säkerställer att indata anges enligt krav i funktion för kontrollera uttag pappersrecept. Kontrollera uttag pappersrecept bör anropas upprepade gånger till dess att inga avvisande fel eller varningar som inte kan accepteras av farmaceut förekommer.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-Resurser och FHIR-Profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning. Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-Resurser och FHIR-Profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

ExpeditionBundleNLLDispatch
Uttag pappersrecept

MedicationDispense

NLLDispensePaperPrescription

HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationDispense

Personal

PractitionerNLLPractitioner
PatientPatientNLLPatient

2. Delfunktioner och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1– Kontrollera uttag pappersrecept

Variant 1.1 Kontrollera uttag pappersrecept

Funktion för att kontrollera uttag pappersrecept ska göras i förberedande syfte innan slutgiltig expediering och registrering i NLL. 

KRAV Krav-ID: 49:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal kontrollerar uttag inför expediering för att bedöma och korrigera eventuella avvisande fel eller varningar innan en registrering av uttag sker i expedierande system. Kontrollera uttag pappersrecept kan utföras för helförpackningsuttag för läkemedel, handelsvaror och teknisk sprit. Inga uppgifter sparas i NLL vid kontrollera uttag pappersrecept. Information som krävs för att kontrollera uttag pappersrecept finns under avsnittet 2.4 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller

2.3. Delfunktion 2 – Registrera uttag pappersrecept

Variant 2.1 – Registrera uttag pappersrecept

Funktion för att registrera uttag pappersrecept i en expediering till NLL.

KRAV Krav-ID: 49:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal registrerar uttag pappersrecept. Om inga fel förekommer sparas de uttag som ingår i expedieringen. Om fel förekommer på någon av de ingående uttagen i expedieringen avvisas hela expedieringen och inget uttag registreras. Endast helförpackningsuttag för läkemedel kan registreras i NLL. Information som krävs för att registrera uttag pappersrecept finns under avsnittet 2.4 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

För variant 1.1 Kontrollera uttagpappersrecept ska FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify, användas. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera uttag

Term

villkor

Förskrivning

N/A
UttagN/A
Uttag pappersreceptSka anges om ett uttag pappersrecept registreras.
ExpedieringSka anges om flera uttag pappersrecept registreras i en expediering (bundle).
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om Aff-Fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvdet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Resurssamling

Om flera uttag pappersrecept ingår i samma expediering används en resurssamling för att hålla ihop de uttag pappersrecept som ingår i en transaktion. Se informationsspecifikation Resurssamling-bundle.

Informationsresurs Uttag pappersrecept

Uttag pappersrecept anges enligt informationsspecifikation – Uttag pappersrecept - NLLDispensePaperPrescription. Profilen innehåller både information om uttaget och om expedierad förskrivning. Uppgifter om utfärdande förskrivare anges i inbäddad resurs, se profil för Personal – NLLPractitioner. 

Tabell 3 - Attribut informationsresurs Uttag pappersrecept

Term

Villkor

Kommentar

Information om uttagetLogiskt id för uttag pappersrecept

Sätts automatiskt enligt Auto41.


Uttagsversion för uttag pappersreceptSätts automatiskt av E‑hälsomyndigheten.
Expeditions-id

Expeditions-id anges eller sätts automatiskt av EHM enligt VR133.

Om expeditions-id anges kontrolleras att:

 • samma expeditions-id är angivet för alla ingående uttag enligt VR133
 • expeditions-id är unikt enligt VR189

Expeditions-id hämtas med tjänsten HamtaExpeditionsIdService. Detta id ska sedan användas i rapportering till FOTA, HKDB.

Tjänsten finns specificerad i bilaga GT - Funktionsspecifikation.

Aktörens expeditions-id

Obligatorisk.

Att aktörens expeditions-id är samma för alla uttag i en expediering kontrolleras enligt VR165 
Aktörens krediterande expeditionsradnummerIgnoreras.Värde kan förekomma på uttag som är backat eller krediterat.
Aktörens expeditionsradnummer

Obligatorisk.
Valideras enligt R016.


Expeditionstidpunkt

Obligatoriskt.

Tidpunkten ska vara lika för alla uttag i en expediering kontrolleras enligt VR166.

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Att expeditionstidpunkten är giltigt i förhållande till utfärdandedatum valideras i AFF 

Delfunktion 1 - Registrera uttag pappersrecept.

Att datum inte är framtida kontrolleras enligt R012 

Krediterande expeditions-id

Ignoreras.

Används enbart vid backning eller kreditering av uttag pappersrececpt

Krediteringstidpunkt

Ignoreras.

Används enbart vid backning eller kreditering av uttag pappersrececpt

Handelsvara

Varunummer

Obligatorisk för handelsvara och teknisk sprit.

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Varunummer eller NPL-pack-id ska anges. Att artikeln finns i VARA kontrolleras i AFF

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Kan inte anges enligt R005.

(info)   Enbart läkemedel kan registreras i NLL som uttag pappersrecept.

Läkemedel

NPL-id

Obligatorisk för läkemedel.

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Att rätt NPL-id har angetts i förhållande till NPL-pack-id kontrolleras i AFF.

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Ignoreras, NPL-id sparas inte i NLL.

NPL-pack-id

NPL-pack-id/SB-pack-id med tillhörande NPL-id/SB-id ska anges för läkemedel.

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Valideras i AFF

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Vid registrering utförs följande kontroller

 • att artikel är ett läkemedel enligt R005
 • dubblettkontroll utförs enligt R017
 • att uttaget hanterats av behörig personal enligt R023.
UttagstypObligatoriskt att ange en uttagstyp.

Helförpackningsuttag

Ska anges om expediering sker med startförpackning.

Uttag pappersrecept som expedierats med startförpackning sparas som ett helförpackningsuttag i NLL.

Dosdispenserat uttag

Får inte anges.

Utgående attribut

 • Dosdispenserade uttag kan inte registreras som uttag pappersrecept.
 • Inga dosdispenserad uttag pappersrecept förekommer i NLL.

Expedierad startförpackning

Ska anges om expediering sker med startförpackning.


Uppgift om expedierad startförpackning sparas inte i NLL.

Om läkemedlet får expedieras med startförpackning valideras i AFF, i delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept
Antal expedierade förpackningar

Obligatorisk

Angivet värde ska vara större än 0.


Expedierad mängd

Valfritt, kompletteras automatiskt enligt VR143 om inget värde anges.

Angivet värde ska vara större än 0.

Expedierad mängd ska anges vid bruten förpackning. Att expedierad mängd är rimlig kontrolleras i AFF vid funktion för kontrollera uttag pappersrecept.


Doseringsinstruktion

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Obligatorisk för läkemedel och teknisk sprit.
Valideras i AFF.

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Obligatorisk eftersom enbart läkemedel kan registreras

Giltiga tecken kontrolleras enligt FK004

Förmånsval

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Obligatorisk.
Om expedition får göras inom förmån valideras i AFF 

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Ignoreras.

Förmånsval sparas inte för uttag pappersrecept.

Generikautbyte utfört

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Valfritt.
Valideras i AFF

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.
Ignoreras.

Generikautbyte utfört sparas inte för uttag pappersrecept.

Uttagsstatus

Obligatoriskt

Giltigt värde "Expedierat" kontrolleras enligt VR151


Accepterade varningarIgnoreras.Funktion för att acceptera varningar kommer att införas i framtida release.
Förskrivningsinformation

Utfärdande förskrivare (inbäddad resurs)

Obligatorisk.

Se inbäddad struktur informationsresurs personal, kolumn utfärdande förskrivare

Ufärdandedatum

Obligatorisk.

Att förskrivningens giltighetstid inte har passerat kontrolleras i AFF

Utfärdandedatum sparas inte för uttag pappersrecept.

Typ av registreringsunderlag

Obligatorisk.
Giltiga värden: Telefon, Papper eller Elektroniskt


Elektroniskt ska anges vid registrering av utländskt e-recept enligt R024.

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Valfritt, valideras i AFF. Ett giltigt kostnadsställe (arbetsplatskod) krävs vid uttag inom förmån.

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Valfritt

Om ett kostnadsställe (arbetsplatskod) är angiven kompletteras förskrivarens adressuppgifter om de inte är angivna enligt R014

Substitution tillåten

Valfritt.
Om förskrivare angett att substitution är tillåten ska attributet anges.  Valideras i AFF mot attributet generikabyte utfört.

Substitution tillåten sparas inte för uttag pappersrecept.
Första uttag före

Valfritt, valideras i AFF vid funktion för kontrollera uttag pappersrecept.
Ignoreras vid funktion för registrering av uttag pappersrecept

Första uttag före sparas inte för uttag pappersrecept.

Patientreferens

Obligatorisk för patient med personnummer.


Om uttaget får registreras som uttag pappersrecept kontrolleras enligt R021.

Pappersuttag med patientreferens kan förekomma bland uttag pappersrecept skapade före release 21.0 samt för uttag som skapas via 17.1-tjänster. 

Både en patientreferens och födelsedatum får inte anges.  Kontrolleras enligt R022

Patient (inbäddad resurs)Obligatorisk att ange om "patientreferens" saknas.

Inbäddad resurs för patient som saknar personnummer. Se profil för Patient – NLLPatient.

Födelsedatum

Obligatorisk om recept är utfärdat till patient med födelsedatum.
Format och rimlighets kontroll utförs i AFF.

Både en patientreferens och ett födelsedatum får inte anges, kontrolleras enligt R022

Förnamn

Obligatorisk, tillåtna tecken valideras enligt FK004.


Efternamn

Obligatorisk, tillåtna tecken valideras enligt FK004.


Fullständigt namn

Får inte anges.

Fullständigt namn kan förekomma istället för förnamn och efternamn för uttag pappersrecept skapade före release 21.0 samt för uttag pappersrecept som skapas via 17.1 tjänster.

Kön

Ignoreras.

Informationsresurs Händelse 

Händelsen anges enligt informationsspecifikation – Händelse – NLLProvenance och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance.

Tabell 4. Attribut informationsresurs Händelse

Kravterm

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto42

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt till tidpunkt för registrering
HändelsetypObligatorisk.
Giltigt värde: Expediera

Händelseorsak

IgnorerasBeskrivning händelseorsakIgnorerasResursreferenserIgnorerasUtförareObligatorisktInbäddad resurs, se informationsspecifikatioPersonal – NLLPractitioner
UppdragsgivareIgnoreras

Informationsresurs Personal 

Anges enligt informationsspecifikation Personal – NLLPractitioner. Utfärdande förskrivare är en inbäddad resurs i uttag pappersrecept. Expedierande apotekspersonal är en inbäddad resurs som utförare på händelsen. 

Tabell 5. Attribut informationsresurs Personal

Term

Villkor

Personal

Utfärdande förskrivare


Utförare – Expedierande apotekspersonal
Farmaceut på apotek eller icke-legitimerad apotekspersonal
Yrkeskod

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod. 
Valideringar mot Legitimationsregistret (FORS)  sker i AFF-kontroller.

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod. Giltigt värde valideras enligt R013

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR146 och mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR145Utökad yrkeskod

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept.

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod. 
Valideringar mot Legitimationsregistret (FORS)  sker i AFF-kontroller.

Delfunktion 2 - Registrera uttag pappersrecept.

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod. Giltigt värde valideras enligt R013

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR146 och mot Legitimationsregistret (FORS) enligt VR145

LegitimationskodIgnoreras

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR145, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR162

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR146

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) enligt VR145

Kommentar:
Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal och farmaceut med förordnande.


Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange förskrivarkod eller gruppförskrivarkod för förskrivning utfärdad i Sverige.

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) i AFF- kontroller

Får inte anges
Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange förskrivarkod eller gruppförskrivarkod för förskrivning utfärdad i Sverige.

Valideras mot Legitimationsregistret(FORS) i AFF- kontroller

Får inte anges
Användar-idIgnorerasObligatoriskt
EfternamnObligatorisk
Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003


Obligatoriskt

FörnamnObligatoriskt
Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003
Obligatoriskt
Fullständigt namn

Får inte anges

Ignoreras

TelefonInga kontaktuppgifter till förskrivare kan sparas för uttag pappersreceptInga kontaktuppgifter till apotekspersonal kan sparas.

Tillgänglig för patient

IgnorerasIgnoreras

Telefonnummer

IgnorerasIgnoreras

Telefonnummer tillhör

IgnorerasIgnoreras

Rangordning

IgnorerasIgnoreras
ArbetsplatsAdressuppgifter autokompletteras från 

Arbetsplatskodregistret enligt regler i  R014 

Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen, de får därför inte anges

Arbetsplats-id

Ignoreras.
Autokompletteras om en arbetsplatskod (kostnadsställe) är angivet enligt regler i R014.

Obligatorisk.
Apotekets GLN-kod ska anges. Att GLN-koden tillhör ett giltigt apoteket valideras mot Expeditionsställeregistret enligt VR132 och mot intyget i VR158.

Arbetsplats-id typ

Ignoreras.
Autokompletteras med "arbetsplatskod" om en arbetsplatskod (kostnadsställe) är angivet enligt regler i R014.
Ignoreras.
Autokompletteras med "GLN".

Arbetsplatsnamn

Valfritt.
Autokompleteras om en arbetsplatskod (kostnadsställe) är angivet enligt regler i R014.

Ignoreras.
Autokompletteras från Expeditionsställeregistret vid hämtning.

Arbetsplatstyp

Autokompletteras med "vårdenhet" om adressuppgifter finns enligt regler i R014.Ignoreras.
Autokompletteras med apotek vid hämtning
Adressuppgift

Adressuppgifter Autokompletteras från Arbetsplatskodregistret enligt R014

Förskrivarens adressuppgifter kan utelämnas om förskrivningen är utfärdad av utländsk förskrivare i annat EES-land.

Enbart en adress sparas

Alla uppgifter om arbetsplatsen och dess kontaktuppgifter för apotek hämtas från Expeditionsställeregistret vid läsning utifrån angiven GLN-kod på arbetsplatsen. Angivna värden ignoreras

Enbart en adress sparas

Adresstyp

IgnorerasIgnoreras.
Sätts till Besöksadress vid hämtning.

Adress

Valfritt.
Autokompleteras enligt regler i R014 om det inte är angivet.
Ignoreras.
Autokompleteras från Expeditionsställeregistret vid hämtning.

Postort

Valfritt.
Autokompleteras enligt regler i R014 om det inte är angivet.

Ignoreras.
Autokompleteras från Expeditionsställeregistret vid hämtning.

Postnummer

Valfritt.
Autokompleteras enligt regler i R014 om det inte är angivet.
Ignoreras.
Autokompleteras från Expeditionsställeregistret vid hämtning.

Landskod

Obligatorisk

Att landskoden är SE = Sverige eller från ett annat EES-land valideras i AFF vid funktion för att kontrollera uttag pappersrecept.

Om Typ av registreringsunderlag är Elektroniskt kontrolleras att landskod utfärdande är ett EU/EES-land skilt från SE enligt R.024

Ignoreras

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Reglerna finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR102Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande system
VR132Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
för uttag pappersrecept
VR133

Generera Expeditions-id för uttag pappersrecept

VR143Beräkning av expedierad mängd för uttag pappersrecept
VR145Validering av legitimation mot Legitimationsregistret för apotekspersonal vid hantering av uttag pappersrecept
VR146Validering av utförande apotekspersonal mot intyget vid hantering av uttag pappersrecept
VR151Kontrollera uttagsstatus
VR158Validering av anropande apotek mot intyget för uttag pappersrecept
VR162

Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget för uttag pappersrecept

VR165Kontroll av aktörens expeditions-id för uttag pappersrecept

VR166

Kontroll av expeditionstidpunkt för uttag pappersrecept
VR189Kontrollera att expeditions-id är unikt.

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut enligt specificerade regler. Reglerna finns beskrivna i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska Kompletteringar som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

Auto41Uttag pappersrecept kompletteras med ett logiskt id för uttag
Auto42Uttag pappersrecept kompletteras med ett händelse-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande
R005Uttag som ska registreras måste avse läkemedel

Delfunktion 1 - kontrollera uttag pappersrecept
Kontroll utförs inte eftersom tjänsten ska kunna användas för att kontrollera både läkemedel och handelsvaror

Delfunktion 2- Registrera uttag pappersrecept
Endast uttag med varor klassade som läkemedel enligt VARA.

Kommentar
Handelsvaror och teknisk sprit kan inte registreras som uttag pappersrecept i NLL. 

2-25-123 Artikel med %s är inte ett läkemedel.

R012Kontroll av expeditionstidpunkt

Kontroll att en framtida expeditionstid inte anges.

Kommentar
Vid funktion för att kontrollera uttag utförs valideringen i AFF

Syftet med regeln är för att förhindra framtida expeditionstidpunkter.

2-25-77 Expeditionstidpunkt, [%s], är i framtiden.
R013Validering av förskrivares yrkeskod eller utökad yrkeskod vid registrering av uttag

När ett uttag ska registreras kontrolleras att ett giltigt kodvärde angivits för yrkeskod eller utökad yrkeskod.

Yrkeskoden kan vara: 

 • Läkare
 • Tandläkare
 • Tandhygienist
 • Barnmorska
 • Sjuksköterska

Utökad yrkeskod kan vara: 

 •  AT-läkare
 •  Läkare med förordnade

Kommentar
Vid delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept utförs valideringen i AFF-Kontroller

2-25-1372 Yrkeskod måste vara någon av LK, TL, TH, BM eller SJ

2-25-1373 Utökad yrkeskod måste vara AL eller LF

R014Komplettera förskrivarens adress uppgifter med uppgifter från Arbetsplatskodsregistret 


Hantering av förskrivarens adressuppgifter.

Om en arbetsplatskod (kostnadsställe) finns angiven och övriga adressuppgifter saknas.

 • Hämtas Adressuppgifter från arbetsplatskodsregistret.
 • Arbetsplats-id Autokompletteras med värde från arbetsplatskod (kostnadsställe).
 • Arbetsplats-id typ Autokompletteras med, arbetsplatskod.

Om både arbetsplatskod och adressuppgifter anges görs inget uppslag i arbetsplatskodsregistret för att hämta och autokomplettera adressuppgifter.

Arbetsplatstyp Autokompletteras alltid med vårdenhet

Kommentar
Med adressuppgifter avses: Arbetsplatsnamn, Postadress, Postnummer, Postort, arbetsplats-id typ, arbetsplats-id, arbetsplatstyp

n/a
R016Dubblettkontroll vid registrering

Kontroll att kombinationen av nedanstående attribut är unik inom en expedition

 • NPL-pack-id
 • Expeditionsradnummer
2-25-121 Angiven receptexpeditionsidentitet finns redan registrerad.
R017Kontrollera att artikel finns i produkt och artikelregistret VARA vid registrering

Kontroll att angiven artikel finns i produkt och artikelregistret VARA vid registrering.

Kommentar
Vid delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept utförs motsvarande validering i AFF

2-25-122 Artikel med %s finns ej i VARA.
R021

Svenska recept med personnummer får inte expedieras som uttag pappersrecept

Uttag pappersrecept får inte registreras för patient med personnummer om förskrivningen är utfärdad i Sverige. 

Kommentar
Ny föreskrift HSLF-FS 2019:32 kap7 4§

Från och med 1 maj 2021 ska apotek omvandla recept som är förskrivna på receptblankett till e-recept innan receptet expedieras. Det kommer inte längre att vara valfritt för patienten att ha elektroniska recept. Syftet är att ha fullständig information om patients förskrivna och uthämtade läkemedel samlade i Nationella läkemedelslistan.

Undantag är:

 • Receptet är utfärdat av en förskrivare som är behörig i ett annat EES‍-‍land.
 • Patientens personnummer är inte angivet på receptet.
2-25-157 Uttag pappersrecept får inte registreras i NLL för en patient med personnummer. Förskrivningen skall alltid registreras i NLL innan expedition kan utföras.
R022Information om födelsedatum och patientreferens får inte anges samtidigt

Delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept
Kontroll utförs inte 

Delfunktion 2- Registrera uttag pappersrecept
Patientreferens och födelsedatum får inte anges samtidigt

Felmeddelande: Fyll i patientreferens eller födelsedatum inte båda två

2-25-170 Fyll i patientreferens eller födelsedatum inte båda två.
R023Kontrollera behörighet att hantera läkemedel och teknisk sprit.

Endast legitimerad apotekspersonal får hantera läkemedel eller teknisk sprit. Om uttaget avser läkemedel eller teknisk sprit kontrolleras att utförarens yrkeskod tillhör en farmaceut med yrkeskod AP-Apotekare eller RC-Receptarie

Kommentar

 • Notera att enbart läkemedel kan registreras R005
 • Vid delfunktion 1 - Kontrollera uttag pappersrecept utförs motsvarande validering i AFF (U.003). U.003 tillåter att AE - Apotekarelev och RE - Receptarieelev förbereder och kontrollerar expedieringen. 
2-25-184 Användaren är ej behörig att hantera läkemedel eller teknisk sprit.
R024Kontrollera landskod för e-recept

Om Typ av registreringsunderlag är Elektroniskt kontrolleras att landskod utfärdande är skilt från SE (Sverige). 

Kommentar
Att det är en giltig landskod kontrolleras i AFF

2-25-822  Vid Elektroniskt registreringsunderlag får inte land vara Sverige.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsviterna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid kontroll av uttag pappersrecept så utförs kontrollsamlingen AFF-KEX, det är obligatoriskt att kontrollera uttag pappersrecept innan uttag pappersrecept registreras, vid registrering utförs inga AFF-kontroller.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Reglerna finns beskrivna i Formatkontroller.

Tabell 9 - Format kontroller som används i denna tillämpningsanvisning

Id

Beskrivning

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Förtydliganden i krav:

 • När funktion skiljer sig mellan delfunktion 1 och delfunktion 2
 • Hantering av läkemedel och handelsvaror under hanterad information och i R005
 • Hantering av Legitimationskod, yrkeskod och utökad yrkeskod under hanterad information
 • Språkliga förbättringar för bättre läsbarhet.

Nya regler:

 • R007 har ersatts av FK002 - Formatkontroll födelsedatum
 • R022 Information om födelsedatum och patientreferens får inte anges samtidigt
 • R023 - Kontrollera behörighet att hantera läkemedel och teknisk sprit.
 • VR102 - Kontroll av att dubblettanrop inte sker från anropande syste
 • VR165 - Kontroll av aktörens expeditions-id för uttag pappersrecept
 • VR166 - Kontroll av aktörens expeditions tidpunkt för uttag pappersrecept
1.22022-05-25

Förtydliganden i krav

 • Språkliga förbättringar och ensning av dokument

Funktionella ändringar

 • Under 2.4 Efterfrågad information, Informationsresurs Uttag pappersrecept, Tabell 4, Doseringsinstruktion, lagt till formatkontroll FK004
 • Profilerat om hur landskod ska anges för uttag pappersrecept.

  • Landskod utfärdande utgår som attribut i Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription .
  • Landskod i Personal - NLLPractitioner ska användas istället.
1.32022-08-16

Förtydligat att dosdispenserat uttag är ett utgående attribut

 • Dosdispenserade uttag kan inte registreras som uttag pappersrecept.
 • Inga dosdispenserade uttag pappersrecept förekommer i NLL.
1.42022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information,
  • stycke om personal . Förtydligat att enbart en adress till förskrivaren sparas
  • uppdaterat information om FHIR-Operation
 • Språkliga förbättringar
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.52023-05-04

Förbättringar dokumentation 

 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information, förtydligat hur giltiga värden valideras för attributet Typ av registreringsunderlag,
 • Lagt till symboler för krav.
 • Mindre språkliga förbättringar för ökad läsbarhet
 • Förtydligat hur förskrivarens adressuppgifter hanteras i attribut och i regel R014
 • Uppdaterat med rätt felmeddelande för R021
1.62023-11-09

Förbättrad hantering expeditions-id. Nytt är att expeditions-id som hämtas via tjänsten HamtaExpeditionsIdService kan anges.

 • Om ett expeditions-id anges kontrolleras att det är unikt enligt VR189 samt att alla uttag i expedieringen har samma Expeditions-id enligt VR133
 • Om expeditions-id inte anges sätts det fortsatt automatiskt av EHM enligt VR133.
 • FK002 formatkontroll födelsedatum borttagen. Att giltigt format kontrolleras i Schemat.

Förbättringar dokumentation

 • Förtydligat inledningen
 • Förtydligat och bytt namn på regel R021
 • Ensat ordning på attribut med uttag
1.72024-02-22

Uppdateringar

 • Registrera och kontrollera uttag är förberett för att hantera utländska e-recept från ett annat EU/EES land genom tillägg av följande.
  • Typ av registreringsunderlag ska anges vid funktion för att registrera uttag pappersrecept
  • Ny kontroll R024 Typ av registreringsunderlag elektroniskt ska anges ihop med en utländsk landskod vid registrering av utländskt e-recept

Övriga uppdateringar

 • Aktörens krediterande expeditionsradnummer tillagt som attribut införs till 21.9

Förbättringar dokumentation

 • Under Informationsresurs personal, förtydligat hantering av legitimationskod, yrkeskod, utökad yrkeskod, individuell förskrivarkod och gruppförskrivarkod .
1.8 2024-05-06

Förändringar

 • Under Informationsresurs personal, tillägg att legitimationskod inte anges för Farmaceut med förordnande samt förtydligande att det inte behöver anges för icke legitimerad apotekspersonal

Förbättringar dokumentation

 • Flera språkliga förbättringar för ökad läsbarhet.