TA 07 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan omvandla en elektronisk förskrivning i Nationella läkemedelslistan till ett pappersoriginal.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan omvandla en elektronisk förskrivning i Nationella läkemedelslistan till aktuellt format papper och göra en utskrift på receptblankett.

Funktionen gör det möjligt för expedierande apotekspersonal att skriva ut en förskrivning på en receptblankett till en patient. Receptblanketten skapas genom en anpassad utskrift, "utskrift av elektroniskt recept", enligt krav i Läkemedelsverkets receptföreskrifter. Det är expedierande apotekspersonal som enligt regler i receptföreskrifterna avgör om patienten har rätt att få förskrivningen utskriven på receptblankett.

En förskrivning som har omvandlats till aktuellt format papper är fortfarande synlig i Nationella läkemedelslistan med information om att receptet skrivits ut på receptblankett. Utskriften är då det giltiga underlaget för expediering.

För förskrivningar utfärdade på personnummer krävs alltid en omvandling tillbaka till elektroniskt format för att expedierande apotekspersonal ska kunna hantera förskrivningen, exempelvis registrera ett uttag eller avsluta förskrivningen. 

En förskrivning som är parallell kan inte omvandlats till aktuellt format papper. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna Aktiv, Parkerad eller Slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja som också har någon av dessa statusar. När den tidigare förskrivningens sista giltighetsdag passeras byter den status till Avslutad. Förskrivningarna är då inte längre parallella och den sista förskrivningen i kedjan kan därmed omvandlas till aktuellt format papper.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

  • Farmaceut på apotek
  • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser som används

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för att kunna omvandla en förskrivning på apotek till ett aktuellt format papper.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatient

NLLPatient

HändelseProvenance

NLLProvenance 

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationRequestOther

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionerna kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda

2.2. Delfunktion 1 – Omvandla förskrivning utfärdad till patient med personnummer till receptoriginal på papper

Expedierande apotekspersonal omvandlar på patients begäran en elektronisk förskrivning till aktuellt format papper och gör en utskrift på receptblankett. Förskrivningen är utfärdad på patientens personnummer. Utskrift av elektroniskt recept ska ske på av Läkemedelsverket fastställd blankett, enligt bilaga 6 i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Utskriften på receptblankett gäller då som det giltiga underlaget för expediering vid utlandsresa. För att kunna  registrera uttag i Nationella läkemedelslistan eller förändra förskrivningen måste den först omvandlas till elektroniskt format igen.

Variant 1.1 Omvandla förskrivning med aktuellt format elektroniskt utfärdad till patient med personnummer 

Krav-ID: 07:1:1.1

Beskrivning av tillämpning 

Expedierande apotekspersonal omvandlar och skriver ut en förskrivning utfärdad till en patient med personnummer när patienten behöver ha förskrivningen på receptblankett.

Information som krävs för att omvandla förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

Variant 1.2  Skriv ut receptkopia av en förskrivning utfärdad till patient med personnummer

Krav-ID: 07:1:1.2

Beskrivning av tillämpning 

Expedierande apotekspersonal skriver ut en redan omvandlad och utskriven förskrivning på nytt. Förskrivningen är utfärdad till en patient med personnummer. Receptkopian blir då det giltiga underlaget för expediering.

Information som krävs för att omvandla förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Skriv ut förskrivning utfärdad till patient med födelsedatum

Expedierande apotekspersonal skriver ut en elektronisk förskrivning utfärdad på födelsedatum till en receptblankett, förskrivningen omvandlas till aktuellt format "papper" i Nationella läkemedelslistan. Utskrift av elektroniskt recept ska ske på av Läkemedelsverket fastställd blankett, enligt bilaga 6 i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Förskrivningen gäller som originalhandling och patienten måste alltid ha med sig receptoriginalet för att kunna göra ett uttag på apotek.

Variant 2.1 – Omvandla förskrivning med aktuellt format elektroniskt utfärdad till patient med födelsedatum 

Krav-ID: 07:2:2.1

Beskrivning av tillämpning 

Expedierande apotekspersonal skriver ut en specifik förskrivning utfärdad på födelsedatum till en patient. Den utskrivna förskrivningen blir originalhandlingen och kan inte omvandlas till elektroniskt format igen.

Information som krävs för att omvandla förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

Variant 2.2 – Skriv ut receptkopia av en förskrivning utfärdad till patient med födelsedatum

Krav-ID: 07:2:2.2

Beskrivning av tillämpning 

Expedierande apotekspersonal skriver ut en redan omvandlad och utskriven förskrivning på nytt. Förskrivningen är utfärdad till en patient med födelsedatum. Receptkopian blir då det giltiga underlaget för expediering och kan inte omvandlas till elektroniskt format igen.

Information som krävs för att omvandla förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen $print ska användas. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation skriv ut receptblankett  - $print.

Tabell 2 - Indata Skriv ut receptblankett

Term 

Villkor

Förskrivnings-id

Obligatorisk

Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges. Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance,  se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 3 - Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idFår inte anges. Sätts enligt Auto33

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt till tidpunkten för när händelsen registrerades i NLL enligt Auto07
Händelsetyp

Händelsetypen "Skriv ut förskrivning" ska alltid skickas in av anropande system.

Om förskrivningen redan har aktuellt format papper så sätts automatiskt händelsetypen om till "Skriv ut förskrivning igen", enligt Auto32


HändelseorsakObligatorisk. "OTH" enda tillåtna värdet
Beskrivning händelseorsakObligatorisk. Förskrivningshändelsen måste kompletteras med en fritextbeskrivning av orsaken när kod "OTH" är angiven

Resursreferenser

Får inte anges. Referens skapas vid registrering till den förskrivning som registreras enligt VR105


UtförareObligatoriskSe Informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)
UppdragsgivareUppdragsgivare får inte anges enligt VR107

Informationsresurs Personal

Informationsresurs Personal förekommer på Händelse, se informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid skriv ut förskrivning på apotek.

Tabell 4 - Informationsresurs Personal

Term

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtförare (Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal)
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.


Legitimationskod

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkodFår inte anges
GruppförskrivarkodFår inte anges
Användar-idObligatorisk
FörnamnObligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
EfternamnObligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
TelefonFår inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO) utifrån angiven GLN-kod. Inga personliga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal.

Telefonnummer

Får inte anges

Rangordning

Får inte anges

Tillgänglig för patient

Får inte anges

Telefonnummer tillhör

Får inte anges
ArbetsplatsUppgifter om arbetsplats och dess kontaktuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO), därför anges endast arbetsplats-id (GLN-kod).

Arbetsplatstyp

Obligatorisk. Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.


Arbetsplats-id

Obligatorisk. Angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot Expeditionsställeregistret enligt VR025.

Vid dosdispenserad förskrivning måste GLN-koden tillhöra samma apoteksaktör som dospatientens dosproducent. Valideras i AFF.


Arbetsplats id typ

Obligatorisk. Giltigt värde är "GLN-kod".


Arbetsplatsnamn

Får inte anges
AdressuppgiftFår inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod.

Adresstyp

Får inte anges

Adress

Får inte anges

Postnummer

Får inte anges

Postort

Får inte anges

Landskod

Får inte anges

2.5. Returnerad information

Utdata från FHIR-operationen $print returneras, utdata attribut i operationen beskrivs i informationsspecifikation skriv ut receptblankett  - $print,

Tabell 5 - Utdata skriv ut receptblankett 

TermAnmärkning

Uttagslista

Returneras om det finns mer än två uttag utförda

Senaste datum för uppföljning av behandling

Antingen returneras senaste datum för uppföljning av behandling eller senaste datum för avslut av behandling. Om det finns ett värde i något av fälten returneras antingen senaste datum för uppföljning av behandling eller senaste datum för avslut av behandling. Enbart ett av datumfälten kan förekomma på en förskrivning

Senaste datum för avslut av behandling

Antingen returneras senaste datum för uppföljning av behandling eller senaste datum för avslut av behandling. Om det finns ett värde i något av fälten returneras antingen senaste datum för uppföljning av behandling eller senaste datum för avslut av behandling. Enbart ett av datumfälten kan förekomma på en förskrivning

Första doseringsdagReturneras om värde finns i fältet, kan vara tom.
Sista doseringsdagReturneras om värde finns i fältet, kan vara tom.

PDF2.6. 2D-kod

2D-koden innehåller strukturerad information från en förskrivning. Koden genereras av E-hälsomyndigheten vid utskrift av förskrivning ur Nationella Läkemedelslistan. Om koden genereras av apotek ska den skrivas ut på en etikett som ska klistras på en receptblankett. Format och innehåll för tvådimensionella streckkoder (2D-kod) följer samma krav som 2D-koden som används i versionspaket 17.1. Attributen i Tabell 6 är sorterade i samma ordning som de förekommer i 2D-koden.

Tabell 6 - Attribut 2D-Kod

Kravterm NLL

Anmärkning

Max längd

Version 2D-kod

Den aktuella versionen är Version 5

1
Typ av 2D-kod

Sätts alltid till "R"

1
Patientens personnummer (eller födelsedatum när personnummer saknas)

Personnummer eller födelsedata beroende på hur förskrivningen utfärdats

Giltigt födelsedatum valideras enligt FK002

12 (8)
Patientens förnamnTillåtna tecken valideras enligt FK00335
Patientens efternamnTillåtna tecken valideras enligt FK00335
Förskrivarens förnamnTillåtna tecken valideras enligt FK00335
Förskrivarens efternamnTillåtna tecken valideras enligt FK00335
Förskrivarens yrkeskod eller utökad yrkeskod
2
Utfärdandedatum
6
Sista giltighetsdag
6
Första uttag före
6
Kostnadsställe (arbetsplatskod)
13

Individuell förskrivarkod eller gruppförskrivarkod7
Legitimationskod
6
Varunummer
6
NPL Pack-id
14
NPL-id
14
Antal förpackningar per uttag

3
Förskrivet antal uttag
2

Förmånsvillkor uppfyllda

Patient förmånsberättigad

Förskrivning enligt smittskyddslagen

Mappas enligt R0201

Doseringsanvisning

(Innehåller: Doseringsinstruktion (fritext)

Administreringsinstruktion

Annan instruktion)

Om fälten överstiger 256 tecken så läggs resterande i fältet nedan.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004

256

Doseringsanvisning (Innehåller: Doseringsinstruktion (fritext)

Administreringsinstruktion

Annan instruktion)

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004256
BehandlingsändamålTillåtna tecken kontrolleras enligt FK004256

Förmånsrelaterad daglig mängd 

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges 

0 eller NULL = Daglig mängd förmån kan ej anges16
Substitution

0 = Byte ej tillåtet
1 = Byte tillåtet

1
Arbetsplats-idGLN-kod för apoteket som skriver ut förskrivningen13

Originalordinations-id


41
Förskrivarens kommentarTillåtna tecken kontrolleras enligt FK00435
LeveransmeddelandeTillåtna tecken kontrolleras enligt FK00435

Radnummer

Produktradnummer

Radnummer och Produktradnummer ska skrivas med bindestreck emellan

t ex 1-1

4
Startförpackning
1
Expedieringsintervall
3
Expedieringsintervallsenhet
2
-

Endast övergångslösning.

Måste sättas till originalformat 6 = Utskrivet från receptdepå human eller 7 = Utskriven E-ordination som idag.

Om förskrivningen har registreringskanal = NEF eller har registreringsunderlag papper, fax eller telefon ska 6 sättas.

Om förskrivningen har registreringskanal = OR ska 7 sättas.

2
ArbetsplatsnamnArbetsplatsnamn för Utfärdande förskrivares arbetsplats35
AdressAdress för Utfärdande förskrivares arbetsplats35
PostnummerPostnummer för Utfärdande förskrivares arbetsplats5
PostortPostort för Utfärdande förskrivares arbetsplats25
Telefonnummer

Telefonnummer tillgängligt för patient till Utfärdande förskrivares arbetsplats

15
Telefonnummer

Telefonnummer till utfärdande förskrivare

15

2.7. Uppdaterad information

Informationsresurs förskrivning

Följande uppgifter ändras på förskrivningen:

Tabell 7 - Uppdaterad information på förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Kommentar

FörskrivningsversionSätts automatisk enligt regel Auto19
Aktuellt formatSätts till ”Papper” enligt Auto31

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 8 - Generella verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR016

Kontrollera om patient är avliden

VR033

Validering av legitimation mot FORS

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR039

Validering av anropande apotek mot intyget

VR041

Komplettera legitimationskod från FORS utifrån personnummer i intyget

VR103Filtrering av behandlingsorsak och beskrivning annan behandlingsorsak när skapad eller förändrad förskrivningsresurs returneras till apotek
VR104Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107Uppdragsgivare inte tillåten
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på Arbetsplats
VR169Definition parallell förskrivning

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 9 - Automatisk kompletteringar som används i den här tillämpningsanvisningen 

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto31

Aktuellt format sätts till papper
Auto32Händelsetyp Skriv ut förskrivning igen kompletteras
Auto33Händelse kompletteras med unikt id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 10 - Specifika verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen 

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande

R001

Förskrivningen måste ha status aktiv för att få omvandlas till receptblankettKontrollera att förskrivningen har status aktiv2-25-92 Förskrivningen är inte expedierbar och det går därför inte att omvandla förskrivningen till pappersformat.

R003

Villkor för receptkopia

Receptkopia får skrivas ut om:

Aktuellt format på förskrivningen är = "Papper"

Antalet dagar sedan omvandling till format papper av receptoriginal är <=3

Anropande apotek för utskrift av kopia är samma apotek som omvandlade till pappersformat

2-25-93 Receptkopia kan inte skrivas ut. Mer än 3 dagar har gått sedan utskrift av receptoriginal gjordes.

2-25-94 Receptkopia kan inte skrivas ut. Anropande apotek för utskrift av kopian är inte samma som skrev ut receptoriginalet.

R004Förskrivning som är parallell får inte omvandlas till pappersformatOm förskrivningen som ska skrivas ut på receptblankett är parallell enligt VR169 så kan förskrivningen inte omvandlas.2-25-427 En parallell förskrivning kan inte skrivas ut.

R009

Omvandling till pappersformat inte tillåten för dospatient

Kontrollera att patienten inte är dospatient.

2-25-96 Förskrivningen får inte skrivas ut eftersom patienten är en dospatient

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid omvandla förskrivning körs inga kontrollsamlingar.

4. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid Omvandling av förskrivning till receptoriginal på papper enligt denna tillämpningsanvisning.


Tabell 11. Presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Kommentar

07:P.1 

Datumen Första doseringsdag, Sista doseringsdag, Senaste datum för avslut av behandling eller Senaste datum för uppföljning av behandling ska visas för farmaceuten som kan ta ställning till om informationen ska förmedlas till patienten.

På sidan Datum i Nationella läkemedelslistan beskrivs rekommendationer för presentation av datum som är viktiga att beakta.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-11-10


Ändringar för parallella förskrivningar införda

  • Stycke om parallella förskrivningar tillagt under verksamhetsbeskrivning.
  • Regel R004 tillagd, hindrar utskrift av förskrivning när den är parallell. 
  • Ny regel VR169 Definition parallell förskrivning

Förbättringar dokumentation

  • Språkliga justeringar i variant 2.1
  • Stycke om 2D-kod har lagts till under Returnerad information
  • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
  • I kapitel 2.4 Efterfrågad information,  uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud
  • I kapitel 2.5 Returnerad information, uppdaterat information om FHIR-Operation
1.22023-05-04

Lagt till "Första doseringsdag" och "Sista doseringsdag" i 2.5 Returnerad information och en Rekommendation. Notera att ändringen införs till release 21.6.

Mindre språkliga justeringar i 2.6 2D koden - Doseringsanvisning.

1.32023-08-24Ordningen i 2D-koden under avsnitt 2.6 2D-kod är förtydligad
1.42024-02-22

Förtydligat regler i tabell 4 Informationsresurs Personal

1.52024-05-06

Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.

Presentationskrav tydliggjort och flyttat till avsnitt 4. Presentationskrav, med nytt krav-id 07:P.1.