Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription


Beskrivning av resursen Uttag pappersrecept. 
Inledning

Resursen Uttag pappersrecept beskriver uttag mot en förskrivning som inte finns registrerad i Nationella läkemedelslistan och där expedieringsunderlaget är pappersformat.

Översikt

NLLDispensePaperPrescription i Simplifier.

Figur 1. Tillämpning av profilen NLLDispensePaperPrescription

Attribut

Presentationskraven i tabell 1 nedan anger vad som ska visas för användaren i samband med att denna resurs hämtas och visas. Att ett attribut är obligatoriskt att visa innebär att det ska visas om information returneras i attributet i fråga. För kodade värden se Generella presentationskrav för anslutande aktör och system (P.30 och P.31). 

Tabell 1 - Attribut Uttag pappersrecept

Term

Termdefinition och anmärkning

FHIR

Kommentar FHIR

Presentationskrav apotek

Presentationskrav vård

Presentationskrav e-handel privatperson

Uttagsinformation

Logiskt id för uttag pappersreceptunik identifierare för ett uttag på pappersrecept

MedicationDispense.id


valfrittvalfrittvalfritt
Uttagsversion för uttag pappersreceptlöpnummer som räknar upp version på uttaget om det backas eller krediteras.

MedicationDispense.meta.versionId


valfrittvalfrittvalfritt
Expeditions-id

unik identifierare för expedition på apotek

Anmärkning
Kan bestå av flera uttag mot olika förskrivningar för samma person.

MedicationDispense.extension:nllDispatchId


valfrittvalfrittvalfritt
Aktörens expeditions-idinternt expeditions-id hos apoteksaktör

MedicationDispense.extension:nllActorDispatchId


valfrittvalfrittvalfritt
Aktörens expeditionsradnummer

unikt nummer för uttaget inom en expedition

MedicationDispense.extension:nllDispatchRowNo

Anges även vid backa uttag och krediteravalfrittvalfrittvalfritt
Expeditionstidpunkt

tidpunkt när en expedition genomförs

Anmärkning
Anges av apoteksaktör. Avser den tidpunkt då expeditionen görs i verkligheten, inte när den registreras i Nationella läkemedelslistan.

(Tidpunkten för registrering i Nationella läkemedelslistan ges av registrera-händelsens tidpunkt)

MedicationDispense.whenHandedOver


obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

Krediterande expeditions-idExpeditions-id vid genomförande av backning eller kreditering av ett tidigare registrerat uttag

MedicationDispense.extension:nllDispenseCrediting.
extension:creditDispatchId


Ska anges vid kreditering. Autokompletteras av E-hälsomyndigheten vid backa uttag.valfrittvalfrittvalfritt
Krediteringstidpunkttidpunkt när en expedition av typen backa eller kreditera genomförs

MedicationDispense.extension:nllDispenseCrediting.
extension:creditDateobligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

obligatoriskt

minimum ÅÅÅÅ-MM-DD

Aktörens krediterande expeditionsradnummerunikt radnummer för uttag som har backats eller krediterats.

MedicationDispense.extension:nllDispenseCrediting. extension:creditDispatchRowNo

(warning)    Enbart utdata

Vid backa uttag och kreditera anges Aktörens expeditionsradnummer. Attribut tillkommer till release 21.9 

valfritt

valfritt

valfritt

Handelsvara


N/AN/AN/A

Varunummer

unik identifierare för handelsvaruartikel och icke-unik identifierare av läkemedelsartikel

Anmärkning
Varunumret är 6-siffrigt.

För handelsvaruartiklar (förbrukningsartiklar, teknisk sprit och livsmedel till barn under 16 år) är varunummer den unika identiteten och används därför som identifierare vid förskrivning.

För läkemedel är varunummer inte alltid unikt. Samma varunummer kan förekomma för flera olika läkemedelsartiklar, t.ex. vid parallellimport. Varunumret kan även ändras över tid. Vid förskrivning av läkemedel används därför NPL-id och NPL-pack-id som identifierare i stället.

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system  = http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/varunr

Hanteras som ett kodverk.

Förekommer enbart som indata för validering, sparas inte på uttaget eftersom inga handelsvaror kan registreras som uttag pappersrecept. 

N/AN/AN/A
Läkemedel


obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

obligatoriskt

Se generella presentationskrav P27.

NPL-id

unik identifierare av läkemedelsprodukt enligt Nationellt produktregister för läkemedel

Anmärkning
Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL. Innefattar även SB-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsprodukt. SB-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

Exempel på NPL-id: 20100709000050

Exempel på SB-id: SB060301000001

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system
http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/nplid

Hanteras som ett kodverk med både NPL-pack-id och NPL-id

Förekommer enbart som indata för validering sparas inte på uttaget

.

valfrittvalfrittvalfritt

NPL-pack-id

unik identifierare av läkemedelsartikel enligt Nationellt produktregister för läkemedel

Anmärkning
Nationellt produktregister för läkemedel förvaltas av Läkemedelsverket och förkortas NPL. Innefattar även SB-pack-id som är en unik identifierare av virtuell läkemedelsartikel. SB-pack-id genereras och tilldelas av E-hälsomyndigheten.

Exempel på NPL-pack-id: 20130116100050

Exempel på SB-pack-id: SB060301100001

MedicationRequest.medication[x].coding.code

Metadata

MedicationRequest.medication[x].coding.system
http://electronichealth.se/fhir/NamingSystem/nplpackid

Hanteras som ett kodverk med både NPL-pack-id och NPL-idvalfrittvalfrittvalfritt
Uttagstyptyp av uttag

MedicationDispense.type.coding.code

Används för att definiera typ av uttag. En av följande kodvärden ska anges

 • SP ska anges om helförpackning
 • DD ska anges om dosdispenserat
 • TF ska anges istället för SP om en startförpackning expedieras

Se nästkommande rader för beskrivning av de olika kodvärdena

ValueSet: dispense-types (simplifier.net)

valfritt

Uttag pappersrecept har alltid uttagstyp ’Helförpackningsuttag’.

valfritt

Uttag pappersrecept har alltid uttagstyp ’Helförpackningsuttag’.


valfritt

Uttag pappersrecept har alltid uttagstyp ’Helförpackningsuttag’.


Helförpackningsuttag

uttag som avser helförpackning

MedicationDispense.type.coding.code = SP


Kodvärde som definierar uttagstyp

ValueSet: dispense-types (simplifier.net)

Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.Se uttagstyp ovan.

Dosdispenserat uttag

uttag som dosdispenseras

Anmärkning
Att få sina läkemedel dosdispenserade innebär att läkemedlet tas ut från tillverkarens originalförpackning för att paketeras i påsar tillsammans med andra läkemedel som ska tas vid ett och samma doseringstillfälle.

MedicationDispense.type.coding.code = DD


Kodvärde som definierar uttagstyp
ValueSet: dispense-types (simplifier.net)

Anmärkning
Attributet är inte tillämpbart. Kan inte anges för nya uttag pappersrecept samt det förekommer inga dosdispenserade uttag pappersrecept i NLL.

N/AN/AN/A

Expedierad startförpackning

uttag som avser en startförpackning

Anmärkning
En startförpackning är den minsta förpackningsstorleken av en viss läkemedelsprodukt som en patient får för att prova ett läkemedel.

Anges endast vid helförpackningsexpediering.
Uttag av en startförpackning sker utöver den förskrivna totalmängden.

MedicationDispense.type.coding.code = TF


Kodvärde som definierar uttagstyp
ValueSet: 
dispense-types (simplifier.net)

Anmärkning
Ska anges som indata om en startförpackning expedieras. Eftersom information om expedierad startförpackning inte sparas i NLL så kommer uttag med Expedierad startförpackning att visas som helförpackningsuttag

(MedicationDispense.type.coding.code = SP)


 

N/AN/AN/A
 Antal expedierade förpackningar

antal hela förpackningar som har expedierats

Anmärkning
Anges i heltal och ska inkludera eventuell bruten förpackning.

Exempel: 2 hela förpackningar + 1 bruten förpackning har expedierats. 3 st ska anges som antal expedierade förpackningar.

MedicationDispense.extension:nllNumberOfPackagesDispensed


ObligatorisktObligatoriskt


Obligatoriskt


Expedierad mängd

mängd av artikeln som har expedierats

Anmärkning
Beräknat eller angivet värde.

Vid expediering av helförpackning beräknas expedierad mängd utifrån förpackningsstorlek.

Om helförpackningen bryts kan apoteksaktören ange hur stor mängd som har expedierats. Detta görs alltid vid expediering av dosdispenserade läkemedel.

Exempel: Vid 30 tabletter (ur en läkemedelsartikel med 50 tabletter) är den expedierade mängden 30.

MedicationDispense.quantity.value

Angivet värde ska vara >=1, beräknas vid visning om inte angivet enligt nedan,

Expedierad mängd = Antal expedierade förpackningar * Förpacknings storlek

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet. 1)

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet. 1)

obligatoriskt

Ska visas i kombination med förpackningsenhet. 1)

Doseringsinstruktion

patientvänlig instruktion för dosering

Anmärkning
Är en del av doseringsanvisning.
Denna text genereras utifrån den strukturerade doseringen eller fritextdoseringen.

För uttag pappersrecept anges den kompletta doseringsanvisningen, den som ska skrivas ut på etiketten, i doseringsinstruktionen.

MedicationDispense.dosageInstruction.patientInstruction


obligatorisktobligatorisktobligatoriskt
Förmånsvalförmån angiven för ett visst uttag

MedicationDispense.extension:nllBenefitChoiceCode

ValueSet: benefit-choices (simplifier.net)

Förekommer enbart som indata för validering, sparas inte på uttaget.

N/AN/AN/A

Generikautbyte utfört

markering som anger om generiskt utbyte är utfört

Anmärkning
Generiskt utbyte innebär att förskriven läkemedelsartikel har bytts ut till en likvärdig artikel.

Regler för vad som får bytas ut inom generikautbyte sätts av Läkemedelsverket.

MedicationDispense.substitution.wasSubstituted

Förekommer enbart som indata för validering, sparas inte på uttaget.

N/A

N/A

N/A

Uttagsstatus

status på uttaget

MedicationDispense.status

ValueSet: medication-dispense-status (simplifier.net)

valfritt

Uttagsstatus kan vara expedierat eller borttaget.

Om uttaget är expedierat eller borttaget (backat eller krediterat) framgår även av händelsen som kopplas till uttaget.

valfritt

Uttagsstatus kan vara expedierat eller borttaget.

Om uttaget är expedierat eller borttaget (backat eller krediterat) framgår även av händelsen som kopplas till uttaget.

valfritt

Uttagsstatus kan vara expedierat eller borttaget.

Om uttaget är expedierat eller borttaget (backat eller krediterat) framgår även av händelsen som kopplas till uttaget.


Accepterade varningarlista med AFF-kontroller som har gett varning och accepterats av farmaceut för ett uttag

MedicationDispense.detectedIssues

Framtida attribut för att kunna acceptera varningar vid registrering av uttag pappersrecept. 

Anges som inbäddad resurs, se AFF-fel och varningar - NLLDetectedIssue

Förekommer enbart som indata för validering, sparas inte på uttaget. Kan anges när syftet är att registrera, inte vid kontrollera ($validate).

N/AN/AN/A
Förskrivningsinformation

Information om förskrivningen


Utfärdande förskrivare (inbäddad resurs)person med behörighet att utfärda förskrivningarMedicationDispense.extension:nllPrescriptionDetails.
extension:nllPrescriber
Inbäddad resurs för utfärdande förskrivare. Se profil för Personal – NLLPractitioner.

Obligatoriskt.
Se informationsspecifikation personal.

Obligatoriskt.
Se informationsspecifikation personal.

Obligatoriskt.
Se informationsspecifikation personal.

Utfärdandedatum

datum då en förskrivare utfärdar en förskrivning

MedicationDispense.extension:nllPrescriptionDetails.
extension:nllPrescriptionDate

Förekommer enbart som indata för validering, sparas inte på uttaget.N/AN/AN/A

Typ av registreringsunderlag

format för underlag som användes vid registrering av en förskrivning eller vid uttag pappersrecept

MedicationDispense.extension:nllPrescriptionDetails.
extension:nllRegistrationBasis

ValueSet: registration-basis (simplifier.net)

N/AN/AN/A

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

kod för fördelning av regionernas kostnader för läkemedelsförmånerna

Anmärkning
Arbetsplatskod används för kostnadsställe.

Koden definieras och administreras av respektive region.

Ett kostnadsställe måste finnas på en förskrivning vid expediering inom förmånen för att E-hälsomyndighetens betalningsförmedling ska kunna debitera förmånskostnaden till rätt region.

MedicationDispense.Extension:nllPrescriptionDetails.
extension:nllPrescriberCostCentervalfrittvalfrittfår ej visas

Substitution tillåten

markering som anger om förskrivaren tillåter generikautbyte

Anmärkning
Enligt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m:

-Den som utfärdat receptet kan på medicinska grunder motsäga sig ett utbyte.

MedicationDispense.extension:nllPrescriptionDetails.
extension:nllSubstitutionAllowed

Förekommer enbart som indata för validering, sparas inte på uttaget.N/AN/AN/A

Första uttag före

datum när första uttag från en förskrivning senast måste ske för att förskrivningen inte ska bli ogiltig för expediering

MedicationDispense.extension:nllPrescriptionDetails.
extension:nllFirstDispenseBefore

Förekommer enbart som indata för validering, sparas inte på uttaget.

N/AN/AN/A

Patientreferens

hänvisning till en patient

Anmärkning
Referens till patient från annan resurs. Uttrycks som ett logiskt id.

MedicationDispense.subject

Referens till NLLPatient vid förskrivning till patient med personnummer, Patient (inbäddad resurs) för patient med födelsedatum (d.v.s. utan personnummer).

valfritt

Se generellt presentationskrav P6 för krav kring visning av patientinformation.

valfritt

Se generellt presentationskrav P6 för krav kring visning av patientinformation.

valfritt

Se generellt presentationskrav P6 för krav kring visning av patientinformation.

Patient (inbäddad resurs)

Inbäddad resurs för patient som saknar personnummer. Se profil för Patient – NLLPatient.

N/A

N/AN/A

1) Se Förpackningsenhet i Artikel-NLLMedication eller motsvarande i VARA/Sil.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02

Förtydligad termdefinition och anmärkning för doseringsinstruktion. 

Mindre justering av anmärkning på varunummer.

1.22022-03-30
 • lagt till att accepterade varningar kan tillkomma som ett framtida attribut
 • Accepterade varningar är ett framtida attribut
 • Rättat länk till Simplifier så att den pekar på Guide istället för direkt på profilen.
 • Rättat versionshistorik, version och datum
1.32022-05-09Förtydligat presentationskrav för privatperson e-handel för Expedierad mängd till: "obligatoriskt Ska visas i kombination med enhet." samt för Antal expedierade förpackningar till: 

"Obligatoriskt för uttag av helförpackning. Finns inte på uttag som avser dosdispenserade läkemedel."

1.42022-05-25
 • Rättat i kolumn FHIR för varunummer. Ändrat till MedicationDispense.medication[x].coding:varunr.code
 • Profilerat om hur landskod ska anges för uttag pappersrecept.

  • Landskod utfärdande utgår som attribut i Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription .
  • Landskod i Personal -NLL Practioner ska användas istället.
1.52022-08-16

Dosdispenserat uttag (MedicationDispense.type.coding.code = DD) är inte tillämpbart. Kan inte anges för nya uttag pappersrecept samt det förekommer inga dosdispenserade uttag pappersrecept i NLL.

Påverkan presentationskrav:

 • Krav på stöd för att visa uttagstyp "Dosdispenserat uttag" är borttaget
1.62022-11-10Förbättrat läsbarhet
1.72023-05-04

Förbättrad dokumentation

 • Förtydligat referens mellan enhet och förpackningsenhet som en not efter tabellen:
  1) Se Förpackningsenhet i Artikel-NLLMedication eller motsvarande i VARA/Sil.
 • Förtydligat hur varunummer, NPL-Id och NPL Pack-Id hanteras i kolumn FHIR och Kommentar FHIR

 • Uppdaterat definition för Substitution tillåten.
1.8 2023-11-09

Förbättrad dokumentation

 • Förbättrat läsbarhet
 • Under rubrik 3 Attribut. Tagit bort mening som hänvisade till att ändringsbara attribut på andra resurser ska visas.
 • Ensat ordning på attribut med Uttag – NLLMedicationDispense
1.9 2024-02-22

Uppdateringar

 • Typ av registreringsunderlag sparas på uttaget (angavs tidigare enbart vid funktion för att kontrollera uttag )
 • Presentationskrav för utfärdande förskrivare borttaget, för krav hänvisas till informationsspecifikation personal.
 • Under rubrik 3 Attribut, ändrat hänvisning till presentationskrav

Kommande ändring

 • Aktörens krediterande expeditionsradnummer, tillkommande attribut till 21.9