TA 33 – Makulera förskrivning – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan makulera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan makulera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Det är möjligt att makulera en felaktigt registrerad förskrivning. Makuleringen kan göras på uppdrag av förskrivare eller på grund av felregistrering på apotek. Det finns olika orsaker till makulering av en förskrivning. Det kan till exempel handla om registrering till fel patient eller registrering av felaktiga uppgifter i förskrivningen. Genom att makulera förskrivningen förhindras det att patienten felaktigt får tillgång till ett läkemedel eller annan vara som inte var avsedd för patienten.

Valet att makulera indikerar att förskrivningen var något patienten aldrig borde ha fått. En makulerad förskrivning är synlig för vård och apotek men inte för patient. En makulering kan bara göras innan något uttag skett på förskrivningen. Om förskrivningen är expedierad så finns risk att patienten redan påbörjat användning och då måste förskrivningen istället avslutas.

Om förskrivningen som ska makuleras är en parallell förskrivning så gäller särskilda regler för hantering, se variant 1.2. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek.

 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för att kunna makulera en förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

NLLPrescriptionBundle (resurssamling)

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationRequestCancelled

DoseringDosageNLLDosage

 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Makulera förskrivning 

Expedierande apotekspersonal ska kunna makulera en förskrivning som felaktigt registrerats, för att förhindra att en patient får tillgång till ett läkemedel eller annan vara som inte är avsedd för patienten. En förskrivning som får makuleras har status "Aktiv" eller "Parkerad", inga uttag har skett och aktuellt format är Elektroniskt. 

Variant 1.1 Makulera förskrivning för en patient

Krav-ID: 33:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal makulerar en befintlig förskrivning där inga uttag ännu skett, som är utfärdad på patientens personnummer eller födelsedatum. 

Information som krävs för att makulera förskrivning och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

Variant 1.2 Makulera parallell förskrivning för en patient

Krav-ID: 33:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal makulerar en eller båda parallella förskrivningar där inga uttag ännu skett. 

Om endast den första parallella förskrivningen (Förskrivning A) anges i anropet så makuleras efterföljande förskrivning (Förskrivning B) automatiskt. 

REKOMMENDATION Vid makulering av parallell förskrivning rekommenderas att båda parallella förskrivningarna anges i en resurssamling. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

Information som krävs för att makulera förskrivning, och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt Efterfrågad information samt Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera

Variant 2.1 Kontrollera

Krav-ID: 33:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Information som krävs för makulering anges enligt Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operation $verify för att kontrollera. Förskrivningens information valideras enligt regler i AFF-kontrollsamling MAK och ingen information kompletteras eller sparas. Användaren får möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan makulering genomförs. 

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify. Ska användas vid funktion i Variant 2.1 Kontrollera.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om AFF-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Villkor dosdispenserad (om avviker)

Ev kommentar

Förskrivnings-idFår inte ändras

Förskrivningsversion

Obligatorisk. Senaste version måste anges.

Räknas sedan upp automatiskt enligt Auto19Referens till tidigare förskrivningFår inte ändras

Förskrivningskedje-idFår inte ändras

OR-ordinations-idFår inte ändras

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Referens till tidigare OR-ordinations-idFår inte ändras
Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

NEF-id
Originalordinations-id

Får inte ändras


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Produktradnummer

Får inte ändras
Från NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Radnummer

Får inte ändras


Från NEF-recept. Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusObligatorisk. Valideras enligt VR104.

FörskrivningsstatusorsakAngivet värde ignoreras.

UtfärdandedatumFår inte ändras

Typ av registreringsunderlag

Får inte ändrasAktuellt formatFår inte ändras

Första doseringsdagFår inte ändras

Sista doseringsdagFår inte ändras

Notat förskrivareFår inte ändras

SchemastartdagFår inte ändras

PatientreferensFår inte ändras

Vid förskrivning till patient med personnummer anges logiskt id för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.

Vid förskrivning till patient utan personnummer anges referens till en inbäddad resurs. 

Patient (inbäddad resurs)

Får inte ändras.


Inbäddad resurs för patienter som saknar personnummer. Se Patient – NLLPatient

Personnummer

Får inte anges.
Används endast för reservlösning se Reservlösning.

Födelsedatum

Får inte ändras

Förnamn

Får inte ändras

Efternamn

Får inte ändras

Kön

Får inte ändras

Utfärdande förskrivareFår inte ändras. Se informationsresurs Personal (Förskrivare).

Förskriven handelsvara


Varunummer

Får inte ändras

Förskrivet läkemedel


NPL-id

Får inte ändras

NPL-pack-id

Får inte ändras

Beskrivning artikelFår inte anges

Dosering

Får inte ändrasBehandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Får inte ändrasSenaste datum för avslut av behandling

Får inte ändrasBehandlingsändamål

Får inte ändras

Behandlingsorsak – kod

Får inte ändras
Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte ändrasExpedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Får inte ändras

Dosdispensering

Får inte ändras

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Får inte ändras

Substitution tillåten

Får inte ändras

Förskrivning enligt smittskyddslagen

Får inte ändras

Patient förmånsberättigad

Får inte ändras

Förmånsvillkor uppfyllda

Får inte ändras

Apotekets kommentar

Får inte ändras

Förskrivarens kommentar

Får inte ändras

Leveransmeddelande

Får inte ändras


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning enligt VR140

Expedieringsintervall

Får inte ändras

Expedieringsintervallsenhet

Får inte ändras

Antal förpackningar per uttag

Får inte ändras

Startförpackning

Får inte ändras

Förskrivet antal uttag

Får inte ändras

Första uttag före

Får inte ändras

Förmånsrelaterad daglig mängd

Får inte ändras

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Får inte ändras

Förskriven mängd

Får inte ändras.Får inte anges

Förskriven mängd per uttag

Får inte ändras.Får inte anges

Nästa uttag inom förmån

Får inte ändras.Får inte anges

Antal uttag kvar

Får inte ändras.Får inte anges

Kvarvarande mängd

Får inte ändras.Beslut slutexpediering

Får inte angesFår inte anges

Mottagande apotek

Får inte ändrasExpedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning enligt VR140

Bytes ej

Får inte angesFår inte ändras

Akut förändring

Får inte anges.Får inte ändras. Sätts automatiskt enligt Auto30
AFF-varningFår inte anges.

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från tidigare version

Informationsresurs Dosering

Doseringen får inte ändras vid Makulera förskrivning.

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras i AFF. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Sätts enligt Auto33.


Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt till tidpunkten för när händelsen registrerades i NLL enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. "Makulera förskrivning"
HändelseorsakObligatorisk. Valideras mot värdemängden Felregistreringsorsaker.

Valideras i AFF.


Beskrivning händelseorsakValfri. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Resursreferenser

Får inte anges. Referenser sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk.

 Se informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)
UppdragsgivareValfri.Se informationsresurs Personal (Förskrivare)
 

Informationsresurs Personal 

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid makulera förskrivning apotek.

Tabell 5. Informationsresurs Personal 

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare 

(Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal)

Uppdragsgivare 

(Förskrivare)


Yrkeskod

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod. 

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Utökad yrkeskod

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Legitimationskod

Får inte ändras.


Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033

N/A

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkod

Får inte ändras.


Får inte anges

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Gruppförskrivarkod

Får inte ändras.

Får inte anges

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Användar-idFår inte ändras.ObligatoriskFår inte anges.
FörnamnFår inte ändras.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.


EfternamnFår inte ändras.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.


TelefonFår inte ändras. Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO) utifrån angiven GLN-kod. Inga personliga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal.Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivarens arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange.Högst två telefonnummer kan anges enligt VR160, struktur upprepas då för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Får inte ändras.

Får inte angesObligatoriskt

Rangordning

Får inte ändras.Får inte angesObligatoriskt

Tillgänglig för patient

Får inte ändras.

Får inte angesObligatoriskt

Telefonnummer tillhör

Får inte ändras.

Får inte anges

Obligatoriskt

P = Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Får inte ändras.

Uppgifter om arbetsplats och dess kontaktuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO), därför anges endast arbetsplats-id (GLN-kod).Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Arbetsplatstyp

Får inte ändras.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Får inte ändras.


Obligatorisk. Angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot EXPO VR025.

Vid dosdispenserad förskrivning måste GLN-koden tillhöra samma apoteksaktör som dospatientens dosproducent. Valideras i AFF.

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.Arbetsplats id typ

Får inte ändras.


Obligatorisk. Giltigt värde är "GLN-kod".


Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Arbetsplatsnamn

Får inte ändras.Får inte angesObligatorisk
Adressuppgift

Får inte ändras.

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO) utifrån angiven GLN-kod.

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

En adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.


Adresstyp

Får inte ändras.Får inte angesObligatorisk

Adress

Får inte ändras.Får inte angesObligatorisk

Postnummer

Får inte ändras.Får inte angesObligatorisk

Postort

Får inte ändras.Får inte angesObligatorisk

Landskod

Får inte ändras.Får inte angesFår inte anges

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler i den här tillämpningsanvisningen

Regel-id

Regelnamn

VR025

Validering av anropande apotek mot EXPO

VR033

Validering av legitimation

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget

VR104

Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen

VR110

Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR125

Hantering av Akutflaggan
VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning

VR144

Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR170Den först skapade förskrivningen av två parallella måste anges
VR171Kontroll att dospatienten tillhör den apoteksaktör som hanterar dosdispenserad parallell förskrivning

VR172

Kontroll att utförande eller uppdragsgivande förskrivare har förskrivningsrätt för artikel på förskrivning med framtida användning

VR173

Kontroll att förskrivning med framtida användning inte har några uttag vid makulera förskrivning
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion för ny förskrivning sätts

Auto30

Akut förändring
Auto33Händelse kompletteras med unikt id
Auto36Förskrivningsstatus kompletteras på en förskrivning som makuleras

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för.  

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande
R001FörskrivningsinformationIngen annan information på förskrivningen än status får ändras av anropande system vid händelsen Makulera förskrivning.2-25-698 Felaktig förskrivningsversion angiven.
R004Automatisk makulering av framtida parallell förskrivning

När en förskrivning som är parallell enligt definition i VR169 makuleras och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges så makuleras även förskrivning med framtida användning (Förskrivning B) automatiskt.

En ny version skapas av Förskrivning B där följande information uppdateras:

KravtermRegel - förskrivning med framtida användning (Förskrivning B)
FörskrivningsversionSätts enligt regel Auto19
OR-ordinations-idÖvergångslösning. Sätts automatiskt enligt regel Auto08
FörskrivningsstatusSätts till Makulerad enligt Auto36
FörskrivningsstatusorsakSätts till null enligt Auto36
Akut förändring

Om befintligt värde är true så sätts den automatiskt om till false enligt Auto30 för dosdispenserad förskrivning.

N/A

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid makulera förskrivning körs MAK-kontrollerna.  

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 9 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller

Regel-id

Regelnamn

FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid förskrivning som makuleras enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 10. Presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Kommentar

33:P.1 

Innan en parallell förskrivning makuleras ska det vara tydligt för användaren hur den andra parallella förskrivningen påverkas.

En parallell förskrivning kan inte hanteras enskilt.

Antingen anger anropande system via en Resurssamling hur respektive parallell förskrivning ska hanteras eller så makuleras automatiskt även den framtida förskrivningen enligt regler i denna tillämpningsanvisning. 


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Mindre språkliga justeringar
1.22022-11-10


Krav för parallella förskrivningar har lagts in

 • Stycke tillagt under Verksamhetsbeskrivning
 • Ny variant 1.2
 • Ny lokal regel R004
 • Nya generella verksamhetsregler VR169, VR170, VR171, VR172, VR173, VR178

Förbättring dokumentation:

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud
1.32023-05-04

Länk till information om användning av resurssamling, samt rekommendation om dess användning vid parallella förskrivningar inlagt under variant 1.2

1.42023-08-24
 • Nytt presentationskrav  33:P.1 för att tydliggöra hantering av parallella förskrivningar. Kravet var tidigare del av presentationskrav 14:P.5 i TA 14 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek.
 • VR184 tillagd och refereras under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift. Begränsar antalet adresser till högst två, en per adresstyp.
 • Beskrivning händelseorsak är rättat till "Valfri". 
 • Förtydligade tredje stycket under Verksamhetsbeskrivning. 
1.52023-11-09
 • Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
1.62024-02-22
 • Förtydligat regler i tabell 5 Informationsresurs Personal
1.72024-05-06
 • Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.