TA 11 – Registrera förskrivning – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskrivehur expedierande apotekspersonal på apotek kan registrera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.
1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal på apotek kan registrera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Registrering avser förskrivningsunderlag som mottagits via telefon, som utfärdats på receptblankett eller vid omregistrering av en elektronisk förskrivning. Om tidigare gjorda uttag finns på receptblankett ska även dessa registreras i Nationella läkemedelslistan och kopplas till förskrivningen, se TA 51 – Efterregistrera uttag – apotek.

Registrering av en förskrivning kan ske till patient med:

 • personnummer
 • personnummer och dossamtycke (dospatient).

En förskrivning i Nationella läkemedelslistan kan avse läkemedel eller andra varor. Med andra varor avses:

 • förbrukningsartiklar (artiklar för stomiopererade, artiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel och artiklar för egenkontroll av medicinering)
 • livsmedel till barn under 16 år
 • teknisk sprit.

Vid behov av en framtida förändring av en befintlig förskrivning kan personal på dosapotek skapa en parallell förskrivning (enligt definition i VR169) i samma förskrivningskedja om patienten är dospatient (variant 3.1). Parallella förskrivningar kan vara expedierbara samtidigt. En ny förskrivning med en första doseringsdag som ligger framåt i tiden registreras i en befintlig förskrivningskedja där det redan finns en förskrivning med en pågående användning. Den befintliga förskrivningen i denna förskrivningskedja får en förkortad giltighetstid genom att sista doseringsdag sätts till dagen innan den nya förskrivningens första doseringsdag. I samband med att detta datum passeras sätts status på den befintliga förskrivningen automatiskt om till avslutad. Om den befintliga förskrivningen har ett förskrivet läkemedel med en sjuställig ATC-kod krävs det att den nya förskrivningen avser ett läkemedel med samma ATC-kod.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas när en förskrivare skapar en förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-resurs

FHIR-profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatient

NLLPatient

HändelseProvenance

NLLProvenance  

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationRequestOther

DoseringDosageNLLDosage

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 - Registrera förskrivning utfärdad på personnummer 

Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal registrerar en förskrivning i Nationella läkemedelslistan för en patient med personnummer. Förskrivningen kan vara utfärdad på receptblankett alternativt utfärdad via telefon.

Variant 1.1 Registrera helförpackningsförskrivning med registreringsunderlag papper

Krav-ID: 11:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal registrerar en helförpackningsförskrivning utfärdad på receptblankett för en patient med personnummer.

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.5 Efterfrågad information och 3. Regler och kontroller.

Variant 1.2 Registrera helförpackningsförskrivning med registreringsunderlag telefon

Krav-ID: 11:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal registrerar en helförpackningsförskrivning som inkommit via telefon till apoteket för en patient med personnummer. 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.5 Efterfrågad information och 3. Regler och kontroller.

Variant 1.3 Registrera dosdispenserad förskrivning med registreringsunderlag papper

Krav-ID: 11:1:1.3

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal registrerar en förskrivning som ska dosdispenseras, som är utfärdad på receptblankett till en patient med personnummer. 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.5 Efterfrågad information och 3. Regler och kontroller.

Variant 1.4 Registrera dosdispenserad förskrivning med registreringsunderlag telefon

Krav-ID: 11:1:1.4

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal registrerar en förskrivning som ska dosdispenseras, som har inkommit via telefon till en patient med personnummer. 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.5 Efterfrågad information och 3. Regler och kontroller.

Variant 1.5 – Omregistrera elektronisk förskrivning för patient med aktivt dosunderlag

Krav-ID: 11:1:1.5

Beskrivning av tillämpning

Registreringsunderlag "Elektroniskt” kan till exempel användas när det finns behov att dela upp en befintlig förskrivning i två, för att maskinen ska kunna dispensera rätt styrka i varje påse. Ett annat exempel är då en förskrivning behöver omregistreras på grund av att det inte är möjligt att uppdatera förskrivningen.

Variant 1.6 – Omregistrera elektronisk förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag

Krav-ID: 11:1:1.6

Beskrivning av tillämpning

Registreringsunderlag ”Elektroniskt” kan till exempel användas då en förskrivning behöver omregistreras på grund av att det inte är möjligt att uppdatera förskrivningen.

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera förskrivning 

Variant 2.1 Kontrollera förskrivning 

Krav-ID: 11:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Med hjälp av funktionen Kontrollera förskrivning får expedierande apotekspersonal möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan registrering genomförs. Genom att ange den information som krävs för registrering enligt 2.5 Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operationen $verify valideras förskrivningens information enligt regler i AFF-kontrollsamlingen REG. Ingen information kompletteras eller sparas.

2.4. Delfunktion 3 – Registrera parallell förskrivning 

Variant 3.1 Registrera parallell förskrivning för patient med aktivt dosunderlag

Krav-ID: 11:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande personal på dosapotek registrerar en förskrivning utfärdad till en patient med aktivt dosunderlag. Den nya förskrivningen avser en framtida användning och ska ersätta en befintlig förskrivning i patientens läkemedelslista. Förskrivningsstatus på befintlig förskrivning förändras inte, men giltighetstiden anpassas till den nya förskrivningen genom att sista doseringsdag och sista giltighetsdag automatiskt sätts till dagen innan den nya förskrivningens första doseringsdag.

En förskrivning som ska registreras som en parallell förskrivning kan i vissa fall anges i en resurssamling tillsammans med tidigare förskrivning för att de ska hanteras i samma transaktion. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling.

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.5 Efterfrågad information och 3. Regler och kontroller.

2.5. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify ska användas vid funktion i Variant 2.1 Kontrollera förskrivning.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatorisk indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om Aff-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Villkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idSätts automatisk enligt Auto01.

FörskrivningsversionSätts automatisk enligt Auto19.

Referens till tidigare förskrivning

Valfri. Om angiven måste även förskrivningskedje-id anges.

För tidigare förskrivning kontrolleras att:

 • förskrivningarna tillhör samma patient enligt R003
 • den har rätt förutsättningar för att skapa parallell förskrivning enligt R004
 • samma förskrivningskedje-id är angivet, enligt R005
 • rätt förskrivningsversion angivits enligt AFF-kontroll U.102

En parallell förskrivning skapas genom att ange en Referens till tidigare förskrivning och ett Förskrivningskedje-id.

Förskrivningen som skapas utgör då en framtida förändring av den tidigare förskrivningens användning.

Förskrivningskedje-id

Valfri. Om angiven måste även Referens till tidigare förskrivning anges.

Om värde saknas sätts det automatiskt enligt Auto05


En parallell förskrivning skapas genom att ange en Referens till tidigare förskrivning och ett Förskrivningskedje-id.
OR-ordinations-id

Får inte anges.

Sätts automatisk enligt Auto08.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

Referens till tidigare OR-ordinations-id

Får inte anges.

Sätts automatiskt enligt regel Auto22 om Referens till tidigare förskrivning är angiven.


Kommer att fasas ut efter övergångsperioden

NEF-id
Originalordinations-id

Sätts automatiskt enligt Auto20 om det saknas.


Vid registrering ska detta id inte anges utan sätts automatiskt enligt Auto20.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

ProduktradnummerFrån NEF-recept. Se kommentar under Originalordinations-id.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

RadnummerFrån NEF-recept. Se kommentar under Originalordinations-id.

Kommer att fasas ut efter övergångsperioden.

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusObligatorisk. Måste anges till "Aktiv", valideras enligt VR104.

FörskrivningsstatusorsakAngivet värde ignoreras.

Utfärdandedatum

Obligatorisk.

Valideras i AFF.Typ av registreringsunderlag

Obligatorisk. Giltiga värden är "Papper", "Telefon" eller "Elektroniskt" vid registrering på apotek.


Förskrivningsunderlag elektroniskt kan till exempel användas i fall då en dispenserad förskrivning behöver delas upp eller vid tekniska begränsningar för uppdatering av förskrivning. I första hand bör dock funktionen omvandla förskrivning TA 06 – Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format – Apotek. användas för förskrivningsunderlag elektroniskt.
Aktuellt formatObligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt". Valideras enligt VR115.

Första doseringsdag

Obligatorisk för vissa doseringstyper om dospatient enligt doseringskontroll V.114, samt om Referens till tidigare förskrivning är angiven. Valideras i AFF

Om Referens till tidigare förskrivning är angiven kontrolleras första doseringsdag enligt R006.

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Sista doseringsdag

Valfri.

Valideras i AFF.Notat förskrivare

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Notat förskrivare kommer att fasas ut efter övergångsperioden.
SchemastartdagFår inte anges. Sätts automatiskt enligt VR112 om villkor för schemastartdag uppfylls enligt VR111.

Patientreferens

Obligatorisk


Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivareObligatorisk. Se informationsresurs Personal (Förskrivare).

Förskriven handelsvara


Varunummer

Obligatorisk för handelsvara. Får inte anges för läkemedel.

Valideras i AFF.

Varunummer får inte anges om parallell förskrivning skapas, dvs när Referens till tidigare förskrivning anges. Kontrolleras enligt R008.Förskrivet läkemedel


NPL-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.


När parallell förskrivning skapas kontrolleras den nya förskrivningen mot befintlig förskrivning. Om befintlig förskrivning har ett förskrivet läkemedel med en sjuställig ATC-kod krävs det att den nya förskrivningen avser ett läkemedel med samma ATC-kod.

NPL-pack-id

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara.

Valideras i AFF.Beskrivning artikel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritext, information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas.

Finns i FHIR från början med krav på presentation men fältet kommer att börja användas vid en framtida release.

Dosering

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit.

Valideras i AFF.Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Valfri. Får vara max 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för avslut av behandling. 

Valideras i AFF.Senaste datum för avslut av behandling

Valfri. Får vara max 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för uppföljning av behandling. 

Valideras i AFF.

Om Referens till tidigare förskrivning är angiven och tidigare förskrivning har ett värde för Senaste datum för avslut av behandling kontrolleras att samma värde finns angivet på den nya förskrivningen enligt R011.


REKOMMENDATION När en parallell förskrivning ska skapas (se definition i VR169) och det finns ett Senaste datum för avslut av behandling angivet på tidigare förskrivning bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om det tidigare beslutet kvarstår. Om Senaste datum för avslut av behandling behöver ändras eller tas bort måste datumet först justeras på tidigare förskrivning.

Behandlingsändamål

Valfri.

Valideras i AFF.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004Behandlingsorsak – kod

Får inte anges.

Valideras enligt VR087.Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte anges. 

Valideras enligt VR087.Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Om värde saknas sätts det enligt Auto03

Angivet värde valideras i AFF.


Om typ av registreringsunderlag är telefon sätts datum för sista giltighetsdag till två veckor från utfärdandedatum, annars sätts datum för sista giltighetsdag  till Utfärdandedatum + 1 år (dvs. 366 dagar)

Dosdispensering

Obligatorisk. Anges till false för förskrivning som avser helförpackning.Obligatorisk. Anges till true för förskrivning som ska dosdispenseras.

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Obligatorisk.

Valideras i AFF


Nollor accepteras men förskrivningen kan då inte expedieras inom förmånen.

Substitution tillåten

Valfri. 

Valideras i AFF.Förskrivning enligt smittskyddslagen

Obligatorisk.

Patient förmånsberättigad

Obligatorisk.

Förmånsvillkor uppfyllda

Obligatorisk om förmånsbegränsning finns på artikeln. 

Valideras i AFF.Apotekets kommentar

Valfri. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004

Förskrivarens kommentar

Valfri. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004

REKOMMENDATION När en parallell förskrivning ska registreras (se definition i VR169) och Förskrivarens kommentar är angiven på tidigare förskrivning bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om kommentaren ska läggas in även på den nya förskrivningen. Kommentaren kan innehålla information som är viktig för patientsäkerheten, tex att patienten inte själv får hämta ut läkemedlet.

Leveransmeddelande

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Leveransmeddelande kommer att fasas ut efter övergångsperioden
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning, se VR140

Expedieringsintervall

Valfri. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Expedieringsintervallsenhet

Obligatoriskt om Expedieringsintervall angiven.

Valideras enligt VR124.

Får inte anges.

Antal förpackningar per uttag

Obligatorisk. Måste vara större än 0. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Startförpackning

Valfri. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förskrivet antal uttag

Obligatorisk. Måste vara större än 0. 

Får inte anges.

Första uttag före

Valfri. 

Valideras i AFF

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd

Valfri. Angivet värde ska vara större än 0.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Måste vara "false" om ett värde angivits i "förmånsrelaterad daglig mängd".Får inte anges.

Förskriven mängd

Angivet värde ignoreras.

Beräknas enligt VR011.Förskriven mängd per uttag

Angivet värde ignoreras. 

Beräknas enligt VR012.Nästa uttag inom förmån

Angivet värde ignoreras. 

Beräknas enligt VR027.Kvarvarande mängd

Får inte anges. 

Beräknas enligt VR013.

Får inte anges.

Antal uttag kvar

Angivet värde ignoreras. 

Beräknas enligt VR014.Beslut slutexpediering

Får inte anges.

Mottagande apotek

Får inte anges.

Valideras enligt VR087.Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning, se VR140

Bytes ej

Får inte anges.Valfri

Akut förändring

Får inte anges.

Obligatorisk. Valideras enligt VR125.


AFF-varningFår inte anges.

Metadata om förskrivning


Testförskrivning

Valfri. Giltig kod är HTEST.

Kontrolleras i AFF.


Testförskrivning får endast skapas för testperson.

Informationsresurs Dosering

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras i AFF. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

Informationsresurs Händelse

En Händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en Händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen Händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance,  se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. "Registrera förskrivning".
Händelseorsak

Händelseorsak anges enligt:

 1. Om Referens till tidigare förskrivning är angiven: Händelseorsak är obligatorisk och samtliga värden i kodverk för ändringsorsak är tillåtna.
 2. Om Referens till tidigare förskrivning saknas och registreringsunderlag anges till "Elektronisk": Händelseorsak är obligatorisk och "Annan orsak" (OTH) är enda tillåtna värdet, kontrolleras enligt R001.
 3. i övriga fall är det valfritt att ange händelseorsak.

Att ett angivet kodvärde finns i kodverk för händelseorsak kontrolleras i AFF.


Beskrivning händelseorsakMåste anges om händelseorsak "OTH" är angiven. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Resursreferenser

Får inte anges. Sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk. 


Se informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal).
Uppdragsgivare

Uppdragsgivare får endast anges vid registrering i en befintlig förskrivningskedja enligt VR107

Om angiven ska informationen för Uppdragsgivare stämma överens med Utfärdande förskrivare på förskrivningen enligt VR108

Se informationsresurs Personal (Förskrivare).

Informationsresurs Personal

Informationsresurs Personal förekommer både på Förskrivning och på Händelse, se referenser på respektive term i tabell 3 och 4. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid registrera förskrivning apotek.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor Förskrivning

Villkor Händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare

(Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal)

Uppdragsgivare

(Förskrivare)

Om en uppdragsgivare anges ska information för Utfärdande förskrivare och Uppdragsgivare stämma överens enligt VR108
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod. 

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll


Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Legitimationskod

N/A

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033

N/A


Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen individuell förskrivarkod eller gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll


Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen individuell förskrivarkod eller gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll

Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Användar-idFår inte anges.Obligatorisk.Får inte anges.
FörnamnObligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003

Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


EfternamnObligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003

Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


TelefonObligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. 

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO) utifrån angiven GLN-kod för arbetsplats. 

Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. 

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108

Max två telefonnummer kan anges enligt VR160, struktur upprepas då för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Obligatorisk

Får inte anges.

Obligatorisk


Rangordning

ObligatoriskFår inte anges.Obligatorisk

Tillgänglig för patient

Obligatorisk

Får inte anges.

Obligatorisk


Telefonnummer tillhör

Obligatorisk.

P = Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Får inte anges.

Obligatorisk.

P = Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Uppgifter om arbetsplats och dess kontaktuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO), och därför anges endast arbetsplats-id (GLN-kod).

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Arbetsplatstyp

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.


Arbetsplats-id

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.

Kommentar:
Ett arbetsplats-id ska alltid anges om det är möjligt. HSA-id anges för den som är HSA-ansluten, saknas HSA-id så anges istället ett organisationsnummer.

Obligatorisk. Angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot EXPO VR025.

Vid dosdispenserad förskrivning måste GLN-koden tillhöra samma apoteksaktör som dospatientens dosproducent. Valideras i AFF.

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.

Kommentar:
Ett arbetsplats-id ska alltid anges om det är möjligt. HSA-id anges för den som är HSA-ansluten, saknas HSA-id så anges istället ett organisationsnummer.


Arbetsplats id typ

Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Obligatorisk. Giltigt värde är "GLN-kod".

Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".


Arbetsplatsnamn

ObligatoriskFår inte anges.Obligatorisk
Adressuppgift

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret (EXPO) utifrån angiven GLN-kod.Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Adresstyp

ObligatoriskFår inte anges.Obligatorisk

Adress

ObligatoriskFår inte anges.Obligatorisk

Postnummer

ObligatoriskFår inte anges.Obligatorisk

Postort

ObligatoriskFår inte anges.Obligatorisk

Landskod

Får inte anges.Får inte anges.Får inte anges.

3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR011

Beräkning av förskriven mängd

VR012

Beräkning av förskriven mängd per uttag

VR013

Beräkning av kvarvarande mängd

VR014

Beräkning av antal uttag kvar

VR015

Definition dospatient

VR025

Validering av anropande apotek mot EXPO

VR027

Beräkning av datum för nästa uttag inom förmån

VR033

Validering av legitimation mot Legitimationsregistret

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR039

Validering av anropande apotek mot intyget

VR041

Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget

VR079

Originalordinations-id, produktradnummer och radnummer måste vara angiven i en giltig kombination och vara unikt

VR087

Attribut som aldrig får anges eller ändras av apotek

VR099

Förändring av dosunderlagets status och version
VR104Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange
VR108

Information om utfärdande förskrivare ska överensstämma med förskrivarinformation på händelsen

VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats
VR111Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas
VR112Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
VR115Kontroll av rätt angivet Aktuellt format för angiven händelsetyp
VR124Kontroll av expedieringsintervallsenhet
VR125Hantering av akutflaggan
VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning

VR144

Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i denna tillämpningsanvisning 

Regel-id

Regelnamn

Auto01

Förskrivnings-id kompletteras med unikt id

Auto02

Komplettering av lagringstidpunkt

Auto03

Komplettering av sista giltighetsdag om värde saknas

Auto05

Förskrivningskedje-id genereras för ny förskrivning

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto20

Komplettering av originalordinations-id om värde saknas

Auto22

Komplettera ny förskrivning med Tidigare-OR-ordinations-id och Referens till tidigare förskrivning

Auto24

Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts på ny förskrivning

Auto25

Aktuellt format sätts till elektroniskt
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id


3.3. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler som används i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande
R001Kontrollera att händelseorsak OTH är angiven vid registreringsunderlag "Elektroniskt"Om typ av registreringsunderlag anges till "Elektroniskt" då förskrivningen registreras på apotek måste händelseorsak OTH samt en beskrivning av händelseorsaken anges. 2-25-420 Händelseorsak OTH och beskrivning händelseorsak måste anges.
R002Högst två parallella förskrivningar i samma förskrivningskedja

Två parallella förskrivningar är tillåtna i en förskrivningskedja. Kontrollerar att det inte redan finns parallella förskrivningar i kedjan.

Angiven Referens till tidigare förskrivning ska vara den enda befintliga förskrivningen i förskrivningskedjan med förskrivningsstatus aktiv, parkerad eller slutexpedierad.

2-25-422 När en parallell förskrivning ska registreras får det endast finnas en befintlig förskrivning i angiven förskrivningskedja med någon av förskrivningsstatus aktiv, parkerad eller slutexpedierad.
R003Tidigare och ny förskrivning måste tillhöra samma patientKontrollerar att en angiven Referens till tidigare förskrivning avser en förskrivning som tillhör samma patient som den nya förskrivningen.2-25-425 Tidigare förskrivning och ny förskrivning måste avse samma patient.
R004Förutsättningar på tidigare förskrivning för registrering av parallell förskrivning

Kontrollerar att förskrivningen i Referens till tidigare förskrivning uppfyller följande kriterier:

 • Förskrivningsstatus ska vara aktiv, slutexpedierad eller parkerad.
 • Aktuellt format ska vara elektroniskt.
 • Ska avse ett läkemedel.

2-25-421 Tidigare förskrivning måste ha status aktiv, slutexpedierad eller parkerad.

2-25-430 Tidigare förskrivning måste ha aktuellt format elektroniskt.

2-25-431 Tidigare förskrivning måste avse läkemedel.

R005

Tidigare och ny förskrivning måste tillhöra samma förskrivningskedja

Kontrollerar att förskrivningskedje-id på ny förskrivning är samma som angiven Referens till tidigare förskrivning tillhör.2-25-429 Förskrivningskedje-id på ny förskrivning stämmer inte med tidigare förskrivning.
R006Kontroll av giltigt värde för första doseringsdag på ny parallell förskrivning

Vid registrering av en ny förskrivning i en befintlig kedja sker en kontroll av att övergång i användning från tidigare förskrivning till ny förskrivning avser ett framtida datum och inte innebär ett uppehåll eller överlappning i användning.

Kontrollerar att angivet datum för Första doseringsdag på ny förskrivning uppfyller följande:

 • att datum är senare än dagens datum (ska avse framtida användning)
 • att datum inte är mer än en dag efter tidigare förskrivnings Sista giltighetsdag (inom tidigare förskrivnings giltighetstid + 1 dag)
 • att datum är senare än tidigare förskrivnings Första doseringsdag, om en Första doseringsdag finns på tidigare förskrivning (dosering får inte starta innan tidigare förskrivnings dosering startar).

2-25-423 Första doseringsdag ska vara senare än dagen datum.

2-25-432 Första doseringsdag får som mest vara en dag efter den tidigare förskrivningens sista giltighetsdag.

2-25-433 Första doseringsdag ska vara senare än den tidigare förskrivningens första doseringsdag.

R007Automatisk uppdatering av information på tidigare förskrivning

På tidigare förskrivning (Förskrivning A) sätts följande information automatiskt:

AttributRegel
FörskrivningsversionSätts enligt regel Auto19
OR-ordinations-idÖvergångslösning. Sätts enligt regel Auto08
Sista doseringsdag

Sätts till dagen före den nya förskrivningens Första doseringsdag

Sista giltighetsdag

Sätts till dagen före den nya förskrivningens Första doseringsdag

N/A
R008Parallell förskrivning får inte avse handelsvara

En parallell förskrivning får inte avse handelsvara.

Om en Referens till tidigare förskrivning har angivits kontrolleras att ett Varunummer inte anges på förskrivningen som registreras.

2-25-434 En parallell förskrivning får inte avse handelsvara.
R009Parallell förskrivning får endast registreras för dospatient

När en förskrivning registreras på apotek får Referens till tidigare förskrivning endast anges om förskrivningen avser en dospatient. En aktiv dospatient har ett dosunderlag med status "Godkänt" eller "Ej godkänt".

2-25-436 Parallell förskrivning får endast registreras på apotek för dospatient.
R011Kontroll av Senaste datum för avslut av behandling vid registrering av parallell förskrivningNär en parallell förskrivning ska registreras och angiven tidigare förskrivning har ett värde för Senaste datum för avslut av behandling kontrolleras att samma värde finns angivet på den nya förskrivningen.2-25-820 Förskrivningen som registreras måste ha samma Senaste datum för avslut av behandling som tidigare förskrivning.

R025

Kontrollera att förskrivningen som registreras ej är utfärdad på födelsedatumFörskrivningar utfärdade på födelsedatum får ej registreras på apotek.2-25-98 Förskrivning på födelsedatum får inte registreras som elektroniskt format i Nationella läkemedelslistan.

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid registrera förskrivning körs REG-kontrollerna.  

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 9 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Två nya varianter har lagts till Variant 1.5 och 1.6

Ny specifik verksamhetsregel R001 har lagts till

Attributet "Händelseorsak" har förtydligats och referens till R001 har lagts till

Följande har ändrat från "får ej anges" till "Angivet värde ignoreras" då det är så det är implementerat: Förskriven mängd, Förskriven mängd per uttag, Nästa uttag inom förmån, Antal uttag kvar

Lagt till krav id för Variant 1.5 och 1.6

Har förtydligat "Behandlingsändamål" (villkor)

1.22022-05-25Kompletterat med Elektroniskt underlag på attribut "Typ av registreringsunderlag"
1.32022-11-10


Ändringar införda för parallella förskrivningar:

 • Nytt stycke under verksamhetsbeskrivning
 • Nya lokala regler R002, R003, R004, R005, R006, R007, R008, R009
 • Ny delfunktion 3 och ny variant 3.1
 • Ny verksamhetsregel VR169, VR178
 • Justerad autoregel: Auto22
 • Ändringar av regler för attributen:

  • Händelseorsak
  • Referens till tidigare förskrivning (U.102 justerad)
  • Förskrivningskedje-id
  • Referens till tidigare OR-ordinations-id
  • Första doseringsdag
  • NPL-pack id (AFF G.007 justerad)
  • Varunummer
  • Rekommendation inlagt för attributet Senaste datum för avslut av behandling

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.5 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud
1.42023-05-04
 • I variant 3.1 tillagt information om registrering av parallell förskrivning i en resurssamling.
 • Regel för attribut Uppdragsgivare ändrad; får nu anges vid registrering i en befintlig förskrivningskedja.
1.52023-08-24
 • Ny regel R011 - kontroll av Senaste datum för avslut av behandling på ny parallell förskrivning mot eventuellt datum på tidigare förskrivning. 
 • Referens till VR124 är tillagd på Expedieringsintervallsenhet
 • VR184 tillagd och refereras under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift, begränsar adresser till en per adresstyp.
 • Ändrat "Får inte ändras" till "Får inte anges" på "OR-ordinations-id" och "Referens till tidigare OR-ordinations-id". 
 • Har förtydligat kommentaren på "Originalordinations-id"
1.62023-11-09Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
1.72024-02-22
 • Typ av registreringsunderlag: Giltigt värde valideras som schemavalidering och inte längre i AFF-kontroll.
 • Senaste datum för avslut av behandling: förtydligat villkor och rekommendation vid registrering av parallell förskrivning
 • Förskrivarens kommentar: Rekommendation som avser registrering av parallell förskrivning tillagd.
 • Symbol för rekommendation tillagd på Senaste datum för avslut av behandling.
 • Tabell 5 - Informationsresurs Personal: förtydligande av regler och kolumn för uppdragsgivare tillagd, då det kan anges vid registrering av parallell förskrivning.
 • Utförare: lagt till referens till VR108 som saknades.
 • Förskrivet antal uttag: Tagit bort "Valideras i AFF", kontroll sker i schemavalidering.
 • Akut förändring: tagit bort felaktigt "Valideras i AFF".
1.8 2024-04-16

Förändring i samband med extra release 21.8.2

 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.
1.92024-05-06
 • Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.
 • NPL-id: Kommentar tillagd om kontroll av ATC-kod vid skapande av parallell förskrivning. Även förtydligat kontroll av ATC-kod under verksamhetsbeskrivning.