TA 45 – Hämta artikelinformation

Denna tillämpningsanvisning beskriver vilken information om en förskriven eller expedierad artikel som kan hämtas via Nationella läkemedelslistan.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva vilken information om en förskriven eller expedierad artikel som kan hämtas via Nationella läkemedelslistan.

Information om läkemedelsartiklar hämtas med NPL-pack-id. Information om andra varor (förbrukningsartiklar, livsmedel till barn under 16 år och teknisk sprit) hämtas med varunummer.

Källan till artikelinformationen är det nationella produkt- och artikelregistret VARA.

Denna funktion behöver användas i de fall en förskriven eller expedierad artikel inte finns i det anslutande systemets artikelregister. Systemet kan då använda artikelinformationen från Nationella läkemedelslistan för att visa upp information om artikeln på förskrivningen eller uttaget. Detta behov kan uppstå när nya artiklar tillkommer i VARA, men alla system inte uppdaterats med denna information ännu. Det kan även uppstå när apotek expedierat läkemedelsartiklar som inte finns tillgängliga i vårdsystemen för förskrivning, exempelvis artiklar för expedition av extempore läkemedel.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Förskrivare
  • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
  • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
  • Dietist
 • Apotekspersonal
  • Farmaceut på apotek
  • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson
  • Patient, vårdnadshavare eller fullmaktstagare.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

ArtikelMedicationNLLMedication
  

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Inga specifika förkrav finns för denna tillämpningsanvisning.

2.2. Delfunktion 1

2.2.1. Variant 1.1 Hämta artikelinformation

Krav-ID: 45:1:1.1

2.2.1.1. Beskrivning av tillämpning

En inloggad person hämtar information med hjälp av referenser som finns på förskrivningar eller uttag för förskrivna/expedierade artiklar enligt de sökvillkor som anges under avsnittet Sökning och hämtning per resurs nedan. Artikelinformation returneras för varje angiven artikel enligt Informationsresurs Artikel. 

Berörd resurs: Artikel

Returnerad resurs: Artikel

Resurser som returneras beskrivs i avsnittet Hämtade informationsresurser nedan. 


3. Hanterad information

3.1. Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.1. Hämta med säkerhetsintyg utan åtkomsttyp och ändamål i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

3.2. Sökning och hämtning per resurs

Här anges sökparametrar för artikelresursen.

3.2.1.1. Artikel

Sökning

Tabell 2

Term

Villkor

Kommentar

NPL-pack-id

Antingen NPL-pack-id eller varunummer ska anges

Går att ange en lista med id:n.

VarunummerAntingen NPL-pack-id eller varunummer ska angesGår att ange en lista med varunummer
  

3.3. Hämtade informationsresurser 

3.3.1. Informationsresurs Artikel

Beskrivning av resursen "Artikel" finns i informationsspecifikationen Artikel – NLLMedication.

3.4. Filtreringsregler

Ingen filtrering av information görs.

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Inga generella verksamhetsregler används i denna tillämpningsanvisning.

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för.

I tabell 3 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning.

Tabell 3

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

R001

Historiska produktnamnEn lista med de historiska produktnamn som tillhör angiven artikel returneras. För varje historiskt produktnamn returneras även ett giltigt from-datum och om det finns, giltigt tom-datum.
  

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av resurser körs inga AFF-kontroller.

5. Presentationskrav

För presentationskrav kring artikelinformation, se Generella presentationskrav för anslutande aktör och system P27-P29.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-11-10I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.