TA 37 – Häva Spärr – Vård

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur förskrivare av läkemedel kan häva spärrar i Nationella läkemedelslistan.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur förskrivare av läkemedel kan häva satta spärrar i Nationella läkemedelslistan. Syftet med spärrar är att dölja information som finns i Nationella läkemedelslistan. På vilket sätt informationen döljs eller visas beror på roll, ändamål och åtkomsttyp. Sekretesspärr kan även hävas av behörig hälso- och sjukvårdspersonal på uppdrag av en förskrivare av läkemedel.

Innan en sekretesspärr hävs ska en sekretessprövning ha genomförts . Sekretesspärr kan hävas för en förskrivning och dess uttag, uttag som gjorts på pappersrecept och behandlingsorsak. Finns en förskrivningskedja hävs spärrar på  samtliga förskrivningar i förskrivningskedjan. Det finns två varianter av sekretesspärr: sekretesspärr för vårdnadshavare och sekretesspärr för patienten.

För mer information om spärrar i Nationella läkemedelslistan, se Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare med rätt att förskriva läkemedel
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Dietist

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser som används

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Resurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Spärr

Basic

NLLDataLock

Spärrhändelse

Provenance

NLLProvenanceDataLock
PatientPatient

NLLPatient

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

2.2. Delfunktion 1 – Häva sekretesspärr

Variant 1.1 Häva sekretesspärr 

Krav-ID: 37:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

En förskrivare av läkemedel kan häva en sekretesspärr för :

 • vårdnadshavare (förskrivningar och uttag, uttag pappersrecept)
 • patient (behandlingsorsak)

Behörigheter

Uppdragsgivare (den som begär att spärr ska hävas):

 • Förskrivare med rätt att förskriva läkemedel, enligt R029 

Utförare (den som utför registrering av begäran om hävning av spärr):

 • Förskrivare med rätt att förskriva läkemedel, enligt R029
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Dietist 

2.3. Efterfrågad information 

Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

 

Informationsresurs Spärr

Tabell 2 

Term

Villkor

Kommentar

Spärr-idObligatorisk
Spärrversion

Obligatorisk

Ange senaste version. Vid uppdatering sätts senare nytt versionsnummer enligt Auto14.
Resurstyp Spärr

Obligatorisk

Spärr/datalock

Teknisk term för att ange typning av använd resurs.
PatientreferensObligatorisk


Förskrivningskedje-id

Obligatorisk om uppgift finns på befintlig spärr

Används då Spärrad uppgift = Förskrivningskedja eller Behandlingsorsak. Används inte vid då Spärrad uppgift = Uttag pappersrecept.

Spärrad uppgift

Obligatorisk


Koder enligt FHIR, hittas via informationsspecifikationerna

Spärrorsak

Obligatorisk

Sekretesspärr mot patient eller Sekretesspärr mot vårdnadshavare.

Koder enligt FHIR, hittas via informationsspecifikationerna
SpärrstatusObligatoriskAnge befintlig spärrstatus. Sätts senare automatiskt vid uppdatering av resurs enligt Auto17.
 

Informationsresurs Spärrhändelse

En spärrhändelse måste alltid innehålla information om den som utför spärrhändelsen (utförare) och den som har beslutat om spärren (uppdragsgivare).

Informationen hanteras i profilen spärrhändelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance,  se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 3

Term 

Villkor

Kommentar

Spärrhändelse-idSkapas vid registrering. Sätts av E-hälsomyndigheten.
BeslutstypAnges inteSätts senare av automatiskt enligt Auto15.
HändelsetidpunktAnges inte Sätts senare automatiskt enligt Auto07.
Referens till spärrObligatorisk
HändelsetypObligatorisk. "Avregistrera" ska anges
Uppdragsgivare

Obligatorisk

Se inbäddad informationsresurs Personal

Förskrivare

Se behörigheter

Utförare

Obligatorisk

Se inbäddad informationsresurs Personal

Förskrivare

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Se behörigheter

 

Informationsresurs Personal 

Referens till informationsresurs Personal finns på Spärrhändelse, se informationsresurs Tabell 3 ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster när en spärr hävs.

Uppdragsgivare och Utförare

Förskrivare av läkemedel.

Tabell 4 

Term

Personal

Utförare

OBS! Kan endast vara Förskrivare av läkemedel.

Information om person som utför spärrhändelsen.


Uppdragsgivare

OBS! Kan endast vara Förskrivare av läkemedel.

Information om person som är uppdragsgivare för spärrhändelsen.

Legitimationskod

Om varken legitimationskod eller individuell förskrivarkod angivits så kompletteras legitimationskoden enligt VR041. Angivet värde valideras enligt VR034

 • Endast förskrivare med rätt att förskriva läkemedel.
 • Definition av förskrivare av läkemedel se VR024.
Samma villkor som Utförare.
Individuell förskrivarkod

Obligatorisk att ange gruppförskrivarkod eller förskrivarkod. Angivet värde valideras enligt VR034

 • Endast förskrivare med rätt att förskriva läkemedel.
 • Definition av förskrivare av läkemedel se VR024.
Samma villkor som Utförare.
Gruppförskrivarkod

Obligatorisk att ange gruppförskrivarkod eller individuell förskrivarkod. Angivet värde valideras enligt VR034.

 • Endast förskrivare med rätt att förskriva läkemedel.
 • Definition av förskrivare av läkemedel se VR024.
Samma villkor som Utförare.
Yrkeskod

Obligatorisk att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod.

Valideras enligt VR034

Samma villkor som Utförare.
Utökad yrkeskod

Obligatorisk att ange yrkeskod eller utökad yrkeskod.

Valideras enligt VR034

Samma villkor som Utförare.
Förnamn

Obligatorisk

Samma villkor som Utförare.
EfternamnObligatoriskSamma villkor som Utförare.
Användar-id

Får inte anges

Samma villkor som Utförare.

Telefon

Telefonnummer för förskrivare är frivilligt att ange.

OBS! Om kontaktuppgift telefon anges så är samtliga fält obligatoriska

Samma villkor som Utförare.

Telefonnummer

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges

Samma villkor som Utförare.

Tillgänglig för patient

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges

Samma villkor som Utförare.

Rangordning

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges

Samma villkor som Utförare.

Telefonnummer tillhör

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges. Ange till arbetsplats.

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Samma villkor som Utförare.

ArbetsplatsInformation om den arbetsplats som utförare eller uppdragsgivare tillhörde vid händelsetillfället.

En arbetsplats samt adress och kontaktuppgifter kopplat till arbetsplatsen måste anges.

Samma villkor som Utförare.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk.

"Vårdenhet" ska anges.

Valideras enligt VR110.

Samma villkor som Utförare.

Arbetsplats namn

ObligatoriskSamma villkor som Utförare.

Arbetsplats-id typ

Obligatorisk om ett arbetsplats-id anges.

Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Samma villkor som Utförare.

Arbetsplats-id

Valfri

Samma villkor som Utförare.

Adressuppgift


Information om den arbetsplats som utförare tillhörde vid händelsetillfället.

Obligatorisk att ange en adress för arbetsplatsen.

En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges.

Samma villkor som Utförare.

Adresstyp

Obligatorisk

Samma villkor som Utförare.

Adress

ObligatoriskSamma villkor som Utförare.

Postnummer

ObligatoriskSamma villkor som Utförare.

Postort

ObligatoriskSamma villkor som Utförare.

Landskod

Får inte angesSamma villkor som Utförare.
 

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 5 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 5

Regel-id

Regelnamn

VR024Definition Förskrivare av läkemedel
VR033Validering av legitimation mot FORS
VR034Validering av händelsens utförare mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från FORS utifrån personnummer i intyget

VR095

Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor

VR096

Validering av att efterfrågad resurs tillhör patienten i meddelandehuvud

VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats
VR128Validering av uppdragsgivare i händelsen mot person i intyget
 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 6

Regel-id

Regelnamn

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse
Auto14Generera unikt versionsnummer för spärrversion
Auto15Komplettera spärrhändelse med beslutstyp
Auto17Hävd spärr får status inaktiv
 

3.3. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för

I tabell 7 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande
R006Sekretesspärr

Endast Vård kan vara Uppdragsgivare på en Sekretesspärr.

Uppdragsgivare = Personal Vård.

2-25-1434 Valideringsregler för Spärr är ej uppfyllda.

R008Häva integritetsspärrEndast patient kan häva en integritetsspärr. Uppdragsgivare = Patient.2-25-1512 Valideringsregler för Spärr är ej uppfyllda.
R014Händelsetyp

Det går inte att avregistrera en redan hävd spärr.

Händelsetyp = avregistrera kan inte sättas på en Spärr som har status = Inaktiv.

2-25-405 Spärren är redan hävd.
R017Häva sekretesspärrEndast förskrivare av läkemedel kan vara uppdragsgivare vid hävning av sekretesspärr.2-25-1513 Valideringsregler för Spärr är ej uppfyllda.
R022AdressAdress är obligatorisk vid händelse med organisationstyp 'vård'.2-25-1315 Adress måste anges.
R029Förskrivare av läkemedelFörskrivare måste ha behörighet att förskriva läkemedel enligt definition i VR024.N/A
 

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.  


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster 
1.1

2022-03-30


Ändringar avseende resurstypen Spärr:

 • Spärrtyp borttaget och Spärrorsak infört enligt informationsspecifikation.
 • Infört ny term och regel för "Resurstyp Spärr" för att ange vilken resurstyp som avses.

Ändringar avseende resurstypen Spärrhändelse:

 • Spärrorsak borttagen.
 • Spärrhändelsetyp ändrad till Händelsetyp enligt informationsspecifikation

Ändring av specifika verksamhetsregel:

 • R014: Ändrat från Spärrhändelsetyp till Händelsetyp

Språkliga justeringar.

1.22022-08-31Förtydligat villkor för spärr och spärrhändelse.
1.32022-11-10

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel Specifika verksamhetsregler
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.42024-02-22

Sekretesspärr kan även hävas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på uppdrag av en förskrivare av läkemedel