TA 38 – Hämta Spärr

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur vård, apotek och patient kan söka och hämta olika typer av sekretesspärrar i Nationella läkemedelslistan.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur vård och apotek  kan söka och hämta sekretesspärrar i Nationella läkemedelslistan. Syftet med spärrar är att dölja information som finns i Nationella läkemedelslistan. På vilket sätt informationen döljs eller visas beror på behörighetsroll, ändamål och åtkomsttyp. 

Sekretesspärr är möjlig att skapa efter att en sekretessprövning gjorts. Det finns två varianter av sekretesspärr, sekretesspärr för vårdnadshavare och sekretesspärr för patienten. Sekretesspärr kan anges antingen för en förskrivningskedja eller för samtliga uttag på pappersrecept. En spärr som anges för en förskrivningskedja döljer samtliga förskrivningar och uttag som ingår i den kedjan. Sekretesspärr för patient spärrar behandlingsorsak för en förskrivningskedja.

Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

 • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning. Detta för att expedierande apotekspersonal eller behörig vårdpersonal ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
 • Visa för behörig personal om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.
 • Visa om och vilka sekretesspärrar som finns på en patients förskrivningar. Detta för att en förskrivare ska kunna se vilka spärrar som finns då denne ska häva en befintlig spärr.

När en sekretesspärr hämtats ska den kopplas ihop med den förskrivningskedja eller de uttag på pappersrecept som spärren gäller. På så sätt kan spärren visas när personal i vården och på apotek tittar på patientens information i Nationella läkemedelslistan. 

För mer information om spärrar i Nationella läkemedelslistan, se Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Dietist
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Resurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Spärr

Basic

NLLDataLock

Spärrhändelse

Provenance

NLLProvenanceDataLock
PatientPatient

NLLPatient

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

 

2. Delfunktion och varianter i tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisnings kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

Apotek och vård:

Vård:

Apotek:

2.2. Delfunktion 1 – Hämta spärr 

Hälso- och sjukvårdspersonal eller apotekspersonal använder relevant åtkomsttyp för angivet ändamål för att hämta sekretesspärr. 

Sekretesspärr kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Den här delfunktionen beskriver hur man hämtar information om sekretesspärr för:

 • expedierande apotekspersonal (i syftet expediering eller för att underlätta läkemedelsanvändning)
 • behörig vårdpersonal som tar del av läkemedelslistan
 • förskrivare som ska häva sekretesspärr.

Variant 1.1 Hämta spärr på förskrivningskedje-id eller patientreferens 

Krav-ID: 38:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal eller apotekspersonal hämtar sekretesspärrar enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Patient, spärr

Returnerad resurs: Spärr

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.2 Hämta spärr med logiskt id

Krav-ID:  38:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal eller apotekspersonal hämtar en sekretesspärr med hjälp av spärr-id (logiskt id på spärr) enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Spärr

Returnerad resurs: Spärr

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.4 Hämta versioner av en spärr

Krav-ID: 38:1:1.4

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal eller apotekspersonal hämtar en eller alla versioner av en spärr med det logiska id:t för spärren enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta versioner av en spärr.

Berörd resurs: Spärr

Returnerad resurs: Spärr

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3. Delfunktion 2 – Hämta händelser för spärr

Hälso- och sjukvårdspersonal eller apotekspersonal använder relevant åtkomsttyp för angivet ändamål för att hämta händelser för en sekretesspärr. 

Spärrhändelse kan hämtas med spärr-id.

Den här delfunktionen beskriver hur man hämtar information om sekretesspärr för:

 • expedierande apotekspersonal (i syftet expediering eller för att underlätta läkemedelsanvändning)
 • behörig vårdpersonal som tar del av läkemedelslistan
 • förskrivare som ska häva sekretesspärr.

Variant 1.1 Hämta spärrhändelser för spärr

Krav-ID:  38:2:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal eller apotekspersonal hämtar en händelser för en sekretesspärr med hjälp av spärr-id (logiskt id på spärr) enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelser tillhörande en resurs.

Berörd resurs: Spärr

Returnerad resurs: Spärrhändelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.2 Hämta enskild händelse för spärr

Krav-ID: 38:2:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal eller apotekspersonal hämtar en specifik händelse för en spärr enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.


3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

I meddelandehuvudet ska viss information anges i samband med resursanropet. För kompletta krav på information som ska anges, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

I tabell 2 nedan listas den information i meddelandehuvud som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 2

Term

Villkor

Kommentar

Ändamål

Obligatoriskt

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av Ändamål, Åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.


Åtkomsttyp

Obligatoriskt

För giltig kombination av åtkomsttyp se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter


Patientreferens 

Obligatoriskt

Valideras enligt VR095 och VR096


 

3.2. Sökning och hämtning per resurs

Här anges sökparametrar per resurs och hur de kan kombineras för sökning för att nå önskat resultat samt hur man kan hämta resurser via deras logiska identifierare. 

Spärr

Sökparametrar 

Tabell 3

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivningskedje-id

ObligatoriskFörskrivningskedje-id eller Patientreferens måste anges

Patientreferens

Obligatorisk

Valideras enligt VR095 och VR096

Förskrivningskedje-id eller Patientreferens måste anges

Spärrtyp

Valfri

Spärrad uppgift

Valfri

Ignoreras vid Uttag pappersrecept.

Spärrstatus

Valfri
 

Hämta spärr med logiskt id

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

Spärr-id

Obligatoriskt
 

Hämta versioner av en spärr

Tabell 5

Term

Villkor

Kommentar

Spärr-id

Obligatoriskt
Historik

_history

Används för att hämta alla versioner av en spärr

Version

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av en spärr

 

Hämta version av spärr kopplad till händelse

Tabell 6 

Term

Villkor

Kommentar

Spärrhändelse-id

Obligatoriskt
 

Händelse – sökparametrar

Hämta händelser tillhörande en resurs

Tabell 7

Term

Villkor

Kommentar

Resursreferens

Obligatorisk

Logiskt id till den resurs vars händelser ska hämtas.
Händelsetyp

Valfri

Endast en kod. Används för att hämta samtliga händelser av en viss händelsetyp för angivet logiskt id.
 

Hämta händelse med logiskt id

Tabell 8

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Obligatorisk

Logiskt id till den händelse som ska hämtas.
 

3.3. Hämtade informationsresurser

Informationsresurs Spärr

Beskrivning av resursen "Spärr" finns i informationsspecifikationen Spärr – NLLDatalock.

3.4. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna på sidan Filtreringsregler. I tabell 9 nedan listas de filtreringsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 9

Filtreringsregel-id

Regelnamn

FIL002Filtrering för åtkomsttyp "Nödåtkomst"
FIL003Filtrering av integritetsspärrad information för vården och ändamål "Underlättande av läkemedelsanvändning"
FIL004Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till dospatients uppgifter"
FIL006Filtrering för åtkomsttyp "Tillfälligt samtycke till åtkomst av behandlingsorsak"
FIL007Filtrering för åtkomsttyp "Samtycke till tillfällig åtkomst till spärrad behandlingsorsak"
FIL008Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter"
FIL009Filtrering för åtkomsttyp "Vårdnadshavare"
FIL010Filtrering för åtkomsttyp "Köpfullmakt"
FIL012Filtrering av behandlingsorsak för ändamål "Underlättande av läkemedelsanvändning"
 

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 10 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 10

Regel-id

Regel namn

VR024Definition Förskrivare av läkemedel
VR025Validering av anropande apotek mot EXPO

VR095

Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor

VR096

Validering av att efterfrågad resurs tillhör patienten i meddelandehuvud

 

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av resurser körs inga AFF-kontroller.

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 11 - presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Krav gäller

38:P.1 
 • För apotek är det valfritt att visa information från resursen spärr för användare. Om information visas ska bara aktiva spärrar visas och i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Spärr – NLLDatalock.
 • Vid presentation av information från resursen spärr ska information från resursen spärrhändelse också visas. Se presentationskrav i informationsspecifikation Spärrhändelse – NLLProvenanceBasicDataLock
apotek
38:P.2 
 • För vården är det obligatoriskt att kunna visa information från resursen spärr för användare i enlighet med presentationskraven i informationsspecifikation Spärr – NLLDatalock.
 • Vid presentation av information från resursen spärr ska information från resursen spärrhändelse också visas. Se presentationskrav i informationsspecifikation Spärrhändelse – NLLProvenanceBasicDataLock
vård
38:P.3Vid presentation av förskrivningar och dess uttag samt uttag gjorda på pappersrecept ska uppgift, om den har en aktiv sekretesspärr, markeras tydligt så att det framgår för användaren att uppgiften är spärrad för direktåtkomst för vårdnadshavare eller annat ombud för patienten. Markering ska finnas i både översiktsvy och detaljerad vy.

vård

apotek

38:P.4Vid presentation av förskrivningar ska eventuell sekretesspärr av behandlingsorsak markeras att den eller de är spärrade för patienten.

vård

apotek

38:P.5Det är inte tillåtet att hämta och visa spärr och spärrhändelse.

e-handel

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster