TA 32 – Makulera förskrivning – Vård


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur en förskrivare kan makulera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur en förskrivare kan makulera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

En förskrivare kan makulera en felaktigt registrerad förskrivning. Det kan vara fel i uppgifterna om patienten eller felaktiga uppgifter i förskrivningen. Genom att makulera förskrivningen förhindras det att en patient felaktigt får tillgång till ett läkemedel eller annan vara som inte var avsedd för patienten.

Valet att makulera indikerar att förskrivningen var något patienten aldrig borde ha fått. En makulerad förskrivning är synlig för vård och apotek men inte för patient. En makulering kan bara göras innan något uttag skett på förskrivningen. Om förskrivningen är expedierad så finns risk att patienten redan påbörjat användning och då måste förskrivningen istället avslutas.

Om förskrivningen som ska makuleras är en parallell förskrivning så gäller särskilda regler för hantering, se variant 1.3. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar. 

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för att en förskrivare ska kunna makulera en förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

NLLPrescriptionBundle (resurssamling)

PersonalPractitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil
NLLProvenanceMedicationRequestCancelled

DoseringDosageNLLDosage

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktionen (delfunktionerna) kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Makulera förskrivning 

Förskrivare ska kunna makulera en förskrivning som felaktigt registrerats, för att förhindra att en patient får tillgång till ett läkemedel eller annan vara som inte är avsedd för patienten. Förskrivningen måste ha status Aktiv eller Parkerad, inga uttag får ha skett och aktuellt format måste vara Elektroniskt. 

Variant 1.1 Makulera förskrivning för en patient med personnummer

Krav-ID: 32:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Förskrivare makulerar en förskrivning som är utfärdad på patientens personnummer. 

Information som krävs för att makulera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.4 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

Variant 1.2 Makulera förskrivning för en patient med födelsedatum

Krav-ID: 32:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Förskrivare makulerar en förskrivning som är utfärdad på patientens födelsedatum. Förskrivningen makuleras genom FHIR-operationen $cancel-prescription. 

Information som krävs för att makulera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.4 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

Variant 1.3 Makulera parallell förskrivning för en patient med personnummer

Krav-ID: 32:1:1.3

Beskrivning av tillämpning

Förskrivare makulerar den ena eller båda parallella förskrivningar som är utfärdade på patientens personnummer. 

Om endast den första parallella förskrivningen (Förskrivning A) anges i anropet så makuleras efterföljande förskrivning (Förskrivning B) automatiskt.

REKOMMENDATION Vid makulering av parallell förskrivning rekommenderas att båda parallella förskrivningarna anges i en resurssamling. Se Resurssamling - Bundle samt VR178 på sidan Generella verksamhetsregler för mer information om användning av resurssamling. 

Information som krävs för att makulera förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitten 2.4 Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera förskrivning 

Variant 2.1 Kontrollera förskrivning

Krav-ID: 32:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Med hjälp av funktionen Kontrollera får en förskrivare möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan makuleringen genomförs. Genom att ange den information som krävs för makulering enligt 2.4 Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operationen $verify valideras förskrivningens information enligt regler i AFF-kontrollsamlingen REG. Ingen information kompletteras eller sparas.

2.4. Efterfrågad information

FHIR-operation

Kontrollera förskrivning - $verify

FHIR-operationen $verify ska användas vid funktion i Variant 2.1 Kontrollera Förskrivning. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Termvillkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras vid lyckat anrop
AFF FelReturneras om Aff-fel förekommer vid ett lyckat anrop.


Makulera förskrivning  - $cancel-prescription

FHIR-operationen $cancel-prescription ska används vid funktion i variant 1.2 Makulera förskrivning för en patient med födelsedatum. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation Makulera eller avsluta förskrivning - $cancel-prescription

Tabell 3. Attribut makulera förskrivning

Termvillkor

Resultat 

Returneras vid lyckat anrop
MeddelandeReturneras vid lyckat anrop

Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 4. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackningVillkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idFår inte ändras
Vid makulering enligt variant 1.2. anges endast detta attribut från informationsresursen Förskrivning
Förskrivningsversion

Obligatorisk. Senaste version måste anges.

Räknas sedan upp automatiskt enligt Auto19Referens till tidigare förskrivningFår inte ändras

Förskrivningskedje-idFår inte ändras

OR-ordinations-idFår inte ändras

Fasas ut efter övergångsperioden

Referens till tidigare OR-ordinations-idFår inte ändras
Fasas ut efter övergångsperioden

NEF-id
Originalordinations-id

Får inte ändras


Fasas ut efter övergångsperioden

Produktradnummer

Får inte ändras
Från NEF-recept. Fasas ut efter övergångsperiod

Radnummer

Får inte ändras


Från NEF-recept. Fasas ut efter övergångsperioden.

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

Förskrivningsstatus

Obligatorisk. 

Valideras enligt VR104.FörskrivningsstatusorsakAngivet värde ignoreras

UtfärdandedatumFår inte ändras

Typ av registreringsunderlagFår inte ändras

Aktuellt formatFår inte ändras

Första doseringsdagFår inte ändras

Sista doseringsdagFår inte ändras

Notat förskrivareFår inte ändras

SchemastartdagFår inte ändras

PatientreferensFår inte ändras
Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivareFår inte ändras. Se informationsresurs Personal (Förskrivare).

Förskriven handelsvara


Varunummer

Får inte ändras

Förskrivet läkemedel


NPL-id

Får inte ändras

NPL-pack-id

Får inte ändras

Beskrivning artikelFår inte anges

Dosering

Får inte ändrasBehandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Får inte ändrasSenaste datum för avslut av behandling

Får inte ändrasBehandlingsändamål

Får inte ändras

Behandlingsorsak – kod

Får inte ändras

Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte ändras

Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Får inte ändras

Dosdispensering

Får inte ändras

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Får inte ändras

Substitution tillåten

Får inte ändras

Förskrivning enligt smittskyddslagen

Får inte ändras

Patient förmånsberättigad

Får inte ändras

Förmånsvillkor uppfyllda

Får inte ändras

Apotekets kommentar

Får inte ändras

Förskrivarens kommentar

Får inte ändras

Leveransmeddelande

Får inte ändras


Fasas ut efter övergångsperiod
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning, enligt VR140

Expedieringsintervall

Får inte ändrasFår inte anges

Expedieringsintervallsenhet

Får inte ändrasFår inte anges

Antal förpackningar per uttag

Får inte ändrasr inte anges

Startförpackning

Får inte ändrasFår inte anges

Förskrivet antal uttag

Får inte ändrasFår inte anges

Första uttag före

Får inte ändrasFår inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd

Får inte ändrasFår inte anges

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Får inte ändrasFår inte anges

Förskriven mängd

Får inte ändrasFår inte anges

Förskriven mängd per uttag

Får inte ändrasFår inte anges

Nästa uttag inom förmån

Får inte ändrasFår inte anges

Antal uttag kvar

Får inte ändrasFår inte anges

Kvarvarande mängd

Får inte ändras

Beslut slutexpediering

Får inte anges

Mottagande apotek

Får inte ändras

Får inte anges
Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning, enligt VR140

Bytes ej

Får inte angesFår inte ändras

Akut förändring

Får inte angesFår inte ändras. Sätts automatiskt enligt Auto30
AFF-varningFår inte ändras

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från senaste version.
 

Informationsresurs Dosering

Doseringen får inte ändras vid Makulera förskrivning.

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras i AFF. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen Händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 5. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk. "Makulera förskrivning"
Händelseorsak

Obligatorisk. Valideras mot värdemängden Felregistreringsorsak.

Valideras i AFF.

I de fall förskrivningen inte går att makulera ska funktionen för att avsluta användas, exempelvis om uttag har skett eller om systemet inte har funktionalitet för att makulera förskrivningar som utfärdats i ett annat system. Användaren ska i de fallen ange en felregistreringsorsak.

Beskrivning händelseorsak

Valfri. 

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


Resursreferenser

Referenser sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk. 

Se informationsresurs Personal (Förskrivare)
Uppdragsgivare

Får inte anges.

Valideras enligt VR107.


 

Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster vid makulera förskrivning vård.

Tabell 6. Informationsresurs Personal

Term

Villkor förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

Personal

Utfärdande förskrivare*

Utförare

(Förskrivare)

* Utfärdande förskrivare anges inte vid makulering av förskrivning för en patient med födelsedatum, se variant 1.2.

Yrkeskod

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Utökad yrkeskod

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


LegitimationskodFår inte ändras.

Obligatoriskt för sjuksköterska som saknar individuell förskrivarkod, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Individuell förskrivarkod

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Gruppförskrivarkod

Får inte ändras.


Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Användar-idFår inte ändras.Får inte anges.
FörnamnFår inte ändras.Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
EfternamnFår inte ändras.Obligatorisk. Tillåtna tecken valideras enligt FK003
TelefonFår inte ändras.Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. Högst två telefonnummer kan anges enligt VR160. Struktur upprepas för varje telefonnummer

Telefonnummer

Får inte ändras.

Obligatoriskt

Rangordning

Får inte ändras.Obligatoriskt

Tillgänglig för patient

Får inte ändras.

Obligatoriskt

Telefonnummer tillhör

Får inte ändras.

Obligatoriskt

P = Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats. 


Arbetsplatstyp

Får inte ändras.Obligatorisk. "Vårdenhet" eller "Enskild förskrivare" ska anges, valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Får inte ändras.

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer kan anges.


Arbetsplats id typ

Får inte ändras.

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".


Arbetsplatsnamn

Får inte ändras.Obligatorisk
Adressuppgift

Får inte ändras.

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.


Adresstyp

Får inte ändras.Obligatorisk.

Adress

Får inte ändras.Obligatorisk

Postnummer

Får inte ändras.Obligatorisk

Postort

Får inte ändras.Obligatorisk

Landskod

Får inte ändras.

Får inte anges.
 


3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 7. Generella verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR015Definition dospatient

VR034

Validering av händelsens utförare mot intyget

VR041

Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget

VR099Förändring av dosunderlagets status och version

VR104

Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107Kontroll att uppdragsgivare är tillåtet att ange

VR110

Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR125

Hantering av akutflaggan
VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning

VR144

Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR170Den först skapade förskrivningen av två parallella måste anges

VR172

Kontroll att utförande eller uppdragsgivande förskrivare har förskrivningsrätt för artikel på förskrivning med framtida användning

VR173

Kontroll att förskrivning med framtida användning inte har några uttag vid makulera förskrivning
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas


3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar

Tabell 8. Automatiska kompletteringar i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras
Auto30Markering för akut förändring tas bort
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id
Auto36Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts vid makulera förskrivning
 

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för

Tabell 9. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

R001

Förskrivningsinformation

Ingen annan information på förskrivningen än status får ändras av anropande system vid händelsen Makulera förskrivning

Kommentar:

Används vid variant 1.1 och 1.3

Olika felmeddelande beroende på vilket fält som ändras.

N/A
R002Makulera via förskrivnings-id 

Endast förskrivning utfärdad på patient med födelsedatum kan makuleras via förskrivnings-id.

Kommentar:

Används endast vid variant 1.2

2-25-699 Endast förskrivning utfärdad på patient med födelsedatum kan makuleras via förskrivnings-id
R004Automatisk makulering av framtida parallell förskrivning

När en förskrivning som är parallell enligt definition i VR169 makuleras och endast den tidigare av de två parallella förskrivningarna (Förskrivning A) anges så makuleras även förskrivning med framtida användning (Förskrivning B) automatiskt.

En ny version skapas av Förskrivning B där följande information uppdateras:

KravtermRegel - förskrivning med framtida användning (Förskrivning B)
FörskrivningsversionSätts enligt Auto19
OR-ordinations-idÖvergångslösning. Sätts automatiskt enligt Auto08
FörskrivningsstatusSätts till Makulerad enligt Auto36
FörskrivningsstatusorsakSätts till null enligt Auto36
Akut förändring

Om befintligt värde är true så sätts den automatiskt om till false enligt Auto30 för dosdispenserad förskrivning.

N/A

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid makulera förskrivning körs MAK-kontrollerna.  

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 10. Formatkontroller i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid förskrivning som makuleras enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 11. Presentationskrav 

Krav-id

Beskrivning av krav

Kommentar

32:P.1 

Innan en parallell förskrivning makuleras ska det vara tydligt för användaren hur den andra parallella förskrivningen påverkas.

En parallell förskrivning kan inte hanteras enskilt.

Antingen anger anropande system via en Resurssamling hur respektive parallell förskrivning ska hanteras eller så makuleras automatiskt även den framtida förskrivningen enligt regler i denna tillämpningsanvisning.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Kompletterat attributet "Arbetsplatstyp" med värdet "Enskild förskrivare"
1.22022-11-10

Krav för parallella förskrivningar inlagda

 • Nytt stycke under Verksamhetsbeskrivning
 • Ny variant 1.3
 • Ny lokal regel R004
 • Nya generella verksamhetsregler VR169, VR170, VR172, VR173, VR178

Förbättringar dokumentation

 • Uppdaterat information i kapitel 2.4 Efterfrågad information
  • FHIR operationer $verify och $cancel-prescription
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
 • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande i kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler
1.32023-05-04Länk till information om användning av resurssamling, samt rekommendation om dess användning vid parallella förskrivningar inlagt under variant 1.3
1.42023-08-24
 • Nytt presentationskrav  32:P.1 för att tydliggöra hantering av parallella förskrivningar. Kravet var tidigare del av presentationskrav 15:P.5 i TA 15 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård
 • VR184 tillagd och refereras under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift. Begränsar antalet adresser till högst två, en per adresstyp.
 • Beskrivning händelseorsak är rättat till "Valfri". 
 • Förtydligade tredje stycket under Verksamhetsbeskrivning. 
1.52023-11-09
 • Lagt in kommentar på "Händelseorsak"
 • Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
1.62024-02-22
 • Ensat regler i tabell 6 Informationsresurs Personal och lagt in referens till formatkontroll FK003 för namnfälten.
1.7 2024-05-06
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.