TA 25 – Förnya förskrivning – Apotek


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal på dosapotek kan förnya en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal på dosapotek kan förnya en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Expedierande apotekspersonal på dosapotek kan på uppdrag av en förskrivare förnya en förskrivning för en patient med dossamtycke (dospatient).

Att förnya en förskrivning innebär att den nya förskrivningen som skapas avser en fortsättning på en redan pågående behandling. För att kunna använda funktionen Förnya förskrivning krävs därför att stor del av informationen på förskrivningen är oförändrad, bland annat förskriven artikel, mängder och dosering. När apotekspersonal förnyar en förskrivning avslutas den befintliga, samtidigt som en ny förskrivning skapas. Genom att använda funktionen Förnya förskrivning kommer den förskrivning man utgår i från vid förnyelsen avslutas och utgöra historik till den nya förskrivningen. Den avslutade förskrivningen är inte längre möjlig att expediera på apotek. Båda förskrivningarna kommer att ingå i samma förskrivningskedja, vilket ger en bättre spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling förändrats över tid.

En förskrivning som är parallell kan inte förnyas. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar. Förnyelse är inte möjligt när en förskrivning är parallell eftersom förskrivningen antingen har en planerad ändring eller avser en användning som ännu inte trätt ikraft. När den tidigare förskrivningens sista giltighetsdag passeras byter den status till avslutad. Förskrivningarna är då inte längre parallella och den sista förskrivningen i kedjan kan därmed förnyas.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas vid förnya förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil
FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil 
NLLProvenanceMedicationRequestOther

DoseringDosageNLLDosage

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan en delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Förnya förskrivning för patient med personnummer

Variant 1.1 Förnya förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)

Krav-ID: 25:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Expedierande apotekspersonal har för en dospatient valt en befintlig förskrivning som, på uppdrag av en förskrivare, ska förnyas för att patienten ska fortsätta samma pågående behandling. Information för en ny förskrivning som är baserad på den befintliga anges, samt att den avser förnya patientens befintliga förskrivning. Den befintliga förskrivningen avslutas och ersätts av en ny aktuell förskrivning i samma förskrivningskedja. Patientens dosunderlag ändrar status till "ej godkänt" för att patientens förskrivningar ska ses över igen innan en expediering sker, enligt VR099. 

Information som krävs för att skapa förskrivningen och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera förskrivning

Variant 2.1 Kontrollera förskrivning

Krav-ID: 25:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Med hjälp av funktionen Kontrollera förskrivning får expedierande apotekspersonal möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan förnyelsen genomförs. Genom att ange den information som krävs för förnyelse enligt 2.4. Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operationen $verify valideras förskrivningens information enligt regler i AFF-kontrollsamlingen REG. Ingen information kompletteras eller sparas.

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify ska användas vid funktion i Variant 2.1 Kontrollera förskrivning.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om Aff-fel förekommer vid ett lyckat anrop.

Informationsresurs Meddelandehuvud 

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Villkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idSätts automatiskt enligt Auto01.

FörskrivningsversionSätts automatiskt enligt Auto19.

Referens till tidigare förskrivning

Obligatorisk. Referens till den version av tidigare förskrivning som ska förnyas. Kontroller sker mot angiven version.

Valideras i AFF.

Referens till tidigare förskrivning på den nya förskrivningen sätts enligt Auto22.


I AFF-validering kontrolleras att angiven version av tidigare förskrivning uppfyller förutsättningar för att få förnyas; att rätt förskrivningsversion är angiven, och att den har giltig status.

Förskrivningskedje-id

Obligatorisk. Måste avse samma förskrivningskedja som förskrivning i Referens till tidigare förskrivning.

Valideras i AFF.OR-ordinations-idSätts automatisk enligt Auto08.

Fasas ut efter övergångsperioden.

Referens till tidigare OR-ordinations-idSätts automatiskt enligt Auto22.
Fasas ut efter övergångsperioden.

NEF-id

 Originalordinations-id

Sätts automatiskt enligt Auto20 när värde saknas.


Fasas ut efter övergångsperioden.

Bör inte anges vid förnya förskrivning.

Produktradnummer

Ska inte anges vid förnya förskrivning.

Från NEF-recept. Fasas ut efter övergångsperioden.

Radnummer

Ska inte anges vid förnya förskrivning.


Från NEF-recept. Fasas ut efter övergångsperioden.

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusObligatorisk. Giltigt värde är "Aktiv", valideras enligt VR104.

FörskrivningsstatusorsakAngivet värde ignoreras.

Utfärdandedatum

Obligatorisk.

Valideras i AFF.Typ av registreringsunderlag

Obligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt".Aktuellt formatObligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt". Valideras enligt VR115.

Första doseringsdag

Obligatorisk för vissa doseringstyper, se AFF G.118 (doseringskontroll V.114).

Valideras i AFF.

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Sista doseringsdag

Valfri. 

Valideras i AFF.Notat förskrivare

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Fasas ut efter övergångsperioden.
SchemastartdagFår inte anges. Sätts automatiskt enligt VR112 om villkor för schemastartdag uppfylls enligt VR111.

Patientreferens

Obligatorisk. Måste avse patient med dossamtycke (dospatient), enligt VR100.

Valideras i AFF.


Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivare

Obligatorisk.Se informationsresurs Personal (Utfärdande förskrivare).
Förskriven handelsvara


Varunummer

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatoriskt för handelsvara. Får inte anges för läkemedel.

Valideras i AFF.Förskrivet läkemedel


NPL-id

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatoriskt för läkemedel. Får inte anges för handelsvara. 

Valideras i AFF.NPL-pack-id

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatoriskt för läkemedel. Får inte anges för handelsvara. 

Valideras i AFF.Beskrivning artikel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritext, information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas.

Finns med krav på presentation, men kommer inte kunna användas aktivt förrän efter en framtida release.

Dosering

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, med vissa undantag när värde tidigare saknas. Valideras enligt VR088.

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit. 

Valideras i AFF.


Se informationsresurs Dosering.
Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för avslut av behandling

Valideras i AFF.Senaste datum för avslut av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för uppföljning av behandling. 

Valideras i AFF.


REKOMMENDATION Om den förskrivning som ska förnyas har Senaste datum för avslut av behandling angivet bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om det tidigare beslutet kvarstår och datumet ska läggas in även på den nya förskrivningen.

Behandlingsändamål

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Valideras i AFF. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Behandlingsorsak – kod

Får inte anges, enligt VR087.


Eventuellt befintligt värde på tidigare förskrivning följer med automatiskt.

Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak filtreras bort i svaret när en skapad förskrivningsresurs returneras till apotek enligt VR103

Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte anges, enligt VR087.


Eventuellt befintligt värde på tidigare förskrivning följer med automatiskt.

Behandlingsorsak och Beskrivning annan behandlingsorsak filtreras bort i svaret när en skapad förskrivningsresurs returneras till apotek enligt VR103

Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Om värde saknas sätts det till ett (1) år, enligt Auto03

Angivet värde valideras i AFF.Dosdispensering

Obligatorisk.

Valideras i AFF.


Kan inte förändras vid förnya förskrivning.

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Obligatorisk.

Valideras i AFF.


Nollor accepteras, förskrivningen kan då inte expedieras inom förmånen. 

Substitution tillåten

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Förskrivning enligt smittskyddslagen

Obligatorisk.

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Patient förmånsberättigad

Obligatorisk.

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Förmånsvillkor uppfyllda

Obligatorisk om förmånsbegränsning finns på artikeln. 

Valideras i AFF.Apotekets kommentar

Valfri. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Förskrivarens kommentar

Valfri. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


REKOMMENDATION Om den förskrivning som ska förnyas har Förskrivarens kommentar angivet bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om kommentaren ska läggas in även på den nya förskrivningen. Kommentaren kan innehålla information som är viktig för patientsäkerheten, tex att patienten inte själv får hämta ut läkemedlet.

Leveransmeddelande

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Fasas ut efter övergångsperioden.
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning enligt VR140.

Expedieringsintervall

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Får inte anges.

Expedieringsintervallsenhet

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Får inte anges.

Antal förpackningar per uttag

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Angivet värde ska vara större än 0.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Startförpackning

Får inte anges när förskrivning förnyas.Får inte anges.

Förskrivet antal uttag

Obligatorisk. Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Måste vara större än 0 vid helförpackning.

Får inte anges.

Första uttag före

Valfri.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd

Valfri. Angivet värde ska vara större än 0.

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Giltigt värde är "false" om ett värde angivits i Förmånsrelaterad daglig mängd.

Får inte anges.

Förskriven mängd

Angivet värde ignoreras.

Beräknas enligt VR011.Förskriven mängd per uttag

Angivet värde ignoreras.

Beräknas enligt VR012.Nästa uttag inom förmån

Angivet värde ignoreras.

Beräknas enligt VR027.Antal uttag kvar

Angivet värde ignoreras.

Beräknas enligt VR014.Kvarvarande mängd

Får inte anges.

Beräknas enligt VR013.

Får inte anges.

Beslut slutexpediering

Får inte anges.Får inte anges.

Mottagande apotek

Får inte anges, enligt VR087.

Får inte anges.
Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning, enligt VR140.

Bytes ej

Får inte anges.Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Akut förändring

Får inte anges.

Obligatorisk. Valideras enligt VR125.


AFF-varningAngivet värde ignoreras.

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från förskrivning som förnyas.

Informationsresurs Dosering

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras genom AFF-kontroller. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

En ny doseringsanvisning ska generellt inte genereras när en förskrivning förnyas. I undantagsfall kan en ny doseringsanvisning behöva genereras när information har lagts till i doseringen (t.ex. administreringssätt på ett tidigare NEF-recept). Se detaljerad information om doseringsanvisning i TA 21 – Doseringsanvisning

Validering av den information på ny förskrivning som inte får skilja mot tidigare förskrivning sker enligt VR088.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. Förnyelse på apotek utförs alltid på uppdrag av förskrivare och information om uppdragsgivare ska anges.

Informationen hanteras i profilen Händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4. Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07
HändelsetypObligatorisk. Giltigt värde är "Förnya förskrivning"
HändelseorsakValfri. Om angiven är "Annan" enda giltiga värde.
Beskrivning händelseorsak

Måste anges om händelseorsak "Annan" är angiven.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004


Resursreferenser

Sätts automatiskt enligt VR105


Utförare

Obligatorisk.


Se informationsresurs Personal (Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)
Uppdragsgivare

Obligatorisk, enligt VR101

Informationen för Uppdragsgivare ska stämma överens med Utfärdande förskrivare för förskrivningen enligt VR108.

Se informationsresurs Personal (Förskrivare).

Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se respektive informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster i denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor Förskrivning

Villkor händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare

(Farmaceut eller Icke-legitimerad apotekspersonal)

Uppdragsgivare

(Förskrivare)


Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod. 

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108

Information för Utfärdande förskrivare och Uppdragsgivare ska stämma överens enligt VR108.
Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033.

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Legitimationskod

N/A

Obligatorisk för Farmaceut på apotek enligt VR033, om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt VR041

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideras mot Legitimationsregistret enligt VR033

N/A

Anges inte för icke-legitimerad apotekspersonal eller farmaceut med förordnande.
Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod om förskrivningen avser läkemedel eller teknisk sprit.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod om förskrivningen avser läkemedel eller teknisk sprit.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll. 

Får inte anges.

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Validering mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Användar-idFår inte anges.Obligatorisk.Får inte anges.
Förnamn

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Efternamn

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Obligatorisk.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


TelefonObligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. 

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod för arbetsplats. Inga personliga kontaktuppgifter får anges för apotekspersonal.

Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108

Högst två telefonnummer kan anges, enligt VR160. Struktur upprepas för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Obligatorisk.

Får inte anges.Obligatorisk.

Rangordning

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Tillgänglig för patient

Obligatorisk.

Får inte anges.Obligatorisk.

Telefonnummer tillhör

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Får inte anges.

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Uppgifter om arbetsplats och dess kontaktuppgifter hämtas från Expeditionsställeregistret, därför anges endast arbetsplats-id (GLN-kod).

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Arbetsplatstyp

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Apotek", valideras enligt VR110.

Obligatorisk. Giltigt värde är "Vårdenhet", valideras enligt VR110.

Arbetsplats-id

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.


Obligatorisk. Angiven GLN-kod valideras mot intyget enligt VR039 och mot Expeditionsställeregistret VR025.

Vid dosdispenserad förskrivning måste GLN-koden tillhöra samma apoteksaktör som dospatientens dosproducent. Valideras i AFF..

Valfri. Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer ska anges.Anmärkning
Ett Arbetsplats-id för förskrivarens arbetsplats ska anges om det är möjligt. HSA-id anges för vårdgivare som är HSA-ansluten, saknas HSA-id så anges istället ett organisationsnummer om sådant finns.

Arbetsplats id typ

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Obligatorisk. Giltigt värde är "GLN-kod".

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Arbetsplatsnamn

ObligatoriskFår inte anges.Obligatorisk
Adressuppgift

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Får inte anges. Hämtas från Expeditionsställeregistret utifrån angiven GLN-kod.

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Valideras mot Utfärdande förskrivare enligt VR108


Adresstyp

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Adress

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Postnummer

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Postort

Obligatorisk.Får inte anges.Obligatorisk.

Landskod

Får inte anges.Får inte anges.Får inte anges.

3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är regler som används i flera tillämpningsanvisningar och finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

VR011Beräkning av förskriven mängd
VR012Beräkning av förskriven mängd per uttag
VR013Beräkning av kvarvarande mängd
VR014Beräkning av antal uttag kvar

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR027Beräkning av datum för nästa uttag inom förmån
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034Validering av händelsens utförare mot intyget
VR039Validering av anropande apotek mot intyget
VR079Originalordinations-id, produktradnummer och radnummer måste vara angiven i en giltig kombination och vara unikt
VR087Attribut som aldrig får anges eller ändras av apotek
VR088Attribut på ny förskrivning som inte får förändras jämfört med befintlig förskrivning vid händelsen förnya förskrivning
VR099Förändring av dosunderlagets status och version

VR100

Kontrollera att patienten är en aktiv dospatient

VR101

Kontrollera att en uppdragsgivare finns
VR103Filtrering av behandlingsorsak och beskrivning annan behandlingsorsak när skapad eller förändrad förskrivningsresurs returneras till apotek
VR104Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR108Information om utfärdande förskrivare ska överensstämma med förskrivarinformation på händelsen
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR111

Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas

VR112

Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
VR115Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp

VR125

Hantering av akutflaggan

VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i denna tillämpningsanvisning

Id

Regelnamn

Auto01

Förskrivnings-id kompletteras med unikt id

Auto02

Komplettering av lagringstidpunkt

Auto03

Komplettering av sista giltighetsdag om ett värde saknas

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto20

Komplettering av originalordinations-id om värde saknas

Auto21

Justering av sista doseringsdag och sista giltighetsdag på tidigare förskrivning vid förnya och ersätt
Auto22Komplettera ny förskrivning med Tidigare-OR-ordinations-id och Referens till tidigare förskrivning
Auto23Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts om på tidigare förskrivning vid förnya
Auto24Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts på ny förskrivning
Auto25Aktuellt format sätts till elektroniskt

Auto33

Händelsen kompletteras med ett händelse-id

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

R001

 

Information på tidigare förskrivning som uppdateras automatiskt

Tidigare förskrivning avslutas genom att information automatiskt uppdateras enligt nedan. Ingen övrig information ändras på den tidigare förskrivningen.

Attribut

Regel

FörskrivningsstatusSätts till "Avslutad" enligt Auto23
FörskrivningsstatusorsakSätts till "Förnyad" enligt Auto23
FörskrivningsversionSätts enligt Auto19
Ordinations-idSätts enligt Auto08
Sista doseringsdag

Sätts enligt Auto21

Sista giltighetsdag

Sätts enligt Auto21

N/A
R002Förskrivning som är parallell får inte förnyasOm angiven tidigare förskrivning är parallell enligt VR169 kan förskrivningen inte förnyas.2-25-426 En parallell förskrivning kan inte förnyas

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid förnya förskrivning körs REG-kontrollerna.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 10 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster.
1.12022-03-30Tydliggjort att eventuellt angivet värde ignoreras för attribut som kompletteras automatiskt: Förskriven mängd, Förskriven mängd per uttag, Nästa uttag inom förmån, Antal uttag kvar.
1.22022-05-25Mindre justeringar för ensning.
1.3


2022-11-10

Ändringar för parallella förskrivningar:

 • Stycke om parallella förskrivningar tillagt under verksamhetsbeskrivning.
 • Regel R002 tillagd, som hindrar förnyelse av parallell förskrivning. 
 • Lagt till VR169 Definition parallell förskrivning

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för  felkod och felmeddelande

 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information uppdaterat information om FHIR-Operation och meddelandehuvud
1.42023-05-04Språkliga justeringar
1.52023-08-24VR184 som begränsar angivna adresser till en per adresstyp tillagd, och refereras till under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift
1.62023-11-09
 • För dosdispenserade förskrivningar är attributen ändrade för: Förskriven mängd per uttag, Antal uttag kvar, Förskriven mängd samt Nästa uttag inom förmån från "Får inte ändras" till "Angivet värde ignoreras". 
 • Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
1.72024-02-22
 • Förtydligat regler i tabell 5 Informationsresurs Personal
 • Förskrivarens kommentar: Rekommendation tillagd. 
 • Typ av registreringsunderlag: Giltigt värde  valideras nu som schemavalidering och inte längre i en AFF-kontroll.
 • Förskrivet antal uttag: Tagit bort "Valideras i AFF", kontroll sker i schemavalidering.

 • Akut förändring: tagit bort felaktigt "Valideras i AFF".
1.82024-05-06
 • Tillägg av "farmaceut med förordnande" under kommentar för Legitimationskod.
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.
 • Förtydligande kring generering av doseringsanvisning med referens till TA 21 under rubriken Informationsresurs Dosering.
 • Förtydligande villkor för attribut Dosering.