TA 36 – Skapa Spärr


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur vård, apotek och privatperson kan skapa olika typer av spärrar i Nationella läkemedelslistan. 1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur vård, apotek och privatperson kan skapa olika typer av spärrar i Nationella läkemedelslistan. Det finns två olika typer av spärrar i Nationella läkemedelslistan; sekretesspärr och integritetsspärr. Syftet med spärrar är att dölja information som finns i Nationella läkemedelslistan. På vilket sätt informationen döljs eller visas beror på roll, ändamål och åtkomsttyp. 


1.1. Sekretesspärr

Innan en sekretesspärr skapas ska en sekretessprövning ha genomförts. Sekretesspärr kan skapas för en förskrivning (och därmed en eventuell befintlig eller kommande förskrivningskedja) och dess uttag, uttag som gjorts på pappersrecept samt av behandlingsorsak som finns på en förskrivning. När en förskrivning spärras och med den dess tillhörande uttag, spärras samtliga förskrivningar i hela förskrivningskedjan (eventuell befintlig eller framtida). Det finns två varianter av sekretesspärr: sekretesspärr för vårdnadshavare och sekretesspärr för patienten.

Det är möjligt att skapa en sekretesspärr direkt efter att en förskrivning skapats eller vid ett senare tillfälle. 


Sekretesspärr gentemot vårdnadshavare

En sekretesspärr gentemot vårdnadshavare kan skapas för en förskrivning och tillhörande uttag och för uttag på pappersrecept. När en förskrivning spärras innebär det även att tillhörande uttag spärras samt samtliga förskrivningar och dess uttag i hela förskrivningskedjan vilken kan innehålla en eller flera förskrivningar. En spärr av uttag på pappersrecept innebär att samtliga sådana uttag spärras. 

Sekretesspärr gentemot vårdnadshavare kan skapas av:

 • förskrivare med rätt att förskriva läkemedel
 • legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på uppdrag av förskrivare 
 • expedierande apotekspersonal på uppdrag av förskrivare (vid registrering av pappers- och telefonrecept).


Sekretesspärr gentemot patient

Sekretesspärr för behandlingsorsak kan skapas av:

 • förskrivare med rätt att förskriva läkemedel
 • legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal på uppdrag av förskrivare  

Denna sekretesspärr avser behandlingsorsak och syftar till att dölja angiven behandlingsorsak för patienten själv när förskrivaren bedömer att patienten inte bör ta del av denna uppgift.

En spärr av behandlingsorsak gäller för en hel förskrivningskedja och dess samtliga behandlingsorsaker.


1.2. Integritetsspärr

Integritetsspärr initieras av patient för att dölja uppgifter i Nationella läkemedelslistan av integritetsskäl. På vilket sätt informationen döljs eller visas beror på roll, ändamål och åtkomsttyp. Integritetsspärr kan skapas för en eller flera förskrivningar och tillhörande uttag, behandlingsorsak samt uttag på pappersrecept. Då man spärrar en förskrivning och tillhörande uttag spärras hela förskrivningskedjan som förskrivningen tillhör.

Integritetsspärr kan skapas av:

 • Patient via Läkemedelskollen eller genom att skicka in blankett till E-hälsomyndigheten som sedan registrerar en integritetsspärr.
 • Vårdpersonal kan på uppdrag av en patient skapa en integritetsspärr i samband med registrering av en förskrivning eller i efterhand. Spärr kan även skapas för uttag pappersrecept och av behandlingsorsak.
 • Apotekspersonal kan på uppdrag av en patient skapa en integritetsspärr i samband med registrering av en förskrivning på apotek. Spärr kan även skapas för uttag pappersrecept. Apotekspersonal kan inte skapa spärr av behandlingsorsak.

En integritetsspärr av förskrivningar och deras uttag samt uttag pappersrecept i en förskrivningskedja döljer information vid åtkomst för:

 • vårdändamålet för hälso- och sjukvårdspersonal med undantag för patienter som har dossamtycke eller vid nödåtkomst. I dessa fall visas även eventuellt spärrade uppgifter.
 • ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändning för apotekspersonal. För detta ändamål visas aldrig behandlingsorsak.

En integritetsspärr av behandlingsorsak på en förskrivning gäller för en hel förskrivningskedja och döljer dess behandlingsorsaker för apotekspersonal vid åtkomst för ändamålet expediering.

För mer information om spärrar i Nationella läkemedelslistan, se Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

1.3. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Dietist
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.4. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.5. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan. 

Tabell 1 

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Spärr

Basic

NLLDataLock

Spärrhändelse

Provenance

NLLProvenanceDataLock
PatientPatient

NLLPatient

Personal

Practitioner

NLLPractitioner

 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Vård:

Apotek:

2.2. Delfunktion 1: Skapa sekretesspärr

Variant 1.1 Skapa sekretesspärr 

Krav-ID: 36:1:1.1

Beskrivning av tillämpning 

Förskrivare av läkemedel kan begära sekretesspärr i samband med registrering av förskrivning eller i efterhand.

En förskrivare av läkemedel kan begära en sekretesspärr:

 • gentemot vårdnadshavare (förskrivningar och dess uttag samt uttag pappersrecept)
 • gentemot en patient (behandlingsorsak)

Expedierande apotekspersonal kan skapa sekretesspärr i samband med registrering av pappers- eller telefonrecept eller för uttag pappersrecept. Detta kan endast göras på uppdrag av förskrivare och gäller enbart sekretesspärr gentemot vårdnadshavare. Även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan skapa sekretesspärr på uppdrag av förskrivare. 


Behörigheter

Uppdragsgivare (den som begär spärren):

 • Förskrivare med rätt att förskriva läkemedel, enligt R029 

Utförare (den som registrerar begäran om spärren):

 • Förskrivare med rätt att förskriva läkemedel, enligt R029 
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Dietist
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad Apotekspersonal

Efterfrågad information 

Informationsresurs Spärr

Tabell 2

Term

Villkor

Kommentar

Spärr-idSätts automatiskt enligt Auto13
SpärrversionSätts automatiskt enligt Auto14
Resurstyp SpärrObligatoriskTeknisk term för att ange typning av använd resurs. Datalock definierar att basic-resursen avser en spärr. 
PatientreferensObligatorisk

Resursen måste finnas.

Se Generella flödeskrav.

Förskrivningskedje-id

Obligatorisk när Spärrad uppgift är förskrivningskedja eller behandlingsorsak

Kontrolleras enligt R001

Anges inte vid spärr av Uttag pappersrecept (Uttag pappersrecept spärrad).
Spärrad uppgift

ObligatoriskKod enligt FHIR för vilken uppgift som ska spärras anges. Se informationsspecifikation Spärr – NLLDatalock 

Uppgifter som kan spärras är:

 • Förskrivningskedja 
 • Uttag pappersrecept 
 • Behandlingsorsak 
SpärrstatusSätts automatiskt till "Aktiv" enligt Auto16
Spärrorsak

Obligatorisk


Kod enligt FHIR för vilken spärrorsak som ska anges. Se informationsspecifikation Spärr – NLLDatalock

Kod för spärrorsak:

 • sekretess vårdnadshavare
 • sekretess patient
 

Informationsresurs Spärrhändelse

En spärrhändelse måste alltid innehålla information om den som utför spärrhändelsen (utförare) och den som har beslutat om spärren (uppdragsgivare).

Informationen hanteras i profilen spärrhändelse (NLLProvenanceBasicDataLock) och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se sidan Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 3

Term i termbeskrivningen

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Sätts automatiskt enligt Auto33


HändelsetidpunktSätts automatiskt enligt Auto07.
Resursreferens

Sätts automatiskt enligt VR105 


HändelsetypObligatorisk. "Registrera" ska anges.
Uppdragsgivare

Obligatorisk

Se inbäddad informationsresurs PersonalUtförare

Obligatorisk

Se inbäddad informationsresurs Personal 

Specifika verksamhetsregler

Specifika verksamhetsregler som E-hälsomyndigheten tillämpar för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 4

Regel-id

Regelnamn

R001Kontroll av förskrivningskedje-id
R003Dubblettkontroll
R006Sekretesspärr
R019Sekretesspärr för vårdnadshavare
R021Förskrivningskedje-id  och patient
R022Adress
R027Kontaktuppgift
R029Förskrivare av läkemedel
 

2.3. Delfunktion 2: Skapa integritetsspärr

Variant 2.1 Skapa integritetsspärr  

Krav-ID: 36:2:2.1

Beskrivning av tillämpning 

Patienten kan ge utförare i uppdrag att sätta en integritetsspärr i samband med registrering av uppgift.

En integritetsspärr kan skapas på förskrivning (förskrivningskedja), behandlingsorsak eller uttag pappersrecept.

Behörigheter

Uppdragsgivare (den som begär spärren):

 • Privatperson

Utförare (den som registrerar begäran om spärr):

 • Privatperson (endast i Läkemedelskollen)
 • Förskrivare
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Dietist
 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal

Efterfrågad information

Informationsresurs Spärr

Tabell 5

Term i termbeskrivningen

Villkor

Kommentar

Spärr-idSätts automatiskt enligt Auto13
SpärrversionSätts automatiskt enligt Auto14
Resurstyp SpärrObligatoriskTeknisk term för att ange typning av använd resurs. Datalock definierar att basic-resursen avser en spärr. 
PatientreferensObligatorisk

Resursen måste finnas.

Se Generella flödeskrav.

Förskrivningskedje-id

Obligatorisk när Spärrad uppgift är förskrivningskedja eller behandlingsorsak

Kontrolleras enligt R001

Anges inte vid spärr av Uttag pappersrecept (Uttag pappersrecept spärrad).
Spärrad uppgift

ObligatoriskKod enligt FHIR för vilken uppgift som ska spärras anges. Se informationsspecifikation Spärr – NLLDatalock 

Uppgifter som kan spärras är:

 • Förskrivningskedja 
 • Uttag pappersrecept 
 • Behandlingsorsak 
Spärrstatus

Sätts automatiskt till "Aktiv" enligt Auto16.


Spärrorsak

Obligatorisk

Integritetsspärr
 

Informationsresurs Spärrhändelse

En spärrhändelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen (utförare) och den som har beslutat om spärren (uppdragsgivare). 

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 6

Term i termbeskrivningen

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33 
HändelsetidpunktSätts automatiskt enligt Auto07
ResursreferensSätts automatiskt enligt VR105 
HändelsetypObligatorisk "Registrera" ska anges.
Uppdragsgivare

Obligatorisk


Patientreferens

Utförare

Obligatorisk

Se informationsresurs Personal

Utförare kan vara personal inom vård eller på apotek.

 

Specifika verksamhetsregler

Specifika verksamhetsregler som E-hälsomyndigheten tillämpar för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 7

Regel-id

Regelnamn

R001Kontroll av Förskrivningskedje-id
R002Ålderskontroll vid begäran om integritetsspärr
R003Dubblettkontroll
R007Integritetsspärr kan endast ha patient som uppdragsgivare
R009

Kontroll av personnummer vid integritetsspärr

R021Förskrivningskedje-id och patient
R022Adress
R026Spärrad uppgift
R027Kontaktuppgift
 

2.4. Efterfrågad information för delfunktion 1 och 2

Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns på Spärrhändelse, se informationsresurs ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster när en ny spärr skapas.

Tabell 8Utförare

Information om person som utför spärrhändelsen.

Om patient är utförare ska endast patientreferens anges och informationsresurs personal ska inte användas.


Uppdragsgivare

Information om person som är uppdragsgivare för spärrhändelsen.

Om patient är uppdragsgivare ska endast en patientreferens anges och informationsresurs personal ska inte användas.

Term

Villkor behörighet

Personal vård:

 • Förskrivare
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Dietist
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård

Villkor behörighet

Personal Apotek:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad Apotekspersonal

Villkor behörighet

Personal vård:

 • Förskrivare med rätt att förskriva läkemedel
Legitimationskod

Om varken legitimationskod eller individuell förskrivarkod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041. Angivet värde valideras enligt VR034.

Endast förskrivare med rätt att förskriva läkemedel. Definition av förskrivare av läkemedel se Verksamhetsregler VR024.

Valfri

Om ingen legitimationskod angivits kompletteras det enligt regler i VR041.

Angivet värde valideras mot Socialstyrelsens legitimationsregister enligt VR033 och mot säkerhetsintyget VR034.

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Individuell förskrivarkod

Obligatorisk att ange Gruppförskrivarkod eller förskrivarkod.

Angivet värde valideras enligt VR034

Endast förskrivare med rätt att förskriva läkemedel. Definition av förskrivare av läkemedel se Verksamhetsregler VR024.

Får inte anges

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Gruppförskrivarkod

Obligatorisk att ange Gruppförskrivarkod eller individuell förskrivarkod.

Angivet värde valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034 och mot Socialstyrelsens legitimationsregister F.001

Endast förskrivare med rätt att förskriva läkemedel. Definition av förskrivare av läkemedel se Verksamhetsregler VR024.

Får inte anges

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Yrkeskod

Obligatorisk att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod. Valideras enligt VR034

Obligatorisk att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod.

Valideras mot socialstyrelsens legitimationsregister VR033 och mot säkerhetsintyget VR034

Samma villkor som Utförare Personal vård.
Utökad yrkeskodObligatorisk att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod. Valideras mot Socialstyrelsens legitimationsregister F.002 och mot säkerhetsintyget VR034

Obligatorisk att ange Yrkeskod eller utökad yrkeskod. Valideras mot Socialstyrelsens legitimationsregister VR033 och mot säkerhetsintyget VR034

Samma villkor som Utförare Personal vård.
Förnamn

Obligatorisk

ObligatoriskSamma villkor som Utförare Personal vård.
EfternamnObligatoriskObligatoriskSamma villkor som Utförare Personal vård.
Användar-id

Får inte anges

ObligatoriskSamma villkor som Utförare Personal vård.

TelefonTelefonnummer för förskrivare är frivilligt att ange.


Får inte anges. Hämtas från EXPO utifrån angiven GLN-kod för arbetsplats.


Telefonnummer för förskrivare är frivilligt att ange.

OBS! Om kontaktuppgift telefon anges så är samtliga fält obligatoriska

Telefonnummer

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges

Får inte anges

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Tillgänglig för patient

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges

Får inte angesSamma villkor som Utförare Personal vård.

Rangordning

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges

Får inte angesSamma villkor som Utförare Personal vård.

Telefonnummer tillhör

Obligatorisk om kontaktuppgift telefon anges: Ange till arbetsplats

W = Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Får inte angesSamma villkor som Utförare Personal vård.

Arbetsplats


En arbetsplats samt adress och kontaktuppgifter kopplat till arbetsplatsen måste anges.


Samma villkor som Utförare Personal vård.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk. "Vårdenhet" ska anges valideras enligt VR110.

Obligatorisk.  "Apotek" ska anges valideras enligt VR110.


Samma villkor som Utförare Personal vård.


Arbetsplatsnamn

ObligatoriskFår inte angesSamma villkor som Utförare Personal vård.

Arbetsplats-id typ

Obligatorisk om arbetsplats-id anges. Giltiga värden är "HSA-id" eller  "organisationsnummer".


Obligatorisk
Ska vara GLN-kod för apotek


Samma villkor som Utförare Personal vård.


Arbetsplats-id

 Valfri


Obligatorisk

Angiven GLN-kod valideras mot säkerhetsintyget VR039 och mot Expeditionsställeregistret VR025.


Samma villkor som Utförare Personal vård.

AdressuppgiftInformation om den arbetsplats som utförare tillhörde vid händelsetillfället.

Obligatorisk att ange en adress för arbetsplatsen. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges.

Får inte anges. Hämtas från EXPO utifrån angiven GLN-kod för arbetsplats.

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Adresstyp

Obligatorisk

Får inte anges

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Adress

 ObligatoriskFår inte angesSamma villkor som Utförare Personal vård.

Postnummer

 Obligatorisk

Får inte anges

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Postort

 Obligatorisk

Får inte anges

Samma villkor som Utförare Personal vård.

Landskod

Får inte angesValfri.  Om angiven är endast SE tillåtet. Samma villkor som Utförare Personal vård.
 

3. Regler och kontroller

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 9 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 9 

Regel-id

Regelnamn

VR024

Definition Förskrivare av läkemedel

VR025Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret
VR033Validering av legitimation mot Socialstyrelsens legitimationsregister 
VR034Validering av händelsens utförare mot säkerhetsintyget
VR039Validering av anropande apotek mot säkerhetsintyget
VR041Komplettera legitimationskod från Socialstyrelsens legitimationsregister utifrån personnummer i säkerhetsintyget

VR095

Validering av patient i meddelandehuvud mot patient i sökvillkor

VR096

Validering av att efterfrågad resurs tillhör patienten i meddelandehuvud

VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på Arbetsplats
VR128Validering av uppdragsgivare i händelsen mot person i säkerhetsintyget
 

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 10

Regel-id

Regelnamn

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse
Auto13Generera unikt spärr-id för ny spärr
Auto14Generera unikt versionsnummer för spärrversion.
Auto15Komplettera spärrhändelse med beslutstyp
Auto16Ny spärr som skapas får status aktiv
Auto33Händelsen kompletteras med ett händelse-id
 

3.3. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

I tabell 11 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Tabell 11

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande
R001

Kontroll av Förskrivningskedje-id


Förskrivningskedje-id måste anges för att kunna skapa en spärr.2-25-1404 KedjeId måste anges vid spärr av förskrivning eller behandlingsorsak.
R002Ålderskontroll vid begäran om integritetsspärrEndast patient som fyllt 18 år kan begära att skapa eller häva integritetsspärr. 2-25-402 För att skapa eller häva spärr måste patient vara 18 år.
R003Dubblettkontroll

Endast en aktiv spärr med samma Spärrorsak och Spärrad uppgift per Förskrivningskedje-id/Patientreferens får finnas samtidigt.

2-25-401 Angiven spärr finns redan.
R006Sekretesspärr

Bara vård kan vara uppdragsgivare på en sekretesspärr

Uppdragsgivare = Personal Vård

2-25-1434 Valideringsregler för Spärr är ej uppfyllda.

R007Integritetsspärr kan endast ha patient som uppdragsgivareBara patient kan sätta en Integritetsspärr. Uppdragsgivare = Patient2-25-1511 Valideringsregler för Spärr är ej uppfyllda.
R009

Kontroll av personnummer vid integritetsspärr

Personnummer måste vara samma på Uppdragsgivare som på patienten som spärren gäller.

Om Utförare är Patient ska det vara samma personnummer på Uppdragsgivare, Utförare och på patienten som spärren gäller.


2-25-1344 Personnummer måste vara samma på Uppdragsgivare och Utförare som på patienten som spärren gäller.

R019Sekretesspärr för vårdnadshavareEn sekretesspärr med spärrorsak = Sekretesspärr mot vårdnadshavare kan bara skapas för en patient under 18 år2-25-406 Spärr för vårdnadshavare kan bara skapas på en patient under 18 år.
R021Förskrivningskedje-id  och patientKontroller sker av att angiven förskrivningskedja tillhör samma patient som spärren gäller2-25-408 Patienten är inte registrerad på den angivna förskrivningen.
R022AdressAdress är obligatorisk vid händelse med arbetsplatstyp Vårdenhet.2-25-1315 Adress måste anges.
R026Spärrad uppgiftApotek får inte skapa integritetsspärr av behandlingsorsak2-25-1408 Apotek får inte skapa integritetsspärr av behandlingsorsak
R027KontaktuppgiftKontaktuppgift ska inte anges vid händelse med arbetsplatstyp Apotek. Kontaktuppgift hämtas från Expeditionsställeregistret.2-25-1398 Kontaktuppgift ska inte anges vid händelse med arbetsplatstyp APOTEK eller EHM.
R029Förskrivare av läkemedelFörskrivaren måste ha behörighet att förskriva läkemedel enligt definition i VR024 för att hantera spärrar.N/A

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

4. Presentationskrav

Se avsnitt 2.1.3. Begäran om sekretesspärr på sidan Generella presentationskrav för anslutande aktör och system

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.1

2022-03-30

Ändrat term "Rättslig grund" till "Spärrorsak" i överensstämmelse med informationsspecifikation.

Infört ny term och regel för "Resurstyp Spärr" för att ange vilken resurstyp som avses.

Ändrat "Spärrhändelsetyp" på Spärrhändelse till "Händelsetyp" i överensstämmelse med informationsspecifikation.

Språkliga justeringar.

1.32022-11-10

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel Specifika verksamhetsregler
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.42023-05-04Ensning av termer i Spärrhändelse med Händelser till Händelse-id och Resursreferens.
1.52023-08-22Korrigerat R022 och R027 - arbetsplatstyp
1.62023-11-09Förtydligat delfunktion 1 och språkliga förbättringar på hela sidan, kompletterat med R026 samt lagt till hänvisning under presentationskrav
1.72024-02-22Lagt till att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kan skapa sekretesspärr på uppdrag av en förskrivare