TA 24 – Förnya förskrivning – Vård


Denna tillämpningsanvisning beskriver hur förskrivare kan förnya en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.


1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur förskrivare kan förnya en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Att förnya en förskrivning innebär att den nya förskrivningen som skapas avser en fortsättning på en redan pågående behandling. För att kunna använda funktionen Förnya förskrivning krävs därför att stor del av informationen på förskrivningen är oförändrad, bland annat förskriven artikel, mängder och dosering. Då förskrivaren väljer att förnya en förskrivning avslutas den befintliga, samtidigt som en ny förskrivning skapas. Genom att använda funktionen Förnya förskrivning kommer den förskrivning förskrivaren utgår ifrån vid förnyelsen att utgöra historik till den nya förskrivningen. Den avslutade förskrivningen är inte längre möjlig att expediera på apotek. Båda förskrivningarna kommer att ingå i samma förskrivningskedja, vilket ger en bättre spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling förändrats över tid.

En förskrivning som är parallell kan inte förnyas. En förskrivning är parallell om den har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad och är kopplad till en annan förskrivning i samma förskrivningskedja med någon av dessa statusar. Förnyelse är inte möjligt när en förskrivning är parallell eftersom förskrivningen antingen har en planerad ändring eller avser en användning som ännu inte trätt ikraft. När den tidigare förskrivningens sista giltighetsdag passeras byter den status till avslutad. Förskrivningarna är då inte längre parallella och den sista förskrivningen i kedjan kan därmed förnyas.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Förskrivare

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas vid förnya förskrivning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Informationsresurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

PersonalPractitioner

NLLPractitioner

PatientPatientNLLPatient
HändelseProvenance

NLLProvenance

Specialiserad profil 
NLLProvenanceMedicationRequestOther

DoseringDosageNLLDosage
 

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktion kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Förnya förskrivning för patient med personnummer

Förskrivare har för en patient med personnummer valt en befintlig förskrivning som ska förnyas för att patienten ska fortsätta med samma pågående behandling. Förskrivaren anger information för en ny förskrivning som är baserad på den befintliga och anger att den avser att förnya patientens befintliga förskrivning. 

Variant 1.1 Förnya förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag (inte dospatient)

Krav-ID: 24:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Användaren förnyar en förskrivning för en patient som inte är dospatient. Den ursprungliga förskrivningen avslutas och ersätts av en ny aktuell förskrivning i samma kedja.

Information som krävs vid Förnya förskrivning, och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

Variant 1.2 Förnya förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)

Krav-ID: 24:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Användaren förnyar en förskrivning som avser en dospatient. Den ursprungliga förskrivningen avslutas och ersätts av en ny aktuell förskrivning i samma kedja. Patientens dosunderlag ändrar status till ej godkänt för att se till att patientens förskrivningar ses över av expedierande apotekspersonal innan expediering sker, enligt VR099

Information som krävs vid Förnya förskrivning, och kontroller som görs av informationen finns under avsnitt 2.4. Efterfrågad information samt 3. Regler och kontroller.

2.3. Delfunktion 2 – Kontrollera förskrivning

Variant 2.1 Kontrollera förskrivning

Krav-ID: 24:2:2.1

Beskrivning tillämpning

Med hjälp av funktionen Kontrollera förskrivning får en förskrivare möjlighet att bedöma och korrigera eventuella fel eller varningar innan förnyelsen genomförs. Genom att ange den information som krävs för förnyelse enligt 2.4. Efterfrågad information tillsammans med FHIR-operationen $verify valideras förskrivningens information enligt regler i AFF-kontrollsamlingen REG. Ingen information kompletteras eller sparas.

2.4. Efterfrågad information 

FHIR-operation

FHIR-operationen kontrollera förskrivning, $verify ska användas vid funktion i Variant 3.1 Kontrollera.
Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i 
informationsspecifikation för Kontrollera uttag eller förskrivning - $verify.

Tabell 2. Attribut kontrollera förskrivning

Term

villkor

Förskrivning

Obligatoriskt indata
UttagN/A
Uttag pappersreceptN/A
ExpedieringN/A
AFF resultatReturneras alltid
AFF FelReturneras om AFF-fel förekommer vid ett lyckat anrop.
 

Informationsresurs Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler för tillämpningsmönster 2.3 Skapa eller uppdatera resurser som beskrivs i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Informationsresurs Förskrivning

Tabell 3. Informationsresurs Förskrivning

Term

Villkor helförpackning

Villkor dosdispenserad (om avviker)

Kommentar

Förskrivnings-idSätts automatiskt enligt Auto01.

FörskrivningsversionSätts automatiskt enligt Auto19.

Referens till tidigare förskrivning

Obligatorisk. Referens till den version av tidigare förskrivning som ska förnyas. Kontroller sker mot angiven version.

Valideras i AFF.

Referens till tidigare förskrivning på den nya förskrivningen sätts enligt Auto22.


I AFF-validering kontrolleras att angiven version av tidigare förskrivning uppfyller förutsättningar för att få förnyas; att rätt förskrivningsversion är angiven och att den har giltig status.
Förskrivningskedje-id

Obligatorisk. Måste avse samma förskrivningskedja som förskrivning i Referens till tidigare förskrivning.

Valideras i AFF.OR-ordinations-idSätts automatisk enligt Auto08.

Fasas ut efter övergångsperioden.

Referens till tidigare OR-ordinations-idSätts automatiskt enligt Auto22.
Fasas ut efter övergångsperioden.

NEF-id

 Originalordinations-id

Sätts automatiskt enligt Auto20 när värde saknas.


Fasas ut efter övergångsperioden.

Bör inte anges vid förnya förskrivning.

Produktradnummer

Ska inte anges vid förnya förskrivning.

Från NEF-recept. Fasas ut efter övergångsperioden.

Radnummer

Ska inte anges vid förnya förskrivning.


Från NEF-recept. Fasas ut efter övergångsperioden.

Kombinerat NEF-id

Angivet värde ignoreras.


Beräknat värde som är en kombination av Originalordinations-id, Radnummer och Produktradnummer.

FörskrivningsstatusObligatorisk. Måste anges till "Aktiv", valideras enligt VR104.

FörskrivningsstatusorsakAngivet värde ignoreras.

Utfärdandedatum

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Utfärdandedatum är alltid innevarande dag, det är inte tillåtet att förskriva med utfärdandedatum bakåt eller framåt i tiden.
Typ av registreringsunderlag

Obligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt". Aktuellt formatObligatorisk. Giltigt värde är "Elektroniskt". Valideras enligt VR115.

Första doseringsdag

Obligatorisk för vissa doseringstyper om dospatient, se AFF G.118 (doseringskontroll V.114).

Valideras i AFF.

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Sista doseringsdag

Valfri.

Valideras i AFF.Notat förskrivare

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Fasas ut efter övergångsperioden.
SchemastartdagFår inte anges. Sätts automatiskt enligt VR112 om villkor för schemastartdag uppfylls enligt VR111.

Patientreferens

Obligatorisk.

Valideras i AFF.


Logiskt id ska anges för en patientresurs registrerad i Nationella läkemedelslistan.
Utfärdande förskrivareObligatorisk.
 Se informationsresurs Personal (Utfärdande förskrivare).
Förskriven handelsvara


Varunummer

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatorisk för handelsvara. Får inte anges för läkemedel. Valideras i AFF.Förskrivet läkemedel


NPL-id

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara. Valideras i AFF.NPL-pack-id

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatorisk för läkemedel. Får inte anges för handelsvara. Valideras i AFF.Beskrivning artikel

Får inte anges. 

Valideras i AFF.


Fritext, information om förskriven artikel i de fall en specificerad läkemedels- eller handelsvaruartikel saknas.

Finns med krav på presentation, men kommer inte kunna användas aktivt förrän efter en framtida release.

Dosering

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, med vissa undantag när värde tidigare saknas. Valideras enligt VR088.

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit. Valideras i AFF.


Se informationsresurs Dosering.
Behandlingsinformation


Senaste datum för uppföljning av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för avslut av behandling. 

Valideras i AFF.Senaste datum för avslut av behandling

Valfri. Får vara högst 5 år efter utfärdandedatum. Får inte anges samtidigt som Senaste datum för uppföljning av behandling. 

Valideras i AFF.


REKOMMENDATION Om den förskrivning som ska förnyas har Senaste datum för avslut av behandling angivet bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om det tidigare beslutet kvarstår och datumet ska läggas in även på den nya förskrivningen.

Behandlingsändamål

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatorisk vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit. Valideras i AFF. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Behandlingsorsak – kod

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatorisk* vid förskrivning av läkemedel eller teknisk sprit. Valideras i AFF.

* Valfri vid förnya förskrivning under övergångsperioden.
Beskrivning annan behandlingsorsak – klartext

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Obligatorisk att ange en beskrivning om behandlingsorsak "Annan" är angiven, vid övriga behandlingsorsaker får ingen beskrivning anges. 


Valideras i AFF. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.Expedieringsdetaljer


Sista giltighetsdag

Om värde saknas sätts det till ett år, enligt Auto03

Angivet värde valideras i AFF.Dosdispensering

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Kan inte förändras vid förnya förskrivning.

Kostnadsställe (arbetsplatskod)

Obligatorisk. 

Valideras i AFF.


Enbart nollor accepteras men då kan förskrivningen inte expedieras inom förmånen. 

Substitution tillåten

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Förskrivning enligt smittskyddslagen

Obligatorisk.

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Patient förmånsberättigad

Obligatorisk.

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Förmånsvillkor uppfyllda

Obligatorisk om förmånsbegränsning finns på artikeln. 

Valideras i AFF.Apotekets kommentar

Får inte anges, enligt VR086.

Förskrivarens kommentar

Valfri.

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.


REKOMMENDATION Om den förskrivning som ska förnyas har Förskrivarens kommentar angivet bör användaren uppmärksammas på detta, för att aktivt kunna ta ställning till om kommentaren ska läggas in även på den nya förskrivningen. Kommentaren kan innehålla information som är viktig för patientsäkerheten, tex att patienten inte själv får hämta ut läkemedlet.

Observera att för person med skyddade personuppgifter filtreras Förskrivarens kommentar enligt FIL017.

Leveransmeddelande

Får inte anges.

Valideras i AFF.


Fasas ut efter övergångsperioden.
Expedieringsdetaljer – helförpackning
Expedieringsdetaljer för helförpackning får inte anges vid dosdispenserad förskrivning enligt VR140

Expedieringsintervall

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Får inte anges.

Expedieringsintervallsenhet

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.Får inte anges.

Antal förpackningar per uttag

Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Måste vara större än 0. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Startförpackning

Får inte anges.

Förskrivet antal uttag

Obligatorisk. Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Måste vara större än 0 vid helförpackning.

Får inte anges.

Första uttag före

Valfri. 

Valideras i AFF.

Får inte anges.

Kvarvarande mängd

Får inte anges. Beräknas enligt VR013.Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd

Får inte anges, enligt VR086.Får inte anges.

Förmånsrelaterad daglig mängd kan ej anges

Får inte anges, enligt VR086.Får inte anges.

Förskriven mängd

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR011.Får inte anges.

Förskriven mängd per uttag

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR012.Får inte anges.

Nästa uttag inom förmån

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR027.Får inte anges.

Antal uttag kvar

Angivet värde ignoreras. Beräknas enligt VR014.Får inte anges.

Beslut slutexpediering

Får inte anges.

Mottagande apotek

Får inte anges.Expedieringsdetaljer – dosdispenseradExpedieringsdetaljer för dosdispensering får inte anges vid helförpackningsförskrivning enligt VR140

Bytes ej

Får inte anges.Får inte skilja mot värde på tidigare förskrivning, valideras enligt VR088.

Akut förändring

Får inte anges.

Obligatorisk. Valideras enligt VR125.


AFF-varningFår inte anges.

Metadata förskrivning


TestförskrivningIgnoreras
Värde ärvs från förskrivning som förnyas.
 

Informationsresurs Dosering

För läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras genom AFF-kontroller. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt.

En ny doseringsanvisning ska generellt inte genereras när en förskrivning förnyas. I undantagsfall kan en ny doseringsanvisning behöva genereras när information har lagts till i doseringen (t.ex. administreringssätt på ett tidigare NEF-recept). Se detaljerad information om doseringsanvisning i TA 21 – Doseringsanvisning

Information på ny förskrivning som inte får skilja mot tidigare förskrivning valideras enligt VR088.

Informationsresurs Händelse

En händelse måste alltid innehålla information om den som utför händelsen. I de fall en händelse utförs på uppdrag av någon annan ska information om uppdragsgivare anges.

Informationen hanteras i profilen händelse och ska refereras i meddelandehuvud X-Provenance, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

Tabell 4 - Informationsresurs Händelse

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idSätts automatiskt enligt Auto33.

Händelsetidpunkt

Sätts automatiskt enligt Auto07.
HändelsetypObligatorisk.  Giltigt värde är "Förnya förskrivning".
HändelseorsakValfri. Om angiven så är "Annan" enda tillåtna värdet.
Beskrivning händelseorsakMåste anges om händelseorsak "Annan" är angiven. Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK004.

Resursreferenser

Sätts automatiskt enligt VR105.


Utförare

Obligatorisk.

Informationen för utföraren ska stämma överens med Utfärdande förskrivare på förskrivningen enligt VR108.

Se informationsresurs Personal (Förskrivare)
UppdragsgivareFår inte anges, valideras enligt VR107
 

Informationsresurs Personal

Referens till informationsresurs Personal finns både på Förskrivning och på Händelse, se tabell 3 och tabell 4 ovan. Här beskrivs reglerna för informationen på möjliga förekomster i denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5. Informationsresurs Personal

Term

Villkor Förskrivning

Villkor Händelse

Kommentar

PersonalUtfärdande förskrivare

Utförare

(Förskrivare)

Information för Utfärdande förskrivare och Utförare ska stämma överens, enligt VR108.
Yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod. 

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Utökad yrkeskod

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange Yrkeskod eller Utökad yrkeskod, enligt VR144.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Legitimationskod

Valideras mot Utföraren enligt VR108 om angiven.

Obligatoriskt för sjuksköterska som saknar individuell förskrivarkod, om ingen legitimationskod angivits kompletteras legitimationskoden enligt VR041.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Individuell förskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroller.


Gruppförskrivarkod

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange antingen Individuell förskrivarkod eller Gruppförskrivarkod.

Valideras mot säkerhetsintyget enligt VR034

Valideringar mot Legitimationsregistret sker i AFF-kontroll.


Användar-idFår inte anges.Får inte anges.
Förnamn

Obligatorisk.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatorisk. 

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.


Efternamn

Obligatorisk.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatorisk. 

Tillåtna tecken kontrolleras enligt FK003.


Telefon

Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient enligt VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange. 

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange ett telefonnummer till förskrivares arbetsplats som är tillgängligt för patient se VR159. Telefonnummer till förskrivaren är valfritt att ange.

Högst två telefonnummer kan anges, enligt VR160. Struktur upprepas för varje telefonnummer.

Telefonnummer

Obligatorisk.

Obligatorisk.

Rangordning

Obligatorisk.Obligatorisk.

Tillgänglig för patient

Obligatorisk.

Obligatorisk.

Telefonnummer tillhör

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.

Obligatorisk.

Person – anger att telefonnummer tillhör individ.

Arbetsplats – anger att telefonnummer tillhör arbetsplats.


Arbetsplats

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange information om förskrivares arbetsplats.

Arbetsplatstyp

Obligatorisk. 

Giltigt värde är "Vårdenhet" eller "Enskild förskrivare", valideras enligt VR110.

Obligatorisk.

 Giltigt värde är "Vårdenhet" eller "Enskild förskrivare", valideras enligt VR110.


Arbetsplats-id

Valfri.

Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer anges.

Valfri.

Vårdenhetens HSA-id eller ett organisationsnummer anges.

Anmärkning
Ett Arbetsplats-id för förskrivarens arbetsplats ska anges om det är möjligt. HSA-id anges för vårdgivare som är HSA-ansluten, saknas HSA-id så anges istället ett organisationsnummer om sådant finns.

Arbetsplats id typ

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges.

Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".

Obligatorisk om Arbetsplats-id anges.

Giltiga värden är "HSA-id" eller "Organisationsnummer".


Arbetsplatsnamn

Obligatorisk.Obligatorisk.
Adressuppgift

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.

Valideras mot Utföraren enligt VR108

Obligatoriskt att ange adressuppgift till förskrivarens arbetsplats. En besöksadress ska anges om möjligt, i andra hand kan en postadress anges.

Endast en adress av varje adresstyp kan anges enligt VR184.


Adresstyp

Obligatorisk.Obligatorisk.

Adress

Obligatorisk.Obligatorisk.

Postnummer

Obligatorisk.Obligatorisk.

Postort

Obligatorisk.Obligatorisk.

Landskod

Får inte anges.Får inte anges.

 

 

3. Regler och kontroller 

3.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är regler som används i flera tillämpningsanvisningar och de finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen

Regel-id

Regelnamn

VR011Beräkning av förskriven mängd
VR012Beräkning av förskriven mängd per uttag
VR013Beräkning av kvarvarande mängd
VR014Beräkning av antal uttag kvar
VR015Definition dospatient
VR027Beräkning av datum för nästa uttag inom förmån
VR033Validering av legitimation mot Legitimationsregistret
VR034Validering av händelsens utförare mot intyget
VR041Komplettera legitimationskod från Legitimationsregistret utifrån personnummer i intyget
VR079Originalordinations-id, produktradnummer och radnummer måste vara angiven i en giltig kombination och vara unikt
VR085Identifiering av doseringstyp
VR086Attribut som aldrig får anges eller ändras av vården
VR088Attribut på ny förskrivning som inte får förändras jämfört med befintlig förskrivning vid händelsen förnya förskrivning
VR099Förändring av dosunderlagets status och version
VR104Kontroll av rätt angiven förskrivningsstatus för angiven händelsetyp
VR105Referens till de resurser som påverkats av händelsen
VR107Uppdragsgivare inte tillåten
VR108Information om utfärdande förskrivare ska överensstämma med förskrivarinformation på händelsen
VR110Kontrollera arbetsplatstyp på arbetsplats

VR111

Definition av villkor för när schemastartdag kan sättas

VR112

Hantering av schemastartdag vid repeterande tillfällesdosering
VR115Kontroll av rätt angivet aktuellt format för angiven händelsetyp

VR125

Hantering av akut-flaggan

VR140Attribut som inte får anges vid helförpackning respektive dosdispenserad förskrivning
VR144Yrkeskod eller utökad yrkeskod måste anges

VR159

Ett telefonnummer på förskrivarens arbetsplats måste anges

VR160

Antalet telefonnummer till en förskrivare begränsas

VR169Definition parallell förskrivning
VR178Kontroll av giltigt anrop vid användning av resurssamling
VR184Antalet adresser per adresstyp begränsas

3.2. Automatiska kompletteringar 

Automatisk komplettering innebär att E-hälsomyndigheten tillför information för vissa attribut vid vissa tillfällen. En detaljerad beskrivning av alla automatiska kompletteringar finns i Automatiska kompletteringar.

Tabell 7. Automatiska kompletteringar i den här tillämpningsanvisningen

Regel-id

Regelnamn

Auto01

Förskrivnings-id kompletteras med unikt id

Auto02

Komplettering av lagringstidpunkt

Auto03

Komplettering av sista giltighetsdag om ett värde saknas

Auto06

Versionsnummer för patients läkemedelslista genereras

Auto07

Komplettering av tidpunkt för händelse

Auto08

Generera unikt OR-ordinations-id för ny version av en förskrivning

Auto19

Förskrivningsversion genereras

Auto20

Komplettering av originalordinations-id om värde saknas

Auto21

Justering av sista doseringsdag och sista giltighetsdag på tidigare förskrivning vid förnya och ersätt
Auto22Komplettera ny förskrivning med Tidigare-OR-ordinations-id och Referens till tidigare förskrivning
Auto23Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts om på tidigare förskrivning vid förnya
Auto24Förskrivningsstatus och förskrivningsstatusorsak sätts på ny förskrivning
Auto25Aktuellt format sätts till elektroniskt

Auto33

Händelsen kompletteras med ett händelse-id
 

3.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för

Tabell 8. Specifika verksamhetsregler i denna tillämpningsanvisning

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

R001


Information på tidigare förskrivning som uppdateras automatiskt

Information på tidigare förskrivning uppdateras automatiskt enligt nedan. Ingen övrig information ändras på den tidigare förskrivningen.

Attribut

Regel

FörskrivningsstatusSätts till "Avslutad" enligt Auto23
FörskrivningsstatusorsakSätts till "Förnyad" enligt Auto23
FörskrivningsversionSätts enligt Auto19
OR-ordinations-idSätts enligt Auto08
Sista doseringsdag

Sätts enligt Auto21

Sista giltighetsdag

Sätts enligt Auto21

N/A
R002Förskrivning som är parallell får inte förnyasOm angiven tidigare förskrivning är parallell enligt VR169 kan förskrivningen inte förnyas.2-25-426 En parallell förskrivning kan inte förnyas.
 

3.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid förnya förskrivning körs REG-kontrollerna.

3.5. Formatkontroller

E-hälsomyndigheten gör formatkontroller på vissa attribut i Nationella läkemedelslistan. I tabell 10 nedan listas de formatkontroller som används i den här tillämpningsanvisningen. Formatkontrollerna beskrivs detaljerat på sidan Formatkontroller i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 9. Formatkontroller

Regel-id

Regelnamn

FK003Tillåtna tecken i namnfält
FK004Enkel textvalidator

4. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

"Enskild förskrivare" tillkommit som nytt möjligt värde för arbetsplatstyp

Tydliggjort att eventuellt angivet värde ignoreras för attribut som kompletteras automatiskt: Förskriven mängd, Förskriven mängd per uttag, Nästa uttag inom förmån, Antal uttag kvar

1.22022-05-25

Mindre justeringar för ensning.

3.5 formatkontroller

1.3


2022-11-10
 • Stycke om parallella förskrivningar tillagt under verksamhetsbeskrivning.
 • Regel R002 tillagd, som hindrar förnyelse av parallell förskrivning. 
 • Nya regler VR169 definition parallell förskrivning och VR178 regler vid användning av resurssamling

Förbättringar dokumentation

 • I kapitel 3.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I kapitel 2.4 Efterfrågad information, uppdaterat information om FHIR-Operation
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.42023-05-04
 • Språklig justering 
 • Attribut Behandlingsorsak-kod inte tvingande att ange vid förnyelse under övergångsperioden.
1.52023-08-24
 • Regel VR184 tillagd och refereras till under avsnitt Informationsresurs Personal - Adressuppgift
 • Kommentar för förtydligande av Utfärdandedatum tillagd.
1.62023-11-09Lagt till Kombinerat NEF-id under rubrik NEF-id.
1.72024-02-22
 • Förtydligat regler i tabell 5 Informationsresurs Personal
 • Förskrivarens kommentar: Rekommendation tillagd.
 • Typ av registreringsunderlag: Giltigt värde valideras som schemavalidering och inte längre i en AFF-kontroll.
 • Akut förändring: tagit bort felaktigt "Valideras i AFF"
1.82024-05-06
 • Nytt attribut testförskrivning tillagt.
 • Förtydligande kring generering av doseringsanvisning med referens till TA 21 under rubriken Informationsresurs Dosering.
 • Förtydligande villkor för attribut Dosering.