TA 01 – Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat


Denna tillämpningsanvisning beskriver olika möjligheter för en privatperson att hämta information i Nationella läkemedelslistan.


1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva olika möjligheter för en privatperson att hämta information i Nationella läkemedelslistan.

En patient får ha åtkomst till egna uppgifter i Nationella läkemedelslistan och kan hämta information om sina förskrivningar och uthämtade läkemedel och andra varor. Även patientens ombud  (via fullmakt) och vårdnadshavare får under vissa villkor åtkomst till patientens uppgifter. Informationen förmedlas via E-hälsomyndighetens webbapplikation Läkemedelskollen och kan även förmedlas via en apoteksaktörs e-handel.

Tillämpningsanvisningen beskriver funktioner för att hämta en patients förskrivningar samt eventuella uttag kopplade till dessa. Det är också möjligt att hämta förskrivningshistorik samt uttag pappersrecept, det vill säga uttag utan koppling till en förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Generellt har en vuxen patient tillgång till all sin information. För ombud med fullmakt eller för vårdnadshavare kan det finnas begränsningar i tillgång till information beroende på förekomst av spärrad information eller begränsningar som fullmakten anger.

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Privatperson

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

De olika användarroller som tillämpas med olika åtkomsttyper är:

 • Patient – Åtkomst till egna uppgifter
 • Vårdnadshavare – Vårdnadshavare
 • Ombud - med fullmakt att utföra apoteksärenden

Se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Resurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

FörskrivningMedicationRequest

NLLMedicationRequest

DoseringDosageNLLDosage
FörskrivarePractitioner

NLLPractitioner

HändelseProvenance

NLLProvenance

UttagMedicationDispenseNLLMedicationDispense
Uttag pappersreceptMedicationDispense

NLLDispensePaperPrescription

2. Delfunktion och varianter i tillämpningsanvisning

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

 • Uppgift om patient och patientreferens ska hämtas enligt TA 05 – Hämta patientinformation

 • Relevanta uppgifter som krävs för önskad sökning eller hämtning ska ha hämtas i Nationella läkemedelslistan. Exempelvis en resursidentitet eller referens till ombud. Se krav för sökvillkor under sökning och hämtning per resurs.

 • Ett ändamål och en åtkomsttyp har valts, se regelverk och vägledning i Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter.

2.2. Delfunktion 1 – Hämta patients förskrivningar

Denna delfunktion innehåller varianter för olika användarrollers åtkomst till patients förskrivningar.

2.2.1. Variant 1.1 Hämta patients förskrivningar – Patient

Krav-ID:  01:1:1.1

2.2.1.1. Beskrivning

Patient hämtar samtliga eller ett urval av en patientens förskrivningar enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud  och sökvillkor enligt sökning och hämtning per resurs. Det är även möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör den returnerade versionen av förskrivningen.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning, senaste version

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.2.2. Variant 1.2 Hämta patients förskrivningar – Vårdnadshavare

Krav-ID: 01:1:1.2

2.2.2.1. Beskrivning

Vårdnadshavare hämtar samtliga eller ett urval av en patientens förskrivningar enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud och sökvillkor enligt sökning och hämtning per resurs. Det är även möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör den returnerade versionen av förskrivningen.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning, senaste version

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.2.3. Variant 1.3 Hämta patients förskrivningar – Ombud med fullmakt för apoteksärenden

Krav-ID: 01:1:1.3

2.2.3.1. Beskrivning

Ombud med fullmakt för apoteksärenden hämtar samtliga eller ett urval av en patientens förskrivningar enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud och sökvillkor enligt sökning och hämtning per resurs. Det är även möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör den returnerade versionen av förskrivningen.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning, senaste version

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3. Delfunktion 2 – Hämta historik för förskrivning

I denna delfunktion beskrivs hur användare kan komplettera sin åtkomst till en patients läkemedelslista med ytterligare information om historik för en förskrivning. Informationen inkluderar händelser associerade till förskrivningen samt möjligheten att hämta de versioner av förskrivningen som varje händelse föranledde. Det är också möjligt att hämta samtliga förskrivningar som ingår i samma förskrivningskedja via en sökning på Förskrivningskedje-id.

2.3.1. Variant 2.1 Hämta händelser för en förskrivning

Krav-ID: 01:2:2.1

2.3.1.1. Beskrivning

Användare hämtar de händelser som skapats för en förskrivning för att få en överblick över hur förskrivningen har förändrats över tid enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud och enligt sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3.2. Variant 2.2 Hämta version av förskrivning kopplad till en händelse

Krav-ID: 01:2:2.2

2.3.2.1. Beskrivning

Användare hämtar de resurser som en händelse refererar till enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud och enligt sökning och hämtning per resurs. Vid hämtningen är det möjligt att inkludera uttag och den händelse som tillhör den returnerade versionen av förskrivningen.

Berörd resurs: Förskrivning 

Returnerad resurs: Förskrivning

Möjlig inkluderad resurs: Uttag, Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3.3. Variant 2.3 Hämta samtliga versioner av en förskrivning

Krav-ID:  01:2:2.3

2.3.3.1. Beskrivning

Användare hämtar samtliga versioner av en förskrivning för att kunna spåra ändringar enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud och enligt sökning och hämtning per resurs.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Förskrivning

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3.4. Variant 2.4 Hämta enskild förskrivningshändelse

Krav-ID: 01:2:2.4

2.3.4.1. Beskrivning av tillämpning

Användare hämtar en enskild händelse för en förskrivning enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning per resurs, Hämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4. Delfunktion 3 – Hämta patients uttag

Denna delfunktion innehåller varianter för olika användarrollers åtkomst till patients uttag.

Uttag kan ha referens till förskrivning eller sakna sådan referens (uttag pappersrecept).

2.4.1. Variant 3.1 Hämta uttag för en förskrivning

Krav-ID: 01:3:3.1

2.4.1.1. Beskrivning

Användare hämtar uttag för en förskrivning med ett förskrivnings-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud och enligt sökning och hämtning per resurs. Den senaste versionen av varje uttag returneras. Det är även möjligt att inkludera den händelse som tillhör den returnerade versionen av uttaget.

Berörd resurs: Förskrivning

Returnerad resurs: Uttag, senaste version

Möjlig inkluderad resurs: Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.2. Variant 3.2 Hämta patients uttag pappersrecept

Krav-ID:  01:3:3.2 

Utgår. Inkluderas i Variant 3.5.

2.4.3. Variant 3.3 Hämta patients uttag på förskrivningar med patientreferens

Krav-ID: 01:3:3.3

Utgår. Inkluderas i Variant 3.5

2.4.4. Variant 3.4 Hämta versioner av ett uttag

Krav-ID: 01:3:3.4

2.4.4.1. Beskrivning av tillämpning

Användare hämtar en specifik version eller alla versioner av ett uttag eller uttag pappersrecept med ett uttags-id enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i Meddelandehuvud  och sökvillkor i sökning och hämtning per resurs

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.5. Variant 3.5 Hämta en patients alla uttag via referens till patient

Krav-ID:  01:3:3.5

Beskrivning av tillämpning

Användare hämtar alla uttag för en patient enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning, Uttag – sökparametrar. Den senaste versionen av varje uttag returneras. Det är även möjligt att inkludera den händelse som tillhör den returnerade versionen av uttaget.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Möjlig inkluderad resursHändelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4.6. Variant 3.6 Hämta uttag via referens till uttag

Krav-ID: 01:3:3.6

Beskrivning av tillämpning

Användare hämtar ett uttag eller uttag pappersrecept via en referens till uttaget enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning, Hämta uttag via logiskt id. Den senaste versionen av uttaget returneras.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.5. Delfunktion 4 - Hämta händelser för uttag

I denna delfunktion beskrivs hur användare kan komplettera sin åtkomst till uttag med ytterligare information om händelser associerade till uttaget.

2.5.1.  Variant 4.1 Hämta händelser via ett uttag

Krav-ID: 01:4:4.1

Beskrivning av tillämpning

Användare hämtar händelser för ett uttag eller uttag pappersrecept enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning, Hämta händelser för ett uttag.

Berörd resurs: Uttag, Uttag pappersrecept

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.5.2. 2.5.2. Variant 4.2 Hämta enskild uttagshändelse

Krav-ID: 01:4:4.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar en specifik händelse för ett uttag eller uttag pappersrecept enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtningHämta händelse med logiskt id.

Berörd resurs: Händelse

Returnerad resurs:  Händelse

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

3. Hanterad information

3.1. Meddelandehuvud 

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster  2.2.2 Hämta med säkerhetsintyg med ändamål och åtkomsttyp som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud

3.2. Sökning och hämtning per resurs

I detta avsnitt anges sökparametrar och hämtningar via logiska id som returnerar olika resurser.

Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan för teknisk information om hur sökning och hämtning ska ske.

3.2.1. Förskrivning – sökparametrar

3.2.1.1. Sökning på förskrivningar med patient med personnummer

Tabell 2

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk om Förskrivningskedje-id saknas

Logiskt id för patient

Förskrivningskedje-id

Obligatorisk om Patientreferens saknas.


Används för att hämta samtliga förskrivningar i en förskrivningskedja.

Förskrivningsstatus

Kan kombineras med alla sökparametrar i tabellen

Lista av förskrivningsstatus enligt definition. Förskrivningar returneras oavsett vilken status de har om inget anges.

Utfärdandedatum

Kan kombineras med alla sökparametrar i tabellen

Sökvillkor för urval av förskrivningar baserat på dess utfärdandedatum.

Kan ha olika prefix för att ange från och med, alternativt till och med. Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Kan upprepas om man vill söka på ett intervall, t.ex. förskrivningar med ett utfärdandedatum från och med ett visst datum och till och med ett visst datum.

Inkludera uttagValfri

Anges när man vill inkludera uttag för de returnerade förskrivningarna. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.

Kan användas i variant: 1.1, 1.2, 1.3 och 2.2

Inkludera händelseValfri

Anges när man vill inkludera händelsen som tillhör den/de versioner av en resurs man hämtar. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs.

Kan användas i variant: 1.1, 1.2, 1.3 och 2.2.

Sök förskrivningar med logiskt id på en händelse

Tabell 3

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-idObligatoriskLogisk identifierare för händelse. Returnerar den version av de förskrivningar som en händelse refererar till.
FörskrivningObligatoriskAnges för att hämta förskrivningar för en händelse.

3.2.2. Förskrivning – hämta via logiskt id

3.2.2.1. Hämta senaste version via logiskt id

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivnings-id

Obligatorisk

Används endast om man vill hämta en specifik förskrivning.

3.2.2.2. Hämta versioner av en förskrivning

Tabell 5

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivnings-id

Obligatorisk

Används endast om man vill hämta en specifik förskrivning.

Historik

_history

Används för att hämta alla versioner av en förskrivning.

Version

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av en förskrivning.

3.2.3. Förskrivning – Hämta förskrivningar via annan resurs

Här beskrivs hur hämtning av förskrivningar kan ske genom att ange en annan basresurs som hämtningen utgår från. Sökningen returnerar förskrivningar som är relaterade till angiven resurs.

För mer information - se Compartment searches i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

3.2.3.1. Hämta förskrivningar via en händelse

Tabell 6

Term

Villkor

Kommentar

HändelseObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån.
Händelse-idObligatoriskBasresursens resursid som hämtning utgår ifrån.
FörskrivningObligatoriskReturnerar alla förskrivningar som är relaterad till den refererade händelseresursen.

3.2.3.2. Hämta förskrivningar via patientresurs

Tabell 7

Term

Villkor

Kommentar

PatientObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån.
PatientreferensObligatoriskBasresursens resursid som hämtning utgår ifrån.
FörskrivningObligatoriskReturnerar alla Förskrivningar som är relaterad till refererade patientresursen.

3.2.3.3. Hämta förskrivningar via en patientresurs med sökparametrar

Detta är en variant av sökning med hjälp av patientreferens på förskrivningar tillhörande patient med personnummer.

Tabell 8

Term

Villkor

Kommentar

PatientObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån.

Patientreferens

Obligatorisk

Basresursens resursid som hämtning utgår ifrån.

FörskrivningObligatoriskVilken resurs som ska returneras. Returnerar alla Förskrivningar som är relaterade till patientresursen enligt angivna sökparametrar.
Sökparametrar

Förskrivningskedje-id

Valfri

Används för att hämta samtliga förskrivningar i en förskrivningskedja.

Förskrivningsstatus

Valfri

Lista av förskrivningsstatus enligt definition. Sätts till 'alla' om inget anges.

Utfärdandedatum

Valfri

Sökvillkor för urval av förskrivningar baserat på dess utfärdandedatum.

Kan ha olika prefix för att ange från och med, alternativt till och med. Se Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Kan upprepas om man vill söka på ett intervall, t.ex. förskrivningar med ett utfärdandedatum från och med ett visst datum och till och med ett visst datum.

Inkludera uttag

ValfriAnges när man vill inkludera uttag för returnerade förskrivningar. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Inkludera händelse

ValfriAnges när man vill inkludera händelsen som genererade den returnerade versionen av en resurs. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

3.2.4. Förskrivning

3.2.4.1. Hämta händelser för en förskrivning

Tabell 9

Term

Villkor

Kommentar

Förskrivnings-idObligatoriskLogiskt id på en förskrivning vars händelser ska hämtas.

Händelse

Obligatorisk

Resurser som efterfrågas.

3.2.5. Händelse – sökparameter

3.2.5.1. Hämtning av händelser tillhörande en resurs

Tabell 10

Term

Villkor

Kommentar

Resursreferens

Obligatorisk

Referens till en resurs som har händelser, en förskrivning eller ett uttag.
Händelse

Obligatorisk

Resursen som efterfrågas.

3.2.5.2. Händelse – hämtning med logiskt id

Tabell 11

Term

Villkor

Kommentar

Händelse-id

Obligatorisk

Logiskt id till den händelse som ska hämtas.

3.2.6. Händelser – hämta händelser via annan resurs

Tabell 12

Term

Villkor

Kommentar

FörskrivningObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån.
Förskrivnings-idObligatoriskIdentitet på den basresurs vars händelser ska returneras.
HändelseObligatoriskAnges för att returnera alla relaterade händelser för en förskrivning.

3.2.7. Uttag – sökparametrar

3.2.7.1. Sökning

Tabell 13

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk om Förskrivnings-id saknas. Om Patientreferens anges ignoreras förskrivnings-id som sökvillkor

Används för att hämta en patients samtliga uttag på förskrivningar.
Förskrivnings-idObligatorisk om Patientreferens saknas.Logiskt id på den förskrivning vars uttag man söker.
ExpeditionsdatumValfriAnvänds för att hämta alla uttag från och med ett expeditionsdatum.
ProfilValfri. Kan anges vid sökning på PatientreferensAnges "Uttag" fås endast Uttag kopplade till en förskrivning. Anges ingen profil returneras även Uttag pappersrecept om det finns några.
Inkludera händelse 

Anges när man vill inkludera händelsen som genererade den returnerade versionen av en resurs. Se "include" och "revinclude" för respektive resurs i  Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

Kan användas i variant: 3.1 och 3.5

3.2.8. Uttag – Hämta

3.2.8.1. Hämta uttag eller uttag pappersrecept via logiskt id

Tabell 14

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttag

Obligatorisk

Används om man vill hämta ett specifikt uttag och man sedan tidigare har referensen till uttaget

3.2.8.2. Hämta versioner av ett uttag eller uttag pappersrecept

Tabell 15

Term

Villkor

Kommentar

Logiskt id för uttag

Obligatorisk


HistorikObligatorisk

_history

Används för att hämta alla versioner av ett uttag

VersionValfri

_history/"version"

Används för att hämta en specifik version av ett uttag

3.2.9. Uttag – hämta uttag via annan resurs

För mer information se Compartment searches i Simplifier Guide för Nationella läkemedelslistan.

3.2.9.1. Hämta uttag via en förskrivning

Tabell 16

Term

Villkor

Kommentar

FörskrivningObligatoriskBasresurs som hämtningen utgår ifrån.
Förskrivnings-idObligatoriskLogiskt id för basresurs.
UttagObligatoriskAnges för att returnera alla relaterade uttag för en förskrivning.

3.3. Hämtade informationsresurser

3.3.1. Informationsresurs Förskrivning

Beskrivning av resursen "Förskrivning" finns i informationsspecifikationen Förskrivning – NLLMedicationRequest.

3.3.2. Informationsresurs Personal

Beskrivning av resursen "Personal" finns i informationsspecifikationen Personal – NLLPractitioner.

3.3.3. Informationsresurs Händelse

Beskrivning av resursen "Händelse" finns i informationsspecifikationen Händelse – NLLProvenance.

3.3.4. Informationsresurs Uttag

Beskrivning av resursen "Uttag" finns i informationsspecifikationen Uttag – NLLMedicationDispense.

3.3.5. Informationsresurs Uttag pappersrecept

Beskrivning av resursen "Uttag pappersrecept" finns i informationsspecifikationen Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription.

3.3.6. Informationsresurs Dosering

Vid förskrivning av läkemedel och teknisk sprit är dosering obligatoriskt och valideras i AFF. Se detaljerad information om doseringsparametrar och regler kring dosering i TA 22 – Dosering och administreringssätt samt TA 21 – Doseringsanvisning.

Om uttag saknar dosering ska doseringen hämtas från den förskrivningsversion som uttaget refererar till.

Beskrivning av resursen "Dosering" finns i informationsspecifikationen Dosering – NLLDosage.

3.4. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-Hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna på sidan Filtreringsregler. I tabell 17 nedan listas de filtreringsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 17

Filtreringsregel-idRegelnamn
FIL008Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter"
FIL009Filtrering för åtkomsttyp "Vårdnadshavare"
FIL010Filtrering för åtkomsttyp "Köpfullmakt"
FIL014Filtrering av attribut på resursen Information läkemedelslista
FIl016Filtrering av makulerade förskrivningar för ändamål Direktåtkomst till egna uppgifter

Filtrering görs även enligt verksamhetsregel VR163.

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

I tabell 18 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

För beräknade värden se informationsspecifikation för resurs respektive verksamhetsregler.

Tabell 18

Regel-idRegelnamn
VR163Informationsfiltrering vid åtkomst från privatperson

4.2. Automatiska kompletteringar

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3.  Specifika verksamhetsregler

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller) är valideringar som säkerställer kvaliteten på informationen i Nationella läkemedelslistan. AFF-kontrollerna och kontrollsamlingarna beskrivs detaljerat på sidan Automatiska format- och författningskontroller (AFF-kontroller).

Vid hämtning av resurser körs AFF-LÄS för förskrivningar.

Se Krav för anropsresultat och felhantering.

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning. Observera att olika krav gäller beroende på vilken åtkomsttyp som används för att hämta informationen.

Tabell 19 - Presentationskrav 

Krav-idGäller för åtkomsttypBeskrivning av krav
01:P.15
 • Åtkomst till egna uppgifter
 • Vårdnadshavare

Vid visning av förskrivningar och förskrivningshistorik gäller följande:

Förskrivningar

 • Det är obligatoriskt att visa samtliga förskrivningar med status "Aktiv" och "Parkerad".
 • Det är valfritt att visa förskrivningar med status "Avslutad" och "Slutexpedierad".
 • Urval och vyer som inkluderar förskrivningar med status "Aktiv" ska också inkludera förskrivningar med status "Parkerad", och ska tydligt åtskiljas från förskrivningar med status "Avslutad" och "Slutexpedierad" om sådana förskrivningar visas. Undantag gäller vid visning av parallella förskrivningar enligt punkt under Förskrivningskedjor nedan. Status för respektive förskrivning ska dock tydligt framgå i dessa fall.
 • Det är valfritt att visa förskrivningshistorik i form av att visa tidigare versioner av en förskrivning. Om tidigare versioner visas ska samtliga versioner samt relaterade händelser kunna visas. 

Förskrivningskedjor

Det är valfritt att visa förskrivningar i form av förskrivningskedjor. Om förskrivningskedjor visas gäller följande:

 • Samtliga förskrivningar i förskrivningskedjan ska kunna visas, och det ska framgå hur förskrivningarna förhåller sig till varandra inom kedjan.
 • När det finns parallella förskrivningar, det vill säga två förskrivningar i samma förskrivningskedja som har någon av statusarna aktiv, parkerad eller slutexpedierad, ska det i en översiktsvy tydligt framgå att förskrivningarna hör ihop. De parallella förskrivningarna får inte separeras vid till exempel en annan sortering av läkemedelslistan. När en förskrivning är parallell ska detta även framgå i detaljvyer där förskrivningen visas.
01:P.16
 • Åtkomst till egna uppgifter
 • Vårdnadshavare

Det är valfritt att visa uttag och uttag pappersrecept. Om uttag visas gäller följande för både uttag och uttag pappersrecept:

 • Det är obligatoriskt att visa senaste versionen av de uttag som visas (till exempel uttag för en viss förskrivning eller uttag för en viss tidsperiod). Undantag från detta är backade uttag (händelsetyp "Backad"), som inte får visas.
 • Om tidigare versioner visas ska samtliga versioner samt relaterade händelser kunna visas.
 • Det ska framgå om ett uttag är krediterat (händelsetyp "Krediterad").

För uttag pappersrecept gäller dessutom:

 • Det ska framgå att det är ett uttag pappersrecept som visas.
01:P.17
 • Köpfullmakt

Vid visning av förskrivning gäller följande:

 • Det är obligatoriskt att visa samtliga förskrivningar som returneras. Observera att förskrivningar med annan förskrivningsstatus än "Aktiv" filtreras bort av E-hälsomyndigheten enligt filtreringsregel FIL010.
 • Det är endast tillåtet att visa den senaste versionen av en förskrivning.
 • Det är endast tillåtet att visa händelser som avser förskrivningsversioner som får visas enligt punkterna ovan.
01:P.18
 • Köpfullmakt

Det är valfritt att visa uttag. Om uttag visas gäller följande:

 • Det är endast tillåtet att visa det senaste uttaget på en förskrivning. Med senaste uttag menas det senaste kronologiskt registrerade uttaget där den senaste versionen har uttagsstatus "Expedierad". Det kan finnas senare uttag med uttagsstatus "Borttaget”. Dessa får inte visas.
 • Det är endast tillåtet att visa den senaste versionen av ett uttag.
 • Det är endast tillåtet att visa händelser som avser uttagsversioner som får visas enligt punkterna ovan.
01:P.19
 • Åtkomst till egna uppgifter
 • Vårdnadshavare
 • Köpfullmakt
Förutsatt att förskrivningskedjor eller versioner av förskrivningar eller uttag inte visas så är det valfritt att visa händelser. Om händelser visas ska de visas kopplade till en förskrivning eller uttag.
01:P.20
 • Åtkomst till egna uppgifter
 • Vårdnadshavare
 • Köpfullmakt

Följande informationsspecifikation innehåller ytterligare presentationskrav som på attributnivå anger vad som ska visas för användaren i samband med att resursen hämtas och visas:

Förskrivning – NLLMedicationRequest

Uttag – NLLMedicationDispense

Uttag pappersrecept – NLLDispensePaperPrescription

Händelse – NLLProvenance

Personal – NLLPractitioner

6. Rekommendationer

REKOMMENDATION

Om förskrivning som hämtas är en testförskrivning rekommenderas att det tydligt visas i anslutande system. Hur testförskrivning identifieras framgår av informationsspecifikationen Förskrivning – NLLMedicationRequest.
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30

Ändrat referenser till filtreringsregler och lagt till VR163

Variant 3.2 och 3.3 utgår. Variant 3.5 och 3.6 har tillkommit.

Delfunktion 4 har tillkommit.

Justerat beskrivning av filtrering med Utfärdandedatum.

Språkliga justeringar.

Presentationskrav:

 • Presentationskrav 01.P.1-14 har omarbetats och ersatts av 01.P.15-20.
 • Kravet på presentation av versioner vid visning av förskrivningskedjor har tagits bort.
 • Krav avseende parallella förskrivningar har tillkommit.
 • I övrigt är det enbart språkliga och strukturella förändringar av presentationskraven.
1.22022-05-09Presentationskrav för "Uthämtad mängd" i 01:P.16 och 01:P.18 borttagna. För presentationskrav för "Expedierad mängd" se informationsspecifikation för Uttag och Uttag pappersrecept.
1.32022-05-10Följande presentationskrav i  01:P.17 för Köpfullmakt är borttaget: "Undantag från detta är förskrivningar med aktuellt format ”Papper”, som inte får visas." Presentationskrav för attributet Aktuellt format finns i informationsspecifikationen för resursen Förskrivning.
1.42022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • Uppdaterat information i  kapitel 3.1Meddelandehuvud med ersatta regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.52022-11-29

I presentationskrav 01:P.16 har följande krav tagits bort: "För uttag gäller dessutom:

 • Det ska vara möjligt att ta del av den förskrivningsversion som ett visat uttag hör till."
1.62023-11-09

Lagt till "Möjlig inkluderad resurs" i variant 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 3.1 och 3.5

Uppdaterat beskrivningen för sökvillkor "inkludera uttag".

Lagt till sökvillkor "inkludera händelse".

1.72024-05-06

Kapitel 6. Rekommendationer tillagd med rekommendation avseende presentation av testförskrivning.