PIRR - Anrop av webbtjänster

Denna sida ger en beskrivning av hur webbtjänster ska anropas i E-hälsomyndighetens system Partneringångar för Receptregistret​ (PIRR). PIRR består av en webbservice som exponerar tjänster för e-recept djur.


1. Termer och begrepp

Term

Betydelse

Webbservice

Funktionalitet som är implementerad enligt W3C Web Services.

Tjänst

Det finns två tjänster i PIRR: Nytt recept djur och Makulera recept djur.

Meddelande

Den information som utväxlas mellan en klient och webservice i PIRR. Sker med hjälp av SOAP. (W3C samt HTTP).

Indata

Meddelande som skickas till tjänsten.

Utdata

Meddelande som returneras från tjänsten.

Partner

Användare av E-hälsomyndighetens webbservice.

APERAK

Application Error and Acknowledgement Message (UN/EDIFACT)

Svarsmeddelande innehållande information om anropet till tjänsten.

Saml-intyg

Intyg enligt SAML2-standard som styrker identiteten av den som anropar tjänsten. Utfärdat av en IdP som är godkänd av Sambi-federationen eller annan av E-hälsomyndigheten godkänd operatör.

2. Beskrivning av PIRR webservice

PIRR består av en webbservice med en operation (callService) som är generell. Via den generella ingången erhålls åtkomst till funktionalitet för att skapa och makulera e-recept för djur. I svaret returneras, förutom applikationskvittens (APERAK), en struktur som innehåller svarskoder vilka beskriver hur anropet gick.

2.1. Säkerhet

E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

2.1.1. S/MIME-signering

Elektroniska meddelanden som skickas till E-hälsomyndigheten ska S/MIME-signeras.

2.1.2. Åtkomstintyg utfärdat av IdP godkända av Sambi- federationen eller annan av E-hälsomyndigheten godkänd operatör

För att styrka identiteten vid anrop av tjänsten så ska anroparen tillhandahålla ett Saml-intyg utfärdat av en IdP som är godkänd av Sambi-federationen eller annan av E-hälsomyndigheten godkänd aktör. Intyget placeras i SOAP-headern enligt nedan. Se sidan Anropsinformation WebService (SOAP).

2.1.2.1. Särskild hantering för PIRR/NEF avseende giltighetstid på SAML-intyg

Grundprincipen är att tjänsteanropen ska ske inom SAML-intygets giltighetstid, det vill säga 60 minuter.
I nuläget sker ett flertal tjänsteanrop av olika anledningar dagligen som då skulle ske utanför SAML-intygets giltighetstid.
För att inte få en stor påverkan har myndigheten beslutat att acceptera och ta emot tjänsteranrop med SAML-intyg där giltigheten har förfallit.
Myndigheten kommer acceptera SAML-intyg upp till och med 24 timmar utifrån starttidpunkten för intygets giltighetstid.

Denna funktionalitet finns även för OAuth2-åtkomstintyg.


2.2. Adresser till partneringångar

Adresser för produktion och interntest fås från ehm, både för Internet och Sjunet

XML-scheman och WSDL erhålls från E-hälsomyndighetens kundytor.


2.3. Indata

Eventuellt Saml-intyg som styrker anroparens identitet placeras i soap:header-elementet. Intyget  behöver styrka att anropare är veterinär enligt Kravspecifikation Behörighetsstyrning för djurrecepttjänsterna.

Meddelandet som skickas till callService placeras i soap:body-elementet och består av ett header- och ett body-element. I headerelementet finns bland annat information som visar vilken funktionalitet man önskar använda sig av (nytt e-recept eller makulering). e-recept eller makuleringsbegäran skickas med som ett signerat S/MIME-dokument och ska vara base64-encodat.

e-recept/makuleringsbegäran definieras i respektive tjänsts XML-schema (PrescriptionAnimal.xsd och PrescriptionCancellationAnimal.xsd samt de generella Common.xsd, Types.xsd och Header.xsd). Samtliga scheman kan erhållas från E-hälsomyndighetens kundytor.


 

Figur 1. Exempel på ett anropEncoding: UTF-8

SOAP Headers: {SOAPAction=[""], Accept=[*]}

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Header>
 <!-- Saml-intyg -->
 <wsse:Security ...>
  ...
 </wsse:Security>
 </soap:Header>
 <soap:Body>
 <ns2:callService xmlns="java:se.receptpartner.pirr.service" 
  xmlns:ns2="http://pirr.receptpartner.se/pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric?WSDL">
  <serviceRequest>
  <requestHeader>
   <securityDescriptor>
   <certificate></certificate>
   <credentials></credentials>
   <principal></principal>
   </securityDescriptor>
   <serviceDescriptor>
   <checksum>
    <type></type>
    <value>0</value>
   </checksum>
   <conversationId>WS1394608518935</conversationId>
   <name>NewPrescription</name>
   <priority>0</priority>
   </serviceDescriptor>
  </requestHeader>
  <requestBody>
   <requestDocuments>
   <RequestDocument>
    <contentLength>17392</contentLength>
    <contentTransferEncoding>binary</contentTransferEncoding>
    <contentType>multipart/signed</contentType>
    <data>UTI5dWRHVnVkQ...</data>
   </RequestDocument>
   </requestDocuments>
  </requestBody>
  </serviceRequest>
 </ns2:callService>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>


2.3.1. Indata detaljerat (Namnen härrör från XML-schema i WSDL)

2.3.1.1. ServiceRequestWrapper

Namn

Typ

Kardinalitet

serviceRequest

ServiceRequest

1..1


2.3.1.2. ServiceRequest

Namn

Typ

Kardinalitet

requestHeader

RequestHeader

1..1

requestBody

RequestBody

1..1


2.3.1.3. RequestHeader

Namn

Typ

Kardinalitet

securityDescriptor

SequrityDescriptor

1..1

serviceDescriptor

ServiceDescriptor

1..1


2.3.1.4. RequestBody

Namn

Typ

Kardinalitet

requestDocuments

ArrayOfRequestDocument

1..1


2.3.1.5. SecurityDescriptor

Namn

Typ

Kardinalitet

Beskrivning

certificate

String

1..1

Reserverat för framtida användning.

credentials

String

1..1

Reserverat för framtida användning.

principal

String

1..1

Reserverat för framtida användning.


2.3.1.6. Checksum

Namn

Typ

Kardinalitet

Beskrivning

type

String

1..1

Reserverat för framtida användning.

value

long

1..1

Reserverat för framtida användning.


2.3.1.7. ServiceDescriptor

Namn

Typ

Kardinalitet

​Beskrivning

checksum

Checksum

1..1

Reserverat för framtida användning.

conversationId

String

1..1

Anropets identitet. Skickas tillbaka i svaret. Genereras om inget anges.

name

String

1..1

NewPrescriptionAnimal – Nytt recept djur

CancelPrescriptionAnimal – Makulera recept djur

priority

int

1..1

Reserverat för framtida användning.


2.3.1.8. ArrayOfRequestDocument

Namn

Typ

Kardinalitet

Beskrivning

RequestDocument

RequestDocument

0..unbounded

PIRR stödjer för närvarande bara en och endast en förekomst av RequestDocument.


2.3.1.9. RequestDocument

Namn

Typ

Kardinalitet

Beskrivning

contentLength

int

1..1

Längden i bytes på innehållet i data-elementet.

contentTransferEncoding

String

1..1

binary.

contentType

String

1..1

multipart/signed.

data

base64Binary

(Ref. 7)

1..1

Recept/Makulering förpackat i ett signerat S/MIME-meddelande som base64-encodas (Base64-encoding används för att minska risken för att data förvanskas under transport. Base64-encodad data hanteras av de flesta system).

e-recept/makuleringsbegäran enligt:

PrescriptionAnimal.xsd eller

PrescriptionCancellationAnimal.xsd2.4. Utdata

Svarsmeddelandet som skickas från PIRR i soap:body består att ett header- och ett body-element. I headerelementet finns information som möjliggör att avgöra hur anropet gick. Beroende på status för anropet levereras en applikationskvittens (APERAK) i serviceResponse.responseBody.responseDocuments.ResponseDocument.data. Innehållet i data-elementet signeras inte men är base64-encodat. Applikationskvittensen finns definierad i respektive tjänsts XML-schema (AperakAnimal.xsd och AperalCancellationAnimal.xsd samt de generella Common.xsd, Types.xsd och Header.xsd). Samtliga scheman kan erhållas från E-hälsomyndighetens kundytor.


Encoding: UTF-8

SOAP Headers: {content-type=[text/xml;charset=UTF-8], Date=[Wed, 02 Apr 2014 08:25:39 GMT], Content-Length=[3542]}

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
 <ns2:callServiceResponsexmlns="java:se.receptpartner.pirr.service"
  xmlns:ns2="http://pirr.receptpartner.se/pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric?WSDL">
  <serviceResponse>
  <responseHeader>
   <resultDescriptor>
   <code>0</code>
   <message>Accepterat</message>
   </resultDescriptor>
   <serviceDescriptor>
   <checksumxmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   <conversationId>WS1394608518935</conversationId>
   <name>NewPrescription</name>
   <priority xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:nil="true"/>
   </serviceDescriptor>
  </responseHeader>
  <responseBody>
   <responseDocuments>
   <ResponseDocument>
    <contentLength>1391</contentLength>
    <contentTransferEncoding>binary</contentTransferEncoding>
    <contentType>application/xml</contentType>
    <data>UEQ5NGJXd2dkbVZ5YzJsdmJqMG...</data>
   </ResponseDocument>
   </responseDocuments>
  </responseBody>
  </serviceResponse>
 </ns2:callServiceResponse>
 </soap:Body>
</soap:Envelope>


2.4.1. Utdata detaljerat

2.4.1.1. ServiceResponseWrapper

Namn

Typ

Kardinalitet

serviceResponse

ServiceResponse

1..1


2.4.1.2. ServiceResponse

Namn

Typ

Kardinalitet

responseHeader

ResponseHeader

1..1

responseBody

ResponseBody

1..1


2.4.1.3. ResponseHeader

Namn

Typ

Kardinalitet

resultDescriptor

ResultDescriptor

1..1

serviceDescriptor

ServiceDescriptor

1..1


2.4.1.4. ResultDescriptor

Namn

Typ

Kardinalitet

Beskrivning

code

String

1..1

0 – Accepterat

1 – Accepterat med varning

2 – Ej accepterat

1000-1999 – Tekniskt fel

2000-2999 – Säkerhetsfel

3000-3999 – Fel på indata

message

String

1..1

Information om resultatet.

För koderna 0, 1 och 2 returneras en applikationskvittens, aperak, i serviceResponse.responseBody.responseDocuments.ResponseDocument.data. Beroende på typ av fel kan aperak returneras för koderna 1000-1999, 2000-2999 samt 3000-3999. 

För ytterligare information om svarskoder och applikationskvittenser hänvisas till Riktlinjer kvittenshantering.


2.4.1.5. ResponseBody

Namn

Typ

Kardinalitet

responseDocuments

ArrayOfResponseDocument

1..1


2.4.1.6. ArrayOfResponseDocument

Namn

Typ

Kardinalitet

Beskrivning

ResponseDocument

ResponseDocument

0..unbounded

PIRR stödjer för närvarande bara en och endast en förekomst av ResponseDocument.


2.4.1.7. ResponseDocument

Namn

Typ

Kardinalitet

Beskrivning

contentLength

int

1..1

Längden i bytes på innehållet i data-elementet.

contentTransferEncoding

String

1..1

binary.

contentType

String

1..1

application/xml

data

base64Binary

(Ref. 7)

1..1

APERAK enligt

AperakAnimal.xsd eller

AperalCancellationAnimal.xsd2.5. Elementvärden vid utdata

Element

Värde

serviceResponse.responseHeader.serviceDescriptor.name

NewPrescriptionAnimal – Nytt e-recept djur

CancelPrescriptionAnimal – Makulera e-recept djur

serviceResponse.responseBody.responseDocuments.ResponseDocument.data

Aperak enligt

AperakAnimal.xsd eller

AperalCancellationAnimal.xsd

serviceResponse.responseBody.responseDocuments.ResponseDocument.contentLength

Längden i bytes av data.

serviceResponse.responseBody.responseDocuments.ResponseDocument contentTransferEncoding

base64 eller binary

serviceResponse.responseBody.responseDocuments.ResponseDocument.contentType

application/xml

serviceResponse.responseHeader.serviceDescriptor.conversationId

Anropets identitet. Sätts till värdet av motsvarande element i requestet.


3. Innehåll i data-elementet

3.1. Indata

I dataelementet levereras e-recept/makuleringsbegäran. Formatet på dokumentet ska följa S/MIME version 3-standarden.

Dokumentet ska signeras och levereras i multipart/signed-format. Certifikatet tillsammans med kedjan upp till CA-certifikatet ska finnas i PKCS-7-delen av dokumentet. Vidare måste CA-certifikatet finnas installerat hos E-hälsomyndigheten. Detta för att verifiering av inskickat certifikat ska kunna utföras.

3.1.1.1. S/MIME-header

      Content-Type: multipart/signed; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha1;
      boundary="----=_Part_1_655641627.1394783459289"

      ​OBS! Ovanstående värde på "boundary" är bara ett exempel.

3.1.1.2. Part 1-header

      Content-Type: application/xml
      Content-Transfer-Encoding: binary
      ​charset: utf-8

3.1.1.3. Part 2-header

      Content-Type: application/pkcs7-signature; name=smime.p7s; smime-type=signed-data
      Content-Transfer-Encoding: base64
      Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s"
      ​Content-Description: S/MIME Cryptographic Signature


Content-Type: multipart/signed; protocol="application/pkcs7-signature"; micalg=sha1;
boundary="----=_Part_1_655641627.1394783459289"
------=_Part_1_655641627.1394783459289
Content-Type: application/xml
Content-Transfer-Encoding: binary
charset: utf-8
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
 <Interchange xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://pirr.receptpartner.se/prescription-1.3/Prescription.xsd">
  <MessageRoutingAddress>
  ...
  </MessageRoutingAddress>
  <NewPrescriptionMessage>
  ...
  </NewPrescriptionMessage>
  </Interchange>
------=_Part_1_655641627.1394783459289
Content-Type: application/pkcs7-signature; name=smime.p7s; smime-type=signed-data
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7s"
Content-Description: S/MIME Cryptographic Signature
MIAGCSqGSIb3DQEHAqCAMIACAQExCzAJBgUrDgMCGgUAMIAGCSqGSIb3DQEHAQAAoIAwggPVM
vaADAgECAgEMMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMFQxCzAJBgNVBAYTAlNFMQ4wDAYDVQQIDAVzdGhs
...
AAAAAA=
------=_Part_1_655641627.1394783459289—


3.2. Utdata

I dataelementet kan en applikationskvittens returneras. Innehållet i applikationskvittensen definieras av respektive tjänsts schema. Ingen signering görs på applikationskvittensen (kvittensen returneras inte i S/MIME-format).


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>

 <Interchange>

 <MessageRoutingAddress>

  ...

 </MessageRoutingAddress>

 <ApplicationAcknowledgeMessage>

  ...

  <MessageStatus>0</MessageStatus>

  <StatusInformation>

  <StatusCode>00000</StatusCode>

  <Description>0 Receptsamlingen har tagits emot utan upptäckta fel</Description>

  </StatusInformation>

 </ApplicationAcknowledgeMessage>

 </Interchange>


4. Referenser till andra styrande dokument

Nr

Namn

URL

1

W3C Web Services​​

www.w3.org/2002/ws

2

HTTP

www.w3.org/Protocols

3

HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication

www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt

4

The Secure Sockets Layer (SSL) Protocol Version 3.0

https://tools.ietf.org/html/rfc6101

5

S/MIME Version 3 Message Specification

www.ietf.org/rfc/rfc2633.txt

6

PKCS #7: Cryptographic Message Syntax

www.ietf.org/rfc/rfc2315.txt

7

base64Binary

http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#base64Binary

8

Sambi säkerhetsfederation

http://www.sambi.se

9

Kravspecifikation Behörighetsstyrning

Handbokssida Behörighetsstyrning

10

Anropsexempel Saml

Handbokssida Saml

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster