Läsåtkomst för apotek

Denna process omfattar apotekens åtkomst till Nationella läkemedelslistan för ändamålet Underlättande av patients läkemedelsanvändning.

Läs mer om Nationella Läkemedelslistan (NLL)

1. Om processen läsåtkomst för apotek

Denna process omfattar expedierande apotekspersonals åtkomst till Nationella läkemedelslistan för ändamålet underlättande av patients läkemedelsanvändningVerksamhetsflödet omfattar även möjlighet att tillhandahålla utdrag till patient utan att det sker en expediering. Processen är framtagen för att sätta funktionerna i ett sammanhang, arbetssätten och ordningen kan skilja sig åt i olika organisationer. 

Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs i Tillämpning av åtkomsttyper - Underlättande av patients läkemedelsanvändning.Figur 1. Exempel på process för läsåtkomst apotek. 

2. Delprocesser 

Här hittar du alla delprocesser för läsåtkomst apotek.

Läs mer om de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistanKRAV

2.1. Hämta information om patient

Första steget för att hämta en patients läkemedelslista är alltid att hämta information om patienten. Här beskrivs de olika tjänsterna i delprocessen. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

2.1.1. Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation sTA 05 Hämta patientinformation - delfunktion 2 Hämta patientuppgifter - Apotek.

2.1.2.  Hämta dossamtycke

I detta processteg finns det möjlighet att kontrollera om den aktuella patienten har ett dossamtycke (är dospatient) eller inte.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA23 Hämta dossamtycke - delfunktion 2 Hämta patients dossamtycke - Apotek.

Läs mer om dossamtycket i Spärrar och samtycken.

2.2. Hämta förskrivningar och uttag

I denna delprocess hämtar expedierande apotekspersonal patientens förskrivningar och uttag med tillhörande händelser samt information om eventuella sekretesspärrar. All hämtning görs med med patientens samtycke. Vårdnadshavare eller ombud kan inte samtycka. Beroende på vad användaren behöver ta del av för information för ändamålet underlättande av läkemedelsanvändning så finns olika sökmöjligheter. Anslutande system gör därefter eventuella ytterligare filtreringar och sortering för att visa upp information enligt användarens behov.

Exempel på sökningar som kan göras:

  • Hämta en patients ej avslutade eller makulerade förskrivningar (dvs förskrivningsstatus aktiv, parkerad och slutexpedierad).

  • Hämta en patients aktiva förskrivningar som utfärdats efter ett visst datum

  • Hämta en patients aktiva förskrivningar och inkludera gjorda uttag

  • Hämta en patients avslutade förskrivningar som utfärdats det senaste året (eller under önskat tidsspann)

2.2.1. Hämta information läkemedelslista

I detta processteg hämtas övergripande information om patientens läkemedelslista så som läkemedelslisteversion som kan användas för att avgöra om en förändring skett i patientens läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 12 Hämta information om patients läkemedelslista - delfunktion 2 Hämta information om patients läkemedelslista - Apotek.

2.2.2. Hämta förskrivningar

I detta steg hämtas patientens förskrivningar. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag - Apotek, delfunktion 1 Hämta patients förskrivningar.

2.2.3. Hämta uttag

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag - Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag (kan även hämtas via delfunktion 1).

2.2.4. Hämta händelser

I detta steg kan informationen om en förskrivning kompletteras med händelser kopplade till förskrivningen för att få förskrivningshistorik.

Läs mer om Händelser i Nationella läkemedelslistan

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag - Apotek, delfunktion 2

2.2.5. Hämta uttag pappersrecept

I detta steg hämtas uttag som saknar koppling till en registrerad förskrivning (uttag pappersrecept). 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag - Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag, Variant 3.4 Hämta uttag pappersrecept

2.2.6. Hämta spärr

I detta steg ska eventuella sekretesspärrar hämtas (sekretesspärrar för vårdnadshavare). Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

  • Visa om sekretesspärrar för vårdnadshavare finns på en förskrivning eller uttag pappersrecept. Detta för att expedierande apotekspersonal ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 38 Hämta spärr.

Läs mer om Spärrar och samtycken.

3. Stödprocesser

En stödprocess beskriver sådant som kan ske vid många olika tillfällen och därför inte kan ritas in på ett ställe i processen. Följande stödprocesser är aktuella vid läsåtkomst för apotek:


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.1

2022-02-16

Ändrat namn i processbild till (12) Hämta information läkemedelslista samt i rubrik för avsnitt till samma namn.
1.22022-06-29Genomgång och uppdatering av länkar.
1.32022-07-11Flyttat Hämta information läkemedelslista till delprocessen Hämta förskrivningar och uttag. 
1.42022-09-26Lag till att det finns möjlighet att kontrollera dossamtycket i avsnitt 2.1.2
1.52022-11-10Förtydligat att 2.2.6 Hämta spärr är obligatoriskt i enlighet med 38:P.3