Djur Förbereda expediering

Förbereda expediering innebär färdigställande av expediering av originalförpackat läkemedel. Processen startar med ett avrop från befintliga recept eller med att en kund kommer till en apoteksaktör med ett recept utskrivet på papper. Avropen från befintligt recept kan ske på flera sätt.


Processmodell

I de följande processtegen hämtas information om kunden samt eventuella tidigare recept.

För att kunna hämta recept som är förskrivna på födelsedatum används tjänsten Hämta recept via födelsedatum.


Figur 1. Delprocess Förbereda helförpackningsorder.

Processteg

Här hittar du alla processteg i Förbereda helförpackningsorder.

Möta kund

E-hälsomyndigheten tillhandahåller inga tjänster i denna process.

Hämta direktadresserade recept


Hämta direktadresserade förskrivningar beskriver hur en användare på ett apotek hämtar en lista över direktadresserade förskrivningar. Från listan väljer användaren ut vilken eller vilka förskrivningar som är aktuella att expediera.

Hämta direktadresserade förskrivningar

Hämta information om kund via apotek


I detta processteg hämtar apotekspersonal aktuell information om djurägaren. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt djurägare och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. 

Hämta information om kund via apotek

Hämta recept


Hämta aktuella recept läser ut all receptinformation som normalt behövs i en receptexpediering för de recept vars status anger att de kan expedieras. Vad som avses med aktuella förskrivningar beskrivs på sidan Definition av aktuella respektive icke aktuella recept.

Hämta recept

Hämta recept via födelsedatum


Om en förskrivning skickats in med födelsedatum måste användaren först läsa upp en lista med aktuella djurrecept för ett specifikt födelsedatum med tjänsten Hämta förskrivning via födelsedatum och ett angivet datumintervall. Därefter väljer användaren, med hjälp av exempelvis djurägarens namn och besökt vårdenhet, den förskrivning som är aktuell för expediering.

Hämta recept via födelsedatum

Välja recept

Processteget visar att en användare väljer det eller de förskrivningar som är aktuella att expediera utifrån den läkemedelslista med förskrivningar som har returnerats i processteget före.

E-hälsomyndigheten tillhandahåller inga tjänster i denna process.

Välj vara

Förskrivning av läkemedel till djur omfattas inte av högkostnadsskyddet och därmed inte av utbytessystemet för val av vara med lägst pris, därmed finns inga tjänster för detta vid djurreceptexpediering. 

Prisberäkna

Förskrivning av läkemedel till djur omfattas inte av högkostnadsskyddet, därmed finns inga tjänster för prisberäkning. Egen logik för beräkning av pris behöver implementeras i det expedierande systemet.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster