Receptexpediering Djur

På denna sida beskrivs receptexpedieringsprocessen för en förskrivning från Receptdepå djur.


Receptexpediering från Receptdepå djur - bakgrund och översikt

En ny förskrivning kan vara:

 • en elektronisk överföring direkt från en veterinär i form av ett e-recept
 • en registrering av ett pappersrecept i Receptdepå djur i syfte att lagra det elektroniskt för senare expediering. Se delprocess Registrering av pappersrecept.

Vid mottagning av ett elektroniskt recept görs alltid en automatisk kontroll av förskrivningens giltighet i förhållande till formatspecifikation och verksamhetsregler. Detta finns beskrivet i sidorna Förskrivning till djur som vänder sig till vårdaktörer på djursidan.

Vid allvarliga fel avvisas förskrivningen. Förskrivningen kan ha mottagits i Receptdepå djur med mindre allvarliga fel som är möjliga för farmaceut att korrigera för att kunna expediera förskrivningen. Fel ska korrigeras i Receptdepå djur innan expediering av förskrivningen, se delprocess Korrigera recept i Receptdepå, i annat fall krävs en kommentar från expedierande farmaceut.

Om kund saknar personnummer, alternativt organisationsnummer (professionell djurägare), måste förskrivaren adressera ett e-recept till ett specifikt apotek till vilket kunden ska gå för att få receptet expedierat. Vid de fall personnummer eller organisationsnummer saknas används istället kundens födelsedatum vid förskrivning.

I övriga fall (kund med personnummer eller organisationsnummer) är ett recept i Receptdepå djur tillgängligt för expediering hos alla apotek.

En förutsättning för expediering av en förskrivning i Receptdepå djur är att förskrivningsinnehavaren eller dennes ombud uppmanar ett apotek att påbörja en expediering av minst en förskrivning. I samband med expediering till ombud utförs kontroll att giltig legitimation finns tillgänglig. Kund med personnummer måste ha medgivit samtycke till lagring av förskrivningar i Receptdepå djur för att expediering via Receptdepå djur ska kunna utföras, om så inte är fallet måste expediering utföras via utskrivet pappersoriginal.

Förskrivningar i Receptdepå djur där personnummer eller organisationsnummer saknas (födelsedatum är angivet) måste skrivas ut som receptoriginal innan expediering kan genomföras

Via en apoteksaktörs e-handelssystem kan en kund med giltigt personnummer själv skapa en beställning på ett receptunderlag. Kunden kan alltså själv utföra en beställning genom att söka och välja förskrivning, utföra prisberäkning och bekräfta en beställning till en apoteksaktör i en e-handelslösning som tillhandahålls av apoteksaktören.

Receptexpedieringsprocessen börjar med en kunddialog och identifiering av kund eller dess ombud. Legitimation krävs alltid för ombud, det finns ingen fullmaktshantering liknande den som finns för human. Därefter väljs ett eller flera recept för expediering. Detta sker i delprocessen Välj receptDärefter väljs vilka varor och mängd på ett recept som skall expedieras. Denna delprocess utförs av farmaceuten.

Prisberäkningen görs av apoteksaktör i expedierande system. Det finns ingen förmånshantering liknande den som finns för human, därav finns det ingen tjänst för prisberäkning.

I samtliga fall bekräftar kunden en beställning som då innehåller ett löfte från en apoteksaktör om att leverera en viss kvantitet av varor till ett visst pris med vissa leveransvillkor. Bekräftar kunden inte beställningen kan man antingen avbryta eller ändra beställningen. Bekräftas beställningen blir beställningen en kundorder till en apoteksaktör.

Recepten och aktuella uttag i Receptdepå djur är fortfarande tillgängliga för uttag från andra aktörer. Först när expedieringen är godkänd av en farmaceut skapas ett uttag i Receptdepå djur, vilket även räknas av från berört recept. Se delprocessen Godkänna expediering. Farmaceut gör i delprocessen Godkänna expediering en färdigställandekontroll av expedieringen innan utlämning, vilket innebär en helhetskontroll.

Om en kund väljer att inte lagra sina djurförskrivningar elektroniskt i Receptdepå djur ska kundens eventuella djurförskrivningar i Receptdepå djur skrivas ut på receptblankett. Se delprocess Skriv ut receptoriginal från Receptdepå djur. Därefter tas kundens samtycke avseende tillåtelse att expediera förskrivningar via Receptdepå djur bort. Eventuella nya e-recept för kunden kommer att hamna i Receptdepå djur, men dessa måste skrivas ut innan expediering kan göras då samtycke saknas.

I samband med att en expediering godkänns skall apoteksaktör kunna erbjuda kunden en utskrift av kundens förskrivningar i Receptdepå djur. Detta görs i delprocessen Skriv ut "Mina sparade djurrecept".

Efter att expedieringen blivit godkänd för utlämning är det dags att lämna ut och genomföra betalning av varorna. Detta görs i delprocessen Betala, levereraDå en betalningstransaktion genomförs mellan kund och apoteksaktör skall E-hälsomyndighetens system uppdateras med en försäljningstransaktion som på djursidan primärt är underlag för statistik.

Ingen rapportering är aktuell avseende Högkostnadsskydd eller Läkemedelsförteckning för djurförskrivningar.

(warning) Enligt Lag (2009:366) om handel med läkemedel är den som bedriver detaljhandel med läkemedel skyldig att till E-hälsomyndigheten lämna de uppgifter som är nödvändiga för att myndigheten ska kunna föra statistik över detaljhandeln.

Uppstår något fel efter att en expediering blivit godkänd kan apoteksaktören genomföra en kreditering av en genomförd försäljningstransaktion. Om nödvändigt ska apoteksaktören även helt eller delvis backa en receptexpediering. Se delprocess Backa försäljningstransaktion

Om receptexpedieringsprocessen

Receptexpedieringsprocessen beskriver apotekets expediering av förskrivningar. Förskrivningsprocessen och användningen av E‑hälsomyndighetens tjänster inom förskrivnings­processen beskrivs i förskrivningsprocessen.

Utöver huvudprocesserna finns det stödprocesser som inte ingår i normalflödet eller är engångshändelser.


Figur 1. Ordinations- och receptexpedieringsprocessen översiktligt.


Figur 2. Receptexpedieringsprocessen för djurrecept i detalj.

Huvudstegen i receptexpedieringsprocessen är:

 • ​Nytt recept
 • Välj recept
 • Välj vara
 • Prisberäkna
 • Godkänna expediering
 • Betala, leverera varor.

Andra processteg som är viktiga moment i kärnprocessen men inte ingår i normalflödet är:

Apoteksaktören hanterar förskrivningar från följande underlag:

 • elektroniskt i form av e-recept
 • pappersform på en förtryckt receptblankett
 • telefon- eller faxunderlag, då förskrivare antingen ringt in ett recept eller faxat en receptblankett till en apoteksaktör.

Receptdepå djur tar endast emot e-recept och inregistrerade recept från receptblankett.

Fax- eller telefonrecept ska inte registreras i Receptdepå djur.

Receptexpedieringsprocessen består av två huvudflöden:

 • ​Recept från Receptdepå djur, med ursprungligt underlag antingen som e-recept direkt från förskrivaren eller som inregistrerat receptunderlag. All recepthistorik hanteras av E-hälsomyndighetens tjänster.
 • Recept utanför Receptdepå djur, med ursprungligt underlag antingen som pappersrecept eller som telefon- eller faxrecept. All recepthistorik hanteras på respektive underlag av apotek.

Alla receptexpedieringar, oavsett underlag, ska rapporteras vidare till registret för försäljningstransaktioner, FOTA.Förbereda helförpackningsorder

Förbereda expediering innebär färdigställande av expediering av originalförpackat läkemedel. Processen startar med ett avrop från befintliga recept eller med att en kund kommer till en apoteksaktör med ett recept utskrivet på papper. Avropen från befintligt recept kan ske på flera sätt.

Förbereda order

Plocka och packa

Delprocessen visar hur en användare på ett apotek plockar fram artiklar som ska expedieras.

E‑hälsomyndigheten tillhandahåller inga tjänster i denna delprocess.

Godkänna expediering


I följande processteg beskrivs hur en färdigställd expediering kontrolleras, godkänns och sparas i Receptdepå Djur.

Godkänna expediering

Leverera och betala

Denna delprocess beskriver hur en farmaceut eller annan apotekspersonal lämnar ut och rapporterar en godkänd expedition i Receptdepå djur alternativt via pappers-, telefon-, eller faxrecept.  Rekvisitioner ska rapporteras.

Djur Leverera och betala

Stödprocesser i receptexpedieringsprocessen för djur

Här hittar du alla stödprocesser i receptexpedieringsprocessen för djur.

Utskrifter

E-hälsomyndigheten tillhandahåller en tjänst som skapar ett PDF-underlag för utskrift av ett receptoriginal och dess 2D-kod. Apoteksaktören ska även kunna erbjuda kunden en utskrift av en pdf-rapport över kundens alla aktuella djurrecept i Receptdepå djur.

Utskrifter från RDD

Korrigera recept

Sidan beskriver processen för hur ett recept kan korrigeras i Receptdepå djur.

Korrigera recept djur

Kreditera eller backa recept

Denna sida beskriver hur man krediterar eller backar ett expedierat recept.

Kreditera eller backa recept

Makulera recept

E-hälsomyndigheten har en tjänst för att möjliggöra för farmaceut att på uppdrag av förskrivare eller djurägare makulera en förskrivning i Receptdepå djur. Vid makulering som gjorts av en farmaceut av ett e-recept i Receptdepå djur ska orsak till makulering anges samt signering av behörig farmaceut utföras. Förskrivaren kan makulera direkt via sitt vårdsystem, detta förfarande beskrivs i makulering via NEF.

Makulera recept


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster