Djur Kreditera eller backa ett expedierat recept

Denna sida beskriver hur man krediterar eller backar ett expedierat recept.


Backa receptexpediering

E-hälsomyndigheten har tjänster för backning av hela eller delar av en receptexpediering.

För djurrecept är det endast aktuellt att backa uttag inom en receptexpediering av helförpackningar.

Det är apoteksaktörens fulla ansvar att backning av en receptexpediering görs på ett korrekt sätt. Detta avser vilka delar som backas inom en receptexpediering, i vilken ordning olika tjänster för backning anropas samt vilka parametrar som anges vid anrop av tjänster för backning.

För att backning ska kunna göras inom en receptexpediering får det inte finnas någon inrapporterad försäljningsinformation för expedieringen. Om detta är fallet måste denna backas först, se punkt 2 nedan.

E-hälsomyndighetens tjänst för inrapportering av försäljningsinformation nyttjas även vid behov av att kreditera en försäljningstransaktion

Är det så att berörd försäljningstransaktion inte är inrapporterad via tjänsten, ska backningen utföras internt i expedierande system innan eventuell justerad försäljningsinformation inrapporteras. Endast tidigare inrapporterad försäljningsinformation kan krediteras via tjänsten. 

Kreditering av en försäljningstransaktion kan till exempel vara aktuellt i samband med återköp eller när felaktig försäljningsinformation inrapporterats för en receptexpediering.

Det är apoteksaktörens ansvar att bedöma när det finns befogat behov av att backa en försäljningstransaktion.

(warning)  Innan backning måste ett nytt expedierings-id hämtas som ska nyttjas vid anrop av tjänsten vid backning av försäljningstransaktion.

Aktören kan välja att enbart kreditera en försäljningstransaktion eller gå vidare och backa ytterligare inom receptexpedieringen.

Kreditera försäljningstransaktion

Vid anrop av tjänsten för att kreditera en försäljningstransaktion ska följande värden anges:

 • krediteringens expeditions-id
 • försäljningsinformation
 • förskrivarinformation
 • varuinformation
 • behandlingsinformation
 • djurslagskod
 • kundinformation

Alla värden avseende belopp och antal enheter av varan ska vara negativa. I övrigt ska samma värden anges som vid inrapporteringen, förutom de parametrar som är unika för det specifika tjänsteanropet.

Om något fel detekteras i angiven data levereras felinformation om detta. Notera att denna rapportering sker mot FOTA, via tjänsten UppdateraForsaljningForskrivningDjur.

Backa eller kreditera uttag i Receptdepå djur

E-hälsomyndigheten har en tjänst för backning av uttag i Receptdepå djur. Backning av uttag benämns som kreditering om försäljningstransaktion rapporterats.

För att backning eller kreditering av uttag ska kunna utföras måste denna baseras på uttag med uttagsstatus "Godkänt" i Receptdepå djur.

I samband med godkännande av expediering erhålles uttags-id:n för nya uttag i Receptdepå djur, dessa uttags-id:n tillsammans med expedierings-id:n nyttjas för att kunna backa eller kreditera ett specifikt uttag i Receptdepå djur.

Om försäljningstransaktion rapporterats i samband med expediering av aktuellt uttag måste även ett nytt expeditions-id hämtas för att korrekt kreditering av uttaget ska göras.

Backning eller kreditering av uttag kan endast göras från den apoteksaktör, alternativt från det apotek, som genomfört receptexpedieringen beroende på systemlösning.

Vid anrop av tjänsten ska bland annat expedierings-id:n och uttags-id anges. Det krävs inte något nytt expedierings-id för att backa ett uttag, här nyttjas endast receptexpedieringens expedierings-id:n. Vid kreditering av uttag krävs dock nytt expedierings-id.

Tjänsten levererar information om backning/kreditering godkänts eller inte, samt receptinformation för berört recept.

Backning/kreditering av uttag kan göras för recept i Receptdepå djur med status:

 • "Uttag kvar"
 • "Slutexpedierat"
 • "Historik" (om gällande receptversion har status "Korrigerat", "Uttag kvar", "Slutexpedierat" eller "utgånget" (inom innevarande+2 dygn))
 • "Utgånget" (inom innevarande dygn + 2 dygn).

Ett uttag kan backas/krediteras även om det finns senare uttag registrerade på berört recept.

Kreditering av uttag får enbart genomföras om Datum för uttag-id som ska krediteras >= aktuellt datum - 2 månader.

 • Receptets kvarvarande totalmängd beräknas baserat på expedierad mängd för backat/krediterat uttag.
 • Kvarvarande antal uttag beräknas enligt:
  Kvarvarande totalmängd/mängd per uttag där mängd per uttag = antal förpackningar x förpackningsmängd.

  Överstiger kvarvarande totalmängd i förhållande till mängd per uttag 12 % avrundas antal uttag uppåt. I annat fall avrundas antal uttag nedåt.

  Exempel:
  0.00 - 0.12 ger 0 uttag kvar
  0.13 - 1.12 ger 1 uttag kvar
  1.13 - 2.12 ger 2 uttag kvar
 • Om kvarvarande antal uttag > 0 får receptet status "Uttag kvar", detta gäller recept som har status "Uttag kvar", "Slutexpedierat". Recept med status Utgånget (210) behåller sin status.
 • Om uttag backas/krediteras mot en receptversion med status "Historik" uppdateras status för gällande receptversion till status "Uttag kvar".
  Undantaget om gällande receptversion har status "Utgånget" vilken behåller sin status i detta fallet.
 • Backade/krediterade uttag erhåller uttagsstatus "Borttaget".


Detta anrop görs mot RDD, via tjänsten TaBortUttagDjur.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster