Försäljningstransaktioner - FOTA

FOTA är E-hälsomyndighetens databas över försäljning av läkemedel i Sverige. FOTA omfattar data från försäljningstransaktioner som rapporterats vid försäljning från apotek samt när en region sköter sin läkemedelsförsörjning i egen regi och inte har avtal med ett sjukhusapotek. Databasen är central för statistikverksamheten på myndigheten och innehållet ligger även till grund för den betalningsförmedling myndigheten ombesörjer för att regioner ska ersätta apoteken med förmånsbelopp.


Om FOTA


Försäljning av läkemedel på öppenvårdsapotek och via rekvisition till öppen- och slutenvården ska enligt lag rapporteras in till E-hälsomyndigheten som grund för nationell läkemedelsstatistik och för att kunna fördela läkemedelssubventioner från regioner till apoteksaktörer. Se även Betalningsförmedling.

Apoteksaktörer som är godkända för anslutning till E-hälsomyndighetens system anropar externa tjänster för att rapportera försäljning.

Sekretessen regleras bland annat i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Vid sekretessbedömning i utlämningsärenden är ofta uppgifter om försäljning att betrakta som affärshemligheter. För att möjliggöra utlämning av uppgifter som omfattas av sekretess kan läkemedelsbolag lämna samtycke till sådan utlämning av försäljningsstatistik.FOTA:s tjänster

FOTA:s tjänster beskrivs i korthet nedan.

Länk till FOTA:s aktuella funktionsspecifikationer.

Tjänstens namnOmfattningInnehåller personuppgifter?SyfteAnvänds av
UppdateraForsaljningEgenvardAll försäljning av läkemedel för egenvård på öppenvårdsapotek i SverigeNejUppfylla lagkrav på inrapporteringApoteksaktörer
UppdateraForsaljningForskrivningEESLandAll försäljning baserat på förskrivning utfärdat i annat EES-landJaUppfylla lagkrav på inrapporteringApoteksaktörer
UppdateraForsaljningOppenvardForskrivningAll försäljning av läkemedel inom och utom förmånen på öppenvårdsapotek (utom förskrivningar utfärdade i annat EES-land)JaUppfylla lagkrav på inrapporteringApoteksaktörer
UppdateraForsaljningOppenvardRekvisitionAll försäljning av läkemedel från apotek till förskrivare med rätt att rekvirera läkemedel till öppenvårdsmottagning, till exempel tandläkareNejUppfylla lagkrav på inrapporteringApoteksaktörer
UppdateraForsaljningSlutenvardAll försäljning av läkemedel från apotek till slutenvården i Sverige, även regioners egenupphandlade läkemedelsförsörjningNejUppfylla lagkrav på inrapportering, möjliggöra utökad uppföljning hos regionernaApoteksaktörer och regioner med egen läkemedelsförsörjning inom slutenvården
HamtaDagAvstamningAnrop ger storlek på aktuellt upparbetat förmånsbelopp under faktureringsperiodenNejLöpande kontroll av upparbetat belopp för läkemedelsförmånAdministrativa funktioner hos apoteksaktör
HamtaDagAvstamningSmittskyddAnrop ger storlek på aktuellt upparbetat smittskyddssubventionsbelopp under faktureringsperiodenNejLöpande kontroll av upparbetat belopp för smittskyddssubventionAdministrativa funktioner hos apoteksaktör

Giltiga värden och valideringsregler

Beroende på tjänst, försäljningssätt, förmånstyp och tillämpliga författningar gäller olika regler för värden vid inrapportering. Dessa regler redovisas i detalj i nedanstående tre specifikationer:

Giltiga värden vid anrop till FOTA

Valideringsregler i FOTA

Felkoder vid validering i FOTA
Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster