Längre ner på den här sidan finns en sammanställning över den samverkan som just nu sker kring utveckling och förvaltningen av E-hälsomyndighetens produkter och tjänster (så som våra vård- och apotektjänster). Klicka på respektive forum för mer information om syfte, målgrupp, kontaktperson och länk till samverkansytan. 

Utöver den mer övergripande beskrivningen på den här sidan har de flesta samverkansforum en samverkansyta där man kan ta del av mer detaljerad information kring den samverkan som pågår, så som mötesinformation, agendor och presentationer. Klicka på länken för respektive samverkansforum för att komma till samverkansytan. Vissa forum saknar i dagsläget en samverkansyta. 


Den samverkan som vi bedriver kring våra produkter är indelad i olika nivåer (strategisk, taktisk och operativ) för att för att säkerställa att frågor tas på rätt nivå samt tydliggör eskaleringsvägar. Du kan läsa om den indelningen här: Struktur för samverkan

Vi har även en kalender för all samverkan: Kalender för samverkan

E-hälsomyndigheten samverkar inom många andra områden, läs mer under E-hälsomyndighetens arbete med samverkan


Varför kan jag inte öppna vissa samverkansytor utan att logga in?

Vi strävar efter transparens och att information ska vara tillgänglig. För vissa samverkansytor kan dock inloggning krävas. Läs mer om detta och andra frågor på sidan vanliga frågor. Gå till Kontakt för att läsa om hur du går tillväga om du saknar behörighet till samverkansytan för ett forum som du deltar i. 

Strategisk nivå:

 • Syfte: Samverka och samordna gemensamma uppdrag och insatser ur ett strategiskt perspektiv för att öka möjligheter att nå övergripande ambitioner. 

 • Målgrupp: utsedda representanter från SKR, Inera, Läkemedelsverket, Sveriges Apoteksförening, Socialstyrelsen samt Regioner

 • Kontaktperson: peter.alvinsson@ehalsomyndigheten.se 

 • Strategiskt samverkansforum

Taktisk nivå:

 • Syfte: löpande avstämningar för att möjliggöra synkronisering av insatser och för att delge varandra vad som är på gång

 • Målgrupp: utvalda representanter från E-hälsomyndigheten och SKR

 • Kontaktperson: peter.alvinsson@ehalsomyndigheten.se 

 • Samverkansyta saknas

 • Syfte: skapa förutsättningar för att myndighetens vårdtjänster och produkter som berör vård ska fungera i praktiken. Att uppnå uppsatta mål och strategier och omsätta dessa i praktisk användning

 • Målgrupp: aktörsrådet vänder sig inledningsvis till regionernas utsedda kontaktpersoner för NLL samt SKR och Inera

 • Kontaktperson: johan.falk@ehalsomyndigheten.se

 • Aktörsråd vård
 • Syfte: skapa förutsättningar för att myndighetens tjänster och produkter som berör apotek ska fungera i praktiken. Att uppnå uppsatta mål och strategier och omsätta dessa i praktisk användning

 • Målgrupp: representanter från de större apotekskedjorna och Sveriges apoteksförening

 • Kontaktperson: jonna.frenkiel@ehalsomyndigheten.se

 • Aktörsråd apotek
 • Syfte: dialog mellan patientföreningar och E-hälsomyndigheten i syfte att få patient- och anhörigperspektivet på våra tjänster samt hjälp vid användartester av våra e-tjänster

 • Målgrupp: representanter från patientföreningar utsedda via Funktionsrätt Sverige

 • Kontaktperson: johan.persson@ehalsomyndigheten.se

 • Referensgrupp patient

Operativ nivå:

 • Syfte: dialog och diskussion om olika typer av verksamhetsrelaterade frågor mellan apoteksaktörer och E-hälsomyndigheten

 • Målgrupp: representanter från apoteksföreningen samt utvalda apoteksaktörer, urvalet är baserat på dialog med Sveriges apoteksförening

 • Kontaktperson: ewa.karlsson@ehalsomyndigheten.se

 • Samverkan verksamhetsfrågor apotek
 • Syfte: kvartalsvisa nätverksträffar för att gå igenom eventuella incidenter och se över om något behöver revideras i samverkan kring incidenter
 • Målgrupp: Incident Managers, ansvariga hos apotekskedjors servicedesk eller motsvarande roller
 • Kontaktperson: servicedesk@ehalsomyndigheten.se 
 • Samverkansyta saknas
 • Syfte: samverkan kring utformningen av ett överföringsformat mellan vården och apotek som gör det möjligt att förskriva på både handelsnamn och substansnamn (generisk förskrivning eller motsvarande)

 • Målgrupp: utsedda representanter från SKR, Inera, Sveriges apoteksförening, Läkemedelsverket, TLV, Socialstyrelsen, Läkarförbundet samt representanter från vård- och apoteksaktörer med berörda systemleverantörer

 • Kontaktperson: ext.pia.venalainen@ehalsomyndigheten.se

 • Förskrivning med substansnamn
 • Syfte: samverkan kring den nationella läkemedelsstatistiken i verktyget BI Concise
 • Målgrupp: deltagare från regionerna som arbetar med prognoser och uppföljning av läkemedelsförsäljningen
 • Kontaktperson: melica.gabrielsson@ehalsomyndigheten.se
 • Samverkansyta saknas


 • No labels