Sammanställning av krav


Denna sida innehåller en sammanställning över de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistan. För att system ska kunna ansluta till Nationella läkemedelslistan krävs ofta att även andra tjänster är implementerade. Krav på andra tjänster, exempelvis Prisberäkningsmodulen (PRIS), Högkostnadsdatabasen (HKDB) och Sortiment- och leveransinformation för dos (SOL), finns beskrivna under Information, stöd och krav per delsystem.

Sammanställningen på denna sida innehåller

 • en lista över alla generella krav
 • en lista över var presentationskrav finns beskrivna
 • krav per verksamhetsflöde.

1. Generella krav

Alla system som ansluter till FHIR-gränssnitten ska uppfylla kraven på de sidor som listas i tabell 1 om inget annat anges.

Tabell 1 - Generella krav

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

KravområdeKommentar
Övergripande krav
Spårbarhetskrav
Icke-funktionella krav
KonnektivitetstestInte obligatorisk. Beskriver krav och tekniska förutsättningar för denna typ av anrop.

Krav på anropsresultat och felhantering


Övergripande krav kring it- och informationssäkerhet
ReservlösningInte obligatorisk. Beskriver krav och tekniska förutsättningar för denna typ av anrop.
Hantering av kodverk 

2. Presentationskrav

De generella presentationskrav alla system som ansluter till FHIR-gränssnitten måste uppfylla finns beskrivna på sidan Generella presentationskrav för anslutande aktör och system.

För e-handel till privatperson finns även krav under rubrik 1 (Krav på uppdelning av olika individers recept) och 2 (Presentationskrav human) på sidan Presentationskrav e-handel.

I tabell 2 listas de tillämpningsanvisningar där det finns specifika presentationskrav, som gäller för just den tillämpningen.

Tabell 2 - Tillämpningsanvisningar som innehåller presentationskrav

Krav-id för presentationskrav markeras med P, exempelvis 21:P.2.

I ovanstående tillämpningsanvisningar finns det i många fall en hänvisning till informationsspecifikationer där det finns presentationskrav gällande vilka attribut som är obligatoriska respektive valfria att presentera för användaren, samt presentationskrav som är direkt knutna till värden för vissa attribut.

3. Funktionella krav per verksamhetsflöde

I tabell 5 "Krav per verksamhetsflöde" finns krav-id:n. Dessa krav-id:n återfinns i tillämpningsanvisningarna och kan vara på olika nivåer, vanligast är att krav-id är satt för en delfunktion eller variant av delfunktion i tillämpningsanvisningen. För varje krav-id anges för vilket eller vilka verksamhetsflöden funktionen är obligatorisk eller valfri att implementera.

Följande åtta verksamhetsflöden kan implementeras (en kolumn för varje i tabellen):

3.1.  Förskrivning, patient utan dossamtycke 

Detta verksamhetsflöde omfattar förskrivning till en patient som inte har ett dossamtycke. Förskrivaren kan förutom att skapa en ny förskrivning även förnya, ersätta, uppdatera, avsluta och makulera förskrivningar.

Verksamhetsflödet omfattar även att skapa och häva spärrar. 

3.2.  Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)

Detta verksamhetsflöde omfattar förskrivning till en patient som har ett dossamtycke. Förskrivaren kan i detta verksamhetsflöde förutom att skapa en ny förskrivning även förnya, ersätta, uppdatera, avsluta och makulera förskrivningar. Verksamhetsflödet omfattar även att skapa och häva spärrar samt att kunna skapa utdrag som är en förteckning över patientens förskrivningar.

En förskrivning till en patient med dossamtycke kan avse en helförpackning eller ett läkemedel som ska dosdispenseras.

Full dosfunktionalitet

Vårdsystem kan implementera full dosfunktionalitet, dvs. förskrivning av både helförpackning och dosdispenserade läkemedel. I detta fall omfattar verksamhetsflödet även olika stödjande funktioner, exempelvis att registrera och avregistrera dospatient. Full dosfunktionalitet förutsätter även integration mot befintliga tjänster i SOL (Sortiment- och leveransinformation för dos). 

Endast funktionalitet för helförpackning

Det är möjligt att endast implementera förskrivning av helförpackning till patient med dossamtycke. Integration mot befintliga tjänster i SOL är inte obligatoriskt vid en sådan implementation, men rekommenderas.

3.3.  Expediering, patient utan dossamtycke

Detta verksamhetsflöde omfattar expediering av förskrivning till patient utan dossamtycke. Expedierande apotekspersonal kan utifrån en förskrivning registrera uttag, registrera uttag på pappersrecept (uttag utan referens till förskrivning) samt efterregistrera uttag. Det är även möjligt att uppdatera, backa och kreditera uttag. 

Verksamhetsflödet omfattar även att:

 • registrera en förskrivning utifrån ett receptoriginal på papper eller från ett telefonrecept
 • uppdatera, avsluta, aktivera och makulera förskrivningar
 • omvandla elektronisk förskrivning till receptoriginal på papper
 • på uppdrag av patient eller förskrivare skapa spärrar
 • skapa utdrag över patientens aktuella recept eller uthämtade läkemedel samt över förskrivningshistorik

3.4.  Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

Detta verksamhetsflöde omfattar expediering av förskrivning med läkemedel som ska dosdispenseras. Expedierande apotekspersonal på dosapotek kan utifrån en förskrivning registrera och hantera dispenserade uttag till en patient med dossamtycke.

Verksamhetsflödet omfattar även att:

 • registrera en förskrivning med läkemedel som ska dosdispenseras utifrån ett receptoriginal på papper eller från ett telefonrecept.
 • uppdatera, avsluta och makulera förskrivningar
 • förnya och ersätta förskrivningar i en förskrivningskedja
 • på uppdrag av patient eller förskrivare skapa spärrar
 • skapa utdrag över patientens förskrivningar
 • hantera olika stödjande funktioner för dospatienter, exempelvis att registrera och avregistrera dospatient.

3.5.  Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

Detta verksamhetsflöde omfattar expediering av förskrivning på helförpackning till patient med dossamtycke. Expedierande apotekspersonal på dosapotek eller apotek kan utifrån en förskrivning på helförpackning registrera och hantera uttag till en patient med dossamtycke.  

Verksamhetsflödet omfattar även att:

 • registrera en förskrivning utifrån ett receptoriginal på papper eller från ett telefonrecept
 • uppdatera, avsluta, aktivera och makulera förskrivningar
 • på uppdrag av patient eller förskrivare skapa spärrar
 • skapa utdrag över patientens förskrivningar.

För dosapotek omfattar verksamhetsflödet förutom ovanstående även att: 

 • förnya och ersätta förskrivningar i en förskrivningskedja
 • hantera olika stödjande funktioner för dospatienter, exempelvis att registrera och avregistrera dospatient.

3.6.  E-handel privatperson, apotek

Detta verksamhetsflöde omfattar när en privatperson ska få tillgång till sina förskrivningar för att kunna beställa läkemedel och andra varor via e-handel. Det är även möjligt för patienten att få tillgång till information om uttag samt förskrivningshistorik. Patienten kan även skapa utdrag över sina förskrivningar eller uthämtade läkemedel. 

3.7.  Läsåtkomst, vård

Detta verksamhetsflöde omfattar läsåtkomst till Nationella läkemedelslistan för behörig hälso- och sjukvårdsvårdpersonal.

3.8.  Läsåtkomst, apotek

Detta verksamhetsflöde omfattar expedierande apotekspersonals åtkomst till Nationella läkemedelslistan för ändamålet Underlätta läkemedelsanvändning. Verksamhetsflödet omfattar även möjlighet att tillhandahålla utdrag till patient utan att det sker en expediering.

3.9. Läsanvisning till tabell med krav per verksamhetsflöde

Beroende på vilket eller vilka verksamhetsflöden som anslutande system ska stödja gäller kraven från en eller flera kolumner. Respektive krav-id är markerat på följande sätt:

 • obligatoriskt – funktionen som detta krav-id representerar är obligatorisk att implementera
 • valfritt – funktionen som detta krav-id representerar är valfri att implementera
 • ett streck – funktionen som detta krav-id representerar får inte implementeras. Detta kan ha flera orsaker, exempelvis på grund av att det inte är tillåtet eller att det inte är möjligt eftersom situationen inte kan uppstå. 

Vissa krav är markerade med en * och då finns en förklaring i kolumnen Kommentar.

Den funktion som ett krav-id representerar beskrivs i respektive tillämpningsanvisning.

3.9.1. Krav-id

Krav-id har följande uppbyggnad: [nummer på tillämpningsanvisning]:[Delfunktion].[Variant]

3.9.2. Vilket eller vilka verksamhetsflöden ska stödjas?

3.9.2.1. Vårdsystem

Beroende på vilken funktionalitet systemet ska ha när det gäller förskrivning till patienter med dossamtycke så behöver olika verksamhetsflöden stödjas. I tabell 3 listas ett antal typer av system för att ge en vägledning till vilka verksamhetflöden som ska stödjas.

Tabell 3 - Olika typer av system och vilka verksamhetsflöden de ska stödja

Funktionalitet som ska stödjasSystemtyp 1Systemtyp 2Systemtyp 3Systemtyp 4Systemtyp 5
Läsåtkomst till alla patienters uppgifter*xxxxx
Förskriva helförpackningar till patienter utan dossamtycke
xx
x
Förskriva helförpackningar till patienter med dossamtycke**

xxx
Förskriva dosdispenserade läkemedel (till patienter med dossamtycke)***


xx
Verksamhetsflöde(n) som ska stödjas711 och delar av 2****21 och 2

 * alternativ 1 i övergripande krav OK13

 ** alternativ 2 i övergripande krav OK13

 *** alternativ 3 i övergripande krav OK13

**** det framgår på respektive rad i kolumn "2. Förskrivning, patient med dossamtycke (dospatient)" i Tabell med krav per verksamhetsflöde vilka krav-id:n som inte tillåts för denna systemtyp.

3.9.2.2. Apotekssystem

I tabell 4 visas vilka verksamhetsflöden som behöver stödjas beroende på typ av apotek.

Tabell 4 - Olika typer av apotek och vilka verksamhetsflöden de ska stödja

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

Typ av systemVerksamhetsflöde som ska stödjasKommentar
Expedieringssystem (icke-dosapotek)3, 5, 8Verksamhetsflöde 8 behövs för att kunna hantera ändamålet underlätta läkemedelsanvändning samt för att tillhandahålla utdrag till patient utan att det sker en expedition.
Expedieringssystem på dosapotek4, 5, 8Verksamhetsflöde 8 behövs för att kunna hantera ändamålet underlätta läkemedelsanvändning samt för att tillhandahålla utdrag till patient utan att det sker en expedition.
E-handelslösning för privatperson6

 

3.10. Tabell med krav per verksamhetsflöde

Tabell 5 - Krav per verksamhetsflöde

Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

The table is being loaded. Please wait for a bit ...

Krav-idTillämpnings-anvisningDelfunktion/variant

 1. Förskrivning, patient utan dos-samtycke


VÅRD

2. Förskrivning, patient  med dossamtycke (dospatient)


VÅRD

3. Expediering, patient  utan dossamtyckeAPOTEK

4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)

DOSAPOTEK

5. Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)

APOTEK OCH DOSAPOTEK

6. E-handel privatperson, apotek


APOTEK

7. Läsåtkomst, vårdVÅRD

8. Läsåtkomst apotekAPOTEK

Kommentar
01:1:1.101 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat1 Hämta patients förskrivningar/1.1 Hämta patients förskrivningar – Patient-----obligatoriskt--


01:1:1.201 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat1 Hämta patients förskrivningar/1.2 Hämta patients förskrivningar - Vårdnadshavare-----

obligatoriskt i applikationer med funktionalitet för åtkomst till barns uppgifter

--


01:1:1.301 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat1 Hämta patients förskrivningar/1.3 Hämta patients förskrivningar -  Fullmakt Apoteksärenden-----

obligatoriskt i applikationer med funktionalitet för åtkomst till fullmaktsgivares uppgifter

--


01:2:2.101 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat2 Hämta historik för förskrivning/2.1 Hämta händelser för en förskrivning-----valfritt--
01:2:2.201 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat2 Hämta historik för förskrivning/2.2 Hämta version av förskrivning kopplad till en händelse-----valfritt--
01:2:2.301 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat2 Hämta historik för förskrivning/2.3 Hämta samtliga versioner av en förskrivning-----valfritt--
01:2:2.401 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat2 Hämta historik för förskrivning/2.4 Hämta enskild förskrivningshändelse-----valfritt--
01:3:3.101 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat3 Hämta patients uttag/3.1 Hämta uttag för en förskrivning-----valfritt--
01:3:3.401 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat3 Hämta patients uttag/3.4 Hämta versioner av ett uttag-----valfritt--
01:3:3.501 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat

3 Hämta patients uttag/3.5 Hämta en patients alla uttag via referens till patient

-----valfritt--
01:3:3.601 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat3 Hämta patients uttag/3.6 Hämta uttag via referens till uttag-----valfritt--
01:4:4.101 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat4 Hämta händelser för uttag/4.1 Hämta händelser via ett uttag-----

valfritt*--*Om tidigare versioner av uttag visas ska relaterade händelser kunna visas. Se presentationskrav 01:P.16 i TA 01.
 
01:4:4.201 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat4 Hämta händelser för uttag/4.2 Hämta enskild uttagshändelse-----

valfritt*


--*Om tidigare versioner av uttag visas ska relaterade händelser kunna visas. Se presentationskrav 01:P.16 i TA 01.
03:1:1.103 Skapa utdrag – Aktuella recept1 Skapa utdrag/ 1.1 Skapa utdrag - Aktuella recept--obligatoriskt--valfritt-obligatoriskt
04:1:1.104 Skapa utdrag – förteckning förskrivningar för dospatient1 Skapa utdrag - förteckning förskrivningar för dospatient/1.1 Skapa utdrag - förteckning förskrivningar för dospatient-

valfritt

-obligatorisktobligatorisktvalfrittvalfrittobligatoriskt
05:1:1.105 – Hämta patientinformation1 Hämta patientuppgifter - Vård/1.1 Hämta patientuppgifter med personnummerobligatorisktobligatoriskt----obligatoriskt-
05:1:1.205 – Hämta patientinformation1 Hämta patientuppgifter - Vård/1.2 Hämta patientuppgifter med patientreferensobligatoriskt*obligatoriskt*----obligatoriskt*-

*Funktionen är obligatorisk att införa om patientinformation hämtas flera gånger under samma session. Det är endast den första hämtningen av patientinformation under en påbörjad session som får göras med hjälp av personnumret. Om inte detta sker så är funktionen valfri.

05:2:2.105 – Hämta patientinformation2 Hämta patientuppgifter - Apotek/2.1 Hämta patientuppgifter med personnummer--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt--obligatoriskt
05:2:2.205 – Hämta patientinformation2 Hämta patientuppgifter - Apotek/2.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt*

*Funktionen är obligatorisk att införa om patientinformation hämtas flera gånger under samma session. Det är endast den första hämtningen av patientinformation under en påbörjad session som får göras med hjälp av personnumret. Om inte detta sker så är funktionen valfri.

05:3:3.105 – Hämta patientinformation3 Hämta patientuppgifter - Privatperson/3.1 Hämta patientuppgifter med personnummer-----obligatoriskt--
05:3:3.205 – Hämta patientinformation3 Hämta patientuppgifter - Privatperson/3.2 Hämta patientuppgifter med patientreferens-----obligatoriskt*--

*Funktionen är obligatorisk att införa om patientinformation hämtas flera gånger under samma session. Det är endast den första hämtningen av patientinformation under en påbörjad session som får göras med hjälp av personnumret. Om inte detta sker så är funktionen valfri.

06:1:1.106 – Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format – Apotek1 Omvandla format på en förskrivning/
1.1 Omvandla förskrivning med format "Papper" till elektroniskt format
--obligatoriskt

-

obligatoriskt---
07:1:1.107 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek1 Omvandla förskrivning utfärdad på personnummer till receptoriginal på papper/1.1 Omvandla förskrivning med aktuellt format elektroniskt utfärdad till patient med personnummer --obligatoriskt-

-
---
07:1:1.207 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek1 Omvandla förskrivning utfärdad på personnummer till receptoriginal på papper/1.2 Skriv ut receptkopia av en förskrivning utfärdad till patient med personnummer--obligatoriskt-

-

---
07:2:2.107 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek2 Skriv ut förskrivning förskriven på födelsedatum/2.1 Omvandla förskrivning med aktuellt format elektroniskt utfärdad till patient med födelsedatum --obligatoriskt-----
07:2:2.207 – Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek2 Skriv ut förskrivning förskriven på födelsedatum/2.2 Skriv ut receptkopia av en förskrivning utfärdad till patient med födelsedatum--obligatoriskt-----
08:1:1.108 – Kontrollera Vårdnadshavare1 Delfunktion – Kontrollera vårdnadshavare/1.1 Kontrollera vårdnadshavare--obligatoriskt

obligatoriskt


obligatorisktobligatoriskt i applikationer med funktionalitet för åtkomst till barns uppgifter


--Inte tillåtet för vårdnadshavare att samtycka till ändamålet underlätta läkemedelsanvändning för sitt barn.
10:1:1.110 – Skapa förskrivning Vård1 Skapa förskrivning för patient med personnummer/1.1 Skapa förskrivning för patient utan aktivt dosunderlagobligatoriskt-------
10:1:1.210 – Skapa förskrivning Vård1 Skapa förskrivning för patient med personnummer/1.2 Skapa förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)-obligatoriskt*------*det är tillåtet att endast implementera helförpackning till patient med dossamtycke (dospatient)
10:1:1.310 – Skapa förskrivning Vård1 Skapa förskrivning för patient med personnummer/1.3 Skapa parallell förskrivning i befintlig förskrivningskedja, patient utan aktivt dosunderlag

obligatoriskt


(info) tillfälligt valfritt, blir obligatorisk under andra halvåret 2028

-------
10:1:1.410 – Skapa förskrivning Vård1 Skapa förskrivning för patient med personnummer/1.4 Skapa parallell förskrivning i befintlig förskrivningskedja, patient med aktivt dosunderlag (dospatient)-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

(info) tillfälligt valfritt för system som endast har funktionalitet för helförpackning. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

------
10:2:2.110 – Skapa förskrivning Vård2 Skapa förskrivning för patient med födelsedatum/2.1 Skapa förskrivning för patient med födelsedatum

valfritt

Observera! Funktionalitet för att kunna skapa en förskrivning utifrån ett födelsedatum krävs för att kunna förskriva till exempelvis patienter med reservnummer eller samordningsnummer (exempelvis nyfödda och asylsökande samt utländska medborgare).

-------
10:3:3.110 – Skapa förskrivning Vård3 Kontrollera /3.1 Kontrolleravalfrittvalfritt----

-

-
11:1:1.111 – Registrera förskrivning – Apotek1 Registrera förskrivning utfärdad på personnummer/1.1 Registrera helförpackningsförskrivning med registreringsunderlag papper--obligatoriskt-obligatoriskt---
11:1:1.211 – Registrera förskrivning - Apotek1 Registrera förskrivning utfärdad på personnummer/1.2 Registrera helförpackningsförskrivning med registreringsunderlag telefon--obligatoriskt-obligatoriskt---
11:1:1.311 – Registrera förskrivning – Apotek1 Registrera förskrivning utfärdad på personnummer/1.3 Registrera dosdispenserad förskrivning med registreringsunderlag papper---obligatoriskt----
11:1:1.411 – Registrera förskrivning – Apotek1 Registrera förskrivning utfärdad på personnummer/1.4 Registrera dosdispenserad förskrivning med registreringsunderlag telefon---obligatoriskt----
11:1:1.511 – Registrera förskrivning – Apotek

1 Registrera förskrivning utfärdad på personnummer/1.5 Omregistrera elektronisk förskrivning för patient med aktivt dosunderlag

---obligatorisktobligatoriskt---
11:1:1.611 – Registrera förskrivning – Apotek1 Registrera förskrivning utfärdad på personnummer/1.6 

Omregistrera elektronisk förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag

--obligatoriskt -----
11:2:2.111 – Registrera förskrivning – Apotek2 Kontrollera/2.1 Kontrollera--valfrittvalfrittvalfritt---
11:3:3.111 – Registrera förskrivning – Apotek3 Registrera parallell förskrivning/3.1 Registrera parallell förskrivning för patient med aktivt dosunderlag---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek

ej tillåtet för övriga apotek

--

12:1:1.112 – Hämta information om patients läkemedelslista1 Hämta information om patients läkemedelslista - Vård/1.1 Hämta läkemedelslisteinformation med patientreferensobligatorisktobligatoriskt----obligatoriskt-Se Icke-funktionella krav, avsnittet Momentan läsning av information.
12:1:1.212 – Hämta information om patients läkemedelslista1 Hämta information om patients läkemedelslista - Vård/1.2 Hämta läkemedelslisteinformation med referens (logiskt id) till Information läkemedelslistavalfrittvalfritt----valfritt-Se Icke-funktionella krav, avsnittet Momentan läsning av information.
12:2:2.112 – Hämta information om patients läkemedelslista2 Hämta information om patients läkemedelslista - Apotek/2.1 Hämta läkemedelslisteinformation med patientreferens--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt*

* Funktionen är obligatorisk att införa om det anslutande systemet hämtar samma informationsmängder för patienten flera gånger under samma session. Version på läkemedelslista används då för att avgöra om ny läsning behöver ske. Om inte detta sker så är funktionen valfri.

Se även Icke-funktionella krav, avsnittet Momentan läsning av information.

12:2:2.212 – Hämta information om patients läkemedelslista2 Hämta information om patients läkemedelslista - Apotek/2.2 Hämta läkemedelslisteinformation med referens (logiskt id) till Information läkemedelslista--valfrittvalfrittvalfritt--valfrittSe Icke-funktionella krav, avsnittet Momentan läsning av information.
12:3:3.112 – Hämta information om patients läkemedelslista3 Hämta information om patients läkemedelslista - Privat/3.1 Hämta läkemedelslisteinformation med patientreferens-----valfritt--Se Icke-funktionella krav, avsnittet Momentan läsning av information.
12:3:3.212 – Hämta information om patients läkemedelslista3 Hämta information om patients läkemedelslista - Privat/3.2 Hämta läkemedelslisteinformation med referens (logiskt id) till Information läkemedelslista-----valfritt--Se Icke-funktionella krav, avsnittet Momentan läsning av information.
13:1:1.113 – Aktivera förskrivning – Apotek1 Aktivera förskrivning/1.1 Aktivera förskrivning med status "Avslutad"--obligatoriskt-obligatoriskt---
13:1:1.213 – Aktivera förskrivning – Apotek1 Aktivera förskrivning/1.2 Aktivera förskrivning med status "Parkerad"--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt---
13:1:1.313 – Aktivera förskrivning – Apotek1 Aktivera förskrivning/1.3 

Aktivera förskrivning med status "Avslutad" och statusorsak "utgången"

--obligatoriskt-obligatoriskt---
14:1:1.114 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek 1 Hämta patients förskrivningar/1.1 Hämta förskrivningar med patientreferens eller förskrivnings-id--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt--obligatoriskt
14:1:1.214 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek 1 Hämta patients förskrivningar/1.2 Hämta versioner av en förskrivning--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:1:1.314 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek 1 Hämta patients förskrivningar/1.3 Hämta förskrivningar via en händelse--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:1:1.414 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek 1 Hämta patients förskrivningar/1.4 Hämta förskrivningar i en förskrivningskedja--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:1:1.614 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek 1 Hämta patients förskrivningar/1.6 Hämta direktadresserade förskrivningar--obligatoriskt-----
14:1:1.714 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek1 Hämta patients förskrivningar/1.7 Hämta förskrivningar med förskrivningsidentiteter (NEF)--obligatorisk-obligatorisk---
14:2:2.114 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek2 Hämta händelser för en förskrivning/2.1 Hämta händelser via en förskrivning--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:2:2.214 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek2 Hämta händelser för en förskrivning/2.2 Hämta enskild förskrivningshändelse--valfrittvalfrittvalfritt--valfritt
14:3:3.114 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek3 Hämta uttag/3.1 Hämta uttag via en förskrivning--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:3:3.214 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek3 Hämta uttag/3.2 Hämta en patients alla uttag för förskrivningar via referens till patient--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:3:3.314 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek3 Hämta uttag/3.3 Hämta uttag via referens till uttag--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:3:3.514 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek3 Hämta uttag/3.5 Hämta versioner av ett uttag--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt--obligatoriskt
14:3:3.614 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek3 Hämta uttag/3.6 Hämta uttag för en expedition--valfrittvalfrittvalfritt--valfritt
14:3:3.714 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek3 Hämta uttag/3.7 Hämta uttag för en lista av förskrivningar--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--obligatoriskt**För att ett anslutande system ska kunna visa en patients nationella läkemedelslista inklusive tillhörande historik (versioner, händelser och förskrivningskedjor) i enlighet med de presentationskrav som ställs måste systemet kunna hämta alla resurser som beskrivs i denna tillämpningsanvisning. Vilka varianter i tillämpningsanvisningen som används för att åstadkomma visningen är valfritt förutsatt att presentationskraven uppfylls.  
14:4:4.114 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek4 Hämta händelser för uttag/4.1 Hämta händelser via ett uttag--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt--obligatoriskt
14:4:4.214 – Hämta förskrivningar och uttag – Apotek4 Hämta händelser för uttag/4.2 Hämta enskild uttagshändelse--valfrittvalfrittvalfritt--valfritt
15:1:1.115 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård1 Hämta patients förskrivningar/1.1 Hämta förskrivningar med patientreferens eller förskrivnings-id

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----

obligatorisk

Se presentationskrav 15:P.6 i TA 15.

-
15:1:1.215 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård1 Hämta patients förskrivningar/1.2 Hämta versioner av en förskrivning

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt-
15:1:1.315 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård1 Hämta patients förskrivningar/1.3 Hämta förskrivningar via en händelse

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt-
15:1:1.415 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård1 Hämta patients förskrivningar/1.4 Hämta förskrivningar i en förskrivningskedja

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt-
15:1:1.715 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård1 Hämta patients förskrivningar/1.7 Hämta förskrivningar med förskrivningsidentiteter (NEF)valfrittvalfritt------
15:2:2.115 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård2 Hämta händelser för en förskrivning/2.1 Hämta händelser via en förskrivning

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----

obligatorisk

Se presentationskrav 15:P.6 i TA 15.

-
15:2:2.215 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård2 Hämta händelser för en förskrivning/2.2 Hämta enskild förskrivningshändelsevalfrittvalfritt----valfritt-
15:3:3.115 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård3 Hämta uttag/ 3.1 Hämta uttag via en förskrivning

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt

15:3:3.215 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård3 Hämta uttag/ 3.2 Hämta en patients alla uttag för förskrivningar via referens till patient

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt-
15:3:3.315 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård3 Hämta uttag/3.3 Hämta uttag via referens till uttag

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt-
15:3:3.515 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård3 Hämta uttag/3.5 Hämta versioner av ett uttag

valfritt


valfritt


----valfritt-
15:3:3.615 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård3 Hämta uttag/3.6 Hämta uttag för en lista av förskrivningar

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatorisk

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt-
15:4:4.115 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård 4 Hämta händelser för uttag/4.1 Hämta händelser via ett uttag

obligatoriskt

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

obligatoriskt

Se presentationskrav i TA15. Vilken variant i TA15 som används för att hämta informationen är valfritt.

----valfritt-
15:4:4.215 – Hämta förskrivningar och uttag – Vård 4 Hämta händelser för uttag/4.2 Hämta enskild uttagshändelsevalfrittvalfritt----valfritt-
16:1:1.116 – Registrera dospatient1 Registrera dossamtycke/1.1 Registrera dossamtycke-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

inte tillåtet för system som inte implementerar förskrivning av dosdispenserade läkemedel

-obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek

ej tillåtet för övriga apotek

---
16:1:1.216 – Registrera dospatient1 Registrera dossamtycke/1.2 Omregistrera dossamtycke-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

inte tillåtet för system som inte implementerar förskrivning av dosdispenserade läkemedel

-obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek

ej tillåtet för övriga apotek

---
16:2:2.116 – Registrera dospatient2 Registrera dosunderlag/2.1 Registrera dosunderlag-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

inte tillåtet för system som inte implementerar förskrivning av dosdispenserade läkemedel

-obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek 

ej tillåtet för övriga apotek

---
16:2:2.216 – Registrera dospatient2 Registrera dosunderlag/2.2 Omregistrera dosunderlag-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

inte tillåtet för system som inte implementerar förskrivning av dosdispenserade läkemedel

-obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek 

ej tillåtet för övriga apotek

---
17:1:1.117 – Avregistrera dospatient1 Avregistrera dosunderlag/1.1 Avregistrera dosunderlag-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

inte tillåtet för system som inte implementerar förskrivning av dosdispenserade läkemedel

-obligatoriskt

obligatoriskt

för dosapotek

ej tillåtet för övriga apotek


---
17:2:2.117 – Avregistrera dospatient2 Avregistrera dossamtycke/2.1 Avregistrera dossamtycke-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

inte tillåtet för system som inte implementerar förskrivning av dosdispenserade läkemedel

-obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek 

ej tillåtet för övriga apotek

---
18:1:1.1

18 – Godkänn dosunderlag – Apotek


1 Godkänn dosunderlag/1.1  Farmaceut på dosapotek godkänner dosunderlag---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek 

ej tillåtet för övriga apotek

---
19:1:1.119 – Hämta ej godkända dosunderlag – apotek 1 Hämta ej godkända dosunderlag/1.1 Hämta ej godkända dosunderlag---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek 

ej tillåtet för övriga apotek

---
20:1:1.120 – Uppdatera dostillhörighet – apotek1 Uppdatera dostillhörighet/1.1 Uppdatera dostillhörighet för dospatient---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek 

ej tillåtet för övriga apotek

---
21:1:121 –Doseringsanvisning1 Doseringsinstruktion/ Krav på doseringsinstruktionobligatoriskt*obligatoriskt*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:1:221 – Doseringsanvisning1 Doseringsinstruktion/ Krav på doseringsinstruktionobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:1:321 – Doseringsanvisning1 Doseringsinstruktion/ Krav på doseringsinstruktionobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:2:121 – Doseringsanvisning2 Administreringsinstruktion/ Krav på administreringsinstruktionobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:2:221 – Doseringsanvisning2 Administreringsinstruktion/ Krav på administreringsinstruktionobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:3:3.121 – Doseringsanvisning3 Annan instruktion/3.1 Annan instruktionobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:4:4.1.121 – Doseringsanvisning4 Doseringsanvisning/4.1 Doseringsanvisning/Krav på doseringsanvisningobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:4:4.1.221 – Doseringsanvisning4 Doseringsanvisning/4.1 Doseringsanvisning/Krav på doseringsanvisningobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:4:4.1.321 – Doseringsanvisning4 Doseringsanvisning/4.1 Doseringsanvisning/Krav på doseringsanvisningobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:4:4.1.421 –Doseringsanvisning4 Doseringsanvisning/4.1 Doseringsanvisning/Krav på doseringsanvisningobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:4:4.1.521 – Doseringsanvisning4 Doseringsanvisning/4.1 Doseringsanvisning/Krav på doseringsanvisningobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
21:4:4.1.621 – Doseringsanvisning4 Doseringsanvisning/4.1 Doseringsanvisning/Krav på doseringsanvisningobligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*obligatorisk*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
22:2:122 – Dosering och administreringssättSkapa och tolka dosering och administreringssätt

obligatorisk**Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:3.

Kravet 22:2.1 blir dock obligatoriskt när 22:2.3 utgår under andra halvåret 2028.

obligatorisk vid full dosfunktionalitet


För system som endast har funktionalitet för helförpackning gäller:

Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:3.

Kravet 22:2.1 blir dock obligatoriskt när 22:2.3 utgår under andra halvåret 2028

------


22:2:322 – Dosering och administreringssätt - vårdSkapa och tolka dosering och administreringssätt(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:3 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:1. Krav-id 22:2:3 utgår under andra halvåret 2028.

(info) tillfälligt krav

inte aktuell för system med full dosfunktionalitet (då gäller 22:2:1)

För system som endast har funktionalitet för helförpackning gäller:

Krav-id 22:2:3 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:1. Krav-id 22:2:3 utgår under andra halvåret 2028.

-----

22:2:422 – Dosering och administreringssätt -apotekSkapa och tolka dosering och administreringssätt-

-

obligatorisk*


*Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:5.

Kravet 22:2:4 blir dock obligatoriskt när 22:2:5 utgår under andra halvåret 2028.

obligatorisk*


*Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:5.

Kravet 22:2:4 blir dock obligatoriskt när 22:2.5 utgår under andra halvåret 2028.

obligatorisk*


*Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:5.

Kravet 22:2:4 blir dock obligatoriskt när 22:2:5 utgår under andra halvåret 2028.

22:2:522 – Dosering och administreringssätt -apotekSkapa och tolka dosering och administreringssätt-

-

(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:5 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:4. Krav-id 22:2:5 utgår under andra halvåret 2028.

(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:5 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:4. Krav-id 22:2:5 utgår under andra halvåret 2028.

(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:5 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:4. Krav-id 22:2:5 utgår under andra halvåret 2028.

22:2:222 – Dosering och administreringssättTolka dosering och administreringssätt (läsa upp information)-----

valfritt

obligatoriskt att visa doseringsanvisning enligt presentationskrav 21:P.2 i TA 21 alternativt 55:P.2 i TA 55.


valfritt

obligatoriskt att visa doseringsanvisning enligt presentationskrav 21:P.2 i TA 21 alternativt 55:P.2 i TA 55.

valfritt

obligatoriskt att visa doseringsanvisning enligt presentationskrav 21:P.2 i TA 21 alternativt 55:P.2 i TA 55.


22:2:2.122 – Dosering och administreringssätt2 Administreringssätt/2.1 Administreringssätt

obligatorisk*


*Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:2.2

Kravet 22:2:2.1 blir dock obligatoriskt när 22:2:2.2 utgår under andra halvåret 2028

obligatorisk vid full dosfunktionalitet

För system som endast har funktionalitet för helförpackning gäller:

Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:2.2

Kravet 22:2:2.1 blir dock obligatoriskt när 22:2:2.2 utgår under andra halvåret 2028

obligatorisk*

*Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:2.3

Kravet 22:2:2.1 blir dock obligatoriskt under andra halvåret 2026

obligatorisk*

*Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:2.3

Kravet 22:2:2.1 blir dock obligatoriskt under andra halvåret 2026

obligatorisk*

*Detta krav är ett alternativ till det tillfälliga kravet 22:2:2.3

Kravet 22:2:2.1 blir dock obligatoriskt under andra halvåret 2026

---

22:2:2.2

22 – Dosering och administreringssätt - vård

2 Administreringssätt/2.1 Administreringssätt

(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:2.2 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:2.1.

Krav-id 22:2:2.2 utgår under andra halvåret 2028.

(info) tillfälligt krav

inte aktuell för system med full dosfunktionalitet (då gäller 22:2:2.1)

För system som endast har funktionalitet för helförpackning gäller:

Krav-id 22:2:2.2 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:2.1.Krav-id 22:2:2.2 utgår under andra halvåret 2028.

-----

22:2:2.3

22 – Dosering och administreringssätt - apotek

2 Administreringssätt/2.1 Administreringssätt

-

-

(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:2.3 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:2.1.

Krav-id 22:2:2.3 utgår under andra halvåret 2026.

(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:2.3 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:2.1.

Krav-id 22:2:2.3 utgår under andra halvåret 2026.

(info) tillfälligt krav

Krav-id 22:2:2.3 är ett tillfälligt alternativ till krav-ID 22:2:2.1.

Krav-id 22:2:2.3 utgår under andra halvåret 2026.

23:1:1.123 – Hämta dossamtycke1 Hämta patients dossamtycke - Vård/1.1 Hämta dossamtycke med patientreferensobligatoriskobligatorisk----obligatorisk-
23:1:1.223 – Hämta dossamtycke1 Hämta patients dossamtycke - Vård/1.2 Hämta dossamtycke med logiskt idvalfrittvalfritt----valfritt-
23:1:1.323 – Hämta dossamtycke1 Hämta patients dossamtycke - Vård/ 1.3 Hämta händelser via ett dossamtyckevalfritt

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

valfritt vid förskrivning av helförpackning

----valfritt-
23:1:1.423 – Hämta dossamtycke1 Hämta patients dossamtycke - Vård/ 1.4 Hämta enskild dossamtyckeshändelsevalfrittvalfritt----valfritt-
23:2:2.123 – Hämta dossamtycke2 Hämta patients dossamtycke - Apotek/2.1 Hämta dossamtycke med patientreferens--obligatoriskobligatoriskobligatorisk---
23:2:2.223 – Hämta dossamtycke2 Hämta patients dossamtycke - Apotek/2.2 Hämta dossamtycke med logiskt id--valfrittvalfrittvalfritt---
23:2:2.323 – Hämta dossamtycke2 Hämta patients dossamtycke - Apotek/2.3 Hämta händelser via ett dossamtycke--valfrittobligatorisk

obligatoriskt för dosapotek

valfritt för övriga apotek

--

23:2:2.423 – Hämta dossamtycke2 Hämta patients dossamtycke - Apotek/2.4 Hämta enskild dossamtyckeshändelse--valfrittvalfrittvalfritt---
23:3:3.123 – Hämta dossamtycke3 Hämta patients dossamtycke - privat/3.1 Hämta dossamtycke med patientreferens-----valfritt--
23:3:3.223 – Hämta dossamtycke3 Hämta patients dossamtycke - privat/3.2 Hämta dossamtycke med logiskt id-----valfritt--
23:3:3.323 – Hämta dossamtycke3 Hämta patients dossamtycke - privat/3.3 Hämta händelser via ett dossamtycke-----valfritt--
23:3:3.423 – Hämta dossamtycke3 Hämta patients dossamtycke - privat/3.4 Hämta enskild dossamtyckeshändelse-----valfritt--
24:1:1.124 – Förnya förskrivning – Vård1 Förnya förskrivning för patient med personnummer/1.1 Förnya förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag

obligatoriskt

(info) tillfälligt valfritt, blir obligatorisk under andra halvåret 2028

-------
24:1:1.224 – Förnya förskrivning – Vård1 Förnya förskrivning för patient med personnummer/1.2 Förnya förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

(info) tillfälligt valfritt för system som endast har funktionalitet för helförpackning. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

------
24:2:2.124 – Förnya förskrivning – Vård2 Kontrollera/2.1 Kontrolleravalfrittvalfritt------
25:1:1.125 – Förnya förskrivning – Apotek1 Förnya förskrivning för patient med personnummer/1.1 Förnya förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek

ej tillåtet för övriga apotek

---
25:2:2.125 – Förnya förskrivning – Apotek2 Kontrollera/2.1 Kontrollera---valfrittvalfritt---
26:1:1.126 – Ersätta förskrivning – Vård1 Ersätt förskrivning för patient med personnummer – utan aktivt dosunderlag/1.1 Ersätt förskrivning

obligatoriskt

(info) tillfälligt valfritt, blir obligatoriskt under andra halvåret 2028

-------
26:1:1.226 – Ersätta förskrivning – Vård1 Ersätt förskrivning för patient med personnummer – utan aktivt dosunderlag/1.2 Ersätt parallell förskrivning

obligatoriskt

(info) tillfälligt valfritt, blir obligatoriskt under andra halvåret 2028

-------
26:2:2.126 – Ersätta förskrivning – Vård2 Ersätt förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)/2.1 Ersätt förskrivning-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

(info) tillfälligt valfritt för system som endast har funktionalitet för helförpackning. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

------
26:2:2.226 – Ersätta förskrivning – Vård2 Ersätt förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)/2.2 Ersätt parallell förskrivning-

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

(info) tillfälligt valfritt för system som endast har funktionalitet för helförpackning. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

------
26:3:3.126 – Ersätta förskrivning – Vård3 Kontrollera/3.1 Kontrolleravalfrittvalfritt------
27:1:1.127 – Ersätta förskrivning – Apotek1 Ersätt förskrivning för patient med personnummer – med aktivt dosunderlag (dospatient)/1.1 Ersätt förskrivning---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek

ej tillåtet för övriga apotek


---
27:1:1.227 – Ersätta förskrivning – Apotek1 Ersätt förskrivning för patient med personnummer – med aktivt dosunderlag (dospatient)/1.2 Ersätt parallell förskrivning---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek

ej tillåtet för övriga apotek

--

27:2:2.127 – Ersätta förskrivning – Apotek2 Kontrollera/2.1 Kontrollera---valfrittvalfritt---
30:1:1.130 – Avsluta förskrivning – Apotek1 Avsluta förskrivning momentant/1.1 Avsluta förskrivning momentant på uppdrag av förskrivare--obligatoriskt-obligatoriskt---
30:1:1.230 – Avsluta förskrivning – Apotek1 Avsluta förskrivning momentant/1.2 Avsluta förskrivning momentant på uppdrag av patient--obligatoriskt-

valfritt för dosapotek

obligatoriskt för övriga apotek

---
30:2:2.130 – Avsluta förskrivning – Apotek

2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.1 Avsluta förskrivning och dosering momentant

--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt---
30:2:2.230 – Avsluta förskrivning – Apotek

2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.2 Avsluta förskrivning och behandling momentant

--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt---
30:2:2.330 – Avsluta förskrivning – Apotek

2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.3 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant 

--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt---
30:2:2.430 – Avsluta förskrivning – Apotek2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.4 Avsluta förskrivning och dosering för parallell förskrivning--obligatoriskt*

obligatoriskt*

Resurssamling måste implementeras för hantering av parallella förskrivningar


obligatoriskt*---*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.
30:2:2.530 – Avsluta förskrivning – Apotek2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.5 Avsluta förskrivning, dosering och behandling för parallell förskrivning--obligatoriskt*

obligatoriskt*

Resurssamling måste implementeras för hantering av parallella förskrivningar

obligatoriskt*---*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.
30:3:3.130 – Avsluta förskrivning – Apotek3 Kontrollera/3.1 Kontrollera--valfrittvalfrittvalfritt---
31:1:1.131 – Avsluta förskrivning – Vård1 Avsluta förskrivning momentant/1.1 Avsluta förskrivning momentantobligatoriskt

obligatoriskt vid avslut av helförpackningsförskrivning

inte tillåtet vid avslut av dosdispenserad förskrivning 

------
31:2:2.131 – Avsluta förskrivning – Vård2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.1 Avsluta förskrivning och dosering momentantobligatorisktobligatoriskt------
31:2:2.231 – Avsluta förskrivning – Vård2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.2 Avsluta förskrivning och behandling momentantobligatorisktobligatoriskt------
31:2:2.331 – Avsluta förskrivning – Vård2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.3 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant obligatorisktobligatoriskt------
31:2:2.431 – Avsluta förskrivning – Vård2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.4 Avsluta förskrivning och dosering momentant för parallell förskrivningobligatoriskt*

obligatoriskt*

Vid full dosfunktionalitet måste resurssamling implementeras för hantering av parallella förskrivningar

------

*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.

31:2:2.531 – Avsluta förskrivning – Vård2 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant/2.5 Avsluta förskrivning, dosering och behandling momentant för parallell förskrivningobligatoriskt*

obligatoriskt*

Vid full dosfunktionalitet måste resurssamling implementeras för hantering av parallella förskrivningar

------*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.

31:3:3.1

31 – Avsluta förskrivning – Vård3 Kontrollera/3.1 Kontrolleravalfrittvalfritt------
32:1:1.132 – Makulera förskrivning – Vård1 Makulera förskrivning/1.1 Makulera förskrivning för en patient med personnummer

obligatoriskt att kunna makulera förskrivningar som skapats i det egna systemet/installationen av systemet

Valfritt att kunna makulera övriga förskrivningar

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

För system som endast har funktionalitet för helförpackning:

Obligatoriskt att kunna makulera förskrivningar som skapats i det egna systemet/installationen av systemet.

Valfritt att kunna makulera övriga förskrivningar.

------
32:1:1.232 – Makulera förskrivning – Vård1 Makulera förskrivning/1.2 Makulera förskrivning för en patient med födelsedatum

obligatorisk om funktion för att skapa förskrivningar till patienter med födelsedatum implementeras (krav-id 10:2:2.1).

-------
32:1:1.332 – Makulera förskrivning – Vård1 Makulera förskrivning/1.3 Makulera parallell förskrivning för en patient med personnummer

obligatoriskt* 


(info) tillfälligt valfritt, blir obligatoriskt under andra halvåret 2028

(info) Obligatoriskt att införa när funktionen att skapa parallella förskrivningar (10:1:1.3) införs i det egna systemet.


Obligatorisk*

(info) för system som endast har funktionalitet för helförpackning är detta tillfälligt valfritt. Blir obligatoriskt under andra halvåret 2028.

(info) Obligatoriskt att införa när funktion att skapa parallella förskrivningar (10:1:1.3) införs i det egna systemet.

------

*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.

Observera att en förskrivning som skapats i det egna systemet kan bli parallell om en förskrivning skapas i samma kedja av ett annat system. Se presentationskrav 32:P.1 i TA 32.

Läs mer om parallella förskrivningar på sidan Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

32:2:2.132 – Makulera förskrivning – Vård2 Kontrollera /2.1 Kontrolleravalfrittvalfritt------
33:1:1.133 – Makulera förskrivning – Apotek1 Makulera förskrivning/1.1 Makulera förskrivning för en patient--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt---
33:1:1.233 – Makulera förskrivning – Apotek1 Makulera förskrivning/1.2 Makulera parallell förskrivning för en patient--obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*--

*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.

33:2:2.133 – Makulera förskrivning – Apotek2 Kontrollera/2.1 Kontrollera--valfrittvalfrittvalfritt---

34:1:1


34 – Hämta värdemängder och kodrelationer1 Hämta aktiva värdemängder

obligatorisk

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


obligatorisk

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


obligatorisk

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


obligatorisk

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


obligatorisk

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


obligatorisk för de värdemängder som används

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


obligatorisk

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


34:2:1


34 – Hämta värdemängder och kodrelationer2 Hämta kodrelationer

valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk


valfritt

Kravet har ersatts, se Hantering av kodverk34:3:1


34 – Hämta värdemängder och kodrelationer

3 Hämta historiska versioner av en specifik värdemängd

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk


valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

Se presentationskrav  P31 i Generella presentationskrav. För att kunna hämta och visa betydelsen (klartexten) av en kod som är inaktiv kan delfunktion 3  eller delfunktion 4 i TA 34 - Hämta värdemängder och kodrelationer användas.

34:4:134 – Hämta värdemängder och kodrelationer4 Validera kod

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

Se presentationskrav  P31 i Generella presentationskrav. För att kunna hämta och visa betydelsen (klartexten) av en kod som är inaktiv kan delfunktion 3  eller delfunktion 4 i TA 34 - Hämta värdemängder och kodrelationer användas.
34:5:134 – Hämta värdemängder och kodrelationer5 Hämta kodrelationer utifrån en given kod

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk

valfritt

Har utgått, se Hantering av kodverk


35:1:1.135 – Hämta dosunderlag1 Hämta patients dosunderlag - Vård/1.1 Hämta dosunderlag med Patientreferensvalfritt

obligatoriskt vid full dosfunktionalitet

valfritt vid förskrivning av helförpackning

----valfritt-Dosunderlaget är enda källan till information om vilket dosapotek patienten tillhör.
35:1:1.235 – Hämta dosunderlag1 Hämta patients dosunderlag - Vård/1.2 Hämta dosunderlag med logiskt idvalfrittvalfritt----valfritt-
35:1:1.335 – Hämta dosunderlag1 Hämta patients dosunderlag - Vård/1.3 Hämta händelser för ett dosunderlagvalfrittvalfritt----valfritt-
35:1:1.435 – Hämta dosunderlag1 Hämta patients dosunderlag - Vård/1.4 Hämta enskild dosunderlagshändelsevalfrittvalfritt----valfritt-
35:1:1.635 – Hämta dosunderlag1 Hämta patients dosunderlag - Vård/1.6 Hämta versioner av ett dosunderlagvalfrittvalfritt----valfritt-
35:2:2.135 – Hämta dosunderlag2 Hämta patients dosunderlag - Apotek/2.1 Hämta dosunderlag med Patientreferens---obligatorisktobligatoriskt---Dosunderlaget är enda källan till information om vilket dosapotek patienten tillhör, vilket är relevant information även för vanliga apotek.
35:2:2.235 – Hämta dosunderlag2 Hämta patients dosunderlag - Apotek/2.2 Hämta dosunderlag med logiskt id---valfritt

valfritt

---
35:2:2.335 – Hämta dosunderlag2 Hämta patients dosunderlag - Apotek/2.3 Hämta händelser för ett dosunderlag---obligatoriskt

obligatoriskt för dosapotek

valfritt för övriga apotek

---
35:2:2.435 – Hämta dosunderlag2 Hämta patients dosunderlag - Apotek/2.4 Hämta enskild dosunderlagshändelse---valfrittvalfritt---
35:2:2.635 – Hämta dosunderlag2 Hämta patients dosunderlag – Apotek/2.6 Hämta versioner av ett dosunderlag---obligatorisk

obligatorisk för dosapotek

valfritt för övriga apotek

---
35:3:3.135 – Hämta dosunderlag3 Hämta patients dosunderlag – Privat/3.1 Hämta dosunderlag med patientreferens-----valfritt--
35:3:3.235 – Hämta dosunderlag3 Hämta patients dosunderlag – Privat/3.2 Hämta dosunderlag med logiskt id-----valfritt--
35:3:3.335 – Hämta dosunderlag3 Hämta patients dosunderlag – Privat/3.3 Hämta händelser för ett dosunderlag-----valfritt--
35:3:3.435 – Hämta dosunderlag3 Hämta patients dosunderlag – Privat/3.4 Hämta enskild dosunderlagshändelse-----valfritt--
35:3:3.635 – Hämta dosunderlag3 Hämta patients dosunderlag – Privat/3.6 Hämta versioner av ett dosunderlag-----valfritt--
36:1:1.136 – Skapa Spärr1 Skapa sekretesspärr/1.1 Skapa sekretesspärr obligatorisktobligatoriskt

obligatoriskt att kunna ange vårdnadshavarspärr vid registrering av pappersrecept och telefonrecept

obligatoriskt att kunna ange vårdnadshavarspärr vid registrering av pappersrecept och telefonrecept


obligatoriskt att kunna ange vårdnadshavarspärr vid registrering av pappersrecept och telefonrecept


----
36:2:2.136 – Skapa Spärr2 Skapa Integritetsspärr/2.1 Skapa integritetsspärr  

valfritt


valfritt

valfritt valfritt 


valfritt 


---
37:1:1.137 – Häva Spärr1 Häva sekretesspärr/1.1 Häva sekretesspärr obligatorisktobligatoriskt------
38:1:1.138 – Hämta Spärr1 Hämta Spärr/1.1 Hämta spärr på förskrivningskedje-id eller patientreferens obligatorisktobligatorisktobligatorisktobligatorisktobligatoriskt

-

obligatoriskt

obligatoriskt att visa sekretesspärr för vårdnadshavare


38:1:1.238 – Hämta Spärr1 Hämta Spärr/1.2 Hämta spärr med logiskt idvalfrittvalfrittvalfrittvalfrittvalfritt-valfrittvalfritt
38:1:1.438 – Hämta Spärr1 Hämta Spärr/1.4 Hämta versioner av en spärrvalfrittvalfrittvalfrittvalfrittvalfritt-valfrittvalfritt
38:2:1.138 – Hämta Spärr2 Hämta händelser för spärr/1.1 Hämta spärrhändelser för spärr

obligatoriskt

Se presentationskrav 38:P.2 i TA38.

obligatoriskt

Se presentationskrav 38:P.2 i TA38.

valfrittvalfrittvalfritt-

obligatoriskt

Se presentationskrav 38:P.2 i TA38.

valfritt
38:2:1.238 – Hämta Spärr2 Hämta händelser för spärr/1.2 Hämta enskild händelse för spärrvalfrittvalfrittvalfrittvalfrittvalfritt-valfrittvalfritt
39:1:1.139 – Uppdatera förskrivning - Vård1 Uppdatera förskrivning för patient med personnummer/1.1 Uppdatera förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag

obligatoriskt* 


(info) tillfälligt valfritt, blir obligatoriskt under andra halvåret 2028

-------

*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.

Observera att denna funktion behövs för att kunna göra ett framtida avslut samt om man vill kunna uppdatera en förskrivning med ändrad dosering eller tillföra senaste datum för avslut av behandling efter att förskrivningen är avslutad.

39:1:1.239 – Uppdatera förskrivning – Vård1 Uppdatera förskrivning för patient med personnummer/1.2 Uppdatera förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)-

obligatoriskt* vid full dosfunktionalitet

För system som endast har funktionalitet för helförpackning:

obligatoriskt * 


(info) tillfälligt valfritt, blir obligatoriskt under andra halvåret 2028

------

*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.

Observera att denna funktion behövs för att kunna göra ett framtida avslut samt om man vill kunna uppdatera en förskrivning med ändrad dosering eller tillföra senaste datum för avslut av behandling efter att förskrivningen är avslutad.

39:2:2.139 – Uppdatera förskrivning - Vård2 Kontrollera/2.1 Kontrolleravalfrittvalfritt------
40:1:1.140 – Uppdatera förskrivning – Apotek1 Uppdatera förskrivning för patient med personnummer/1.1 Uppdatera förskrivning för patient utan aktivt dosunderlag--obligatoriskt*-----*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.
40:1:1.240 – Uppdatera förskrivning - Apotek1 Uppdatera förskrivning för patient med personnummer/1.2 Uppdatera förskrivning för patient med aktivt dosunderlag (dospatient)---obligatoriskt*obligatoriskt*---*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.
40:1:1.440 - Uppdatera förskrivning – Apotek1 Uppdatera förskrivning för patient med personnummer/1.4 Beslut Slutexpediering--obligatoriskt*

-

obligatoriskt*---*Implementation av resurssamling rekommenderas vid all hantering av parallella förskrivningar.
40:2:2.140 - Uppdatera förskrivning - Apotek2 Kontrollera/2.1 Kontrollera--valfrittvalfrittvalfritt---
42:1:1.142 - Skapa utdrag - Uthämtade läkemedel1 Skapa utdrag för uthämtade läkemedel/1 Skapa utdrag för uthämtade läkemedel --obligatorisktobligatorisktobligatorisktvalfritt-obligatoriskt
43:1:1.143 – Skapa utdrag – Förskrivningshistorik– Apotek1 Skapa utdrag – Förskrivningshistorik/1 Skapa utdrag – Förskrivningshistorik--valfrittvalfritt

valfritt


---
45:1:1.145 Hämta artikelinformation1 Hämta artikelinformation/1.1 Hämta artikelinformationobligatorisktobligatorisktvalfrittvalfrittvalfrittvalfrittobligatorisktvalfritt
46:1:1.146 Registrera och kontrollera uttag1 Kontrollera uttag helförpackning/1.1 Kontrollera uttag helförpackning--valfritt-valfritt---
46:2:2.146 Registrera och kontrollera uttag – Apotek2 Registrera uttag helförpackning/2.1 Registrera uttag helförpackning--obligatoriskt-obligatoriskt---
46:2:2.246 Registrera och kontrollera uttag – Apotek2 Registrera uttag helförpackning/ 2.2  Beslut slutexpediering--obligatoriskt-obligatoriskt---
46:2:2.346 Registrera och kontrollera uttag – Apotek2 Registrera uttag helförpackning/ 2.3 Avräknad mängd--obligatoriskt-obligatoriskt---
47:1:1.147 Uppdatera uttag - Apotek1 Uppdatera helförpackningsuttag/1.1 Farmaceut korrigerar mängd som ska avräknas kopplat till ett tidigare uttag--obligatoriskt-obligatoriskt---
47:1:1.247 Uppdatera uttag – Apotek1 Uppdatera helförpackningsuttag/1.2 Beslut Slutexpediering--obligatoriskt-obligatoriskt---
48:1:1.148 Backa och kreditera uttag – Apotek1 Backa uttag och kreditera uttag/1.1 Backa uttag och  kreditera uttag--obligatorisktobligatorisktobligatoriskt---
48:1:1.248 Backa och kreditera uttag – Apotek1 Backa uttag och kreditera uttag/1.2 Beslut Slutexpediering--obligatoriskt-obligatoriskt---
49:1:1.149 Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek1 Kontrollera uttag pappersrecept/1.1 Kontrollera uttag pappersrecept--obligatoriskt-obligatoriskt*---*  Endast tillåtet för förskrivningar utfärdade i annat EES-land.
49:1:1.249 Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek2 Registrera uttag pappersrecept/2.1 Registrera uttag pappersrecept--obligatoriskt-obligatoriskt*---*  Endast tillåtet för förskrivningar utfärdade i annat EES-land.
50:1:1.150 Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek1 Kontrollera produktionsuttag/1.1 Kontrollera produktionsuttag---valfritt----
50:2:2.150 Kontrollera och godkänn produktionsuttag – Apotek2 Godkänn Produktionsuttag/2.1 Godkänn Produktionsuttag---obligatoriskt----
51:1:1.151 Efterregistrera uttag – Apotek1 Kontrollera efterregistrerat uttag/1.1 Kontrollera efterregistrerat uttag--valfritt

 -


valfritt---
51:2:2.151 Efterregistrera uttag – Apotek2 Efterregistrera uttag/2.1  Efterregistrera uttag--obligatoriskt -


obligatoriskt---
51:2:2.251 Efterregistrera uttag – Apotek2 Efterregistrera uttag/2.2 Beslut Slutexpediering--obligatoriskt  -


obligatoriskt---
51:2:2.351 Efterregistrera uttag – Apotek2 Efterregistrera uttag/2.3  Avräknad mängd--obligatoriskt -


obligatoriskt---
52:1:1.152 Backa eller kreditera uttag pappersrecept1 Backa eller kreditera uttag pappersrecept/1.1 Backa eller kreditera uttag pappersrecept--obligatoriskt-obligatoriskt---
53:1:1.153 Hantera åtkomstsamtycke till NLL

1 Registrera förfrågan om åtkomstsamtycke/1.1 Registrera förfrågan om åtkomstsamtycke

obligatoriskt*obligatoriskt*

----valfritt*-

*Observera att:

 • Om en patient har ett dossamtycke ska vårdgivare använda dossamtycket i samband med åtkomst till patientens uppgifter
 • För förskrivare utan vårdgivare krävs alltid ett registrerat åtkomstsamtycke för att få åtkomst till en patients uppgifter, oavsett om patienten har ett dossamtycke eller ej.
 • För personer med skyddade personuppgifter maskas platsuppgifter och det enda sättet att få tillgång till fullständiga uppgifter är att ha ett registrerat åtkomstsamtycke. Se avsnitt 5.10 på sidan Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.
53:2:2.153 Hantera åtkomstsamtycke till NLL2 Uppdatera åtkomstsamtycke/ 2.1 Avvisa förfrågan om åtkomstsamtyckevalfrittvalfritt----valfritt-
53:2:2.253 Hantera åtkomstsamtycke till NLL2 Uppdatera åtkomstsamtycke/ 2.2 Avregistrera åtkomstsamtyckevalfrittvalfritt----valfritt-
54:1:1.154 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård1 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård/ 1.1 Hämta åtkomstsamtycke med patientreferensobligatoriskt*obligatoriskt*----obligatoriskt*-

*Observera att:

 • Om en patient har ett dossamtycke ska vårdgivare använda dossamtycket i samband med åtkomst till patientens uppgifter
 • För förskrivare utan vårdgivare krävs alltid ett registrerat åtkomstsamtycke för att få åtkomst till en patients uppgifter, oavsett om patienten har ett dossamtycke eller ej.
 • För personer med skyddade personuppgifter maskas platsuppgifter och det enda sättet att få tillgång till fullständiga uppgifter är att ha ett registrerat åtkomstsamtycke. Se avsnitt 5.10 på sidan Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.
54:1:1.254 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård1 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård/ 1.2 Hämta åtkomstsamtycke med logiskt idvalfrittvalfritt----valfritt-
54:1:1.354 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård1 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård/ 1.3 Hämta händelser via ett åtkomstsamtyckevalfrittvalfritt----valfritt-
54:1:1.454 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård1 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård/ 1.4 Hämta enskild åtkomstsamtyckeshändelsevalfrittvalfritt----valfritt-
54:1:1.554 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård1 Hämta registrerade åtkomstsamtycken - Vård/ 1.5 Hämta versioner av ett åtkomstsamtyckevalfrittvalfritt----valfritt-
55:1:1.155 Generera doseringsanvisning1 Generera doseringsanvisning/1.1 Generera doseringsanvisningobligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*---

*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.

55:1:1.255 Generera doseringsanvisningKrav på doseringsanvisningobligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
55:1:1.355 Generera doseringsanvisningKrav på doseringsanvisningobligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
55:1:1.455 Generera doseringsanvisningKrav på doseringsanvisningobligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.
55:1:1.555 Generera doseringsanvisningKrav på doseringsanvisningobligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*obligatoriskt*---*Obligatoriskt att implementera TA21 eller TA55.Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02

Krav 21:4:4.1.7 är borttaget och ersatt av ett presentationskrav i Informationsspecifikation Uttag istället.

Krav 26:1:1 och 27:1:1 tillagda.

1.22022-03-30

Följande krav är borttagna: 

 • 01:3:3.2
 • 01:3:3.3
 • 35:1:1.5
 • 35:2:2.5
 • 35:3:3.5

Följande krav är tillagda:

 • 01:3:3.5
 • 01:3:3.6
 • 01:4:4.1
 • 01:4:4.2
 • 11:1:1.5
 • 11:1:1.6
 • 13:1:1.3

Kraven i verksamhetsflöde 5 (Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke) är förtydligade med vad som gäller för apotek som inte är dosapotek. 

Kraven 49:1:1.1 och 49:1:1.2 är nu obligatoriska i verksamhetsflöde 5 (Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke).

Kraven i verksamhetsflöde 4 (Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke) är förtydligat för TA 51 Efterregistrera uttag – Apotek.

Förtydligande inlagt om att krav i TA 21 Doseringsanvisning endast gäller system som avser att utveckla egen funktionalitet för doseringsanvisning (se kommentar till krav 21:1:1).

Förtydligande om vilket krav i TA 21 som gäller vid läsning inlagt i krav 22:2:2.

1.32022-05-25

Följande krav tillagda i Tabell 5 - Krav per verksamhetsflöde:

 • Krav i de nya tillämpningsanvisningarna för registrerat åtkomstsamtycke, TA 53 och TA 54.
 • Krav 14:3:3.7 och 15:3:3.6
1.42022-06-30

Krav för e-handel till privatperson:

 • Under rubriken 2. Presentationskrav är en länk inlagd till presentationskrav för e-handel gällande bland annat uppdelning av olika individers recept.
 • Krav i tabell 5 för TA05 och TA12 är uppdaterade och förtydligade. Färre krav är nu obligatoriska.
 • Krav-id 12:2:3.1 och 12:2:3.2 är rättade i tabell 5, ska vara 12:3:3.1 och 12:3:3.2

Krav för apotek:

 • Krav i tabell 5 för TA05 och TA12 är uppdaterade och förtydligade. Färre krav är nu obligatoriska.

Krav för vården:

 • Krav i tabell 5 för TA05 och TA12 är uppdaterade och förtydligade. Färre krav är nu obligatoriska.
 • Krav-id 53:1:1.1 och krav-id 54:1:1.1 är förtydligade med en kommentar.
1.52022-11-10
 • Krav-id 15:3:3.1 är rättat och ska vara "obligatorisk*" i verksamhetsflöde 7, inte i verksamhetsflöde 6 som det tidigare felaktigt stått. 
 • Krav-id 32:1:2.1 är korrigerat till 33:2:2.1.

Nya krav i tabell 2:

 • TA 55 - Generera doseringsanvisning

Nya krav i tabell 5:

 • Krav-id:n för den nya tillämpningsanvisningen TA 55 har lagts till (55:1:1.1 till 55:1:1.5). Kompletterande kommentar om att antingen TA 21 eller TA 55 ska implementeras. 
 • Krav-id:n för de nya funktionerna för att hantera parallella förskrivningar är tillagda:

Vård

 • 10:1:1.3
 • 10:1:1.4
 • 26:1:1.2
 • 26:2:2.2
 • 31:2:2.4
 • 31:2:2.5
 • 32:1:1.3

Apotek

 • 11:3:3.1
 • 27:1:1.2
 • 30:2:2.4
 • 30:2:2.5
 • 33:1:1.2

Ändrade krav i tabell 5:

 • 23:1:1.2 ändrat från obligatoriskt till valfritt för verksamhetsflöde 1,2 och 7 (vård).
 • 23:2:2.2 ändrat från obligatoriskt till valfritt för verksamhetsflöde 3,4 och 5 (apotek)
 • 35:1:1.2 ändrat från obligatoriskt till valfritt för verksamhetsflöde 2 (vård).
 • 35:2:2.2 ändrat från obligatoriskt till valfritt för verksamhetsflöde 4 samt ändrat från obligatoriskt för dosapotek/valfritt för övriga apotek till valfritt för verksamhetsflöde 5.
 • Kraven för TA 51 i verksamhetsflöde 4 (Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient)) - Följande kommentar borttagen:  "Efterregistrering av helförpackningsuttag påverkar även flödet för expediering av dosdispenserade förskrivningar eftersom dosunderlagets status påverkas."
 • Rekommendation om att implementera resurssamling för parallella förskrivningar inlagt i krav på TA 30, 31, 32, 33, 39 och 40.
 • Krav på att implementera resurssamling vid full dosfunktionalitet inlagt på krav 31:2:2.4 och 31:2:2.5. Samt vid krav 31:2:2.4 och 31:2:2.5.  
1.62023-05-04

Revidering av krav efter översyn av verksamhetsflöde Läsåtkomst, vård. Justeringar i tabell 5:

 • 15:1:1.1 - ny referens till presentationskrav 15:P.6 i TA 15.
 • 15:2:2.1 - ny referens till presentationskrav 15:P.6 i TA 15.
 • 38:2:1.1 - ny referens till presentationskrav 38:P.2 i TA 38.
 • 53:1:1.1 och 54:1:1.1 - kommentar kompletterad med information om personer med skyddade personuppgifter.
 • Krav ändrade från obligatorisk till valfritt:
  • 15:1:1.2 - 15:1:1.5
  • 15:3:3.1 - 15:3:3.3
  • 15:3:3.6
  • 15:4:4.1
  • 23:1.1.3
  • 35:1:1.1
  • 38:1:1.4
  • 53:1:1.1

Krav 23:1:1.3 även ändrat till valfritt i verksamhetsflöde 1 samt vid förskrivning av helförpackning till patient med dossamtycke i verksamhetsflöde 2.

Krav 35:1:1.1 även ändrat till valfritt i verksamhetsflöde 1 samt vid förskrivning av helförpackning till patient med dossamtycke i verksamhetsflöde 2.

Krav 38:1:1.4 även ändrat till valfritt i verksamhetsflöde 1 och 2.

Krav 38:2:1.1 - ny referens till presentationskrav 38:P.2 i TA 38 även i verksamhetsflöde 1 och 2.

Krav 30:1:1.1 verksamhetsflöde 4 samt 31:1:1.1 verksamhetsflöde 2 ändrat från obligatoriskt till ej tillåtet för dosdispenserade förskrivningar.

1.72023-08-22

Krav-id 26:1:1 och krav-id 27:1:1 borttaget. Denna kontroll sker nu i AFF-kontroll G.154, kontroll att handelsvara inte kan ersättas med ett läkemedel eller tvärt om. 

1.82023-11-09

Revidering av krav efter översyn av verksamhetsflöde 1 och 2

Krav med tillfälliga alternativa krav

 • Krav-ID 22:2:1 - 22:2:3 kan följas som ett alternativ till kravet
 • Krav-ID 22:2:2.1 - 22:2:2.2 kan följas som ett alternativ till kravet
 • Krav-ID 22:2:3  nytt tillfälligt krav som utgår under andra halvåret 2028
 • Krav-ID: 22:2:2.2 nytt tillfälligt krav som utgår under andra halvåret 2028

Krav tillfälligt ändrade till valfria i verksamhetsflöde 1 samt vid förskrivning av helförpackning till patient med dossamtycke i verksamhetsflöde 2.

 • 10:1:1.3 (VF1)
 • 10:1:1.4 (VF2)
 • 24:1:1.1 (VF 1)
 • 24:1:1.2 (VF 2)
 • 26:1:1.1 (VF 1)
 • 26:1:1.2 (VF1)
 • 26:2:2.1 (VF2)
 • 26:2:2.2 (VF2)
 • 32:1:1.3 (VF1) (VF2)
 • 39:1:1.1 (VF1)
 • 39:1:1.2 (VF2)

Krav som ändrats

 • 15:1:1.1 (VF1) (VF2)
 • 15:1:1.2  (VF1) (VF2)
 • 15:1:1.3  (VF1) (VF2)
 • 15:1:1.4  (VF1) (VF2)
 • 15:2:2.1  (VF1) (VF2)
 • 15:2:2.2  (VF1) (VF2)
 • 15:3:3.1  (VF1) (VF2)
 • 15:3:3.2  (VF1) (VF2)
 • 15:3:3.3  (VF1) (VF2)
 • 15:3:3.6  (VF1) (VF2)
 • 15:3:3.5  (VF1) (VF2)
 • 15:4:4.1  (VF1) (VF2)
 • 15:4:4.2 (VF1) (VF2)
 • 32:1:1.1 (VF1 och VF2)
 • 34:1:1 (VF1, VF2 och VF7)
 • 34:2:1 (VF1, VF2 och VF7)
 • 34:3:1 (VF1, VF2 och VF7)
 • 34:4:1 (VF1, VF2 och VF7)
 • 34:5:1 (VF1 och VF2)
 • 36:2:2.1 (VF1) (VF2)

Krav 15:1:1.5 utgår. Funktionen inkluderas istället i 15:1:1.1.

Krav 14:1:1.5 utgår. Funktionen inkluderas istället i 14:1:1.1.


Revidering av krav efter översyn av krav på apotek

Nytt krav för apotek

 • Krav-ID 22:2:4 istället för Krav-ID 22:2:1

Krav med tillfälliga alternativa krav

 • Krav-ID 22:2:4 - 22:2:5 kan följas som ett alternativ till kravet
 • Krav-ID 22:2:2.1 - 22:2:2.3 kan följas som ett alternativ till kravet
 • Krav-ID 22:2:5  nytt tillfälligt krav som utgår under andra halvåret 2028
 • Krav-ID: 22:2:2.3 nytt tillfälligt krav som utgår under andra halvåret 2026

Krav som ändrats

 • 34:1:1
 • 34:2:1
 • 34:3:1
 • 34:4:1
 • 34:5:1
 • 36:2:2.1


Benämning ändrad till Beslut slutexpediering för
Krav-ID: 47:1:1.2,  46:2:2.2, 48:1:1.2, 51:2:2.2 och 40:1:1.4