Specifikationer för XML-meddelanden - Övergripande struktur


Syftet med denna sida är att beskriva den struktur och det format informationen ska hålla för att mottagaren ska kunna tolka information i ett XML-meddelande på ett korrekt sätt. Nedanstående information gäller för samtliga typer av XML-meddelanden.


1. Förklaringar

I denna specifikation förekommer ett antal förkortningar och koder för att beskriva förekomst och datatyper för element och attribut i XML-meddelandet.

1.1. Förkortningar

Förekomst = antal ggr ett element eller attribut skall/får förekomma enligt nedan:

[1]Måste förekomma 1 gång (Obligatoriskt element eller attribut)
[0..1]Förekommer ingen eller högst 1 gång (Frivilligt element eller attribut)
[0..*]Förekommer ingen eller många gånger (Frivilligt element eller attribut)
[1..*]Repeteras valfritt antal gånger. Måste dock förekomma minst 1 gång (Obligatoriskt element eller attribut)

{a,b,..}

Uppräkning av giltiga värden i ett datafält av uppräkningsbar typ


Typ = typ av element eller attribut


A anger att det är ett attribut som avses och inte ett element.
Class motsvaras i ett XML-schema av en complexType.


Nedanstående typer motsvarar i ett XML-schema av simpleType:

FörkortningBetydelseFörklaringExempel
SStringAlfanumerisk teckensträng (bokstäver och siffror tillåtna)
V Code ValueKodat värde (numerisk), där betydelsen av varje kod skall framgå av tabell1 = Förskrivning
I IntegerHeltal
EEnumeratedUppräkningsbar typ (alfanumerisk), där tabell skall ange tillåtna värden med förklaringarVEN

1.2. Generella regler för meddelandestruktur

 1. Om ett komplext element inte innehåller några obligatoriska element skall det komplexa elementet inte vara obligatorisk.
  Denna regel tillämpas i specifikationen.
 2. Om ett element inte är obligatorisk och inte innehåller data skall det inte finnas med i meddelandet.
  Denna regel är nödvändig att följa för att det skall vara möjligt att kontrollera innehållet i ett meddelande. För att kunna göra detta måste det vara möjligt att avgöra om information är avsedd att finnas i ett visst elementfält.
 3. Obligatoriska element får inte lämnas tomma. Detta kontrolleras vid mottagning.

1.3. Tillåtna tecken i element- och attributfält

XML-meddelanden ska följa XML 1.0.

Endast kodning enligt UTF-8 tillåts. Detta ska anges i en XML-deklaration.

Tillåtna tecken i attribut och elementfält är en delmängd av UTF-8 och specificeras i Tillåtna tecken i element och attributdata.

1.4. XML-reserverade tecken

XML-reserverade tecken skall ersättas enligt "Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition) 2.4 Character Data and Markup" (Se www.w3c.org). XML-reserverade tecken finns listade på sidan Tillåtna tecken i element och attributdata.​

CDATA-sektioner tillåts inte.

1.5. Ändringstyper

 • Formaliserad struktur
  Innebär en ändring som syftar till att rätta struktur och fält och göra formatregler och kontroller enhetliga och mer formellt definierade.
 • Regelverk
  Innebär en ändring som syftar till att korrigera meddelandet så att det överensstämmer med praxis, verksamhetsregler, föreskrifter och legala krav.
 • Utökad funktionalitet
  Innebär en ändring som syftar till att utöka funktionalitet i meddelandet.


1.6. XML-Schema definitioner

XML-specifikationer och kopplingar till respektive XML-schema finns specificerade på sidan NEF - Implementationsguide. XML-specifikationer kan uppdateras separat utan att ett nytt XML-schema tas fram.

2. XML-specifikationer för specifika typer av meddelanden

Nedan följer specifik information för varje typ av meddelande.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster