Makuleringsbegäran djur

Följande specifikationer gäller för makuleringsbegäran djur


1. Interchange (Rootelement) - Utväxlingsmeddelande

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före-

komst

Datatyp/

Value

Kommentar

Ändringslogg

Interchange


Class

1
- MessageVersion

Fält för identifiering av XML-meddelandets version

S

1

Char(4)

Exempel <MessageVersion>1.0<
/MessageVersion>


- MessageRoutingAddress

Meddelandehuvud, transportinformation

Class

1


Tillämpningar beskrivs under 1.1 MessageRoutingAddress - Transportinformation

2014-10-08: Förtydligande i kommentar

- PrescriptionCancellationMessage

Makulerings­meddelande

Class

1


Se 1.21.1. MessageRoutingAddress - Transportinformation 

Tillämpning av MessageRoutingAdress enligt följande:
 

Element/Attribut​

Beskrivning

Typ

Före-komst

Datatyp/ Value

Kommentar


Ändringslogg

MessageRoutingAddress

Meddelandehuvud, transportinformation

Class

1
-Sender

Sändarens EAN/GLN-kod


12014-10-08: GLN tillagt

-Sender Qualifier

Kvalificerare för Sändare.

V

1

Char(4)

{14, 30, ZZZ}

14 = EAN/GLN

30 = Organisations­nummer

ZZZ = Avtalad struktur mellan parterna.

2014-10-08: GLN tillagt

-SubSender

Systemidentitet för sändande system

S

1

Char(20)


2014-10-08: Rättat, det är sändande system som avses

- SubSenderInfo

Ytterligare information om systemet som skapat det refererade meddelandet

Class

1
- - SystemName

Namn på system

S

1

Char(20)-- SystemVersion

Version på system

S

1

Char(20)-- ModuleVersion

Version på eventuell använd modul i system

S

0..1

Char(20)-- SystemInfo

Information från system

S

0..1

Char(100)- InterchangeDate

Utväxlingsdatum

S

1

Char(10)

ccyy-mm-dd

Datum då meddelandet skickas till mottagare.


- InterchangeTime

Utväxlingstidpunkt

S

1

Char(8)

hh:mm:ss

Tidpunkt då meddelandet skickas till mottagare.


- InterchangeRef

Överföringsreferens. Unik referens för överföringen given av avsändaren

S

1

Char(41)

Idtyp anges i attributet idtype.


-- idtype

Typ av id.

A,E

1

Char(14) {GUID,UUID}

Exempel : <InterchangeRef idtype="UUID"> 0af25f00-387d-11d3-9d31-00a0cc39621a<
/InterchangeRef>

2014-10-08: Exemplet har uppdaterats.

1.2.
PrescriptionCancellationMessage - Receptmakuleringsmeddelande

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före-

komst

Datatyp/

Value

Ko mmentar

Ändringslogg

PrescriptionCancellationMessage

Information om receptmakulerings­meddelande

Class

1
- GeneralCancellationMessageInformation

Allmän information om meddelandet

Class

1


Se 1.2.1


-MessageSender

Meddelandets sändare, Makulerare

Class

1


Se 1.2.2


-SubjectOfCare

Djurägare

Class

1


Se 1.2.3


-CancellationSet

Makuleringsmängden

Class

1


Se 1.2.4


1.2.1. GeneralCancellationMessageInformation - Allmän information om meddelandet

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före-

komst

Datatyp/

Value

Kommentar

Ändringslogg

GeneralCancellationMessageInformation

Allmän information om meddelandet

Class

1
- IdOfMessageByOriginator


Class

1
-- IdOfMessageBySender

Sändarens unika identifikation på makuleringsmeddelandet

S

1

Char(41)

Idtyp anges i attributet idtype.


--- Idtype

Typ av id.

A,E

1

Char(14) {GUID,

UUID}

Exempel : <IdOfMessageBySender idtype="UUID"> 0af25f00-387d-11d3-9d31-00a0cc39621a<
/IdOfMessageBySender>

2014-10-08: Exemplet har uppdaterats.

-- IssueDateAndTimeOfMessage

Tidpunkt för skapande av makuleringsmeddelande.

S

1

Char(20)

ccyy-mm-ddThh:mm:ss.


1.2.2. MessageSender - Meddelandets sändare 

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före-

komst

Datatyp/

Value

Kommentar

Ändringslogg

MessageSender

Meddelandets sändare, Makulerare

Class

1
- HealthcareAgentInContextId

Roll för sjukvårdsaktör

Class

1
-- Value

Roll.

Identifierare att det är sändare av meddelandet

E

1

Char(3)

{CNR}

CNR = Cancellator, Cancellator alltid likställt med den som utför makuleringsbegäran, detta blir då en schema / verksamhetsregel


- HealthcareAgent

Sjukvårdsaktör

Person/organisation som sänder meddelandet

Class

1
-- HealthcareAgentId

Identifikation för sjukvårdsaktör

Class

0..1


Används för närvararande inte för djur.

2014-10-08: Används för närvarande inte för djur.

--- IdScheme

Kodtyp

E

1

Char(3)

{VEN}

Används för närvarande inte för djur.

Kod för arbetsplatskod.

VEN= Vårdande enhet

2014-10-08: Används för närvarande inte för djur.

--- Value

Kodvärde för vårdande enhet

S

1

Char(17)

Används för närvarande inte för djur.

Odefinierat format. Standard saknas för arbetsplatskod.

2014-10-08: Används för närvarande inte för djur.

-- HealthcareAgentId

Identifikation för sjukvårdsaktör

Class

1


Sjukvårdsaktör som är utfärdare återkommer endast en gång


--- IdScheme

Kodtyp

E

1

Char(3)

{UTF}

UTF = Utfärdarkod.


--- Value

Kodvärde för sändande person

S

1

Char(17)

För närvarande består förskrivarkoden av upp till 4 siffror.

2014-10-08: förskrivarkoden består av upp till 4 siffror.

-- HealthcareParty

Sjukvårdspart

Class

1
--- HealthcarePerson

Sjukvårdsperson

Class

1


Identitet för sändande sjukvårdsaktör


---- Name

Förnamn och efternamn på förskrivare.

S

1

Char(35)---- Qualification

Förskrivartyp alt Yrkeskvalifikation

Kodad form

E

1

Char(3)

{VET}

VET = Veterinär


--- Address

Adressinformation

Class

1


Adress obligatoriskt för förskrivare. Se nedan vilka fält som är obligatoriska.


---- PostalCode

Postnummer

S

1

Char(6)

Postnummer skall anges utan landskod, med fem siffror utan mellanrum.


---- StructuredAddress

Adress i strukturerad form

Class

1
----- NumberOrNameOfHouse

Lokalitet

S

1

Char(35)

Ex Djursjukhuset. Ej gatunummer.

2014-10-08: anonymisering av exempel

----- StreetName

Gatuadress

S

1

Char(35)

Ex Gata 1, gatunummer skall anges i Gatuadress.

2014-10-08: anonymisering av exempel

----- City

Ort

S

1

Char(28)---Telecommunication

Telefonnummer

S

1

Char(13)

Inklusive riktnummer. Telefonnummer till sändare av meddelande obligatoriskt.


1.2.3. SubjectOfCare - Djurägare

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före-

komst

Datatyp/

Value

Kommentar

Ändringslogg

SubjectOfCare

Djurägare

Class

1


Motsvarar fältet 1.2.2 SubjectOfCare i XML-specifikationen för djur


- TypeOfSubjectOfCare

Patienttyp
2=Djur

V

1


Indikerar att det handlar om makulering för djur


- AnimalCarerMatchingInfo

Information om djurägare

Class

1


Namn och adress till djurägare. Kan vara professionell djurägare om typ = ORG

2014-10-08: Förtydligat djurägare och professionell djurägare.

--PersonNameDetails

Namndetaljer

Class

1
--- StructuredPersonName

Strukturerat personnamn

Class

1


Djurägarens namn (efternamn och förnamn).

2014-10-08: Förtydligat att det är djurägarens namn som avses.

---- FamilyName

Efternamn

S

1

Char(35)

Innehåller företagsnamn om typ=ORG.

Djurägarens efternamn alternativt företagsnamn för professionell djurägare.

2014-10-08: Förtydligat att det är djurägarens efternamn alternativt företagsnamn som avses.

---- FirstGivenName

Förnamn

S

0..1

Char(35)

Obligatorisk om typ = PNR eller FDA.

Används ej om typ = ORG.

2014-10-08: Förtydligat att fältet ej används om typ = ORG.

-- CarerId

Identifiering av djurägare.

Class

1


Någon form av identifikation av djurägare / djurföreträdare är obligatorisk.

(Kan vara juridisk person)


--- IdScheme

Kodtyp

E

1

Char(3)
{PNR, FDA, ORG}

PNR = personnummer

FDA = Födelsedatum (dvs utan löp- och kontrollsiffra)

ORG = Organisations­nummer, gäller för professionella djurägare. (gäller ej enskild firma vilken nyttjar PNR)


--- IdValue

Idnummer

Djurägarens identifikationsnummer

S

1

Char(12)

PNR: ccyymmddpppp,

FDA: ccyymmdd.

FDA med sekelskiftes­nummer utan löp- och kontrollnummer.

ORG: 10 tecken.


1.2.4. CancellationSet - Makuleringssamling

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före-

komst

Datatyp/

Value

Kommentar

Ändringslogg

CancellationSet


Class

1
- Cancellation


Class

1
--PrescriptionSetId

Id på förskriven receptsamling som avses att makuleras/delmakuleras, dvs PrescriptionSetId

S

1

Char(41)

Idtyp anges i attributet idtype.


---idtype

Typ av id.

A,E

1

Char(14) {UUID, GUID}

Exempel : <PrescriptionSetId idtype="GUID"> 0af25f00-387d-11d3-9d31-00a0cc39621a
</PrescriptionSetId>

2014-10-08: Exemplet har uppdaterats.

-- PrescriptionItemDetails


Class

1..99


Se under rubrik 1.2.4.1


1.2.4.1. PrescriptionItemDetails
 

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före­komst

Datatyp/

Value

Kommentar

Ändringslogg

PrescriptionItemDetails

Receptinformation

Class

1..99


Maximalt 99 receptrader, kan makuleras i ett makuleringsmeddelande.


- PrescriptionItemId

ReceptradId

S

1

Char(4)

Identifierar en receptrad inom ett recept.

Exempel : om det tredje receptet innehåller två typer av förpackningar skrivs dessa som två PrescriptionItemDetailsrader: PrescriptionItemId=3-1. och den andra

PrescriptionItemId=3-2


-Item

Klasselement i vilket attribut för PrescriptionItemId samt attribut för orsakskod och beskrivning definieras.

Class

1


Se under rubrik 1.2.4.1.1


1.2.4.1.1. Item

Element/Attribut

Beskrivning

Typ

Före­komst

Datatyp/

Value

Kommentar

Ändringslogg

Item

Klasselement i vilket attribut för PrescriptionItemId samt attribut för orsakskod och beskrivning definieras.

Class

1
-CauseCode

Makuleringsorsak

Enligt specifikation av eHälsomyndigheten, OBS detta orsaksfält är i denna specifikation på PrescriptionItemIDnivå.

Orsak 1=01

Orsak 2=02

Orsak 3=03

Orsak 4=04

E

1

Int(2)

{01,02,03,04}

Vårdsystem ska använda sig av följande tvingande orsakskoder.

1: Fel djurägare.
2: Fel läkemedel/vara/ styrka/dosering/ändamål. Djurägaren informerad
3: Utsatt läkemedel/Inaktuell medicinering. Djurägaren informerad
4: Annan orsak. Djurägaren informerad

Obs, texten i orsakskoderna kan komma att justeras.

2014-10-08: Apotekens Service har ersatts med eHälsomyndigheten.

-Cause

Fritextfält för val 4 Annan orsak. Om CauseCode="04" är "Cause" obligatorisk

S

0..1

Char(80)

Cause ska endast skickas med vid makuleringsorsak 4 och då är den obligatorisk.


-Consent

Klass för samtycke

Class

0..1
--Value

Om djurägare t är informerad sätts Value till värdet 1.

I

1

Int(1)

Om orsakskod är 2, 3 eller 4 ska value vara satt till värdet 1. Dvs djurägaren måste vara informerad om orsaken till makulering. 

2016-04-17: Förtydligat kommentaren.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster