Registret för individuella förskrivarbehörigheter - RIF

Registret för individuella förskrivarbehörigheter, RIF, används av farmaceuter, apotekarelever och receptarieelever på apotek för att kontrollera förskrivares behörighet vid expediering av läkemedel med utlämnandebegränsning. 


1. Om RIF

r att få utfärda recept eller rekvisition på vissa godkända läkemedel finns regler med krav på specialistbehörighet, så kallad utlämnandebegränsning. Förordnande och utlämnande av läkemedel med en begränsning regleras i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2017:74) om förordnande och utlämnande av vissa läkemedel.  Förskrivare som saknar aktuell specialistbehörighet kan ansöka om dispens hos Läkemedelsverket. En dispens är ett tillstånd som gäller för en förskrivare och en arbetsplatskod under en viss tid. En dispens gäller som regel i ett år.

1.1.  Behörighet

Farmaceut, apotekarelev och receptarieelev får anropa RIF.

2. Hantering av godkända läkemedel med utlämnandebegränsning

Läkemedelsverket rapporterar in godkända dispenser i RIF och information från dispensen tillgängliggörs för behörig användare vid expediering av recept till människa. Inrapporteringen av dispenser till RIF sker momentant. 

Utlämnandebegränsningarna kontrolleras i den Automatiska författnings- och formatkontrollen och behörig användare får vid expediering av läkemedel med begränsning en varning att förskrivarens behörighet behöver kontrolleras.  

Behörig användare kontrollerar förskrivarens behörighet mot RIF, tjänsten som utför kontrollen heter KontrolleraUtokadForskrivarbehorighet. Expedieringssystemet skickar in Förskrivarkod, Arbetsplatskod, NplPackid och Förskrivningsdatum. 

KRAV Det är obligatoriskt att anropa RIF och det är även obligatoriskt att visa alla utlämnandebegränsningars klartexter. 

Tjänsten kontrollerar i första hand om angiven förskrivare har rätt specialistbehörighet för aktuell utlämnandebegränsning och om sådana finns visas en lista med relevanta specialistbehörigheter. 

I andra hand kontrollerar tjänsten om det finns giltig dispens för förskrivaren som gäller aktuell arbetsplats och utlämnandebegränsning. En dispens ska vara giltig vid tillfället när receptet utfärdades för att visas för behörig användare. 

För en förskrivare som innehar både rätt specialistbehörighet och dispens för aktuell utlämnandebegränsning returneras en lista med relevanta specialistbehörigheter och en lista med giltiga dispenser.

Om relevant specialistbehörighet eller dispens saknas returneras ingen information om detta.

3. Information på dispensen får inte förändras

Den behörige användaren måste manuellt jämföra indikation och eventuella villkor på receptet och på dispensen.

KRAVDenna information från dispensen är obligatorisk att visa om den finns. Den information på dispensen som visas för den behörige användaren får inte förändras.

4. Utlämnandebegränsningar som hanteras i RIF

I RIF hanteras utlämnandebegränsningar för:

  • D01 - ADHD-läkemedel
  • D02 - Opiater vid beroendevård
  • D03 - Isotretinoin och alitretinoin.

Uppgift om utlämnandebegränsning levereras från VARA-filen.

För läkemedel som omfattas av utlämnandebegränsning D02 ska förskrivaren inneha relevant specialistkompetens och vara verksam vid en mottagning för läkemedelsassisterande rehabilitering vid opiatberoende, så kallad LARO-mottagning.

Kontrollen av LARO-mottagning omfattas inte av RIF.

5.  Utlämnandebegränsningar som inte hanteras i RIF

För godkända läkemedel som innehåller mifepriston och esketamin och som endast får lämnas ut mot rekvisition till vårdinrättning finns uppgift om utlämnandebegränsning i VARA men kontrollen stödjs inte av RIF.

  • D04 - Mifepriston 
  • D05 - Esketamin 

När läkemedel med utlämnandebegränsning lämnas ut mot rekvisition och på recept för djur måste apoteket kontakta Läkemedelsverket för att kontrollera om dispens finns.

För mer information om hur behörig användare på apotek använder RIF, se Utföra författningsmässig kontroll i processen Expediering, patient utan dossamtycke, processen Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke och processen Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke.

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-02-02Lagt till information om hantering av förskrivare som innehar både rätt specialistbehörighet och dispens för aktuell utlämnandebegränsning. Gjort redaktionella ändringar i texten.