Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient)


Denna process omfattar expediering av förskrivning som avser helförpackning till patient med dossamtycke (dospatient).
1. Om processen expediering helförpackning till patient med dossamtycke

Denna process omfattar expediering av förskrivning som avser helförpackning till en patient med dossamtycke. Processen är framtagen för att sätta funktionerna i ett sammanhang, arbetssätten och ordningen kan skilja sig åt i olika organisationer. 

Expedierande apotekspersonal kan utifrån en förskrivning på helförpackning registrera uttag till en patient med dossamtycke.  

Processen omfattar även att:

 • registrera en förskrivning utifrån ett receptoriginal på papper eller från ett telefonrecept
 • uppdatera, avsluta, aktivera och makulera förskrivningar
 • på uppdrag av patient eller förskrivare skapa spärrar
 • skapa utdrag över patientens aktuella recept eller uthämtade läkemedel samt över förskrivningshistorik.

För dosapotek omfattar processen förutom ovanstående även att: 

 • förnya och ersätta förskrivningar i en förskrivningskedja
 • hantera olika stödjande funktioner för dospatienter, exempelvis att registrera och avregistrera dospatient.

På dosapotek kontrolleras alltid dosunderlaget innan produktion, men denna processbeskrivning utgår från att dosunderlaget är godkänt. Se processbeskrivning 4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient) för de processteg som rör hämtning och hantering av dosunderlag inför produktion, samt andra funktioner som enbart rör dosapotek.

Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs Tillämpning av åtkomsttyper - Expediering

Figur 1. Exempel på process för expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient).

2. Delprocesser 

Här hittar du alla delprocesser för expediering av förskrivning som avser helförpackning till en patient med dossamtycke.

Läs mer om de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistanKRAV

2.1. Hämta information om patient

Första steget vid åtkomst till en patients läkemedelslista är alltid att hämta information om patienten eftersom man då får de patientreferenser som ska användas vid samtliga övriga anrop. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Här beskrivs de olika processtegen i delprocessen utan inbördes ordning. 

Dosapotek söker också kompletterande information i SOL om patient med dossamtycke. 

Läs mer om Delprocesser inom Ordinations- och Receptexpeditionsprocessen med kopplingar till SOL-tjänster.

Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är markerad som avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA05 Hämta patientinformation - delfunktion 2 Hämta patientuppgifter - Apotek.

Hämta dossamtycke

I detta procesststeg kontrollerar expedierande apotekspersonal om patienten har ett dossamtycke eller inte.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA23 Hämta dossamtycke - delfunktion 2 Hämta patients dossamtycke - Apotek.

Läs mer om Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Kontrollera fullmakt

I detta processteg kan expedierande apotekspersonal kontrollera om giltig fullmakt finns mellan två personnummer och om ombudets samtycke finns när ett ombud vill göra apoteksärenden åt fullmaktsgivare.

Tjänsten KontrolleraFullmakt finns specificerad i FOLK - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Fullmakter.

Hämta läkemedelslista

I detta processteg hämtas övergripande information om patientens läkemedelslista så som läkemedelslisteversion som kan användas för att avgöra om en förändring skett i patientens läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA12 Hämta information om patients läkemedelslista- delfunktion 2 Hämta information om patients läkemedelslista- Apotek.

Hämta dosunderlag

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal dosunderlag och tillhörande händelser.

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA35 Hämta dosunderlag- delfunktion 2 Hämta patients dosunderlag - Apotek.

 Hämta beställningsid

Detta processteg gäller endast för dosapotek.
En beställning av en helförpackning hämtas, produceras och levereras av det dosapotek som hanterar den aktuella patienten. Med tjänsten HamtaBestallningsidnDosaktor kan dosaktören hämta id:n för beställningar. Information om beställningen hämtas med tjänsten HamtaBestallningarDosaktor.

SOL-tjänsterna finns specificerade i Hämta beställningsidn, dosaktör (SOL:42) och Hämta beställningar, dosaktör (SOL:27).

Läs mer om Sortiments- och leveransinformation för dospatienter (SOL).

2.2. Hämta förskrivningar och uttag

I denna delprocess hämtar expedierande apotekspersonal patientens förskrivningar och uttag med tillhörande händelser samt information om eventuella sekretesspärrar. Beroende på vad expedierande personal behöver ta del av för information finns olika sätt att söka fram information. Anslutande system gör därefter eventuella ytterligare filtreringar och sortering för att visa upp information enligt användarens behov.

Exempel på sökningar som kan göras:

 • Hämta en patients ej avslutade eller makulerade förskrivningar (dvs förskrivningsstatus aktiv, parkerad och slutexpedierad)
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar som utfärdats efter ett visst datum
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar och inkludera gjorda uttag
 • Hämta en patients avslutade förskrivningar som utfärdats det senaste året (eller under önskat tidsspann).

Om inget ytterligare behöver åtgärdas innan expediering fortsätter flödet i 2.5 Utföra författningsmässig kontroll.

Hämta förskrivningar

I detta processteg hämtas patientens förskrivningar. Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 1 Hämta patients förskrivningar.

Hämta uttag

I detta processteg hämtas information om patientens tidigare uttag. Expedierande apotekspersonal kan hämta uttag via förskrivning, hämta en patients alla uttag för förskrivningar och hämta uttag via referens till uttag. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag (kan även hämtas via delfunktion 1).

Hämta händelser

I detta processteg kan informationen om en förskrivning kompletteras med händelser kopplade till förskrivningen för att få förskrivningshistorik.

Läs mer om Händelser i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 2 Hämta händelser för en förskrivning.

Hämta spärr

I detta processteg hämtas eventuella sekretesspärrar (sekretesspärr för vårdnadshavare, sekretesspärr för patienten). Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

 • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning eller uttag pappersrecept. Detta för att expedierande apotekspersonal ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
 • Visa om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 38 Hämta spärr.

Läs mer om Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

 Hämta uttag pappersrecept

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal information om tidigare uttag gjorda på pappersrecept.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag, Variant 3.4 Hämta uttag pappersrecept.

2.3. Hantera befintlig förskrivning

Denna delprocess används endast när befintlig förskrivning behöver justeras innan expediering oavsett hur nära i tiden expediering ska ske. Olika val kan göras för att hantera en befintlig förskrivning. En förskrivning kan behöva uppdateras innan expediering. En förskrivning som inte längre ska användas kan avslutas eller makuleras. En avslutad eller en parkerad förskrivning kan aktiveras. Vilken funktion som används i detta steg beror på vilket behov som finns i den aktuella situationen. 

Uppdatera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan vid behov göra korrigeringar och uppdateringar av informationen på en förskrivning. Att ange daglig mängd på förskrivningen i samband med första expedieringen är en vanlig orsak till att förskrivningen behöver uppdateras. Expedierande apotekspersonal har vid uppdatering möjlighet att byta förskriven artikel på förskrivningen till annan artikel. Om artikeln har en sjuställig ATC-kod krävs att den nya artikeln har samma ATC-kod. Mängder kan också uppdateras så att förskrivningen har rätt kvarvarande mängd utifrån ändrad artikel. Korrigering av kvarvarande mängd kan även behöva ske på apoteket om en felaktig eller missad avräkning av uttag har skett. Det är även möjligt att efter kontakt med en förskrivare ändra uppgifter på förskrivningen på grund av ändringar i behandlingen. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 40 Uppdatera förskrivning - Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.4.

Avsluta förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan avsluta en förskrivning momentant på begäran av en förskrivare. Det sker genom att förskrivningens status sätts om till avslutad och att förskrivningens giltighetstid förkortas. Det är även möjligt att samtidigt avsluta doseringen eller behandlingen på uppdrag av förskrivare genom att ange sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling. Expedierande apotekspersonal kan även avsluta förskrivningen på begäran av en patient (då sätts endast förskrivningsstatus om).

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 30 Avsluta förskrivning - Apotek.

Makulera förskrivning

En felaktigt registrerad förskrivning kan makuleras av expedierande apotekspersonal innan något uttag skett på förskrivningen. En makulering av en förskrivning kan även utföras på uppdrag av förskrivare. En orsak till makuleringen måste anges, orsaken kan antingen vara registrering till fel patient eller registrering av felaktiga uppgifter i förskrivningen.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 33 Makulera förskrivning - Apotek.

Förnya förskrivning

Detta processteg gäller endast för dosapotek.
Expedierande personal på dosapotek kan på uppdrag av en förskrivare förnya en förskrivning. Att förnya en förskrivning innebär att den nya förskrivningen som skapas avser en fortsättning på en redan pågående behandling. För att kunna använda funktionen förnya krävs därför att en stor del av informationen på förskrivningen är oförändrad, bland annat förskriven artikel, mängder och dosering. Vid förnya förskrivning så avslutas den befintliga, samtidigt som en ny förskrivning skapas momentant. Den avslutade förskrivningen är inte längre möjlig att expediera på apotek. Båda förskrivningarna kommer att ingå i samma förskrivningskedja, vilket ger en spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling förändrats över tid.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 25 Förnya förskrivning - Apotek.

Ersätt förskrivning

Detta processteg gäller endast för dosapotek.
När en förskrivare ska
 förändra en pågående behandling, eller förändra annat innehåll i en förskrivning som avser läkemedel eller annan vara ska det vara möjligt att ersätta en befintlig förskrivning. Expedierande personal på dosapotek kan på uppdrag av en förskrivare ersätta en förskrivning. Den nya förskrivningen som skapas när man använder funktionen avser antingen en förändring av pågående användning eller återinsättning av något som patienten tidigare har ordinerats. Patienten får tillgång till en ny förskrivning med ytterligare uttag som kan hämtas på apotek.

Om den förskrivning som ska ersättas har en sjuställig ATC-kod krävs att den nya förskrivningen har samma ATC-kod. Vid ersätta förskrivning så avslutas den befintliga förskrivningen, samtidigt som det skapas en ny förskrivning. Båda förskrivningarna kommer ingå i samma förskrivningskedja vilket ger en spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling har förändrats över tid.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 27 Ersätta förskrivning - Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.2

Aktivera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan under vissa förutsättningar aktivera en förskrivning som har status avslutad eller parkerad.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 13 Aktivera förskrivning- Apotek.

2.4. Registrera förskrivning och efterregistrera uttag

I denna delprocess registrerar expedierande apotekspersonal förskrivning eller uttag i Nationella läkemedelslistan. Denna delprocess används endast när förskrivningsunderlaget har mottagits via telefon eller finns utfärdat på receptblankett. Är receptet redan registrerat i Nationella läkemedelslistan som pappersformat används i stället funktionen omvandla format för att återgå till elektroniskt format innan receptet kan hanteras. Läs mer om stödprocessen .Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) v21.2

Registrera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan registrera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan till en patient med personnummer. Förskrivningsunderlaget har mottagits via telefon eller finns utfärdat på receptblankett.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 11 Registrera förskrivning - Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.2. 

Efterregistrera uttag

Expedierande apotekspersonal kan efterregistrera uttag i Nationella läkemedelslistan i samband med att en förskrivning, som har tidigare uttag, registreras. Uttag kan också efterregistreras i samband med att en förskrivning som tidigare har varit elektronisk åter omvandlas till elektroniskt format från pappersformat.
Detta kan uppstå när en patient som inte har dossamtycke fått pappersrecept utfärdade i Sverige alternativ fått en elektronisk förskrivning omvandlad till papper och hämtat ut läkemedel utomlands. Vid hemkomst blir patienten dospatient och önskar få de utländska uttagen registrerade.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 51 Efterregistrera uttag - Apotek

2.5. Utföra författningsmässig kontroll

I denna delprocess ska expedierande apotekspersonal bland annat försäkra sig om att förskrivningen är korrekt och giltig samt att förskrivaren är behörig. Den författningsmässiga kontrollen ingår som en del av att godkänna ett dosunderlag, se 2.7 Godkänna dosunderlag.

 Kontrollera förskrivare

Som stöd för att kontrollera en förskrivares behörighet finns tjänsten HamtaLegitimationsInformation. Med hjälp av tjänsten kan expedierande apotekspersonal kontrollera förskrivarens eventuella specialistkompetens, eventuella inskränkningar i förskrivningsrätten och om förskrivaren har fått sin legitimation indragen.

Tjänsten HamtaLegitimationsInformation finns specificerad i FORS- Funktionsspecifikation.

Läs mer om Legitimationsregistret (FORS).

Kontrollera utökad förskrivarbehörighet

I registret för individuella förskrivarbehörigheter (RIF) ser apotek om en förskrivare har utökad behörighet att få förskriva de läkemedel som kräver specifik specialistbehörighet eller dispens för det från Läkemedelsverket.

Tjänsten KontrolleraUtokadForskrivarbehorighet finns specificerad i RIF - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Registret för individuella förskrivarbehörigheter (RIF).

2.6. Utföra farmakologisk kontroll

I denna delprocess ska farmaceuten bland annat kontrollera att förskrivet läkemedel, styrka och dosering är rimligt till patienten och avsedd behandling. Interaktionskontroll mot andra läkemedel ingår också i den farmakologiska kontrollen. Den farmakologiska kontrollen ingår som en del av att godkänna ett dosunderlag, se 2.7 Godkänna dosunderlag.

Kontroll mot EES

Som stöd för farmakologisk kontroll kan farmaceuten använda tjänsterna för Elektroniskt expertstöd (EES) och Interaktionskontrollen.       

Läs mer om Farmakologisk analys.

2.7. Godkänn dosunderlag

Denna delprocess gäller endast för dosapotek.
I denna delprocess godkänner en farmaceut på apotek ett dosunderlag efter att förändringar på någon förskrivning skett. Att godkänna ett dosunderlag innebär att farmaceuten genomför den helhetskontroll som ska genomföras enligt gällande föreskrifter för de förändringar som skett i patientens läkemedelslista och godkänner dessa för produktion och expediering.

Godkänn dosunderlag

När en förskrivning tillhörande en patient med dossamtycke tillkommer eller förändras sätts dosunderlaget automatiskt till "Ej godkänt", det gäller oavsett om förskrivningen är avsedd för dosdispensering eller avser en helförpackning. Innan expediering av helförpackning sker på ett dosapotek måste dosunderlaget alltid vara godkänt, vilket betyder att ändringar ska granskas författningsmässigt och farmakologiskt och godkännas av en farmaceut. Genom att sätta dosunderlaget till "Godkänt" markeras att en farmaceut på dosapotek har utfört kontrollen. Förändringar som måste granskas är, ny förskrivning, uppdatering av förskrivning, samt när en förskrivning avslutats med en akut-markering.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 18 Godkänn dosunderlag - Apotek.

2.8. Kontrollera substitution och kostnad

I denna delprocess kontrollerar expedierande apotekspersonal utbyte och pris för vald vara. Processen inkluderar förmånskontroll, substitutionsalternativ och försäljningspris. Om varan ingår i läkemedelsförmånen beräknas priset i förhållande till patientens högkostnadsdatabasinformation. 

Denna delprocess upprepas efter 2.9 Godkänna expedition.

Kontrollera förmån

Genom tjänsten KontrolleraForman kan expedierande apotekspersonal få stöd i sin bedömning av vilken förmånskod som ska användas för vald artikel vid expediering. Denna tjänst är frivillig att använda.

Tjänsten finns specificerad i bilaga PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om .Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) v21.2.

Söka substitution och pris

Tjänsten HamtaSu​bstitution som baseras på Läkemedelsverkets utbytesgrupper och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) regelverk. Tjänstens syfte är att ge expedierande apotekspersonal stöd i valet av inbördes utbytbara läkemedelsförpackningar. Tjänsten visar också vilket försäljningspris som gäller för den aktuella expedieringen. I förekommande fall returnerar tjänsten dessutom alternativt försäljningspris för att möjliggöra slutförsäljning av föregående periods vara.

Tjänsten finns specificerad i VARA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om VARA och HamtaSubstitution.

Hämta uppgifter i högkostnadsdatabasen

Tjänsten HamtaHkdbKonto anropas av expedierande system för att få tillgång till information avseende högkostnadsinformation som är sparad i högkostnadsdatabasen för person över 18 år med fullständigt personnummer.

Tjänsten finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om HamtaHkdbKonto.

Beräkna kostnad

Expedierande system använder tjänsten Prisfraga för att beräkna korrekta belopp vid en receptexpediering eller kreditering av receptexpediering. 

Tjänsten finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Prisfraga.

2.9. Godkänna expedition

I denna delprocess kontrollerar expedierande apotekspersonal uttag inför expediering för att bedöma och kunna korrigera eventuella fel eller varningar innan en registrering av uttag sker. Om expediering utförs på ett dosapotek ska dosunderlaget ha status godkänt. 

Registrera och kontrollera uttag

Innan ett uttag registreras är det möjligt att göra en kontroll av uttaget utan att några uppgifter sparas. Om fel eller varningar förekommer på någon av de ingående uttagen i expedieringen vid registrering så avvisas hela expedieringen och inga uttag registreras. Registrerade uttag påverkar beräkningen av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt datum för nästa uttag inom förmån på förskrivningen. Expedierande apotekspersonal kan i samband med registrering av ett uttag hindra att den automatiska regeln för slutexpediering slår till när villkoren för det är uppfyllda.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 46 Registrera och kontrollera uttag - Apotek.

Registrera och kontrollera uttag pappersrecept

Expedierande apotekspersonal kan kontrollera och registrera in uttag i samband med expediering av förskrivningar från ett pappersunderlag (telefon eller papper). En expediering av pappersrecept kan innehålla uttag från en eller flera förskrivningar. Expediering och registrering av uttag pappersrecept kan utföras till patient med dossamtycke för recept utfärdade i ett annat EES-land, övriga pappersrecept ska registreras i Nationella läkemedelslistan innan expediering kan utföras, detta styrs av Läkemedelsverkets föreskrifter.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 49 – Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek.

2.10. Rapportera expedition

I denna delprocess ska försäljningstransaktionen rapporteras till FOTA, och om expedierad artikel omfattas av läkemedelsförmån ska även patientens konto i högkostnadsdatabasen uppdateras.

Uppdatera patientens konto i högkostnadsdatabasen

I detta processteg registreras en transaktion i samband med betalning i högkostnadsdatabasen. Transaktionen kan göras på innevarande, kommande och föregående högkostnadsperiod. En transaktion påverkar personens position i högkostnadstrappan.

Tjänsten RegistreraHkdbTransaktion finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om RegistreraHkdbTransaktion.

Rapportera försäljningstransaktion

Alla receptexpedieringsrader som avser läkemedel, samt alla receptexpedieringsrader som avser övriga varor inom läkemedelsförmånen, ska rapporteras till FOTA. 

Tjänsten UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning finns specificerade i bilaga FOTA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Försäljningstransaktioner (FOTA).

2.11. Backa uttag

I denna delprocess kan ett registrerat uttag backas så att den avräknade mängden återförs till förskrivningen. Backning av uttag kan utföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerat uttaget. Backning kan göras om varan inte är utlämnad till kund och om ingen rapportering till högkostnadsdatabasen eller FOTA har skett, i annat fall måste en kreditering göras, se avsnitt 2.12.

Backa uttag

Expedierande apotekspersonal kan backa ett uttag för en registrerad förskrivning. Vid backning av uttag återförs de avräknade mängderna till förskrivningen. Eftersom kvarvarande mängd då ökar så kan en slutexpedierad förskrivning åter bli aktiv när ett uttag backas. Detta processteg går inte att ångra, det innebär att om en felaktig backning har genomförts så måste ett nytt uttag registreras.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 48 Backa eller kreditera uttag - Apotek.

Backa uttag pappersrecept

Expedierande apotekspersonal kan backa uttag som tidigare registrerats utifrån ett pappersrecept. Dessa uttag har inte någon koppling till en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 52 – Backa eller kreditera uttag pappersrecept – Apotek.


2.12. Rapportera krediterad expedition

I denna delprocess kan ett registrerat uttag krediteras så att de avräknade mängderna återförs till förskrivningen. Kreditering av uttag kan utföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerat uttaget. Kreditering kan göras om en kund har rätt att återlämna en expedierad vara. 

Kreditera uttag

I samband med kreditering är det möjligt att status på förskrivningen uppdateras, exempelvis kan en slutexpedierad förskrivning då åter bli aktiv och vara möjlig att expediera. Detta processteg går inte att ångra, det innebär att om en felaktig kreditering har genomförts så måste ett nytt uttag registreras.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 48 Backa och kreditera uttag- Apotek.

 Kreditera försäljningstransaktion

Den tidigare inrapporterade försäljningstransaktionen ska korrigeras och rapporteras om till FOTA i samband med kreditering. 

Tjänsten UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning finns specificerade i bilaga FOTA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Försäljningstransaktioner (FOTA).

 Kreditera högkostnadsdatabasen

I detta processteg registreras en transaktion i samband med kreditering i högkostnadsdatabasen. Det är samma tjänst som används för uppdatering i samband med betalning (se avsnitt 2.11.1) men vid en kreditering så anges ett negativt belopp. Transaktionen kan göras på innevarande, kommande och föregående period. En transaktion påverkar personens position i högkostnadstrappan.

Tjänsten finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om RegistreraHkdbTransaktion.

 Kreditera uttag papper

Expedierande apotekspersonal kan kreditera uttag som tidigare registrerats utifrån ett pappersrecept. Dessa uttag har inte någon koppling till en förskrivning som är registrerad i Nationella läkemedelslistan. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 52 Backa och kreditera uttag pappersrecept- Apotek

2.13. Hämta information om patient

Denna delprocess gäller endast för dosapotek.
I denna delprocess kan dosaktören uppdatera status på en tidigare lagd beställning av en helförpackning.

Uppdatera beställning

Med tjänsten Uppdatera beställningsstatus i SOL kan beställningsstatus, meddelandefältet och planerad leveranstid uppdateras. Tidpunkt för statusuppdateringen sätts automatiskt av SOL.

Tjänsten finns specificerad i Uppdatera beställningsstatus, dosaktör (SOL:36).

3. Stödprocesser

En stödprocess beskriver sådant som kan ske vid många olika tillfällen och därför inte kan ritas in på ett ställe i processen. Följande stödprocesser är aktuella vid expediering till patient med dossamtycke:


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
2.02022-03-22

Figur 1. Lagt till Registrera och kontrollera uttag papper och Backa uttag papper.

2.4 Förtydligande om efterregistrera uttag.

2.9 Lagt till text om Registrera och kontrollera uttag pappersrecept.

2.11 Lagt till text om Backa uttag pappersrecept.


Denna process omfattar expediering av förskrivning som avser helförpackning till patient med dossamtycke (dospatient).
4. Om processen expediering helförpackning till patient med dossamtycke

Denna process omfattar expediering av förskrivning som avser helförpackning till en patient med dossamtycke. Processen är framtagen för att sätta funktionerna i ett sammanhang, arbetssätten och ordningen kan skilja sig åt i olika organisationer. 

Expedierande apotekspersonal kan utifrån en förskrivning på helförpackning registrera uttag till en patient med dossamtycke.  

Processen omfattar även att:

 • registrera en förskrivning utifrån ett receptoriginal på papper eller från ett telefonrecept
 • uppdatera, avsluta, aktivera och makulera förskrivningar
 • på uppdrag av patient eller förskrivare skapa spärrar
 • skapa utdrag över patientens aktuella recept eller uthämtade läkemedel samt över förskrivningshistorik.

För dosapotek omfattar processen förutom ovanstående även att: 

 • förnya och ersätta förskrivningar i en förskrivningskedja
 • hantera olika stödjande funktioner för dospatienter, exempelvis att registrera och avregistrera dospatient.

På dosapotek kontrolleras alltid dosunderlaget innan produktion, men denna processbeskrivning utgår från att dosunderlaget är godkänt. Se processbeskrivning 4. Expediering av dispenserade förskrivningar, patient med dossamtycke (dospatient) för de processteg som rör hämtning och hantering av dosunderlag inför produktion, samt andra funktioner som enbart rör dosapotek.

Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs Tillämpning av åtkomsttyper - Expediering

Figur 1. Exempel på process för expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient).

5. Delprocesser 

Här hittar du alla delprocesser för expediering av förskrivning som avser helförpackning till en patient med dossamtycke.

Läs mer om de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistanKRAV

5.1. Hämta information om patient

Första steget vid åtkomst till en patients läkemedelslista är alltid att hämta information om patienten eftersom man då får de patientreferenser som ska användas vid samtliga övriga anrop. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Här beskrivs de olika processtegen i delprocessen utan inbördes ordning. 

Dosapotek söker också kompletterande information i SOL om patient med dossamtycke. 

Läs mer om Delprocesser inom Ordinations- och Receptexpeditionsprocessen med kopplingar till SOL-tjänster.

Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är markerad som avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA05 Hämta patientinformation - delfunktion 2 Hämta patientuppgifter - Apotek.

Hämta dossamtycke

I detta procesststeg kontrollerar expedierande apotekspersonal om patienten har ett dossamtycke eller inte.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA23 Hämta dossamtycke - delfunktion 2 Hämta patients dossamtycke - Apotek.

Läs mer om Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Kontrollera fullmakt

I detta processteg kan expedierande apotekspersonal kontrollera om giltig fullmakt finns mellan två personnummer och om ombudets samtycke finns när ett ombud vill göra apoteksärenden åt fullmaktsgivare.

Tjänsten KontrolleraFullmakt finns specificerad i FOLK - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Fullmakter.

Hämta läkemedelslista

I detta processteg hämtas övergripande information om patientens läkemedelslista så som läkemedelslisteversion som kan användas för att avgöra om en förändring skett i patientens läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA12 Hämta information om patients läkemedelslista- delfunktion 2 Hämta information om patients läkemedelslista- Apotek.

Hämta dosunderlag

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal dosunderlag och tillhörande händelser.

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA35 Hämta dosunderlag- delfunktion 2 Hämta patients dosunderlag - Apotek.

 Hämta beställningsid

Detta processteg gäller endast för dosapotek.
En beställning av en helförpackning hämtas, produceras och levereras av det dosapotek som hanterar den aktuella patienten. Med tjänsten HamtaBestallningsidnDosaktor kan dosaktören hämta id:n för beställningar. Information om beställningen hämtas med tjänsten HamtaBestallningarDosaktor.

SOL-tjänsterna finns specificerade i Hämta beställningsidn, dosaktör (SOL:42) och Hämta beställningar, dosaktör (SOL:27).

Läs mer om Sortiments- och leveransinformation för dospatienter (SOL).

5.2. Hämta förskrivningar och uttag

I denna delprocess hämtar expedierande apotekspersonal patientens förskrivningar och uttag med tillhörande händelser samt information om eventuella sekretesspärrar. Beroende på vad expedierande personal behöver ta del av för information finns olika sätt att söka fram information. Anslutande system gör därefter eventuella ytterligare filtreringar och sortering för att visa upp information enligt användarens behov.

Exempel på sökningar som kan göras:

 • Hämta en patients ej avslutade eller makulerade förskrivningar (dvs förskrivningsstatus aktiv, parkerad och slutexpedierad)
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar som utfärdats efter ett visst datum
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar och inkludera gjorda uttag
 • Hämta en patients avslutade förskrivningar som utfärdats det senaste året (eller under önskat tidsspann).

Om inget ytterligare behöver åtgärdas innan expediering fortsätter flödet i 2.5 Utföra författningsmässig kontroll.

Hämta förskrivningar

I detta processteg hämtas patientens förskrivningar. Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 1 Hämta patients förskrivningar.

Hämta uttag

I detta processteg hämtas information om patientens tidigare uttag. Expedierande apotekspersonal kan hämta uttag via förskrivning, hämta en patients alla uttag för förskrivningar och hämta uttag via referens till uttag. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag (kan även hämtas via delfunktion 1).

Hämta händelser

I detta processteg kan informationen om en förskrivning kompletteras med händelser kopplade till förskrivningen för att få förskrivningshistorik.

Läs mer om Händelser i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 2 Hämta händelser för en förskrivning.

Hämta spärr

I detta processteg hämtas eventuella sekretesspärrar (sekretesspärr för vårdnadshavare, sekretesspärr för patienten). Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

 • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning eller uttag pappersrecept. Detta för att expedierande apotekspersonal ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
 • Visa om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 38 Hämta spärr.

Läs mer om Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

 Hämta uttag pappersrecept

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal information om tidigare uttag gjorda på pappersrecept.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag, Variant 3.4 Hämta uttag pappersrecept.

5.3. Hantera befintlig förskrivning

Denna delprocess används endast när befintlig förskrivning behöver justeras innan expediering oavsett hur nära i tiden expediering ska ske. Olika val kan göras för att hantera en befintlig förskrivning. En förskrivning kan behöva uppdateras innan expediering. En förskrivning som inte längre ska användas kan avslutas eller makuleras. En avslutad eller en parkerad förskrivning kan aktiveras. Vilken funktion som används i detta steg beror på vilket behov som finns i den aktuella situationen. 

Uppdatera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan vid behov göra korrigeringar och uppdateringar av informationen på en förskrivning. Att ange daglig mängd på förskrivningen i samband med första expedieringen är en vanlig orsak till att förskrivningen behöver uppdateras. Expedierande apotekspersonal har vid uppdatering möjlighet att byta förskriven artikel på förskrivningen till annan artikel. Om artikeln har en sjuställig ATC-kod krävs att den nya artikeln har samma ATC-kod. Mängder kan också uppdateras så att förskrivningen har rätt kvarvarande mängd utifrån ändrad artikel. Korrigering av kvarvarande mängd kan även behöva ske på apoteket om en felaktig eller missad avräkning av uttag har skett. Det är även möjligt att efter kontakt med en förskrivare ändra uppgifter på förskrivningen på grund av ändringar i behandlingen. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 40 Uppdatera förskrivning - Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.4.

Avsluta förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan avsluta en förskrivning momentant på begäran av en förskrivare. Det sker genom att förskrivningens status sätts om till avslutad och att förskrivningens giltighetstid förkortas. Det är även möjligt att samtidigt avsluta doseringen eller behandlingen på uppdrag av förskrivare genom att ange sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling. Expedierande apotekspersonal kan även avsluta förskrivningen på begäran av en patient (då sätts endast förskrivningsstatus om).

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 30 Avsluta förskrivning - Apotek.

Makulera förskrivning

En felaktigt registrerad förskrivning kan makuleras av expedierande apotekspersonal innan något uttag skett på förskrivningen. En makulering av en förskrivning kan även utföras på uppdrag av förskrivare. En orsak till makuleringen måste anges, orsaken kan antingen vara registrering till fel patient eller registrering av felaktiga uppgifter i förskrivningen.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 33 Makulera förskrivning - Apotek.

Förnya förskrivning

Detta processteg gäller endast för dosapotek.
Expedierande personal på dosapotek kan på uppdrag av en förskrivare förnya en förskrivning. Att förnya en förskrivning innebär att den nya förskrivningen som skapas avser en fortsättning på en redan pågående behandling. För att kunna använda funktionen förnya krävs därför att en stor del av informationen på förskrivningen är oförändrad, bland annat förskriven artikel, mängder och dosering. Vid förnya förskrivning så avslutas den befintliga, samtidigt som en ny förskrivning skapas momentant. Den avslutade förskrivningen är inte längre möjlig att expediera på apotek. Båda förskrivningarna kommer att ingå i samma förskrivningskedja, vilket ger en spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling förändrats över tid.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 25 Förnya förskrivning - Apotek.

Ersätt förskrivning

Detta processteg gäller endast för dosapotek.
När en förskrivare ska
 förändra en pågående behandling, eller förändra annat innehåll i en förskrivning som avser läkemedel eller annan vara ska det vara möjligt att ersätta en befintlig förskrivning. Expedierande personal på dosapotek kan på uppdrag av en förskrivare ersätta en förskrivning. Den nya förskrivningen som skapas när man använder funktionen avser antingen en förändring av pågående användning eller återinsättning av något som patienten tidigare har ordinerats. Patienten får tillgång till en ny förskrivning med ytterligare uttag som kan hämtas på apotek.

Om den förskrivning som ska ersättas har en sjuställig ATC-kod krävs att den nya förskrivningen har samma ATC-kod. Vid ersätta förskrivning så avslutas den befintliga förskrivningen, samtidigt som det skapas en ny förskrivning. Båda förskrivningarna kommer ingå i samma förskrivningskedja vilket ger en spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling har förändrats över tid.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 27 Ersätta förskrivning - Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.2

Aktivera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan under vissa förutsättningar aktivera en förskrivning som har status avslutad eller parkerad.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 13 Aktivera förskrivning- Apotek.

5.4. Registrera förskrivning och efterregistrera uttag

I denna delprocess registrerar expedierande apotekspersonal förskrivning eller uttag i Nationella läkemedelslistan. Denna delprocess används endast när förskrivningsunderlaget har mottagits via telefon eller finns utfärdat på receptblankett. Är receptet redan registrerat i Nationella läkemedelslistan som pappersformat används i stället funktionen omvandla format för att återgå till elektroniskt format innan receptet kan hanteras. Läs mer om stödprocessen .Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) v21.2

Registrera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan registrera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan till en patient med personnummer. Förskrivningsunderlaget har mottagits via telefon eller finns utfärdat på receptblankett.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 11 Registrera förskrivning - Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.2. 

Efterregistrera uttag

Expedierande apotekspersonal kan efterregistrera uttag i Nationella läkemedelslistan i samband med att en förskrivning, som har tidigare uttag, registreras. Uttag kan också efterregistreras i samband med att en förskrivning som tidigare har varit elektronisk åter omvandlas till elektroniskt format från pappersformat.
Detta kan uppstå när en patient som inte har dossamtycke fått pappersrecept utfärdade i Sverige alternativ fått en elektronisk förskrivning omvandlad till papper och hämtat ut läkemedel utomlands. Vid hemkomst blir patienten dospatient och önskar få de utländska uttagen registrerade.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 51 Efterregistrera uttag - Apotek

5.5. Utföra författningsmässig kontroll

I denna delprocess ska expedierande apotekspersonal bland annat försäkra sig om att förskrivningen är korrekt och giltig samt att förskrivaren är behörig. Den författningsmässiga kontrollen ingår som en del av att godkänna ett dosunderlag, se 2.7 Godkänna dosunderlag.

 Kontrollera förskrivare

Som stöd för att kontrollera en förskrivares behörighet finns tjänsten HamtaLegitimationsInformation. Med hjälp av tjänsten kan expedierande apotekspersonal kontrollera förskrivarens eventuella specialistkompetens, eventuella inskränkningar i förskrivningsrätten och om förskrivaren har fått sin legitimation indragen.

Tjänsten HamtaLegitimationsInformation finns specificerad i FORS- Funktionsspecifikation.

Läs mer om Legitimationsregistret (FORS).

Kontrollera utökad förskrivarbehörighet

I registret för individuella förskrivarbehörigheter (RIF) ser apotek om en förskrivare har utökad behörighet att få förskriva de läkemedel som kräver specifik specialistbehörighet eller dispens för det från Läkemedelsverket.

Tjänsten KontrolleraUtokadForskrivarbehorighet finns specificerad i RIF - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Registret för individuella förskrivarbehörigheter (RIF).

5.6. Utföra farmakologisk kontroll

I denna delprocess ska farmaceuten bland annat kontrollera att förskrivet läkemedel, styrka och dosering är rimligt till patienten och avsedd behandling. Interaktionskontroll mot andra läkemedel ingår också i den farmakologiska kontrollen. Den farmakologiska kontrollen ingår som en del av att godkänna ett dosunderlag, se 2.7 Godkänna dosunderlag.

Kontroll mot EES

Som stöd för farmakologisk kontroll kan farmaceuten använda tjänsterna för Elektroniskt expertstöd (EES) och Interaktionskontrollen.       

Läs mer om Farmakologisk analys.

5.7. Godkänn dosunderlag

Denna delprocess gäller endast för dosapotek.
I denna delprocess godkänner en farmaceut på apotek ett dosunderlag efter att förändringar på någon förskrivning skett. Att godkänna ett dosunderlag innebär att farmaceuten genomför den helhetskontroll som ska genomföras enligt gällande föreskrifter för de förändringar som skett i patientens läkemedelslista och godkänner dessa för produktion och expediering.

Godkänn dosunderlag

När en förskrivning tillhörande en patient med dossamtycke tillkommer eller förändras sätts dosunderlaget automatiskt till "Ej godkänt", det gäller oavsett om förskrivningen är avsedd för dosdispensering eller avser en helförpackning. Innan expediering sker på ett dosapotek måste dosunderlaget alltid vara godkänt, vilket betyder att ändringar ska granskas författningsmässigt och farmakologiskt och godkännas av en farmaceut. Genom att sätta dosunderlaget till "Godkänt" markeras att en farmaceut på dosapotek har utfört kontrollen. Förändringar som måste granskas är, ny förskrivning, uppdatering av förskrivning, samt när en förskrivning avslutats med en akut-markering.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 18 Godkänn dosunderlag - Apotek.

5.8. Kontrollera substitution och kostnad

I denna delprocess kontrollerar expedierande apotekspersonal utbyte och pris för vald vara. Processen inkluderar förmånskontroll, substitutionsalternativ och försäljningspris. Om varan ingår i läkemedelsförmånen beräknas priset i förhållande till patientens högkostnadsdatabasinformation. 

Denna delprocess upprepas efter 2.9 Godkänna expedition.

Kontrollera förmån

Genom tjänsten KontrolleraForman kan expedierande apotekspersonal få stöd i sin bedömning av vilken förmånskod som ska användas för vald artikel vid expediering. Denna tjänst är frivillig att använda.

Tjänsten finns specificerad i bilaga PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om .Expediering av helförpackning, patient med dossamtycke (dospatient) v21.2.

Söka substitution och pris

Tjänsten HamtaSu​bstitution som baseras på Läkemedelsverkets utbytesgrupper och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) regelverk. Tjänstens syfte är att ge expedierande apotekspersonal stöd i valet av inbördes utbytbara läkemedelsförpackningar. Tjänsten visar också vilket försäljningspris som gäller för den aktuella expedieringen. I förekommande fall returnerar tjänsten dessutom alternativt försäljningspris för att möjliggöra slutförsäljning av föregående periods vara.

Tjänsten finns specificerad i VARA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om VARA och HamtaSubstitution.

Hämta uppgifter i högkostnadsdatabasen

Tjänsten HamtaHkdbKonto anropas av expedierande system för att få tillgång till information avseende högkostnadsinformation som är sparad i högkostnadsdatabasen för person över 18 år med fullständigt personnummer.

Tjänsten finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om HamtaHkdbKonto.

Beräkna kostnad

Expedierande system använder tjänsterna Prisfråga eller Anonym prisfråga för att beräkna korrekta belopp vid en receptexpediering eller kreditering av receptexpediering. 

Tjänsten finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Prisfråga och Anonym prisfråga i Tjänsteanrop för prisberäkning.

5.9. Godkänna expedition

I denna delprocess kontrollerar expedierande apotekspersonal uttag inför expediering för att bedöma och kunna korrigera eventuella fel eller varningar innan en registrering av uttag sker. Om expediering utförs på ett dosapotek ska dosunderlaget ha status godkänt. 

Registrera och kontrollera uttag

Innan ett uttag registreras är det möjligt att göra en kontroll av uttaget utan att några uppgifter sparas. Om fel eller varningar förekommer på någon av de ingående uttagen i expedieringen vid registrering så avvisas hela expedieringen och inga uttag registreras. Registrerade uttag påverkar beräkningen av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt datum för nästa uttag inom förmån på förskrivningen. Expedierande apotekspersonal kan i samband med registrering av ett uttag hindra att den automatiska regeln för slutexpediering slår till när villkoren för det är uppfyllda.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 46 Registrera och kontrollera uttag - Apotek.

Registrera och kontrollera uttag pappersrecept

Expedierande apotekspersonal kan kontrollera och registrera in uttag i samband med expediering av förskrivningar från ett pappersunderlag (telefon eller papper). En expediering av pappersrecept kan innehålla uttag från en eller flera förskrivningar. Expediering och registrering av uttag pappersrecept kan utföras till patient med dossamtycke för recept utfärdade i ett annat EES-land, övriga pappersrecept ska registreras i Nationella läkemedelslistan innan expediering kan utföras, detta styrs av Läkemedelsverkets föreskrifter.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 49 – Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek.

5.10. Rapportera expedition

I denna delprocess ska försäljningstransaktionen rapporteras till FOTA, och om expedierad artikel omfattas av läkemedelsförmån ska även patientens konto i högkostnadsdatabasen uppdateras.

Uppdatera patientens konto i högkostnadsdatabasen

I detta processteg registreras en transaktion i samband med betalning i högkostnadsdatabasen. Transaktionen kan göras på innevarande, kommande och föregående högkostnadsperiod. En transaktion påverkar personens position i högkostnadstrappan.

Tjänsten RegistreraHkdbTransaktion finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om RegistreraHkdbTransaktion.

Rapportera försäljningstransaktion

Alla receptexpedieringsrader som avser läkemedel, samt alla receptexpedieringsrader som avser övriga varor inom läkemedelsförmånen, ska rapporteras till FOTA. 

Tjänsten UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning finns specificerade i bilaga FOTA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Försäljningstransaktioner (FOTA).

5.11. Backa uttag

I denna delprocess kan ett registrerat uttag backas så att den avräknade mängden återförs till förskrivningen. Backning av uttag kan utföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerat uttaget. Backning kan göras om varan inte är utlämnad till kund och om ingen rapportering till högkostnadsdatabasen eller FOTA har skett, i annat fall måste en kreditering göras, se avsnitt 2.12.

Backa uttag

Expedierande apotekspersonal kan backa ett uttag för en registrerad förskrivning. Vid backning av uttag återförs de avräknade mängderna till förskrivningen. Eftersom kvarvarande mängd då ökar så kan en slutexpedierad förskrivning åter bli aktiv när ett uttag backas. Detta processteg går inte att ångra, det innebär att om en felaktig backning har genomförts så måste ett nytt uttag registreras.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 48 Backa eller kreditera uttag - Apotek.

Backa uttag pappersrecept

Expedierande apotekspersonal kan backa uttag som tidigare registrerats utifrån ett pappersrecept. Dessa uttag har inte någon koppling till en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 52 – Backa eller kreditera uttag pappersrecept – Apotek.


5.12. Rapportera krediterad expedition

I denna delprocess kan ett registrerat uttag krediteras så att de avräknade mängderna återförs till förskrivningen. Kreditering av uttag kan utföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerat uttaget. Kreditering kan göras om en kund har rätt att återlämna en expedierad vara. 

Kreditera uttag

I samband med kreditering är det möjligt att status på förskrivningen uppdateras, exempelvis kan en slutexpedierad förskrivning då åter bli aktiv och vara möjlig att expediera. Detta processteg går inte att ångra, det innebär att om en felaktig kreditering har genomförts så måste ett nytt uttag registreras.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 48 Backa och kreditera uttag- Apotek.

 Kreditera försäljningstransaktion

Den tidigare inrapporterade försäljningstransaktionen ska korrigeras och rapporteras om till FOTA i samband med kreditering. 

Tjänsten UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning finns specificerade i bilaga FOTA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Försäljningstransaktioner (FOTA).

 Kreditera högkostnadsdatabasen

I detta processteg registreras en transaktion i samband med kreditering i högkostnadsdatabasen. Det är samma tjänst som används för uppdatering i samband med betalning (se avsnitt 2.11.1) men vid en kreditering så anges ett negativt belopp. Transaktionen kan göras på innevarande, kommande och föregående period. En transaktion påverkar personens position i högkostnadstrappan.

Tjänsten finns specificerad i PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om RegistreraHkdbTransaktion.

 Kreditera uttag papper

Expedierande apotekspersonal kan kreditera uttag som tidigare registrerats utifrån ett pappersrecept. Dessa uttag har inte någon koppling till en förskrivning som är registrerad i Nationella läkemedelslistan. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 52 Backa och kreditera uttag pappersrecept- Apotek

5.13. Hämta information om patient

Denna delprocess gäller endast för dosapotek.
I denna delprocess kan dosaktören uppdatera status på en tidigare lagd beställning av en helförpackning.

Uppdatera beställning

Med tjänsten Uppdatera beställningsstatus i SOL kan beställningsstatus, meddelandefältet och planerad leveranstid uppdateras. Tidpunkt för statusuppdateringen sätts automatiskt av SOL.

Tjänsten finns specificerad i Uppdatera beställningsstatus, dosaktör (SOL:36).

6. Stödprocesser

En stödprocess beskriver sådant som kan ske vid många olika tillfällen och därför inte kan ritas in på ett ställe i processen. Följande stödprocesser är aktuella vid expediering till patient med dossamtycke:


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-22

Figur 1. Lagt till Registrera och kontrollera uttag papper och Backa uttag papper.

2.4 Förtydligande om efterregistrera uttag.

2.9 Lagt till text om Registrera och kontrollera uttag pappersrecept.

2.11 Lagt till text om Backa uttag pappersrecept.

1.22022-04-22

2.8 Tagit bort AnonymPrisfraga eftersom den inte används för patienter med dossamtycke. 

Uppdaterat länkar och gjort redaktionella ändringar i texten.