Skapa utdrag - Apotek

Dessa stödprocesser omfattar beskrivning av hur olika utdrag skapas av apotek.

Skapa utdrag - apotek

Dessa stödprocesser beskriver hur expedierande apotekspersonal kan skapa utdrag, det vill säga pappersutskrifter, ur Nationella läkemedelslistan. Innan en utskrift lämnas till annan person än patienten själv ska alltid en bedömning göras av om uppgifter som omfattas av tystnadsplikt enligt patientsäkerhetslagen får lämnas ut. Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs i avsnitt 2, Tillämpning av åtkomsttyper, på denna sida.

Stödprocess skapa utdrag - Aktuella recept och Förteckning recept

Denna stödprocess används när expedierande apotekspersonal på patientens begäran ska skriva ut  en översikt över dennes aktuella förskrivningar, "Aktuella recept" om patienten inte har ett dossamtycke och "Förteckning recept" om det är en patient med dossamtycke.

Figur 1. Stödprocess skapa utdrag - Aktuella recept och Förteckning recept.

Hämta information om patient

Innan ett utdrag från en patients läkemedelslista sker ska alltid information om patienten hämtas. Här beskrivs de olika tjänsterna i delprocessen. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

Kontrollera fullmakt 

I detta processteg ska expedierande apotekspersonal, innan ett utdrag sker på begäran av en annan person än patienten, kontrollera om giltig fullmakt finns mellan två personnummer och om ombudets samtycke finns.

Tjänsten KontrolleraFullmakt finns specificerad i FOLK - Funktionsspecifikation. 

Läs mer om Fullmakter.

Kontrollera vårdnadshavare 

I detta processteg ska expedierande apotekspersonal, innan ett utdrag avseende ett barn sker på begäran av en vårdnadshavare, kontrollera om en vårdnadshavarrelation finns till ett barn under 18 år. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 08 Kontrollera vårdnadshavare.

Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas vid all hämtning av information från Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 Hämta patientinformation- delfunktion 2 Hämta patientuppgifter - Apotek.

 Skapa utdrag

Utdrag över patientens förskrivningar skapas.

Skapa utdrag, Aktuella recept

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal en PDF-rapport från nationella läkemedelslistan med utdraget "Aktuella recept" om det avser en patient utan dossamtycke. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 03 Utdrag - Aktuella recept.

Skapa utdrag, Förteckning recept

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal en PDF-rapport från nationella läkemedelslistan med utdraget "Förteckning recept" om det avser en patient med dossamtycke. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 04 - Skapa utdrag - förteckning förskrivningar för dospatient.

Stödprocess skapa utdrag - Uthämtade läkemedel

Denna stödprocess används av expedierande apotekspersonal när de på patients begäran ska skriva ut utdraget "Uthämtade läkemedel". Utdraget ger en samlad bild av en patients uthämtade läkemedel de senaste 15 månaderna. 

Figur 2. Stödprocess skapa utdrag - Uthämtade läkemedel.

Hämta information om patient

Innan ett utdrag från en patients läkemedelslista sker ska alltid information om patienten hämtas. Här beskrivs de olika tjänsterna i delprocessen. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

Kontrollera vårdnadshavare

I detta processteg ska expedierande apotekspersonal, innan ett utdrag avseende ett barn sker på begäran av en vårdnadshavare, kontrollera om en vårdnadshavarrelation finns till ett barn under 18 år. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 08 Kontrollera vårdnadshavare.

Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas vid all hämtning av information från Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 Hämta patientinformation- delfunktion 2 Hämta patientuppgifter - Apotek.

Skapa utdrag, uthämtade läkemedel

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal en PDF-rapport från Nationella läkemedelslistan med utdraget "Uthämtade läkemedel". 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 42 Skapa utdrag - Uthämtade läkemedel.

 Stödprocessen skapa utdrag- förskrivningshistorik

Denna stödprocess används av apotekspersonal när de ska skriva ut historiken för en viss förskrivning i Nationella läkemedelslistan.

Figur 3. Stödprocessen skapa utdrag- förskrivningshistorik.

Hämta information om patient

Innan ett utdrag från en patients Nationella läkemedelslista sker ska alltid information om patienten hämtas. Här beskrivs de olika tjänsterna i delprocessen. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

 Kontrollera vårdnadshavare

I detta processteg kan expedierande apotekspersonal, innan ett utdrag sker avseende ett barn, kontrollera om en vårdnadshavarrelation finns till ett barn under 18 år. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 08 Kontrollera vårdnadshavare.

Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar apotekspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas vid all hämtning av information från Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 Hämta patientinformation - delfunktion 2 Hämta patientuppgifter - Apotek.

Hämta förskrivningar och uttag

I detta processteg hämtas patientens förskrivningar och uttag för att avgöra vilken förskrivning som historik behöver hämtas för.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar.

Skapa utdrag, förskrivningshistorik

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal en PDF-rapport från Nationella läkemedelslistan med utdraget "Förskrivningshistorik". 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 43 Utdrag - Förskrivningshistorik - Apotek.

Tillämpning av åtkomsttyper

Följande scenarier beskriver de initiala stegen vid utskrift av utdrag från Nationella läkemedelslistan med fokus på tillämpning av ändamål och åtkomsttyper. Scenarierna är uppdelade efter vem utdraget är avsett för; apotekspersonal, ombud, vårdnadshavare eller patienten själv. Läs mer om samtycken och åtkomsttyper i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Apotekspersonal

Detta scenario beskriver tillämpning av ändamål och åtkomsttyper vid utskrift av utdrag på apotek avsedd för apotekspersonal i samband med tillämpning av ändamålet expediering. De utdrag som är aktuellt att använda vid denna kombination av ändamål och åtkomsttyp är Förskrivningshistorik och Förteckning recept.

Figur 4. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper när utdrag skapas på Förskrivningshistorik eller Förteckning recept avsedd för apotekspersonal.

Ombud

Detta scenario beskriver tillämpning av ändamål och åtkomsttyper vid utskrift på apotek till patientens ombud (fullmaktstagare) för ändamålet Expediering. De utdrag som kan vara aktuellt att använda denna kombination av ändamål och åtkomsttyper för är Aktuella recept och Förteckning recept.

Figur 4. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper när utdrag skapas på Aktuella recept eller Förteckning recept avsedd för patientens ombud.

Vårdnadshavare

Detta scenario beskriver tillämpning av ändamål och åtkomsttyper vid utskrift på apotek till patientens vårdnadshavare för ändamålet Expediering. De utdrag som kan vara aktuellt att använda denna kombination av ändamål och åtkomsttyper för är Aktuella recept, Uthämtade läkemedel och Förteckning recept.

Figur 5. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper när utdrag skapas på Aktuella recept, Uthämtade läkemedel eller Förteckning recept avsedd för patientens vårdnadshavare.

Patient

Scenariot beskriver tillämpning av ändamål och åtkomsttyper vid utskrift på apotek till patienten själv för ändamålen expediering och underlättande av patients läkemedelsanvändning. De utdrag som kan vara aktuellt att använda denna kombination av ändamål och åtkomsttyper för är Aktuella recept, Uthämtade läkemedel och Förteckning recept.

Figur 6. Diagram över tillämpningen av åtkomsttyper när utdrag skapas på Aktuella recept, Uthämtade läkemedel eller Förteckning recept avsedd för patienten själv.

Versionshistorik

VersionDatumKommentar
1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster