TA 42 – Skapa utdrag – Uthämtade läkemedel

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur man kan skapa ett utdrag, det vill säga skapa en pappersutskrift, för uthämtade läkemedel.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur man kan skapa ett utdrag, det vill säga en pappersutskrift, för uthämtade läkemedel. Utskriften används för att få en samlad bild av en patients alla uthämtade läkemedel.

Expedierande personal på apotek eller personal på E-hälsomyndigheten kan på patientens eller vårdnadshavarens begäran generera en utskrift innehållande patientens uthämtade läkemedel. Detta omfattar även minderåriga patienter i åldern 13–17 år.

En privatperson kan generera samma utskrift via webbtjänster, till exempel via Läkemedelskollen som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten.

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som berörs i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

PatientPatient

NLLPatient

VårdnadshavareRelatedPersonNLLRelatedPerson

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

Tillämpningsanvisningen föregås av att en person med behörig roll begär en utskrift av en patients uthämtade läkemedel från Nationella läkemedelslistan

 1. Behörig användare anger vilken patient som utskriften avser, i vissa fall även patientens ombud, samt vilket ändamål och vilken åtkomsttyp som åberopas.
 2. Validering av anropet sker enligt angivna valideringsregler.
 3. Systemet genererar och returnerar en utskrift.

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Skapa utdrag för uthämtade läkemedel 

Variant 1.1 Skapa utdrag för uthämtade läkemedel 

Krav-ID: 42:1:1.1

Beskrivning

Expedierande apotekspersonal eller privatperson via webbtjänst hämtar en utskrift över en patients uthämtade läkemedel med hjälp av en patientreferens.

 • Vårdnadshavare till en specifik patient vill få information om patientens uthämtade läkemedel. Vårdnadshavaren begär ett utdrag av uthämtade läkemedel från apotekspersonal på ett fysiskt apotek.
 • En privatperson vill få information om sina uthämtade läkemedel. Personen begär ett utdrag av sina uthämtade läkemedel från apotekspersonal på ett fysiskt apotek.
 • Privatperson vill få information om sina uthämtade läkemedel och begär utdrag via en webbtjänst.
 • Vårdnadshavare till en specifik patient under 13 år vill få information om patientens uthämtade läkemedel och begär utdrag via en webbtjänst.


Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Utdrag (PDF)

3. Hanterad information 

3.1. FHIR-Operation

FHIR-operation  $print-dispenses ska används. Beskrivning av attribut och information om hur anrop utförs beskrivs i informationsspecifikation Skapa utdrag uthämtade läkemedel - $print-dispenses

Tabell 2 - Attribut indata skapa utdrag uthämtade läkemedel

TermVillkor
Patient-idObligatoriskt
Från och med-datumValfritt, om datumet inte anges blir defaultvärdet 15 månader bakåt från dagens datum.
Till och med-datumValfritt, om datumet inte anges blir defaultvärdet dagens datum.

3.2. Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler tillämpningsmönster i 2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål i Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

3.3. Returnerad information

Utdata från FHIR-operationen $print-dispenses returneras. Utdata attribut i operationen beskrivs i informationsspecifikation Skapa utdrag uthämtade läkemedel - $print-dispenses.

Tabell 3 - Attribut utdata skapa utdrag uthämtade läkemedel

Term

Kommentar

PDF

Returneras vid lyckat anrop

3.4. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-Hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna på sidan Filtreringsregler

Tabell 4 - Filtreringsregler

Filtreringsregel-id

Regelnamn

FIL008Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter"
FIL009Filtrering för åtkomsttyp "Vårdnadshavare"

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Inga generella verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för

Tabell 5 - Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Rubrik

Beskrivning av regel

Anmärkning

Felkod och felmeddelande

R001

Visning av gjorda uttag max 15 månader tillbakaUttag som är gjorda max 15 månader sedan visas på utskriften. Äldre uttag visas inte.
N/A

R002

Sortering av listanListan sorteras enligt fallande ordning, dvs med senaste uttag först.
N/A
R003Endast uttag för läkemedel visas på utskriftenEndast uttag med uttagen artikel som avser läkemedel ska visas i utskriften. Hjälpmedel och livsmedel ska inte visas på utskriften.I Uttag Pappersrecept får endast uttag med varor klassade som läkemedel enligt VARA registreras, denna regel behöver bara hanteras för uttag kopplade till en elektronisk förskrivning.N/A
R004Visning av uttagstyper

Alla registrerade uttag ska visas. Både vanliga och efterregistrerade uttag. Om uttaget är krediterat ska det visas med överstruken text.


Om uttaget är backat ska det inte visas.

Uttagsrader med expeditionstyp "korrigerat" ska inte visas.

N/A
R005Visning av Doseringsanvisning

Doseringsanvisning (Behandlingsändamål, doseringsinstruktion, administreringsinstruktion, annan instruktion) på uttaget för uthämtade läkemedel. Detta ska visas om det finns en unik doseringsanvisning för uttaget, annars ska doseringsanvisning från den version av förskrivningen som uttaget gjordes på visas.

 För krediterade uttag visas doseringsanvisning från det expedierade uttaget som har krediterats om det expedierade uttaget har en unik doseringsanvisning.    


N/A
 

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

5. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

6. Exempel av utskriften

Det finns exempel på hur utskriften kan se ut på sidan Utskrifter och läsanvisningar.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Uppdaterat R005
1.22022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • Kapitel 3.1 FHIR-Operation, uppdaterat
 • Kapitel 3.2 Meddelandehuvud, uppdaterat
 • Kapitel 3.3 Returnerad information, uppdaterat
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.
 • Kapitel 4.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
1.32023-11-09

Lagt till inparametrar Från och med-datum och Till och med-datum