TA 08 – Kontrollera Vårdnadshavare

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande apotekspersonal kan kontrollera att en person är vårdnadshavare till ett barn under 18 år. Funktionen används också av privatperson i samband med e-handel på apotek.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande apotekspersonal kan kontrollera att en person är vårdnadshavare till ett barn under 18 år. Funktionen används också av privatperson i samband med e-handel på apotek.

Finns en vårdnadshavarrelation mellan patient och vårdnadshavare i folkbokföringen returneras vårdnadshavaren med en logisk referens.

Denna kontroll är en förutsättning för att en vårdnadshavare ska få åtkomst till barnets läkemedelslista.

Åtkomsten kan syfta till:

 • kunna registrera, återkalla och visa fullmakt när vårdnadshavare gett fullmakt.
 • direktåtkomst via apoteks e-handel.
 • att beställa och hämta ut läkemedel på fysiskt apotek.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning: 

 • Farmaceut på apotek
 • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Resurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

PatientPatient

NLLPatient

VårdnadshavareRelatedPerson

NLLRelatedPerson

 

2. Delfunktion och varianter i tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

N/A

2.2. Delfunktion 1 – Kontrollera vårdnadshavare 

Finns en vårdnadshavarrelation mellan patient och vårdnadshavare i folkbokföringen returneras vårdnadshavaren med en logisk referens.

2.2.1. Variant 1.1 Kontrollera vårdnadshavare

Krav-ID: 08:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

En person vill nyttja sin behörighet som vårdnadshavare för sitt barn som är under 18 år.
Syftet med den här delfunktionen är att kontrollera att person är vårdnadshavare för barn under 18 år.

Det går att söka på personnummer eller patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i  Meddelandehuvud och Sökning och hämtning.

Berörd resurs: Vårdnadshavare, Patient

Returnerad resurs: Vårdnadshavare

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser


3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål  Informationsspecifikation – meddelandehuvud. 

3.2. Sökning och hämtning per resurs

3.2.1. Vårdnadshavare

Sökning. Tabell 3

Term

Villkor

Kommentar

Patientens identitet

Personnummer eller PatientreferensAvser barnets identitet eller logiska id

Vårdnadshavarens identitet

Obligatoriskt med vårdnadshavarens personnummer


  

3.2.2. Hämta Vårdnadshavare med logiskt id för vårdnadshavarrelation

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

Vårdnadshavarrelation-id

Obligatorisk för hämtningKombination av patientens (barnets) logiska id och vårdnadshavarens logisk id
   

3.3. Hämtade informationsresurser

3.3.1. Informationsresurs Vårdnadshavare

Returneras om det finns en vårdnadshavarrelation.

Beskrivning av resursen "Vårdnadshavare" finns i informationsspecifikationen Vårdnadshavare – NLLRelatedPerson.

3.4. Filtreringsregler

Ingen filtrering sker.

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler. I tabell 5 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 5

Regel-id

Regelnamn

VR025Validering av anropande apotek mot EXPO
 

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

I tabell 6 nedan listas de specifika verksamhetsregler som bara används i denna tillämpningsanvisning. 

Tabell 6

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande
R001Patient och Person

Patient och person ska finnas i folkbokföringen och ej vara avliden.

2-26-20 Efterfrågad persons uppgifter ej tillgängliga i nationella läkemedelslistan.

2-26-42 Person/er finns inte i Befolkningsregistret.

R002

PatientPatient ska vara under 18 år.2-26-43 Vårdnadshavare är ifylld men person har fyllt 18 år.
R003Vårdnadshavarrelation finns

Om det finns en vårdnadshavarrelation registrerad i folkbokföringen och patient och person uppfyller R001 och R002 returneras en resurs - Vårdnadshavare - som representerar en vårdnadshavarrelation.

OBS! Detta är inte standardbeteende i FHIR, som i dessa fall normalt returnerar en tom lista.


2-26-41 Person är inte registrerad som vårdnadshavare för patient i folkbokföringen.
R004Vårdnadshavarrelation finns för vårdnadshavarrelations-id

Om det finns en vårdnadshavarrelation och person och patient uppfyller R001 och R002 för angiven vårdnadshavarrelations-id returneras en resurs Vårdnadshavare.

HTTP/1.1 404 Not Found

"Resource RelatedPerson/.../ is not known"

 

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av resurser körs inga AFF-kontroller.

5. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Rättat icke-fungerande interna länkar.
1.22022-10-04Förtydligat regler för sökning och hämtning av resurs i tabell 3 och 4.
1.32022-11-10

Förbättring dokumentation:

 • I kapitel Specifika verksamhetsregler
  • Lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • I meddelandehuvud:
  • hänvisat till tillämpningsmönster för meddelandehuvud i informationsspecifikation meddelandehuvud.