TA 03 – Skapa utdrag – Aktuella recept

 Denna tillämpningsanvisning beskriver hur man kan skapa ett utdrag, d.v.s. skapa en pappersutskrift, över en patients aktuella förskrivningar.

1. Verksamhetsbeskrivning

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur man kan skapa ett utdrag, dvs. skapa en pappersutskrift, över en patients aktuella förskrivningar.

Tillämpningsanvisningen beskriver hur ett expedierande system eller extern webbapplikation kan få tillgång till en utskrift innehållande patientens samtliga aktuella förskrivningar. Aktuella förskrivningar är sådana förskrivningar som är expedierbara. Detta utdrag motsvarar den tidigare utskriften "Mina sparade recept". Utskriften ska kunna göras på begäran av patient, vårdnadshavare till patient och fullmaktstagare till patient. 

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som berörs i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

PatientPatient

NLLPatient

VårdnadshavareRelatedPersonNLLRelatedPerson

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

Tillämpningsanvisningen föregås av att en person med en behörig roll att anropa tjänsten begär en utskrift av en patients aktuella förskrivningar från Nationella läkemedelslistan

 1. Behörig person anger vilken patient som utskriften avser, i vissa fall även patientens ombud, samt vilket ändamål och vilken åtkomsttyp som åberopas.
 2. Validering av anropet sker enligt angivna valideringsregler.
 3. Systemet genererar och returnerar en utskrift.

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Skapa utdrag 

Variant 1.1 Skapa utdrag – Aktuella recept

Krav-ID:  03:1:1.1

Beskrivning

En patient eller ett ombud till en patient har begärt att få utskriften Aktuella recept utskriven.

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Utdrag (PDF) 

3. Hanterad information

3.1. FHIR-Operation

FHIR-operationen $print-prescriptions ska användas. Beskrivningen av hur operationen anropas och dess indata parametrar beskrivs i informationsspecifikation Skapa utdrag aktuella recept - $print-prescriptions.

Tabell 2 - Attribut indata, skapa utdrag aktuella recept

Term 

Villkor

Patient-idObligatoriskt

Sorteringsordning

Valfritt, utfärdandedatum är default.

3.2. Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud

3.3. Returnerad information

Utdata från FHIR-operationen $print-prescriptions returneras. Utdata attribut i operationen beskrivs i informationsspecifikation Skapa utdrag aktuella recept - $print-prescriptions

Tabell 3 - Utdata skapa utdrag aktuella recept

Term

Kommentar

PDF

Returneras vid lyckad operation

3.4. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna på sidan Filtreringsregler.

Tabell 4 - Filtreringsregler 

Filtreringsregel-id

Regelnamn

FIL008Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter"
FIL009Filtrering för åtkomsttyp "Vårdnadshavare"
FIL010Filtrering för åtkomsttyp "Köpfullmakt" och "Köpfullmakt vårdenhet"

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 5 - Generella verksamhetsregler

Regel-id

Regel

VR015Definition dospatient

VR016

Kontrollera om patient är avliden

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 6 - Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

R001

Endast aktiva förskrivningar visas på utskriften.Endast förskrivningar med status AKTIV och aktuellt format ELEKTRONISKT visas på utskriften. Information för den senaste versionen av varje förskrivning som förekommer på utskriften visas.N/A

R002

Hantering av dospatient

Om patienten som utskrift begärs för är en aktiv dospatient enligt VR015 returneras utskrift enligt

TA 04 – Skapa utdrag – förteckning förskrivningar för dospatient istället.

N/A

R003

Validering av uppdragsgivare mot intyget

Om anrop görs av privatperson:

 • Om ombud är angiven valideras mot intyget att ombud och anropande användare är samma person.
 • Om ombud inte är angiven valideras mot intyget att patient och anropande användare är samma person.
2-25-319 Personen som begär utskriften är inte samma person som utför åtkomsten.

R004

Sortering av förskrivningar

Det går att ange hur man vill sortera förskrivningarna på utskriften:

Stigande – Förskrivningar på utskriften ska sorteras i bokstavsordning på produktnamn i artikelbenämning. Denna sortering är default.

Fallande – Alternativ sorteringsordning fallande på utfärdandedatum.

N/A

R005


Backade uttag visas ej som Senaste uttag.Uttag som blivit backade eller krediterade visas inte som Senaste uttag. Det är alltid det senaste uttaget som INTE blivit backat eller krediterat som visas. Det senaste uttaget kan vara ett efterregistrerat uttag.N/A

R006


Resurser som hämtas för att generera underlag till utskrift

Följande resurser hämtas till det underlag som ihop med mallen genereras till en PDF:

 • Patient
 • Förskrivning
 • Uttag
N/A

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av resurser körs inga AFF-kontroller.

5. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

6. Exempel av utskriften

Det finns exempel på hur utskriften kan se ut på sidan Utskrifter och läsanvisningar.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster 
1.12022-11-10

Förbättring dokumentation:

 • I kapitel 4.3 Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • Uppdaterat kapitel 3.1 FHIR-Operation
 • Uppdaterat  kapitel 3.2 Meddelandehuvud med hänvisning till tillämpningsmönster för meddelandehuvud i informationsspecifikation meddelandehuvud.
 • Uppdaterat kapitel 3.3 Returnerad information
1.22023-05-04Uppdaterat benämningen av FIL010 med ny åtkomsttyp.