TA 04 – Skapa utdrag – förteckning förskrivningar för dospatient

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonal, expedierande apotekspersonal eller privatperson kan skapa ett utdrag, dvs. en pappersutskrift, för samtliga aktuella förskrivningar för en patient med dossamtycke (dospatient).

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur hälso- och sjukvårdspersonal, expedierande apotekspersonal eller privatperson kan skapa ett utdrag, dvs. en pappersutskrift, för samtliga aktuella förskrivningar för en patient med dossamtycke (dospatient). Utskriften heter "Förteckning recept". Detta utdrag ger en översikt över samtliga aktuella förskrivningar som en patient med dossamtycke (dospatient) har. Utskriften kan skickas med patientens dosdispenserade läkemedel, användas i hälso- och sjukvården eller genereras på begäran av patienten själv, vårdnadshavare eller fullmaktstagare. 

1.1. Behörighetsroller 

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning: 

 • Förskrivare
 • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
 • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
 • Farmaceut på apotek
 • Icke legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i Handboken.

Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter innehåller en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som berörs i denna tillämpningsanvisning.

Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1. Resurser

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

PatientPatient

NLLPatient

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

Tillämpningsanvisningen beskriver hur en privatperson begär en utskrift över sina samtliga aktuella förskrivningar från Nationella läkemedelslistan eller att behörig personal på apotek, behörig hälso- och sjukvårdspersonal eller intern administratör på E-hälsomyndigheten på patientens begäran genererar utskriften. 

 1. Patienten själv eller behörig personal anger vilken patient som utskriften ska genereras för
  1. Begäran sker genom fysisk närvaro på Apotek, Hälso- och sjukvårdsinrättning eller per distans (t.ex. via e-handel).
  2. Ett ändamål och en åtkomsttyp anges.
 2. Validering av anropet sker. 
 3. Hämtning av information som inkluderas i utskriften utförs.
  1. Informationen filtreras enligt angivet ändamål och åtkomsttyp. 
 4. Systemet genererar och returnerar information för utskrift "Förteckning recept".

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1 – Skapa utdrag – förteckning förskrivningar för dospatient

Variant 1.1 Skapa utdrag – förteckning förskrivningar för dospatient

Krav-ID: 04:1:1.1

Beskrivning

 • En privatperson kan via applikationer som Läkemedelskollen eller e-handelsapotek skapa utskrift "Förteckning recept".
 • Apotek ska på begäran av en privatperson kunna skapa utskrift "Förteckning recept".
 • Dosapotek kan skapa utskrift i samband med dosproduktion.
 • Vården ska kunna skapa utskrift "Förteckning recept".

Berörd resurs: Patient

Returnerad resurs: Utdrag (PDF)

3. Hanterad information

3.1. FHIR-Operation

FHIR-operationen $print-dose-prescription ska användas. Beskrivningen av hur operationen anropas och dess indata parametrar beskrivs i informationsspecifikation Skapa utdrag förteckning recept - $print-dose-prescription.

Tabell 2.  Attribut indata, skapa utdrag förteckning recept

Term 

Villkor

Patient-IdObligatoriskt

Dosapotek

Ska anges för ändamålet expediering. R002

3.2. Meddelandehuvud

Information i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.2. Hämta med säkerhetsintyg med åtkomsttyp och ändamål som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud

3.3. Returnerad information

Utdata från FHIR-operationen  $print-dose-prescription returneras. Utdata attribut i operationen beskrivs i informationsspecifikation Skapa utdrag förteckning recept - $print-dose-prescription.

Tabell 3 - Utdata skapa utdrag förteckning recept

Term

Kommentar

PDF

Returneras vid lyckad operation

3.4. Specifika verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 4. Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel

Felkod och felmeddelande

R001

Kontroll av dosunderlag

Utskrift sker enbart om patienten har ett dosunderlag där senaste versionen har status Godkänt eller Ej godkänt.

Om status är Avregistrerat eller om dosunderlag saknas meddelas anropande system att patienten inte är dospatient.

2-25-328 Angiven person är inte en aktiv dospatient.

R002

Kontroll av anropande apotek

Om angivet ändamål är Expediering och åtkomsttyp är Utan krav på samtycke måste anropande apotek vara ett dosapotek.

2-25-329 Endast dosapotek kan använda angiven kombination av ändamål och åtkomsttyp för denna utskrift.
R003Filtrering av förskrivningar

Förskrivningar med följande status visas på utskriften:

 • Aktiv
 • Slutexpedierad – ska endast inkluderas i 3 månader efter statusförändring till Slutexpedierad.

Förskrivningar måste även ha aktuellt format elektroniskt för att inkluderas på utskriften.

N/A

R004

Kategorisering av förskrivningar

Under rubrik Stående dispenserad listas alla förskrivningar som ska dos-dispenseras.

Under rubrik Stående helförpackningar listas förskrivningar som ska användas regelbundet men inte dos-dispenseras enligt VR020

Under rubrik Vid behovsläkemedel listas de förskrivningar som inte används regelbundet enligt VR021. 

Under rubrik Handelsvaror listas förskrivningar där förskriven artikel har läkemedel = false.

Förskrivningar ska under samtliga rubriker sorteras enligt:

 • Först listas aktuella förskrivningar som ska visas på utskriften, sedan slutexpedierade ordinationer.
 • Aktuella ordinationer listas i fallande ordning enligt Senaste insättning (se Läsanvisning).
 • Ordinationer med status Slutexpedierad (207) listas i fallande ordning enligt datum för statusändring (tidpunkt för händelse där de blir slutexpedierade).
N/A

R005

Visning av Sista datum

I kolumnen 'Obs!' ska datumet för sista dagen då patienten ska sluta ta läkemedlet skrivas ut om ett sådant finns enligt följande regelverk:

 1. Om endast sista doseringsdag finns på förskrivningen, skriv ut det datumet samt den förskrivare som gjorde ändringen.
 2. Om endast senaste datum för avslut av behandling finns och inträffar under förskrivningens giltighet eller upp till 3 månader efter förskrivningens sista giltighetsdag, skriv ut det samt förskrivare som gjorde ändringen.
 3. Både sista doseringsdag och senaste datum för avslut av behandling finns och sista doseringsdag inträffar före senaste datum för avslut av behandling. Skriv ut sista doseringsdag samt förskrivare som satte det.
 4. Båda datumen finns och infaller på samma datum. Skriv ut senaste datum för avslut av behandling samt den förskrivare som satte det.

Ansvarig förskrivare är uppdragsgivare på den händelse som genererade den version av förskrivningen där visat datum tillkom eller förändrades. Om uppdragsgivare saknas är utföraren ansvarig om utförare är förskrivare. Om utförare inte är förskrivare är utfärdande förskrivare på förskrivningen ansvarig.

N/A

3.5. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-Hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna på sidaFiltreringsregler. I tabell 5 nedan listas de filtreringsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 5. Filtreringsregler

Filtreringsregel-id

Regelnamn

FIL001Filtrering för ändamål "Expediering"
FIL004Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till dospatients uppgifter"
FIL005Filtrering för åtkomsttyp "Utan krav på samtycke" för ändamål "Expediering"
FIL008Filtrering för åtkomsttyp "Åtkomst till egna uppgifter"
FIL009Filtrering för åtkomsttyp "Vårdnadshavare"
FIL010Filtrering för åtkomsttyp "Köpfullmakt" och "Köpfullmakt vårdenhet"

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. Generella verksamhetsregler är de som används i flera tillämpningsanvisningar. Alla dessa finns beskrivnaGenerella verksamhetsregler. I tabell 6 nedan listas de generella verksamhetsregler som används i den här tillämpningsanvisningen.

Tabell 6. Generella verksamhetsregler

Regel-id

Regel

VR015Definition dospatient.
VR020Definition helförpackning stående
VR021Definition helförpackning vid behov

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Inga specifika verksamhetsregler finns för denna tillämpningsanvisning.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Ingen kontrollsamling körs för denna tillämpningsanvisning.

5. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

6. Exempel av utskriften

Exempel på hur utskriften kan se ut finns på sidan Utskrifter och läsanvisningar.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-30Uppdaterat R005
1.22022-11-10

Förbättringar dokumentation

 • Förbättring dokumentation:

  • Uppdaterat kapitel 3.1 FHIR-Operation
  • Uppdaterat  kapitel 3.2 Meddelandehuvud
  • Uppdaterat kapitel 3.3 Returnerad information
  • Numrerat tabeller
  • Förbättring dokumentation kapitel 3.4 Specifika verksamhetsregler
   • Ny kolumn för felkod och felmeddelande
  • I meddelandehuvud hänvisat till tillämpningsmönster för meddelandehuvud i informationsspecifikation meddelandehuvud.
1.32023-05-04Uppdaterat benämningen av FIL010 med ny åtkomsttyp