TA 12 – Hämta information om patients läkemedelslista

Beskriver olika möjligheter att hämta aggregerad information som finns på en patients läkemedelslista.

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva olika möjligheter att hämta aggregerad information som finns på en patients läkemedelslista.

Hälso- och sjukvårdspersonal, apotekspersonal samt privatperson kan för olika ändamål och åtkomsttyper få åtkomst till denna information på läkemedelslistan. 

Följande information kan returneras om en patients läkemedelslista:

 • läkemedelslisteversion
 • läkemedelsliste-id
 • patientreferens
 • markering om läkemedelslistan innehåller särskilt läkemedel
 • markering om läkemedelslistan innehåller spärrade uppgifter.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Förskrivare
  • Sjuksköterska utan förskrivningsrätt
  • Farmaceut inom hälso- och sjukvård
  • Dietist
 • Expedierande Apotekspersonal
  • Farmaceut
  • Icke-legitimerad apotekspersonal
 • Privatperson
  • Patient
  • Vårdnadshavare
  • Fullmaktstagare

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

På sidan Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter finns en beskrivning av giltiga kombinationer av ändamål, åtkomsttyp, resurs och behörighetsroll.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som hämtas i denna tillämpningsanvisning. Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Anmärkning

Information LäkemedelslistaBasic

NLLMedicationListInfo
2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Förkrav

Innan delfunktioner i denna tillämpningsanvisning kan tillämpas måste följande krav vara uppfyllda:

2.2. Delfunktion 1: Hämta information om patients läkemedelslista – Vård

Hälso- och sjukvårdspersonal använder relevant åtkomsttyp för ändamålen åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling samt komplettera journal för att hämta övergripande information om en patients läkemedelslista.

Information läkemedelslista kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 1.1 Hämta läkemedelslisteinformation med patientreferens

Krav-ID: 12:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar övergripande information om en patients läkemedelslista med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Information läkemedelslista

Returnerad resurs: Information läkemedelslista

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 1.2 Hämta läkemedelslisteinformation med referens (logiskt id) till Information läkemedelslista

Krav-ID: 12:1:1.2

Beskrivning av tillämpning

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar övergripande information om en patients läkemedelslista med en referens till Information läkemedelslista (dess logiska id) enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor sökning och hämtning.

Berörd resurs: Information läkemedelslista

Returnerad resurs: Information läkemedelslista

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.3. Delfunktion 2: Hämta information om patients läkemedelslista – Apotek

Apotekspersonal använder relevant åtkomsttyp för ändamålen expediering eller underlättande av patients läkemedelsanvändning för att hämta övergripande information om en patients läkemedelslista.

Information läkemedelslista kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 2.1 Hämta läkemedelslisteinformation med patientreferens

Krav-ID: 12:2:2.1

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar övergripande information om en patients läkemedelslista med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Information läkemedelslista

Returnerad resurs: Information läkemedelslista

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 2.2 Hämta läkemedelslisteinformation med referens (logiskt id) till Information läkemedelslista

Krav-ID: 12:2:2.2

Beskrivning av tillämpning

Apotekspersonal hämtar övergripande information om en patients läkemedelslista med en referens till Information läkemedelslista (dess logiska id) enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Information läkemedelslista

Returnerad resurs: Information läkemedelslista

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

2.4. Delfunktion 3: Hämta information om patients läkemedelslista – Privat

Privatperson använder relevant åtkomsttyp för ändamålet åtkomst till egna uppgifter för att hämta övergripande information om en patients läkemedelslista.

Information läkemedelslista kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

Variant 3.1 Hämta läkemedelslisteinformation med patientreferens 

Krav-ID: 12:3:3.1

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar övergripande information om en patients läkemedelslista med en patientreferens enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Information läkemedelslista

Returnerad resurs: Information läkemedelslista

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

Variant 3.2 Hämta läkemedelslisteinformation med referens (logiskt id) till Information läkemedelslista

Krav-ID: 12:2:3.2

Beskrivning av tillämpning

Privatperson hämtar övergripande information om en patients läkemedelslista med en referens (logiskt id) till resursen Information läkemedelslista enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Berörd resurs: Information läkemedelslista

Returnerad resurs: Information läkemedelslista

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.


3. Hanterad information 

3.1. Meddelandehuvud

I meddelandehuvudet ska viss information anges i samband med resursanropet. För kompletta krav på information som ska anges, se Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

I tabell 2 nedan listas den information i meddelandehuvud som är specifik för denna tillämpningsanvisning.

Tabell 2

Term 

Villkor

Kommentar

Ändamål

Obligatoriskt

Giltiga ändamål för behörighet och resurs enligt Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter


Åtkomsttyp

Obligatoriskt.

För giltig kombination av åtkomsttyp se Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter


Referens till ombud

Obligatorisk om vårdnadshavare eller fullmaktstagare gör åtkomst

Logiskt id till fullmaktstagare eller vårdnadshavare

Patientreferens

Obligatoriskt
 

3.2. Sökning och hämtning per resurs

Här anges sökparametrar per resurs och hur de kan kombineras för sökning för att nå önskat resultat samt hur man kan hämta resurser via deras logiska identifierare. 

Information Läkemedelslista

Sökning 

Tabell 3

Term

Villkor

Kommentar

Patientreferens

Obligatorisk

Logiskt id för patientHämta via logiskt id för resurs.

Tabell 4

Term

Villkor

Kommentar

Läkemedelsliste-id

Obligatorisk

Logiskt id för Information läkemedelslista. Används endast om man vill hämta en specifik resurs.

  

3.3. Hämtade informationsresurser

Informationsresurs Information läkemedelslista

Beskrivning av resursen "Information läkemedelslista" finns i informationsspecifikationen Information läkemedelslista – NLLMedicationListInfo.

3.4. Filtreringsregler

Filtreringsreglerna beskriver vilken information E-hälsomyndigheten filtrerar bort vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan. Alla filtreringsregler finns beskrivna i Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter – Filtreringsregler. 

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Inga generella verksamhetsregler används i denna tillämpningsanvisning.

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler  

Inga specifika verksamhetsregler används i denna tillämpningsanvisning.

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av resurser körs inga AFF-kontroller.

5. Presentationskrav

Följande presentationskrav gäller vid visning av information som hämtas enligt denna tillämpningsanvisning.

Tabell 5 - Presentationskrav

Krav-id

Beskrivning av krav

Krav gäller

12:P.1

Om en patient har spärrat uppgifter ska det tydligt framgå för användare i vården att det finns spärrade uppgifter som inte visas.

Detta gäller inte vid nödåtkomst eller när ett dossamtycke tillämpas för åtkomst, eftersom eventuella spärrade uppgifter ändå visas. 

vård
12:P.2

Det ska framgå för förskrivare av läkemedel om patienten har fått särskilda läkemedel förskrivna de senaste 24 månaderna (dvs. om attributet "Innehåller särskilt läkemedel" = true). Detta ska framgå både när patientens läkemedelslista inte kan visas p.g.a. att patientens samtycke saknas och när patienten givit sitt samtycke (eftersom förskrivningar av särskilda läkemedel kan vara spärrade av patienten och därmed inte visas för förskrivaren).

Detta gäller inte vid nödåtkomst eller när ett dossamtycke tillämpas för åtkomst, eftersom eventuella särskilda läkemedel ändå visas. 

vård

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster