För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster

Här kan du läsa mer om delprocesser med kopplingar till SOLs tjänster. Vissa processteg inom verksamhetsområdet Förskrivning och verksamhetsområdet  Receptexpediering har verksamhets­mässiga kopplingar till SOL-tjänster. Utöver dessa finns ett antal SOL-specifika stödtjänster som används utan att ha några verksamhetsmässiga kopplingar till andra tjänster i Nationella läkemedelslistan. Varje enskild tjänst är riktad mot antingen vård eller apotek.1. Förskriva läkemedel till dospatient

1.1. SOL-tjänst Hämta vårdtagarinformation (SOL:02/SOL:22)

Vården eller dosaktören kan hämta information om en dospatient med kopplingar till boende eller hemsjukvårdsområde och ordinationsansvarig enhet inom en region eller kommun. Dospatienten är via sitt boende eller hemsjukvårdsområde och ordinationsansvariga enhet kopplad till ett specifikt dosapotek som dispenserar läkemedel åt dospatienten. Dospåsar med de dispenserade läkemedlen levereras av dosapoteket till en dosmottagare, som är leveransstället. Användare hos dosaktör kan hämta information om alla dospatienter, även de som tillhör en annan dosaktör. Informationen som hämtas inkluderar bland annat patientinformation, dostillhörighet, produktionsinformation, information om ordinärt boende/tillfällig adress/särskilt boende och hemsjukvård och vårdtagarstatus.

1.2. SOL-tjänster Hämta lokalt produktsortiment (SOL:05) och Leverera lokalt produktsortiment (SOL:37)

Tjänsten Hämta lokalt produktsortiment (SOL:05) används av vårdaktör. I de fall där förskrivaren förskriver ett läkemedel som ska dosdispenseras behöver denne ha information om vilket sortiment som dospatientens dosaktören har tillgängligt. Detta sortiment styrs bland annat av dosaktörens produktionsutrustning och av regionens avtal med den dosaktör de upphandlat tjänsten av. Vården behöver exempelvis informationen för att veta vilket läkemedel som bör förskrivas för att den ska kunna dispenseras av dosaktören som levererar till den aktuella dospatienten. Tjänsten kan leverera dosapotekets dispenserbara sortiment för den region som patienten tillhör, eller dosapotekets hela dispenserbara sortiment. För att vården ska kunna hämta lokalt produktsortiment krävs att dosaktören först har definierat sitt sortiment via SOL-tjänsten Leverera lokalt produktsortiment (SOL:37). Flera olika lokala produktsortiment per dosapotek kan definieras för att kunna hantera flera regioner kopplade till samma dosapotek. 

2. Förbereda helförpackningsorder till dospatient

Delprocess Förbereda helförpackningsorder sker hos en vårdaktör eller hos en apoteksaktör. En helförpackning kan vara ett läkemedel som inte kan dispenseras, till exempel flytande hostmedicin eller ett läkemedel som är ordinerat att intas vid behov. Även livsmedel och hjälpmedel som förskrivs kan beställas på samma sätt som helförpackningar. En beställning av en helförpackning hämtas, produceras och levereras av det dosapotek som hanterar den aktuella dospatienten. Helförpackningar kallas i SOL-tjänsterna för originalförpackning (OF).

2.1. SOL-tjänst Beställ originalförpackning (SOL:06/SOL:26)

Vården eller en dosaktör, på uppdrag av vården, kan lägga en beställning på en originalförpackning som dospatienten har en förskrivning på. När en beställning skapats i SOL får den status "Mottagen".

2.2. SOL-tjänster Hämta originalförpackning/Hämta beställning (SOL:07/SOL:27) och Hämta beställningsidn (SOL:42)

Vården kan hämta information om tidigare lagda beställningar på produkter i originalförpackning. Detta görs med tjänsten Hämta originalförpackning (SOL:07​). Beställningarna ska hämtas, produceras och levereras av den dosaktör som hanterar den aktuella dospatienten. Dosaktören är skyldig att fånga upp och hämta upp information om samtliga beställningar som lagts till dosaktören. Beställningar kan inkomma till SOL även under ett driftstopp hos en dosaktör, såväl planerade som oplanerade. Dosaktören hämtar beställningarna med tjänsterna Hämta beställningsidn (SOL:42)​ ​och Hämta beställningar (SOL:27).

Med tjänsten Hämta beställningsidn (SOL:42) hämtas enbart id:n på beställningarna. Denna tjänst används för att fånga upp id:n på beställningar, men ger ingen information om dospatienten eller innehållet i beställningen. Denna tjänst kan användas av maskinanvändare. För att hämta patientinformation och beställningens fullständiga innehåll används tjänsten Hämta beställningar (SOL:27) där beställningsid används som inparameter. Denna tjänst kräver fysisk person för anrop.

2.3. SOL-tjänst Uppdatera Beställningsstatus (SOL:36)

Tjänsten används av dosaktör. Dosaktör kan uppdatera status på en tidigare lagd beställning på en produkt i originalförpackning. En beställning kan ha följande statusar:

  • Mottagen​​: En beställning får status "Mottagen" när den skapas och lagras i SOL.
  • Mottagen av apotek: Dosaktör kan uppdatera beställningen från vården till denna status. Då beställningen skapas av dosaktören sätts denna status automatiskt.
  • Under bearbetning: Dosaktör kan uppdatera beställningen till denna status då bearbetning pågår.
  • Expedierad: Dosaktören kan uppdatera till denna status då beställningen har expedierats och levererats.
  • Skickad av apotek: Dosaktör kan uppdatera beställningen till denna status då beställningen är skickad.
  • Avbeställd: Beställningen är avbeställd av vården eller dosaktören.
  • Avvisad: Beställningen kan av olika orsaker, till exempel slutexpedierad förskrivning, ha avvisats.

Beställningar som har status "Avbeställd" kan inte ändras till någon annan status. Beställningar som har status "Expedierad" kan ändras tillbaka till status "Mottagen".

Tidpunkt för statusuppdateringen sätts automatiskt av SOL. Observera att det endast är statusfältet, meddelandefältet samt planerad leveranstid som kan uppdateras med denna tjänst. För att uppdatera beställningsstatus anges beställnings-ID. Användare på dosapotek kan endast uppdatera beställningar till det egna dosapoteket.

2.4. SOL-tjänst Avbeställ originalförpackning (SOL:08)

Tjänsten används av vårdaktör. Vården kan avbeställa en lagd beställning på en produkt i originalförpackning. Beställning kan inte avbeställas om den redan har blivit expedierad, det vill säga levererad, av dosaktören. En sådan avbeställning kommer att avvisas.

3. Hantera dospatient i SOL

Här beskrivs processer som använder specifika SOL-tjänster som används för att hantera dospatienter. Dessa tjänster kan anropas av användare både hos dosaktör och hos vård.

3.1. SOL-tjänst Skapa ny vårdtagare (SOL:01/SOL:21)

Vården kan skapa en vårdtagare för dos (dospatient). Dospatienten blir via sitt boende eller hemsjukvårdsområde och ordinationsansvariga enhet kopplad till ett specifikt dosapotek som kommer att producera dosdispenserade läkemedel i dospåsar åt dospatienten. För att en dospatient ska kunna knytas till ett boende, krävs det att boendet finns registrerat i SOL.

En dosaktör kan också, på uppdrag av vårdpersonal inom region eller kommun med vilken man har avtal, skapa en vårdtagare för dos. Användare hos dosaktör kan endast skapa dospatient kopplad till ett av de egna dosapoteken.

Processen för att skapa en ny dospatient innebär att en vårdtagare skapas i SOL och att ett dosunderlag skapas i  Nationella läkemedelslistan. För att ett dosunderlag ska få skapas, måste ett samtycke inhämtas och lagras hos E-hälsomyndigheten. Samtycket kan endast inhämtas av en läkare eller sjuksköterska. När detta är klart kan vården börja förskriva läkemedel för dosdispensering. Dosapoteket ska, efter att dosunderlag skapats, uppdatera dostillhörighet på dosunderlaget via E-hälsomyndighetens tjänster. När denna uppdatering är klar finns kopplingen mellan dosunderlag och dosapotek.

Patienten behöver ha ett svenskt personnummer för att kunna registreras som dospatient.

3.2. SOL-tjänst Uppdatera Vårdtagare (SOL:03/SOL:23)

Vården kan uppdatera information kopplad till en dospatient. Dosaktör kan också, på uppdrag av region eller kommun med vilken man har avtal, uppdatera informationen om en dospatient. Användare på dosapotek kan endast uppdatera information kopplad till dospatient inom det egna dosapoteket. Den information som kan uppdateras är kontaktinformation, tillfällig adress, datum för vilande eller aktiv, dosmottagare, boendetyp, första dosdag och avvikande dosschema. 

3.3. SOL-tjänst Flytta Vårdtagare (SOL:41)

Tjänsten används av dosaktör när en dospatient skall byta dosapotek, tex på grund av en flytt. Mottagande dosaktör flyttar dospatienten, vilket innebär att dospatientens dostillhörighet i SOL ändras.

För mer information, se Byte av dosaktör: Flytt av dospatienter.

4. Hantera meddelanden gällande dospatient

4.1. SOL-tjänst Skicka meddelande (SOL:09/SOL:29)

Ett dosapotek kan skapa ett meddelande i fritextformat till vården, och vården kan skapa fritextmeddelanden till dosapoteken. Meddelanden är patientbundna (kopplat till ett personnummer) alternativt meddelandebundet (kopplat till en tidigare meddelandeidentitet). En meddelandekedja börjar alltid med ett patientbundet meddelande. När ett patientbundet meddelande har skapats kan svar hanteras via meddelandebundna meddelanden, som refererar till föregående meddelande. Meddelandeidentitet tilldelas av E-hälsomyndigheten. Innehållet i meddelanden måste vara förenliga med gällande lagstiftning, förordningar och författningar. Notera särskilt att meddelandefunktionen inte är avsedd att ersätta funktion i övriga befintliga tjänsterMeddelandefunktionen är inte avsedd att ersätta funktioner i övriga befintliga tjänster. Alla med rätt behörighet till tjänsten kan ta del av meddelandefunktionen vilket innebär att funktionen inte ska användas för förmedling av känslig information.

4.2. SOL-tjänst Hämta meddelandeidn (SOL:43) och Hämta meddelande (SOL:10/SOL:30)

Meddelande gällande dospatient kan hämtas från vård och från dosapotek. Meddelanden från vård till apotek ska hämtas och hanteras av det dosapotek som hanterar den aktuella dospatienten. Dosaktören är skyldig att fånga upp och hämta information om samtliga meddelanden som lagts till aktören.  Meddelanden kan inkomma till SOL från vården även under ett driftstopp hos en dosaktör, såväl planerade som oplanerade. ​

Dosaktören hämtar meddelanden med tjänsterna Hämta meddelandeidn​ ​och Hämta meddelanden.

Med tjänsten Hämta  meddelandeidn  hämtas enbart id:n på meddelandena. Denna tjänst används för att fånga upp id:n på meddelanden, men ger ingen information om dospatienten eller innehållet i meddelandet. Denna tjänst kan användas av maskinanvändare.

För att hämta patientinformation och meddelandets fullständiga innehåll används tjänsten Hämta meddelanden där meddelandeid används som inparameter. Denna tjänst kräver fysisk person för anrop.​​

Meddelanden som är markerade som "Borttagna" returneras inte.

4.3. SOL-tjänst Uppdatera meddelandestatus (SOL:11/SOL:21)

Vården eller ett dosapotek kan uppdatera status på ett tidigare skapat meddelande. Meddelande kan uppdateras från status "Oläst" till "Läst", "Oläst" till "Borttaget" eller "Läst" till "Borttaget". Ett eller flera meddelande kan ändra status i samma anrop. Meddelandestatus kan även uppdateras från "Läst" tillbaka till "Oläst". Meddelanden är patientbundna (kopplat till ett personnummer) alternativt meddelandebundet (kopplat till en tidigare meddelandeidentitet).

5. Hantera ordinationsansvarig enhet, dosmottagare och produktionsinformation

5.1. SOL-tjänst Skapa ordinationsansvarig enhet (SOL:16)

En dosaktör kan skapa en ordinationsansvarig enhet, även kallad vårdande enhet. En ordinationsansvarig enhet kan till exempel vara en vårdcentral. När en ordinationsansvarig enhet skapas av ett dosapotek knyts den nya enheten till det dosapotek som skapade den. Användare på dosapotek får endast skapa ordinationsansvariga enheter kopplad till ett av de egna dosapoteken.

5.2. SOL-tjänst Sök ordinationsansvarig enhet (SOL:24)

En dosaktör kan söka fram en ordinationsansvarig enhet, även kallad vårdande enhet. En ordinationsansvarig enhet kan till exempel vara en vårdcentral. I svaret framgår vilket dosapotek som den ordinationsansvariga enheten är kopplad till. För att söka ordinationsansvarig enhet anges namn och/eller ort.

5.3. SOL-tjänst Uppdatera ordinationsansvarig enhet (SOL:14)

En dosaktör kan uppdatera information kopplad till en ordinationsansvarig enhet, även kallad vårdande enhet. En ordinationsansvarig enhet kan till exempel vara en vårdcentral. 

Användare på dosapotek kan endast uppdatera information för ordinationsansvarig enhet kopplad till ett av de egna dosapoteken.

5.4. SOL-tjänst Skapa dosmottagare (SOL:44)

En dosaktör kan skapa dosmottagare med tillhörande produktionsinformation. Varje dospatient är kopplad till en dosmottagare via sitt boende. Boendet kan vara antingen ett särskilt boende (till exempel ett vårdboende), ett ordinärt boende (hemmaboende patient) eller en tillfällig adress. Dosapoteket levererar varorna till den dosmottagare som är kopplad till patientens boende. En dosaktör kan endast skapa dosmottagare kopplad till ett av de egna dosapoteken.

5.5. SOL-tjänst Sök dosmottagare (SOL:12/SOL:45)

Tjänsten används för att söka dosmottagare och på så vis få information för att kunna koppla en dospatient korrekt.

5.6. SOL-tjänst Ta bort dosmottagare (SOL:46)

En dosaktör kan ta bort dosmottagare med tillhörande produktionsinformation, förutsatt att det inte finns kopplingar till en aktiv dospatient. Varje dospatient är kopplad till en dosmottagare via sitt boende. Detta kan vara antingen ett särskilt boende (till exempel ett vårdboende), ett ordinärt boende (hemmaboende patient) eller en tillfällig adress. Dosapoteket levererar varorna till den dosmottagare som är kopplad till dospatientens boende. En dosaktör kan endast ta bort dosmottagare kopplad till ett av de egna dosapoteken.

5.7. SOL-tjänst Uppdatera dosmottagare (SOL:47)

En dosaktör kan uppdatera dosmottagare. Varje dospatient är kopplad till en dosmottagare via sitt boende. Detta kan vara antingen ett särskilt boende (till exempel ett vårdboende), ett ordinärt boende (hemmaboende patient) eller en tillfällig adress. Dosapoteket levererar varorna till den dosmottagare som är kopplad till dospatientens boende. En dosaktör kan endast uppdatera dosmottagare kopplad till ett av de egna dosapoteken.​

5.8. SOL-tjänst Skapa produktionsinformation (SOL:40)

En dosaktör kan skapa produktionsinformation för sina dosmottagare, till exempel stopptider för beställning, så att dessa kan läsas av vården i en förskrivningssituation. Produktionsinformationen är kopplad till leverans och logistik kring dosmottagaren.

Varje dospatient är kopplad till en dosmottagare via sitt boende. Boendet kan vara antingen ett särskilt boende (till exempel ett vårdboende), ett ordinärt boende (hemmaboende patient) eller en tillfällig adress. Dosapoteket levererar varorna till den dosmottagare som är kopplad till dospatientens boende.

Dosmottagar-id måste definieras som inparameter för att skapa produktionsinformation. När stopptider för beställning och ordination har passerats måste dessa värden uppdateras med nya stopptider via tjänsten Uppdatera produktionsinformation (SOL:38). En dosaktör kan endast kunna skapa produktionsinformation för dosmottagare kopplad till ett av de egna dosapoteken. Dosmottagare som produktionsinformationen skapas för måste vara upplagd i SOL.

Produktionsinformationen kan läsas av vården via SOL-tjänsten Hämta vårdtagarinformation (SOL:02).

5.9. SOL-tjänst Uppdatera produktionsinformation (SOL:38)

Med denna tjänst kan dosaktören uppdatera produktionsinformation för sina dosmottagare, till exempel stopptider för beställning, så att dessa kan läsas av vården i en förskrivningssituation Dosmottagare som produktionsinformationen uppdateras för måste vara upplagd i SOL. Produktionsinformationen är kopplad till leverans och logistik kring dosmottagaren. Varje dospatient är kopplad till en dosmottagare via sitt boende. Detta kan vara antingen ett särskilt boende (till exempel ett vårdboende), ett ordinärt boende (hemmaboende patient) eller en tillfällig adress. Dosapoteket levererar varorna till den dosmottagare som är kopplad till dospatientens boende.
 
Dosmottagar-id måste definieras som inparameter för att uppdatera produktionsinformation. Produktionsinformationen kan läsas av vården via SOL-tjänsten Hämta vårdtagarinformation. En dosaktör kan endast kunna uppdatera produktionsinformation för dosmottagare kopplad till ett av de egna dosapoteken.

Behörig personal hos dosaktör, alternativt maskinanvändare hos dosaktör, ska kunna anropa tjänsten. Dosaktör kan endast kunna uppdatera produktionsinformation för dosmottagare kopplad till ett av de egna dosapoteken. Produktionsinformationen kan läsas av vården via SOL-tjänsten Hämta vårdtagarinformation (SOL:02).


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-255. Hantera ordinationsansvarig enhet, dosmottagare och särskilt boende, tagit bort tjänster som utgår och ändrat namn på rubriken.