Expediering, patient utan dossamtycke

Denna process omfattar expediering av förskrivning till patient utan dossamtycke. 
1. Om processen expediering till patient utan dossamtycke

Denna process omfattar expediering av förskrivning till patient utan dossamtycke. Processen är framtagen för att sätta funktionerna i ett sammanhang, arbetssätten och ordningen kan skilja sig åt i olika organisationer. 

Expedierande apotekspersonal kan utifrån en förskrivning registrera uttag, registrera uttag på pappersrecept (uttag utan referens till förskrivning) samt efterregistrera uttag. Det är även möjligt att uppdatera, backa och kreditera uttag. 

Processen omfattar även att

 • registrera en förskrivning utifrån ett receptoriginal på papper eller från ett telefonrecept
 • uppdatera, avsluta, aktivera och makulera förskrivningar
 • omvandla elektronisk förskrivning till receptoriginal på papper
 • på uppdrag av patient eller förskrivare skapa spärrar
 • skapa utdrag över patientens aktuella recept eller uthämtade läkemedel samt över förskrivningshistorik

Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs Tillämpning av åtkomsttyper - Expediering


Figur 1. Exempel på process för expediering till patient utan dossamtycke.

2. Delprocesser 

Här hittar du alla delprocesser för expediering till patient utan dossamtycke.

Läs mer om de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistanKRAV

2.1. Hämta information om patient

Första steget för att hämta en patients läkemedelslista är alltid att hämta information om patienten. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Här beskrivs de olika processtegen i delprocessen utan inbördes ordning.

2.1.1. Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar expedierande apotekspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA05 Hämta patientinformation - delfunktion 2 Hämta patientuppgifter - Apotek.

2.1.2. Kontrollera fullmakt

I detta steg kan expedierande apotekspersonal kontrollera om giltig fullmakt finns mellan två personnummer och om ombudets samtycke finns när ett ombud vill göra apoteksärenden åt fullmaktsgivare.

Tjänsten KontrolleraFullmakt finns specificerad i FOLK - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Fullmakter.

2.1.3. Hämta läkemedelslista

I detta processteg hämtas övergripande information om patientens läkemedelslista så som läkemedelslisteversion som kan användas för att avgöra om en förändring skett i patientens läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA12 Hämta information om patients läkemedelslista - delfunktion 2 Hämta information om patients läkemedelslista - Apotek.

2.1.4. Hämta dossamtycke

I detta processteg kontrolleras om den aktuella patienten har ett dossamtycke (är dospatient) eller inte.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA23 Hämta dossamtycke - delfunktion 2 Hämta patients dossamtycke - Apotek.

Läs mer om dossamtycket i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

2.2. Hämta förskrivningar och uttag

I denna delprocess hämtar expedierande apotekspersonal en patients förskrivningar och uttag med tillhörande händelser samt information om eventuella sekretesspärrar. Beroende på vad expedierande personal behöver ta del av för information för ändamålen expediering eller underlättande av läkemedelsanvändning så finns olika sökmöjligheter. Anslutande system gör därefter eventuella ytterligare filtreringar och sortering för att visa upp information enligt användarens behov.

Exempel på sökningar som kan göras:

 • Hämta en patients ej avslutade eller makulerade förskrivningar (dvs förskrivningsstatus aktiv, parkerad och slutexpedierad)
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar som utfärdats efter ett visst datum
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar och inkludera gjorda uttag
 • Hämta en patients avslutade förskrivningar som utfärdats det senaste året (eller under önskat tidsspann)
En patient som saknar personnummer kan inte ha en samlad läkemedelslista i Nationella läkemedelslistan. Elektronisk förskrivning kan ske på patientens födelsedatum istället, men en sådan förskrivning måste omvandlas till pappersrecept innan expediering. Uttag registreras men kan inte hämtas via ett födelsedatum. Spärrar kan inte sättas på förskrivningar med födelsedatum. 

2.2.1. Hämta förskrivningar

I detta steg hämtas patientens förskrivningar. Elektroniska förskrivningar på födelsedatum kan bara hämtas på det apotek som de är adresserade till. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag - Apotek, delfunktion 1 Hämta patients förskrivningar.

2.2.2. Hämta uttag

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag.  

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag - Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag (kan även hämtas via delfunktion 1).

2.2.3. Hämta händelser

I detta steg kan informationen om en förskrivning kompletteras med händelser kopplade till förskrivningen för att få förskrivningshistorik.

Läs mer om Händelser i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 2 Hämta händelser för en förskrivning.

2.2.4. Hämta uttag pappersrecept

I detta steg hämtas uttag som saknar koppling till en registrerad förskrivning (uttag pappersrecept). 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 14 Hämta förskrivningar och uttag- Apotek, delfunktion 3 Hämta uttag, Variant 3.4 Hämta uttag pappersrecept 

2.2.5. Hämta spärr

I detta steg hämtas eventuella sekretesspärrar (sekretesspärr för vårdnadshavare, sekretesspärr för patienten). Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

 • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning eller uttag pappersrecept. Detta för att expedierande apotekspersonal ska vara medveten om att en patients förskrivningar och tillhörande uttag har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
 • Visa om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 38 Hämta spärr.

Läs mer om spärrar och samtycken i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

2.3. Hantera befintlig förskrivning

Denna delprocess används endast när befintlig förskrivning behöver justeras innan expediering. Olika val kan göras för att hantera en befintlig förskrivning. En förskrivning kan behöva uppdateras innan expediering. En förskrivning som inte längre ska användas kan avslutas eller makuleras. En avslutad eller en parkerad förskrivning kan aktiveras. Vilken funktion som används i detta steg beror på vilket behov som finns i den aktuella situationen. En förskrivning som har utfärdats på patientens födelsedatum kan endast makuleras eller omvandlas till pappersrecept.

2.3.1. Aktivera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan under vissa förutsättningar aktivera en förskrivning som har en förskrivningsstatus som gör att den inte är möjlig att expediera. Förskrivningen som ska aktiveras kan ha antingen status avslutad (på patientens initiativ) eller parkerad.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 13 Aktivera förskrivning - Apotek.

2.3.2. Uppdatera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan vid behov göra korrigeringar och uppdateringar av informationen på en förskrivning. Att ange daglig mängd på förskrivningen i samband med första expedieringen är en vanlig orsak till att förskrivningen behöver uppdateras. Expedierande apotekspersonal har vid uppdatering möjlighet att byta förskriven artikel på förskrivningen till annan artikel. Om artikeln har en sjuställig ATC-kod krävs att den nya artikeln har samma ATC-kod. Mängder kan också uppdateras så att förskrivningen har rätt kvarvarande mängd utifrån ändrad artikel. Korrigering av kvarvarande mängd kan även behöva ske på apoteket om en felaktig eller missad avräkning av uttag har skett. Det är även möjligt att efter kontakt med en förskrivare ändra uppgifter på förskrivningen på grund av ändringar i behandlingen. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 40 – Uppdatera förskrivning – Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.4. 

2.3.3. Avsluta förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan avsluta en förskrivning på begäran av en förskrivare, eller på begäran av en patient. När begäran kommer från en förskrivare sätts förskrivningens status om till avslutad och förskrivningens giltighetstid förkortas. Det är även möjligt att samtidigt avsluta doseringen eller behandlingen på uppdrag av förskrivare genom att ange sista doseringsdag eller senaste datum för avslut av behandling. När begäran kommer från en patient sätts endast förskrivningsstatus om.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 30 Avsluta förskrivning - Apotek.

2.3.4. Makulera förskrivning

En felaktigt registrerad förskrivning kan makuleras av expedierande personal på apotek innan något uttag skett på förskrivningen. Makuleringen kan göras på uppdrag av förskrivare eller på grund av felregistrering på apotek. En orsak till makuleringen måste anges, orsaken kan antingen vara registrering till fel patient eller registrering av felaktiga uppgifter i förskrivningen.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 33 Makulera förskrivning - Apotek.

2.4. Registrera förskrivning och efterregistrera uttag

I denna delprocess registrerar expedierande apotekspersonal förskrivning eller uttag i Nationella läkemedelslistan. Denna delprocess används när förskrivningsunderlaget har mottagits via telefon eller finns utfärdat på receptblankett. Är receptet redan registrerat i Nationella läkemedelslistan som pappersformat används i stället funktionen omvandla format för att återgå till elektroniskt format innan receptet kan hanteras.

Läs mer om stödprocessen omvandla format.  

2.4.1. Registrera förskrivning

Expedierande apotekspersonal kan registrera en förskrivning i Nationella läkemedelslistan till en patient med personnummer. Förskrivningsunderlaget har mottagits via telefon eller finns utfärdat på receptblankett.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 11 Registrera förskrivning - Apotek, delfunktion 1 variant 1.1 och 1.2. 

2.4.2. Efterregistrera uttag

Expedierande apotekspersonal kan efterregistrera uttag i Nationella läkemedelslistan i samband med att en förskrivning, som har tidigare uttag, registreras. Uttag kan också efterregistreras i samband med att en förskrivning som tidigare har varit elektronisk åter omvandlas till elektroniskt format från pappersformat.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 51 Efterregistrera uttag - Apotek.

2.5. Utföra författningsmässig kontroll

I denna delprocess ska expedierande apotekspersonal bland annat försäkra sig om att förskrivningen är korrekt och giltig samt att förskrivaren är behörig.   

2.5.1. Kontrollera förskrivare

Som stöd för att kontrollera en förskrivares behörighet finns tjänsten Hämta legitimationsinformation. Med hjälp av tjänsten kan expedierande apotekspersonal kontrollera förskrivarens eventuella specialistkompetens, eventuella inskränkningar i förskrivningsrätten och om förskrivaren har fått sin legitimation indragen.

Tjänsten HamtaLegitimationsInformation finns specificerad i FORS- Funktionsspecifikation.

Läs mer om Legitimationsregistret - (FORS).

2.5.2.  Kontrollera utökad förskrivarbehörighet

I registret för individuella förskrivarbehörigheter (RIF) ser apotek om en förskrivare har utökad behörighet att få förskriva de läkemedel som kräver specifik specialistbehörighet eller dispens för det från Läkemedelsverket.

Tjänsten KontrolleraUtokadForskrivarbehorighet finns specificerad i RIF - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Registret för individuella förskrivarbehörigheter (RIF).

2.6. Utföra farmakologisk kontroll

I denna delprocess ska farmaceuten bland annat kontrollera att förskrivet läkemedel, styrka och dosering är rimligt till patienten och avsedd behandling. Interaktionskontroll mot andra läkemedel ingår också i den farmakologiska kontrollen. 

2.6.1. Kontroll mot EES

Som stöd för farmakologisk kontroll kan farmaceuten använda tjänsterna för Elektroniskt expertstöd (EES) och Interaktionskontrollen.       

Läs mer om Farmakologisk analys.

2.7. Kontrollera substitution och kostnad

I denna delprocess kontrollerar expedierande apotekspersonal utbyte och pris för vald vara. Processen inkluderar förmånskontroll, substitutionsalternativ och försäljningspris. Om varan ingår i läkemedelsförmånen beräknas priset i förhållande till patientens högkostnadsdatabasinformation. 

Denna delprocess upprepas efter 2.8 Godkänna expedition. 

2.7.1. Kontrollera förmån

Med E-hälsomyndighetens tjänst KontrolleraForman kan expedierande apotekspersonal få hjälp med att bedöma vilken förmånskod som kan användas för vald vara vid expediering. Denna tjänst är frivillig att använda.

Läs mer om KontrolleraForman.

Tjänsten finns specificerad i bilaga PRIS - Funktionsspecifikation.

2.7.2. Söka substitution och pris

E-hälsomyndigheten tillhandahåller tjänsten HamtaSu​bstitution som baseras på Läkemedelsverkets utbytesgrupper och Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets (TLV) regelverk. Tjänstens syfte är att ge apoteksaktören stöd i valet av inbördes utbytbara läkemedelsförpackningar. Tjänsten visar också vilket försäljningspris som gäller för den aktuella expedieringen. I förekommande fall returnerar tjänsten dessutom alternativt försäljningspris för att möjliggöra slutförsäljning av föregående periods vara.

Tjänsten finns specificerad i VARA - Funktionspecifikation.

Läs mer om VARA - nationellt produkt- och artikelregister och HamtaSubstitution.

2.7.3. Hämta uppgifter i högkostnadsdatabasen

Tjänsten HamtaHkdbKonto anropas av expedierande system för att få tillgång till information avseende högkostnadsinformation som är sparad i högkostnadsdatabasen för person över 18 år med fullständigt personnummer.

Tjänsten finns specificerad i bilaga PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om HamtaHkdbKonto.

2.7.4. Beräkna kostnad

Expedierande system använder tjänsterna Prisfraga eller AnonymPrisfraga för att beräkna korrekta belopp vid en receptexpediering eller kreditering av receptexpediering. 

Tjänsten finns specificerad i bilaga PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Prisfraga och AnonymPrisfraga.

2.8. Godkänna expedition

I denna delprocess kontrollerar expedierande apotekspersonal uttag inför expediering för att bedöma och kunna korrigera eventuella fel eller varningar innan en registrering av uttag sker. 

2.8.1. Registrera och kontrollera uttag

Innan ett uttag registreras är det möjligt att göra en kontroll av uttaget utan att några uppgifter sparas. Utförda och registrerade uttag påverkar beräkningen av kvarvarande mängd, antal uttag kvar samt datum för nästa uttag inom förmån på förskrivningen. Om fel eller varningar förekommer på någon av de ingående uttagen i expedieringen vid registrering så avvisas hela expedieringen och inget uttag registreras. Expedierande apotekspersonal kan i samband med registrering av ett uttag hindra att den automatiska regeln för slutexpediering slår till när villkoren för det är uppfyllda.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 46 Registrera och kontrollera uttag - Apotek.

2.8.2. Registrera och kontrollera uttag pappersrecept

Expedierande apotekspersonal kan kontrollera och registrera in uttag i samband med expediering av förskrivningar från ett pappersunderlag (telefon eller papper). En expediering av pappersrecept kan innehålla uttag från en eller flera förskrivningar. Expediering och registrering av uttag pappersrecept kan utföras till patient med födelsedatum och för recept utfärdade i ett annat EES-land, övriga pappersrecept ska registreras i Nationella läkemedelslistan innan expediering kan utföras, detta styrs av Läkemedelsverkets föreskrifter.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 49 – Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek.

2.9. Backa uttag

I denna delprocess kan ett registrerat uttag backas så att den avräknade mängden återförs till förskrivningen. Backning av uttag kan utföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerat uttaget. Backning kan göras om varan inte är utlämnad till kund och om ingen rapportering till högkostnadsdatabasen eller FOTA har skett. I annat fall måste en kreditering göras, se avsnitt 2.11. 

2.9.1. Backa uttag

I samband med backning återförs de avräknade mängderna till förskrivningen och det är möjligt att status på förskrivningen uppdateras, exempelvis kan en slutexpedierad förskrivning då åter bli aktiv och vara möjlig att expediera. Detta processteg går inte att ångra, det innebär att om en felaktig backning har genomförts så måste ett nytt uttag registreras.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 48 Backa eller kreditera uttag - Apotek.

2.9.2. Backa och kreditera uttag papper

Expedierande apotekspersonal kan backa eller kreditera uttag som tidigare registrerats utifrån ett pappersrecept. Dessa uttag har inte någon koppling till en förskrivning i Nationella läkemedelslistan. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 52 Backa eller kreditera uttag pappersrecept - Apotek.

2.10. Rapportera expedition

I denna delprocess ska försäljningstransaktionen rapporteras till FOTA, och om expedierad vara omfattas av läkemedelsförmån ska även högkostnadsdatabasen uppdateras.

2.10.1. Uppdatera patientens konto i högkostnadsdatabasen

I detta steg registreras en transaktion i samband med betalning i högkostnadsdatabasen. Transaktionen kan göras på innevarande, kommande och föregående högkostnadsperiod. En transaktion påverkar personens position i högkostnadstrappan.

Tjänsten finns specificerad i bilaga PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om RegistreraHkdbTransaktion.

2.10.2. Rapportera försäljningstransaktion

Alla receptexpedieringsrader som avser läkemedel, samt alla receptexpedieringsrader som avser övriga varor inom läkemedelsförmånen, ska rapporteras till FOTA. Vilken tjänst som ska användas avgörs av försäljningssätt och förmånstyp samt om förskrivningen är utfärdad i Sverige eller i annat EES-land.

Tjänsterna finns specificerade i bilaga FOTA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Försäljningstransaktioner (FOTA).

2.11. Rapportera krediterad expedition

I denna delprocess kan ett registrerat uttag krediteras så att de avräknade mängderna återförs till förskrivningen. Kreditering av uttag kan utföras av apotek som tillhör eller historiskt tillhörde samma apotek eller apoteksaktör som det apotek som registrerat uttaget. Kreditering kan göras om en kund har rätt att återlämna en expedierad vara. 

2.11.1. Kreditera försäljningstransaktion

Den tidigare inrapporterade försäljningstransaktionen ska korrigeras och rapporteras om till FOTA i samband med kreditering. Vilken tjänst som ska användas avgörs av försäljningssätt och förmånstyp samt om förskrivningen är utfärdad i Sverige eller i annat EES-land.

Tjänsterna UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning och UppdateraForsaljningForskrivningEESLand finns specificerade i bilaga FOTA - Funktionsspecifikation.

Läs mer om  Försäljningstransaktioner (FOTA).

2.11.2. Kreditera högkostnadsdatabasen

I detta steg registreras en transaktion i samband kreditering i högkostnadsdatabasen. Det är samma tjänst som används för uppdatering i samband med betalning (se avsnitt 2.10.1) men vid kreditering används negativt belopp. Transaktionen kan göras på innevarande, kommande och föregående period. En transaktion påverkar personens position i högkostnadstrappan.

Tjänsten finns specificerad i bilaga PRIS - Funktionsspecifikation.

Läs mer om RegistreraHkdbTransaktion.

2.11.3. Kreditera uttag

I samband med kreditering kan status på förskrivningen också ändras, exempelvis kan en slutexpedierad förskrivning då åter bli aktiv och vara möjlig att expediera. Detta processteg går inte att ångra, det innebär att om en felaktig kreditering har genomförts så måste ett nytt uttag registreras.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 48 Backa och kreditera uttag.

3. Stödprocesser

En stödprocess beskriver sådant som kan ske vid många olika tillfällen och därför inte kan ritas in på ett ställe i processen. Följande stödprocesser är aktuella vid expediering till patient utan dossamtycke:


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-03-232.8 Lagt till information om registrera och kontrollera uttag pappersrecept och uppdaterat länk till TA52- Backa eller kreditera uttag pappersrecept.