Hämta kompletterande information

Dessa stödprocesser beskriver hur informationen i en förskrivning i Nationella läkemedelslistan kan kompletteras med information om förskrivare och dennes arbetsplats, artikelinformation samt värdemängder.

1. Stödprocessen hämta artikelinformation

Denna stödprocess beskriver hur förskrivningsinformationen i Nationella läkemedelslistan kan kompletteras med artikelinformation.

Figur 1. Stödprocessen - Hämta artikelinformation.

1.1. Hämta artikelinformation

Detta processteg kan användas i de fall en förskriven eller expedierad artikel inte finns i det anslutande systemets artikelregister. Systemet kan då använda artikelinformationen från Nationella läkemedelslistan för att visa upp information om artikeln på förskrivningen eller uttaget. Detta behov kan uppstå när nya artiklar tillkommer i VARA, men alla system ännu inte uppdaterats med denna information. Det kan även uppstå när apotek expedierat läkemedelsartiklar som inte finns tillgängliga i vårdsystemen för förskrivning, exempelvis artiklar för expedition av extemporeläkemedel.

Läs mer om Licens- och extemporeläkemedel.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 45 - Hämta artikelinformation.


2. Stödprocessen kompletterande information vid förskrivning

Denna stödprocess beskriver hur förskrivare kan kontrollera om en arbetsplatskod är giltig vid förskrivningstillfället.

Figur 2. Stödprocessen - Hämta kompletterande information vid förskrivning.

2.1. Kontrollera arbetsplatskod

Som stöd för att kontrollera en arbetsplatskod i samband med förskrivning finns tjänsten KontrolleraArbetsplatskod. Tjänsten kontrollerar att arbetsplatskoden finns i arbetsplatskodsregistret ARKO samt att arbetsplatskoden är giltig vid förskrivningstillfället. 

Tjänsten HamtaArbetsplatskod finns specificerad i ARKO - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Arbetsplatskodregistret (ARKO).

3. Stödprocessen kompletterande information vid expediering

Denna stödprocess beskriver hur expedierande apotekspersonal kan kontrollera om en arbetsplatskod var giltig vid förskrivningstillfället och komplettera informationen om förskrivaren inför en expediering.

Figur 3. Stödprocessen - Hämta kompletterande information vid expediering.

3.1. Kontrollera arbetsplats och förskrivare

Som en del av den farmakologiska och författningsmässiga kontrollen kan expedierande apotekspersonal få tillgång till information om förskrivaren och dennes arbetsplats. 

3.1.1. Kontrollera arbetsplats

Detta processteg används av expedierande apotekspersonal för att kontrollera om en arbetsplatskod var giltig vid förskrivningstillfället. Arbetsplatskoden skickas in i anropet och information om arbetsplatsen returneras.

Saknas den angivna arbetsplatskoden i Arbetsplatskodsregistret returneras inte någon information.

Tjänsten HamtaArbetsplatsinformation finns specificerad i ARKO - Funktionsspecifikation.

Läs mer om Arbetsplatskodregistret (ARKO).

3.1.2. Kontrollera förskrivare

Som stöd för att kontrollera en förskrivares behörighet finns tjänsten Hämta legitimationsinformation. Med hjälp av tjänsten kan expedierande apotekspersonal kontrollera förskrivarens eventuella specialistkompetens, eventuella inskränkningar i förskrivningsrätten och om förskrivaren har fått sin legitimation indragen.

Tjänsten HamtaLegitimationsInformation finns specificerad i FORS- Funktionsspecifikation.

Läs mer om Legitimationsregistret (FORS).

4.  Stödprocessen hämta värdemängder och kodrelationer

Denna stödprocess beskriver hur värdemängder och kodrelationer hämtas samt hur koder valideras.

Läs mer i informationstexten om Kodverk och kodrelationer .

 Figur 4. Stödprocess - Hämta värdemängder och kodrelationer.

4.1. Hämta värdemängder

Detta processteg används för att få aktuell information om värdemängder med de koder och termer som används i Nationella läkemedelslistan för att till exempel ange administreringsmetod på en förskrivning. Processen kan användas för att hämta samtliga aktiva värdemängder eller specifika värdemängder. Om en kod inte hittas i en aktiv värdemängd så kan processen användas för att kontrollera om koden tidigare har varit aktiv och vad den hade för term vid det tillfället. Det kan till exempel vara när systemet hämtar en befintlig förskrivning som innehåller en kod som är inaktiv, och därför inte finns i den aktuella värdemängden. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 34 - Hämta värdemängder och kodrelationer.

4.2.  Hämta kodrelationer

Detta processteg används för att hämta aktuell information om hur värdemängder eller koder förhåller sig till varandra. Anslutande system kan antingen hämta alla kodrelationer eller en specifik kodrelation, alternativt hämta alla kodrelationer för en given kod. Om det finns kodrelationer returneras dessa som en lista med koder. För varje kod returneras även vilken typ av relation den har till den givna koden.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 34 - Hämta värdemängder och kodrelationer.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster