Verksamhetsregler för NEF - Nationellt e-receptformat

Denna sida innehåller en beskrivning av de verksamhetsregler som gäller för att förskriva och makulera elektroniska recept till Receptdepå djur via NEF-formatet, på E-hälsomyndigheten.


Verksamhetsregler för XML-receptmeddelanden kan indelas i tre olika nivåer: syntaktisk nivå, strukturell nivå samt regler avseende innehåll vilket benämns Automatisk format och författningskontroll (AFF).​ Utöver detta tillkommer regler som inte definieras per automatik.

Att tillämpa nationellt e-receptformat innebär att vårdsystemet producerar ett meddelande som följer specifikationen och verksamhetsreglerna för nationellt e-receptformat och att kontroller sker under förskrivningsfasen i vårdsystemet som säkerställer detta. Det är viktigt att kontroller enligt specifikationen för nationellt e-receptformat sker så tidigt som möjligt i vårdsystemet.

1. Regler för korrekt syntax enligt meddelandeformatet XML

För att tillämpa verksamhetsregler på ett meddelande förutsätts att meddelandet är korrekt bildat enligt de syntaxregler som gäller för XML, Extensible Markup Language.

2. Regler för korrekt struktur på information och informationselement


Förutom att meddelandet ska följa XML-syntax ska meddelandet innehålla rätt information och informationselement. Med information avses här data som är knutet till ett visst informationselement.

Regelverk anger vad som ska gälla för alla e-receptmeddelanden oavsett dess innehåll utifrån olika situationer ur ett verksamhetsperspektiv. Ett XML-meddelande, exempelvis ett makuleringsmeddelande, valideras gentemot XML-scheman, en strukturell validering av meddelandet genomförs. Validering sker på att meddelandet innehåller den information och de informationselement som är obligatoriska i rätt ordning och frekvens. Validering görs också på att de datavärden som finns i meddelandet följer de restriktioner som finns angivna, som till exempel teckenlängd, datatyp, format, giltiga kodvärden.

3. Regler för korrekt innehåll utifrån verksamhetsfall

Denna typ av validering kan göras maskinellt eller manuellt genom att exempelvis en farmaceut granskar innehållet i ett recept. Exempel på sådana regler är att vissa informationselement är obligatoriska om en förskrivning avser en förskrivning av läkemedel. Denna typ av regler refererar till externa fakta i en verksamhet som att en förskrivning med ett visst NPL-PackId innebär en förskrivning av läkemedel. Identifiering av dessa fall kan inte göras enbart genom att inspektera meddelandet utan måste definieras utifrån en extern källa, till exempel en databas som kan användas för att klassificera varor med olika NPL-PackId.

I denna kategori faller även de regler som inte kan fångas i ett XML-schema. Detta gäller villkorliga beroenden i ett meddelande, exempelvis att informationselement eller information måste vara obligatoriska eller ha ett visst värde, beroende på ett visst värde i ett fält.

4. Verksamhetsregler utöver de som definieras i XML-scheman

4.1. Transportinformation - Message Routing Address

4.1.1. Sender

Sender (MessageRoutingAddress/Sender) ska motsvara den avtalade identiteten för sändare av elektroniska meddelanden (e-recept och makuleringsmeddelande).

4.1.2. Subsender

Receptsamlingen respektive makuleringsmeddelandet ska innehålla en systemidentifikation för sändande system (MessageRoutingAddress/Subsender).

4.1.3. SystemName och Systemversion

Information i SystemName och SystemVersion ska motsvara namn och version av vårdsystemet där receptet skapats. I de fall modulversion finns ska det anges i fältet ModuleVersion.

4.2. Regler för receptinnehåll

4.2.1. Begäran om applikationskvittens

Kvittenshantering i flödet är en grundpelare i att åstadkomma ett tillförlitligt och kvalitetssäkrat flöde. Avsändande system ska alltid begära en kvittens och kunna hantera dessa i sitt system och verksamhet. MessageReceiptAcknowledgementRequest ska alltid ha värdet AL (Always).

Det är nödvändigt att använda kvittens för att få information om eventuella fel. Det kan gälla valideringsfel enligt XML-schemat eller validering av andra verksamhetsregler eller andra tekniska fel. I NEF - Riktlinjer kvittenshantering beskrivs detta mer detaljerat.

4.2.2. Använd alltid unika idn, UUID eller GUID

UUID eller GUID ska användas för unik identifiering av meddelande. Detta gäller följande element i ett e-receptmeddelande: IdOfMessageBySender, PresciptionSetID och InterChangeRef. I NEF - Rekommendation till hantering av GUID - UUID​ beskrivs detta mer detaljerat. 

Att använda unika id har olika syften:

  • identifiering av receptmeddelande

  • identifiering av makuleringsmeddelande

  • hantering av tekniska dubbletter

  • loggning för support

  • referens till tjänster mot förskrivningsoriginal.

4.2.3. Meddelandets sändare

Meddelandets sändare (MessageSender) ska alltid vara samma som förskrivare (Prescriber)

Fältlängden för förskrivarens namn är begränsat till 35 tecken. Namnet ska skrivas i form av ”Efternamn Förnamn”, enligt NEF - Specifikation för XML-meddelande e-recept djur.

4.2.4. GLN-kod till mottagande Apotek

Vid förskrivning behöver förskrivare i vissa sammanhang kunna adressera ett recept till ett angivet apotek, till exempel då en djurägare inte har ett fullständigt och giltigt personnummer. Vid mottagningen av e-receptet sker en validering mot E-hälsomyndighetens Expeditionsställeregister, EXPO, att apoteket (GLN-koden) som receptet adresseras till finns i EXPO och är godkänt samt aktivt.

Respektive vårdssystem  ansvarar för att e-recept adresseras till ett apotek som kan hantera e-djurrecept. För att veterinärer ska kunna adressera e-receptet direkt till ett apotek krävs att veterinären, i sitt vårdsystem, har tillgång till de apotek som har tillstånd av Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet och är aktiva.

Apotekslistan innehåller även viktiga kontaktuppgifter till recepturen som förskrivaren behöver för att kunna komma i kontakt med en farmaceut.

Apotekslista_js_djur exporteras från EXPO och tillhandahålls till vårdsystem via en sftp-plats. Det är väldigt viktigt att de apotek som kan hantera e-djurrecept särskiljs i respektive vårdsystem. Markering om ett specifikt apotek kan hantera e-djurrecept finns i apotekslista_js_djur.

För att få tillgång till apotekslista_js_djur beställer vårdgivaren ett abonnemang via en blankett som finns att tillgå på E-hälsomyndighetens webbplats. En ny apotekslista_js_djur publiceras dagligen på sftp-ytan.

Apotekslistan beskrivs detaljerat i bilaga Postbeskrivning apotekslista_js_djur.

4.2.5. Användande av Födelsedatum (FDA)

Kan inte personnummer användas vid förskrivning av e-recept, finns en möjlighet att använda födelsedatum (FDA). Vid förskrivning på födelsedatum ska mottagande apotek identiferas med GLN-kod (DesignatedMessageReciever/HealthcareAgent/HealthcareAgentId).

Enligt receptföreskrifterna måste ålder anges på djurägaren. Därför är det viktigt att följande tillämpas vid förskrivning utan personnummer:

  • födelsedatumet måste vara fullständigt, alltså innehålla sekelsiffra, årtal, månad och dag för att vara sökbart på ett lokalt apotek och kunna knytas till en giltig legitimation (pass och andra id-handlingar innehåller födelsedatum) (PatientId/Idscheme = FDA,PatientID/Value=ccyymmdd)

  • födelsedatumet måste vara rimligt och korrekt angivet för den aktuella djurägaren.

4.2.6. Doseringsanvisning

Doseringsanvisning, UnstructuredDosageAdmin, ska inte innehålla några kontrolltecken (radbrytning, tab m.fl.). Texten ska vara i klartext utan förkortningar. De enda förkortningar som får förekomma är sådana som används för doseringsenheter som till exempel mg, ml, E, g och kg.

4.2.7. Språkkoder

Språkkoder beskrivs i ISO 639-1 och anges i LanguageOfLabel.

4.2.8. NPL-packid, NPL-id och varunummer

Nationellt e-receptformat kan hantera NPL-id, NPL-PackId och varunummer. Förskrivning kan ske antingen med en kombination av NPL-värden (IdType = NPLID) och NPL-PackId (IdType = NPLPACK), enbart NPL-PackId eller varunummer (IdType = NVN).

Läkemedel i e-recept ska identifieras med NPLId och NPLPackId.

Observera att artikeln ”licensläkemedel eförskrivning” (”gruppvarunummer” 670000, NPL id: SB060301000001, NPL pack id:SB060301100001 ) enbart får användas vid förskrivning av licensläkemedel som ännu inte finns i VARA.

4.2.9. Substitution (SubstitutionType)

SubstitutionType ska alltid vara ”EBY” (Ej byte) för djurrecept.

4.2.10. Arvode/patientavgift

Funktionaliteten för veterinärarvode ska finnas för e-recept djur enligt nationellt e-recept format för djur. Detta innebär att fälten för arvode i NEF måste skickas in i meddelandet, även om de inte behöver fyllas i.  Det finns ingen skyldighet för apoteksaktörer att administrera arvoden för djurrecept, men det finns möjlighet för apoteksaktör och utfärdare av djurrecept att lokalt överenskomma om hantering av dessa arvoden. Inga arvoden hanteras eller faktureras av E-hälsomyndigheten.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster