Riktlinjer till vården elektronisk makulering

Denna sida beskriver användningen av makuleringstjänsten för vården utifrån krav och specifikationer. 


Syftet med riktlinjerna är att vara vägledande vid implementering av tjänsten. Riktlinjerna är ett komplement till krav och specifikationer för att underlätta förståelsen för implementering och användning.

Riktlinjerna har tagits fram i ett nationellt samarbete med representanter från regionerna, Sveriges Apoteksförening, Distriktsveterinärerna och E-hälsomyndigheten. Förvaltningen av riktlinjerna ligger hos E-hälsomyndigheten.  

För att öka säkerheten och kunna dra nytta av de olika kunskapsstöd, som finns elektroniskt tillgängliga i vårdsystemen, är det viktigt med uppdaterade läkemedelslistor. Makuleringstjänsten gör det möjligt att öka samstämmigheten mellan vårdsystemets läkemedelslista och Receptdepå djur på E-hälsomyndigheten.

Djurägare kan ha flera recept som inte längre är aktuella för behandling men som fortfarande finns tillgängliga för uttag på apotek. Detta kan leda till att djurägare hämtar ut och använder läkemedel som inte längre ska ingå i behandlingen. Den elektroniska makuleringsfunktionen ska därför användas vid ordinationsändringar, läkemedelsavstämning och vid felaktiga recept.  

1. Riktlinjer till vården

1.1. Implementering

Att aktivt börja arbeta med att makulera inaktuella och felaktiga recept innebär en förändring av den dagliga arbetsrutinen. I samband med att makuleringstjänsten tas i drift, är det viktigt med en aktiv implementering där användarna får utbildning och möjlighet att diskutera arbetssätt och rutiner.

1.2. Hur fungerar elektronisk makulering av e-recept?

En förskrivare har rätt att makulera recept för de läkemedel som hen har rätt att förskriva, oavsett vem som ursprungligen skapade e-receptet. En elektronisk makuleringsbegäran skickas från vårdsystemet till Receptdepå djur och en kvittens innehållande resultatet returneras. 

För att kunna utföra en makulering måste e-receptet identifieras med en unik identitet. I praktiken innebär det att endast de e-recept som finns tillgängliga i aktuellt vårdsystem kan makuleras, eftersom det skapas och lagras en unik identitet i sändande vårdsystem i samband med att e-receptet skickas.

1.3. När ska man använda makuleringsfunktionen?  

  • Vid utsättning av läkemedel - makulera de kvarvarande uttag som finns
  • Vid ordinationsändring som kräver nytt recept - makulera inaktuella recept
  • Vid läkemedelsavstämning - makulera inaktuella recept
  • Vid felaktigt skapat/skickat recept
  • E-recept som skickats till fel djurägare

1.4. Information till djurägaren  

Djurägare ska informeras om ändring i läkemedelsbehandling innan makulering av e-recept utförs. Orsaken till att e-recept önskar makuleras ska anges i samband med skickande av begäran.

Någon av följande orsakskoder ska användas:

  1. Fel djurägare
  2. Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål - djurägaren informerad
  3. Utsatt läkemedel/ Inaktuell medicinering - djurägaren informerad
  4. Annan orsak - djurägaren informerad (fritextfält obligatoriskt)

Vid makulering enligt orsakskod 2-4 ska djurägaren alltid informeras i samband med att makulering av recept görs.

Om makulering görs av orsak 1, att receptet skickats till fel djurägare, är det upp till förskrivaren att bedöma om djurägaren behöver informeras. Förskrivaren behöver även ta ställning till om djurägaren som skulle fått läkemedlet ska informeras om att receptet kommer nu att skapas korrekt, till rätt djurägare.

OBS! Recept som makulerats med orsakskod 1, förskrivning på fel djurägare, visas inte för djurägaren, då receptet inte var tänkt till denne.

1.5. Resultatkoder

Det finns idag nio olika resultatkoder som returneras från makuleringstjänsten. Vad som genererar de olika resultatkoderna finns beskrivet nedan. Skillnader kan förekomma i de olika vårdsystemen beroende av hur systemleverantören har implementerat tjänsten.

1. Informationsrutan ej ifylld. Samtycke saknas 

Denna resultatkod fås om inte vårdsystemet skickat en samtyckesflagga till Receptdepå djur.

Vid makuleringsorsak 2, 3 och 4, måste djurägare vara informerad.

Vid korrekt implementering ska denna resultatkod aldrig kunna uppkomma i drift. Denna resultatkod påvisar ett allvarligt fel i implementeringen och därmed ska den klassas som ett tekniskt fel. Det innebär att informationen till förskrivaren ska vara att det är ett tekniskt fel och vem de ska kontakta.

Denna resultatkod är allvarlig och bör bli ett tekniskt felärende med utredning.

2. Förpackningsenhet avviker från receptets förpackningsenhet

Denna resultatkod fås om makuleringsbegäran skickas på läkemedelsrad som saknas i Receptdepå djur.

3. Makulering utförd - kvarstående uttag makulerade

Denna resultatkod fås när e-receptet är delvis expedierat på apotek eller korrigerat av farmaceut. Det kan innebära att djurägaren har hämtat ut läkemedel. Vid felaktigt skickat recept kan det vara viktigt att förskrivaren kontaktar djurägaren. Om makuleringen gjorts med orsakskod 1 ger denna resultatkod indikation om att den felaktiga djurägaren påbörjat behandlingen.

4. Makulering ej utförd - pga. omvandlat till pappersrecept eller slutexpedierat etc

Denna resultatkod fås när ett e-recept inte längre finns kvar i Receptdepå djur. Det kan bero på att djurägaren gjort samtliga uttag eller att det är omvandlat till pappersrecept. Om makuleringen gjorts med orsakskod 1 ger denna resultatkod indikation om att den felaktiga djurägaren kan ha fått receptet utskrivet på pappersrecept och i handen för manuella uttag vid senare tillfälle.

5. Makulering ej utförd - e-receptet är redan makulerat

Denna resultatkod fås när ett e-recept redan är makulerat. Makulering kan vara utförd av farmaceut på djurägares begäran eller av annan förskrivare. Information om vem som makulerat receptet skickas med i resultatet.

6. Makulering ej utförd - e-receptets giltighetstid är utgången

Denna resultatkod fås när makulering begärs för ett e-recept där receptets giltighetstid har gått ut. E-hälsomyndigheten rekommenderar att systemleverantören inför en egen kontroll i vårdsystemet som förhindrar att makulering på utgånget recept kan skickas.

7. Makulering ej utförd - tekniskt fel försök igen

Denna resultatkod fås till exempel vid kommunikationsstörningar.

8. Makulering ej utförd - ogiltig receptstatus  

Denna resultatkod fås när e-receptet påträffas i Receptdepå djur med ej makulerbar status, till exempel ordinationen är utsatt eller har status "Avvisat". Denna resultatkod är allvarlig och bör bli ett felärende med utredning.

9. Makulering utförd
Denna resultatkod fås när receptet ligger i Receptdepå djur, rent praktiskt återkallar förskrivaren e-receptet innan expedieringen har påbörjats.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster