Användningsfall makulering av e-recept

Syftet med denna sida är att kravställa e-recepttjänstens funktion för makulering. Informationen ger en övergripande och generell beskrivning av funktionen samt en detaljerad flödesbeskrivning av själva förloppet.Informationen har tagits fram i ett nationellt samarbete med representanter från regionerna, Sveriges Apoteksförening, Distriktsveterinärerna och E-hälsomyndigheten. Förvaltning av informationen ligger hos E-hälsomyndigheten.
Denna sida innehåller bakgrund, omfattning, förutsättningar och tillvägagångssätt för implementering av den elektroniska makuleringstjänsten.

För detaljerade beskrivningar och krav på funktionen se NEF - Kompletterande krav elektronisk makulering.

Denna information, tillsammans med riktlinjer och övrig teknisk information, ligger till grund för specificering och design av funktionalitet och teknisk lösning, samt underlag för testfall och rutiner.

Definitioner och förkortningar 

Begrepp/Term

Definition/beskrivning

Annullerat e-recept

e-recept som har stoppats av förskrivare för expediering. I dokumentet används termen makulera för funktionen att anullera e-recept

Vårdsystem

System för vården för journalföring och för att skicka e-recept och elektronisk makulering

Läkemedelsmodul

Del av sändande system (oftast vårdsystem) som hanterar läkemedel och receptförskrivning

Makulera

Radera/ta bort/annullera. Makulera e-recept betyder att kvarstående uttag av ett e-recept raderas i Receptdepån

ReceptID

Unikt ID för att identifiera e-recept i Receptdepån

Beskrivning av makuleringstjänsten

Makuleringstjänsten gör det möjligt för förskrivare att elektroniskt makulera e-recept. Tjänsten är framtagen för vårdsystem som implementerat det nationella e-receptformatet (NEF) och ska alltid användas vid korrigeringar av skickade och kvitterade e-recept. Tjänsten nås direkt via vårdsystemet och journalen ska uppdateras direkt efter genomförd makulering.

Makuleringstjänsten innebär att behovet av kontakt med apotek för att de ska bistå med makulering minskar och resulterar i ökad samstämmighet mellan vårdsystemets läkemedelslista och djurägarens recept i Receptdepå djur. Detta ger ett stort mervärde för både förskrivare, apotek och djurägare.

Omfattning och avgränsningar  

Makuleringstjänsten kan enbart utnyttjas för:

 • e-recept med unikt ReceptID
 • återstående uttag av e-recept med unikt ReceptID.

Makuleringstjänstens avgränsning:

 • Pappersrecept som har lagts in elektroniskt i Receptdepå djur och saknar ReceptID lagrat i vårdsystem kan endast makuleras av farmaceut på uppdrag av djurägare eller förskrivare.

Behörighet att makulera  

Förskrivare  

Behörig att genomföra en elektronisk makulering av ett e-recept är förskrivare som har tillgång till djurägarens journal och har förskrivningsrätt för den varan som förskrivits på det recept som ska makuleras. 

Farmaceut  

Farmaceut får makulera recept enligt befintligt regelverk via receptexpedieringssystem. Om makuleringen görs på uppdrag av förskrivare genomförs kontroll av förskrivarens behörighet.  

Andra aktörer

Det finns några tillfällen då andra aktörer kan makulera ett e-recept:

 • Djurägare kan makulera e-recept via kontakt med förskrivare eller farmaceut och begära makulering av sina egna e-recept 
 • Operativt ansvarig, till exempel systemförvaltare, kan vid upptäckta systemfel någonstans i e-receptkedjan behöva utföra en omfattande systematisk makulering. Detta kan då ske utanför det specifika vårdsystemet men enligt tydliga rutiner.

Innehåll i makuleringsbegäran

En förskrivare skickar makuleringsbegäran via sitt vårdsystem. Nedan beskrivs ett antal verksamhetsmässiga identifierare samt information som ska ingå i makuleringsbegäran.

Identifiering av makuleringsbegäran

Makuleringsbegäran ska ha ett unikt makuleringsID.

Identifiering av person som utför makulering

För att säkerställa identifiering av person som utför makulering ska förskrivaridentitet ingå som en del av makuleringsbegäran. Förskrivaridentiteten valideras mot legitimationsregistret. I dagsläget motsvaras dessa uppgifter av veterinärnummer och namn.

Identifiering av djurägare

Djurägarens personnummer ska ingå som en del av makuleringsbegäran. Om personnummer saknas ska födelsedata ingå istället.  

Identifiering av e-receptet

För att säkerställa identifiering av själva e-receptet som ska makuleras, ska makuleringsbegäran vara försett med ett unikt ReceptID. Att e-receptet identifieras med ett unikt ReceptID säkerställer att rätt e-recept kommer att makuleras i samband med makuleringsbegäran.

Makuleringsorsak

Den verksamhetsinformation som ska ingå i makuleringsbegäran är makuleringsorsak. För att detta ska fungera i hela makuleringskedjan ska både vårdsystem och expedieringssystem införa gemensamma orsakskoder, där ett val ska ske:


Vårdsystem

Expeditionssystem

 Orsakskod 

Förskrivare makulerar elektroniskt

Farmaceut makulerar på förskrivares begäran

1

Fel djurägare

Fel djurägare

2

Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål. Djurägaren informerad

Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål. Djurägaren informerad

3

Utsatt läkemedel/Inaktuell medicinering. Djurägaren informerad

Utsatt läkemedel/Inaktuell medicinering. Djurägaren informerad

4

Annan orsak. Djurägaren informerad

Annan orsak. Djurägaren informerad

Tabell 1. Makuleringsorsakskoder

Vid användning av orsakskod 4 är fritextfältet obligatoriskt att använda.

Det ska vara möjligt att ange en eller flera makuleringsorsaker om flera recept makuleras vid samma tillfälle.  

I de fall farmaceut makulerar på uppdrag av förskrivare så anges det i expedieringssystemet.

Djurägare informerad

"Djurägare informerad" innebär att djurägaren ska ha informerats innan makuleringen utförs. I samband med makulering ska förskrivare vid orsakskod 2 ,3 och 4 säkerställa att djurägaren blivit informerad. Denna uppgift skickas från vårdsystemet och tolkas och lagras i Receptdepå djur som "djurägare har samtyckt". När farmaceut makulerar på uppdrag av förskrivaren, har förskrivaren ansvar att på samma sätt som vid elektronisk makulering via vårdsystem säkerställa att djurägaren är informerad.  

Innehåll i kvittens

När en makuleringsbegäran har skickats är det viktigt för förskrivaren att i sitt eget system alltid få en kvittens från mottagande system innehållande resultatet.

Identifiering av kvittens

För att säkerställa identifieringen av kvittensen ska samma unika identitet som på makuleringsbegäran returneras.

Resultat av makuleringsbegäran

Resultat av en begärd makulering från förskrivare skickas till vårdsystem i form av en kvittens. Denna kvittens innehåller resultatet av de e-recept som den avsedda makuleringen innehöll. Resultatet är per e-recept i kvittensen, det vill säga vårdsystemet läser in och lagrar hela kvittensresultatet i vårdsystemet. Kvittensen för en felaktig makuleringsbegäran innehåller även statuskoder som avser felaktigheter i formatet eller innehållet med avseende på verksamhetsregler.

Om makulering redan är utförd av en annan förskrivare medföljer:

 • tidpunkt
 • orsak till makulering enligt kap 2.3.5
 • förskrivarnamn

Om makulering redan är utförd av en farmaceut på en förskrivares begäran medföljer:

 • tidpunkt
 • orsak till makulering enligt kap 2.3.5
 • apoteksnamn, ort, GLN-kod
 • farmaceutens signum

Synlighet för användare

Synlighet för förskrivare

För att uppnå de förbättringar som en elektronisk makuleringstjänst innebär är det viktigt att makuleringsresultatet, det vill säga förskrivarens kvitto på att makuleringen har lyckats, görs synlig i kombination med förskrivningen på ett enkelt och smidigt sätt. Grundförutsättningen är att förskrivare normalt sett aldrig ska behöva kontrollera loggar i systemen för att säkerställa informationen.

Synlighet för farmaceut

Vid elektronisk makulering synliggörs resultaten och orsaken till makuleringen för expedierande farmaceut. Detta för att farmaceuten, vid behov, enkelt ska kunna informera djurägaren om utförd makulering.

Synlighet för djurägare

Djurägare kan med e-legitimation via webbapplikationer se:

 • Aktuella recept
 • Uthämtade recept
 • Slutexpedierade och utgångna recept
 • Recept som har makulerats med orsakskod 2, 3 eller 4. För dessa recept syns även orsaken till varför de har makulerats.

Recept som makulerats med orsakskod 1, förskrivning på fel djurägare, visas inte för djurägare.  

Användningsfall

Nedan användningsfall beskriver flödet när ett eller flera e-recept ska makuleras. 

Aktör

Roll i användningsfallet

Förskrivare

Den som startar händelseförloppet att makulera e-recept

Farmaceut

Den som ska expediera förskrivet e-recept/makulera på uppdrag av förskrivare

Djurägare

Kan begära makulering via farmaceut eller förskrivare av egna e-recept

System

Roll i användningsfallet

Sändande system / Vårdsystem (VS)

Sändande system, oftast vårdsystem. Skickar e-recept och makuleringsbegäran direkt till Receptdepå djur.

Mottagande system

Tar emot e-recept från vårdsystem, genomför validering och skickar kvittens tillbaka till vård­system. Lagrar e-recept och svarar tillbaka med status för e-recept

Expedieringssystem

Har direktkontakt med Receptdepå djur vid expediering och makulering av e-recept

Tabell 2. Roller i en makulering

Förutsättningar för förskrivare

Makulering ska kunna ske som en naturlig del i förskrivarens arbete och vara tillgänglig direkt i djurvårdssystemets recept/läkemedelsmodul. För att kunna makulera ett e-recept krävs att:

 1. Det är skickat som e-recept samt att ReceptID är unikt.
 2. Vårdsystemet har mottagit positiv kvittens att e-receptet är lagrat i Receptdepå djur.
 3. Inloggad förskrivare är behörig att makulera enligt behörighetsregler som finns beskrivna i NEF - Kompletterande krav elektronisk makulering.

Förloppsbeskrivning

Exempel på olika situationer är:

 • Förskrivare makulerar ett e-recept bestående av ett uttag, inget uttag gjort.
 • Förskrivare makulerar ett itererat e-recept, inga uttag gjorda.
 • Förskrivare makulerar ett itererat e-recept, ett eller flera uttag gjorda.
 • Förskrivare makulerar flera e-recept vid samma tillfälle, inga uttag gjorda.
 • Förskrivare makulerar ett eller flera itererade e-recept, ett eller flera uttag gjorda.
 • Förskrivare makulerar ett återinfört pappersrecept med giltigt ReceptID i Receptdepå djur.


 1. Förskrivaren begär makulering av ett eller flera e-recept och anger orsak till makulering/ar.
 2. Vårdsystemet validerar att förskrivare är behörig och att e-recept är möjligt att makulera enligt förutsättningarna i 3.5.
 3. Vårdsystemet loggar orsak, tidpunkt och förskrivaridentitet.
 4. Vårdsystemet validerar att makuleringsbegäran är syntaktiskt rätt och skickar begäran vidare direkt till mottagande system.
 5. Mottagande system validerar att ReceptId, e-receptet samt förskrivares behörighet är giltiga.
 6. Mottagande system makulerar e-recepts kvarvarande uttag.
 7. Mottagande system loggar makuleringen, resultat, orsak, tidpunkt och förskrivaridentitet.
 8. Mottagande system skickar kvittensmeddelande till vårdsystemet. Kvittensen anger att makulering har utförts.
 9. Vårdsystemet tar emot och validerar att innehållet i kvittensmeddelandet är positivt. Vårdsystemet loggar resultat, orsak, tidpunkt och förskrivaridentitet.
 10. Efter kvittens mottagits uppdaterar vårdsystemet aktuell förskrivning med innehållet i kvittensmeddelandet och visar upp för förskrivaren att makulering har utförts.

Om validering misslyckas för samtliga e-recept enligt punkt 5 i Normalförloppet ovan fortsätter flödet enligt punkt 6 nedan.

Kontrollen visar att e-recept inte kan makuleras på grund av schemavalidering, till exempel:

 • Syntaktiskt felaktigt.
 • Obligatoriskt fält saknas.

6. Mottagande system skickar kvittensmeddelande till vårdsystem. Kvittensen anger felorsak.

7. Mottagande system uppdaterar status till "Spärrad" med kommentar "Spärrat pga misslyckade makuleringsförsök från vårdgivare. Stäm av med vårdande enhet innan expedition."

8. Vårdsystemet tar emot kvittens och loggar resultat, orsak, tidpunkt och förskrivaridentitet.

9. Vårdsystemet visar felorsak för förskrivare.


Om kontrollerna misslyckas för samtliga e-recept enligt punkt 6 i Normalförloppet fortsätter förloppet enligt punkt 7 nedan.

Om kvittensmeddelandet är negativt enligt punkt 9 i Normalförloppet fortsätter förloppet enligt punkt 7 nedan.

Kontrollen visar att e-recept inte kan makuleras på grund av:

 • Samtliga uttag på e-receptet är gjorda.
 • Förskrivaren är inte behörig att utföra makuleringen.
 • Utgången giltighetstid på e-recept.
 • E-recept omvandlat till pappersrecept.
 • E-recept redan makulerat av förskrivare eller farmaceut.
 • Ogiltig identitet för e-recept.

7. Mottagande system skickar kvittensmeddelande till vårdsystem. Kvittensen anger att makulering ej har utförts, samt orsak till detta.

8. Vårdsystemet tar emot kvittens och loggar resultat, orsak, tidpunkt och förskrivaridentitet.

9. Vårdsystemet visar förskrivare att e-recept inte kunde makuleras och orsak till detta.


Om tekniskt fel inträffat efter punkt 8 i Normalförloppet (på grund av till exempel kommunikationsproblem) fortsätter förloppet enligt punkt 9 nedan.  

Detta sker i samband med att ingen kvittens mottagits inom rimlig svarstid.

9. Vårdsystemet visar förskrivare att e-recept inte makulerats, om möjligt orsak till tekniskt fel samt önskad åtgärd.

10.Vårdsystemet tar emot kvittens och loggar resultat, orsak, tidpunkt och förskrivaridentitet.

Om kontroller misslyckas för delar av e-recept enligt punkt 6 i Normalförloppet fortsätter förloppet för de e-recept som misslyckats enligt punkt 7 nedan.  

Detta sker i samband med att flera e-recept valts för makulering, men endast något/några kan makuleras

7. Mottagande system skickar kvittens till vårdsystem. Kvittensen anger vilka e-recept som makulerats samt vilka som ej makulerats.

8. Vårdsystemet tar emot kvittens och loggar resultat, orsak, tidpunkt och förskrivaridentitet.

9. Vårdsystemet visar förskrivare vilka e-recept som makulerats, samt vilka som ej makulerats och orsaken till detta.

Resultat av makuleringsbegäran

 • Normalförlopp: e-recept är makulerat. Förskrivaren har fått bekräftelse på att makulering skett. Vårdsystemet ska erhålla en positiv kvittens innan e-receptet markeras som makulerat i vårdsystemet. Makuleringen är synlig i expeditionssystem.
 • Alternativförlopp 1,2, 3 och 4: e-recept kan inte makuleras på grund av icke uppfyllda förutsättningar eller av tekniska skäl. Förskrivaren har fått besked om att makulering inte har skett, med angivande av orsak. Vårdsystemet erhåller en kvittens med orsak till misslyckad makulering se NEF - Kompletterande krav elektronisk makulering.
 • Vid misslyckad makulering får e-receptet status Spärrad med förskrivningskommentar "Spärrat pga misslyckade makuleringsförsök från vårdgivare. Stäm av med vårdande enhet innan expedition."​

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster