Kompletterande krav elektronisk makulering

Syftet med kravdokumenten är att vara ett underlag för utveckling och implementering av makuleringstjänsten hos E-hälsomyndigheten. Dessa dokument är också ett underlag för implementering och integration av makuleringstjänsten i vårdsystem.


Dokumentet har tagits fram i ett nationellt samarbete med representanter från regioner, Sveriges Apoteksförening, Distriktsveterinärerna och Apotekens Service (numera E-hälsomyndigheten). Förvaltningen av dokumentet ligger nu hos E-hälsomyndigheten.

NEF är ett nationellt e-receptformat med verksamhetsregler som säkerställer hanteringen och kvaliteten på e-recept.

Syftet med detta dokument är att komplettera användningsfallen i Användningsfall elektronisk makulering med specificerade krav på elektronisk makulering. Detta dokument ger en detaljerad bild över krav, både funktionella och icke-funktionella på makuleringstjänsten. Detta dokument, tillsammans med användningsfallen, riktlinjer och övriga tekniska dokument, ligger till grund för specificering och design av funktionalitet och teknisk lösning, samt underlag för framtagning av testfall och rutiner.

Målgruppen för detta dokument är personer involverade i konstruktion och test av tjänsten samt personer som skriver nya rutiner för användarna.

Numreringen av kompletterande krav följer notationen M-KKX.X:

 • M - Makulering
 • KK - Kompletterande Krav
 • X.X - Kravnummer 

Varje krav har dessutom försetts med markering om vilka system som påverkas, detta för att det i ett beställningsförfarande ska bli tydligare utan att den sammanhållna kravspecifikationen ska behöva delas upp i olika delar. Den markeringen följer notationen J och M:

 • J - Vårdsystem (journalsystem) eller liknande
 • M - Mottagande system, Receptdepå djur

1. Kompletterande krav

1.1. Volymer


M

M-KK1.1

Mottagande system ska kunna hantera minst 600 makuleringsbegär​​an av e-recept per timme, 6 000 per dag samt 120 000 per månad.

J

M

M-KK1.2

Alla berörda system ska kunna hantera minst sex samtidiga makuleringar med bibehållen svarstid enligt krav M-KK2.1.

J

M

M-KK1.3

Alla berörda system ska kunna utökas (skalas upp) för att hantera ökade volymer.

J

M

M-KK1.4

Makulering ​ska vara möjlig på de recept som förskrivits enligt NEF-formatet.

1.2. Prestanda

J

M

M-KK2.1

Tiden från det att förskrivare makulerar ett e-recept tills att en kvittens visas, för förskrivaren, ska i normalfallet (95%) understiga 3 sekunder. För övriga ska 4.9 % hanteras inom högst 15 sekunder. Resterande fall, 0.1 %, ska hanteras som tekniska fel. Betyder i praktiken att respektive komponent i kedjan har 1 sekund var.

1.3. Tillgänglighet


M

M-KK3.1

Makuleringstjänsten ska vara tillgänglig dygnet runt, året om förutom vid planerade servicefönster.

J

M

M-KK3.2

Om makuleringstjänsten inte är tillgänglig från förskrivare ska reservrutin för makulering finnas.

1.4. Standarder

J

M

M-KK4.1

Meddelandeformat för lösning ska stödja samma standard som NEF.

1.5. Säkerhet

J

M

M-KK5.1

Samma säkerhetskrav som ställs på hantering av e-recept ska även gälla för makulering. Enligt M-KK5.2 och M-KK5.3.

J

M

M-KK5.2

Makuleringsmeddelandet ska sändas på en krypterad förbindelse.

J

M

M-KK5.3

Makuleringsmeddelandet ska signeras av sändande system och hanteras av mottagande system.

J

M

M-KK5.4

Ett makuleringsmeddelande ska kunna identifieras med samma unika ID i sändande och mottagande system.

1.6. Spårbarhet

J

M

M-KK6.1

Samma spårbarhetskrav som ställs på hantering av e-recept ska även gälla för makulering.

J

M

M-KK6.2

Makulerat recept ska vara spårbart i hela kedjan det vill säga från sändande system till mottagande system.

J

M

M-KK6.3A

Spårbarhet i vårdsystemet ska finnas på

 • vem som utfört en makuleringsbegäran
 • orsak till makulering
 • identifiering av recept
 • tidpunkt för makulering
 • status på makulering (svarskvittens och returkod)
 • felmeddelande

J

M

M-KK6.4

Makulering ska inte innebära att spårbarhet försvinner för förskrivningen.M-KK6.5

Utgår, gäller ej vårdsystem.


M

M-KK6.6

Loggdata ska finnas i Receptdepå djur

J


M-KK6.8

Loggdata ska finnas i vårdsystem

1.7. Innehåll i Makuleringsmeddelande

J

M

M-KK7.1

Identifiering av utförare/avsändare av makuleringsbegäran (förskrivarID) ska finnas.

J

M

M-KK7.2

Identifiering av e-recept (unikt receptID) ska finnas.

J

M

M-KK7.3

Fasta val för makuleringsorsak ska finnas enligt nedan

Förskrivare makulerar via vårdsystem:

1. Fel djurägare

2. Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål - djurägare informerad

3. Utsatt läkemedel - djurägare informerad

4. Annan orsak - djurägare informerad (fritextfält obligatoriskt)

Farmaceut makulerar på begäran av förskrivare

1. Fel djurägare

2. Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål - djurägare informerad

3. Utsatt läkemedel - djurägare informerad

4. Annan orsak - djurägare informerad (fritextfält obligatoriskt)

Endast en orsak till makulering per recept kan anges. Olika orsaker kan ingå i makuleringsbegäran då flera recept ska makuleras.


M

M-KK7.4

Utgår, gäller ej vårdsystem.

J

M

M-KK7.5

Djurägarens personnummer eller om djurägaren saknar personnummer ska födelsedatum (FDA) ingå i meddelandet.

J

M

M-KK7.6

"Djurägaren informerad" vid orsakskoder 2, 3 och 4 ska finnas med från vårdsystem och tolkas och lagras i mottagande system som "Djurägaren har samtyckt".


M

M-KK7.7

Utgår, gäller ej vårdsystem.

1.8. Kvittens

J

M

M-KK8.1

Resultat av makuleringsbegäran (svarskvittens och returkod) ska returneras för ett eller flera recept.

J

M

M-KK8.2

Identifiering av e-recept (unikt receptID) ska finnas.

J

M

M-KK8.3

Ska innehålla makuleringsmeddelandets identitet.

J

M

M-KK8.4

Makuleringsorsak ska finnas i klartext enligt krav M-KK7.3.

J

M

M-KK8.5

Makuleringens status/resultat ska kunna returneras en eller flera gånger vid makuleringsbegäran.

J

M

M-KK8.6

Om makulering redan utförts ska uppgifter om av vem och när tidigare makulering utförts framgå i kvittensen.

J

M

M-KK8.7

Vid resultat av makulering ska följande text returneras i kvittens till förskrivaren.

Resultatkod 1, 2 och 8 ska inte returneras till förskrivare, utan hanteras av vårdsystemet, se XML-specifikation.

9. "Makulering Utförd"

3. " Makulering Utförd - Kvarstående uttag makulerade"

Receptet finns inte kvar i Receptdepå djur

4. "Makulering ej utförd - pga omvandlat till pappersrecept eller
slut­expedierat etc"

5. "Makulering ej utförd - e-receptet är redan makulerat"

6. "Makulering ej utförd - e-receptets giltighetstid är utgången"

7. "Makulering ej utförd - tekniskt fel försök igen"

"Makulering ej utförd - djurägarens personnummer finns inte i folkbokföringen" Hanteras av AFF-kontroll 03033.

1.9. Användbarhet 

Avgränsning:

E-hälsomyndigheten ställer inte krav på vårdsystemens användargränssnitt, men att systemleverantör tar fram ett funktionellt användargränssnitt i dialog med användare till systemet.  

J


M-KK9.1

Makulering ska ske som en naturlig del i förskrivares arbete och vara tillgänglig direkt i recept/läkemedelsmodul.

J


M-KK9.2

Resultat av makuleringsbegäran och status ska visas för makulerande förskrivare efter genomförd makulering och ska tydligt framgå direkt i recept/läkemedelsmodul.

J


M-KK9.3

Förskrivare eller annan behörig användare ska enkelt kunna se resultatet av makuleringsbegäran enligt M-KK6.3.

J

M

M-KK9.4

Det ska inte vara möjligt att makulera ett utgånget recept.

J


M-KK9.5

Det ska inte vara möjligt att makulera ett e-recept som inte fått en positiv kvittens. (accepterat eller accepterat med varning)

J


M-KK9.6

Ett recept som inte skickats som e-recept kan inte makuleras elektroniskt, enligt M-KK5.4.

J


M-KK9.7

Makulering och resultat ska dokumenteras i journalen.

J


M-KK9.8

Receptet ska inte uppdateras som makulerat, innan kvittens på resultat om utförd makulering mottagits. Detta gäller även eventuella visuella symboler och journalanteckning.


M

M-KK9.11

Om orsaken till makulering är att förskrivning skett till fel djurägare ska receptet inte visas i webbapplikationer som vänder sig till djurägare till exempel mina vårdkontakter. (orsakskod enligt M-KK 7.3)

1.10. Behörighet

J

M

M-KK10.1

Behörighet att genomföra en elektronisk makulering av ett e-recept är förskrivare som har tillgång till djurägarejournal och har förskrivningsrätt till det läkemedel som ska makuleras.

J

M

M-KK10.2

Förskrivare kan makulera egna och andras förskrivningar enligt M-KK10.1.


M

M-KK10.3

Utgår, avser ej vårdsystem.

J


M-KK10.4

djurägare kan via förskrivare begära makulering av sina egna e-recept.

J

M

M-KK10.5

Systemförvaltare får på uppdrag av systemägare/medicinskt ansvarig (motsvarande) makulera e-recept som felaktigt skapats på grund av tekniska problem eller brister i systemen. Detta gäller inte makulering i egentlig mening i makuleringstjänsten, utan till exempel rensning i databasen.

J

M

M-KK10.6

Innan sändning av makuleringsbegäran ska en extra behörighetskontroll genom signatur/pinkod/lösenord, anges av förskrivaren.


M

M-KK10.7

Utgår, avser ej vårdsystem.

1.11. Dokumentation

J


M-KK11.1

Systemleverantörer ansvarar för att ta fram användardokumentation för makuleringstjänsten.

1.12. Specifika systemkrav


M

M-KK12.1

Utgår, avser ej vårdsystem.

J


M-KK12.2

ReceptID och radnummer ska sparas/återskapas i vårdsystem, så att de kan användas vid makulering.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster