Riktlinjer till systemleverantörer elektronisk makulering

Denna sida beskriver användningen av makuleringstjänsten utifrån krav och specifikationer för systemleverantörer.


Syftet med denna information är att förtydliga riktlinjer, utifrån krav och specifikationer. Denna information tar upp riktlinjer och förtydliganden av hur implementering och tolkning av funktionalitet i makuleringstjänsten bör realiseras av systemleverantörer, i samråd med respektive vårdgivare.
 
Riktlinjerna är ett komplement till krav och specifikationer för att underlätta förståelsen för implementering och användning.

Informationen har tagits fram i ett nationellt samarbete med representanter från regionerna, Sveriges Apoteksförening, Distriktsveterinärerna och E-hälsomyndigheten. Förvaltningen av informationen ligger nu hos E-hälsomyndigheten.

För att öka säkerheten och kunna dra nytta av de olika kunskapsstöd som finns elektroniskt tillgängliga i vårdsystemen är det viktigt med uppdaterade läkemedelslistor. Makuleringstjänsten gör det möjligt att öka samstämmigheten mellan vårdsystemets läkemedelslista och Receptdepå djur.

Djurägare kan ha flera recept som inte längre är aktuella för behandling men som fortfarande finns tillgängliga för uttag på apotek. Detta leder i flera fall till att djurägare hämtar ut och använder läkemedel för en inaktuell eller avslutad behandling. Makuleringstjänsten ska användas vid ordinationsändringar, läkemedelsavstämning och vid felaktiga recept.

1. Makuleringstjänstens användningsområden

  • Vid ordinationsändring som kräver nytt recept - makulera inaktuella recept
  • Vid utsättning av läkemedel - makulera de kvarvarande uttag som finns
  • Vid läkemedelsavstämning - makulera inaktuella recept
  • Vid felaktigt skapat/skickat recept
  • E-recept som skickats till fel djurägare

För att kunna utföra en makulering måste e-receptet identifieras via en unik identitet. I praktiken innebär det att endast de e-recept som finns tillgängliga i aktuellt vårdsystem och som kan kopplas till mottagna positiva kvittenser kan makuleras. Detta eftersom det skapas och lagras en unik identitet i sändande vårdsystem i samband med att e-receptet skickas.

2. Inloggning/certifiering

Makuleringstjänsten hanteras i princip som e-recepttjänsten. Vid anrop direkt till E-hälsomyndighetens partneringång används samma WSDL och webservicetjänst för makulering som för e-recept, för ytterligare information se PIRR anrop av Webbtjänster.

3. Makuleringsorsak

Följande makuleringsorsaker kan hanteras av makuleringstjänsten:

  1. Fel djurägare
  2. Fel läkemedel/vara/styrka/dosering/ändamål - djurägaren informerad
  3. Utsatt läkemedel/ Inaktuell medicinering - djurägaren informerad
  4. Annan orsak - djurägaren informerad

Ovanstående texter ska visas i klartext för förskrivaren.

Vid implementering ska orsakskod 2, 3 och 4 endast kunna väljas om djurägaren samtyckt till makuleringen det vill säga informerats om att makuleringen kommer att ske. Värdet 1 i klassen "consent"- under element "value" ska med andra ord automatiskt genereras vid val av orsakskoderna 2,3 eller 4, se Specifikation för XML-receptmakulering.

Information om "djurägare informerad" ska ingå i texten vid angivandet av orsakskod 2, 3 och 4. Förskrivaren ska inte särskilt ange "djurägare informerad" i till exempel en kryssruta.

Makulering ska kunna utföras av olika orsaker och vid olika tillfällen. Detta ställer krav på vårdsystemet, så att förskrivaren får stöd i sina arbetsprocesser. Makuleringstjänsten ska till exempel kunna ge stöd för elektronisk makulering i samband med ordinationsändring, rensning i läkemedelslista och vid felaktigt skickade recept. I praktiken kan detta innebära en implementering i flera olika vyer och moduler i vårdsystemet. Fasta orsakskoder är ett stöd för förskrivaren att välja lämplig orsak och hjälper även farmaceuten i dialogen med djurägaren, om varför receptet är makulerat.

4. Resultatkoder

Det finns idag nio olika resultatkoder som returneras från makuleringstjänsten. Vad som genererar de olika resultatkoderna finns beskrivet nedan. Skillnader kan förekomma i de olika vårdsystemen beroende av hur systemleverantören har implementerat tjänsten.

1. Informationsrutan ej ifylld. Samtycke saknas 

Denna resultatkod fås om inte vårdsystemet skickat en samtyckesflagga till Receptdepå djur.

Vid makuleringsorsak 2, 3 och 4, måste djurägare vara informerad.

Vid korrekt implementering ska denna resultatkod aldrig kunna uppkomma i drift. Denna resultatkod påvisar ett allvarligt fel i implementeringen och därmed ska den klassas som ett tekniskt fel. Det innebär att informationen till förskrivaren ska vara att det är ett tekniskt fel och vem de ska kontakta.

Denna resultatkod är allvarlig och bör bli ett tekniskt felärende med utredning.

2. Förpackningsenhet avviker från receptets förpackningsenhet

Denna resultatkod fås om makuleringsbegäran skickas på läkemedelsrad som saknas i Receptdepå djur.

3. Makulering utförd - kvarstående uttag makulerade

Denna resultatkod fås när e-receptet är delvis expedierat på apotek eller korrigerat av farmaceut. Det kan innebära att djurägareen har hämtat ut läkemedel. Vid felaktigt skickat recept kan det vara viktigt att förskrivaren kontaktar djurägareen. Om makuleringen gjorts med orsakskod 1 ger denna resultatkod indikation om att den felaktiga djurägareen påbörjat behandlingen.

4. Makulering ej utförd - pga omvandlat till pappersrecept eller slutexpedierat etc

Denna resultatkod fås när ett e-recept inte längre finns kvar i Receptdepå djur. Det kan bero på att djurägareen gjort samtliga uttag eller att det är omvandlat till pappersrecept. Om makuleringen gjorts med orsakskod 1 ger denna resultatkod indikation om att den felaktiga djurägareen kan ha fått receptet utskrivet på pappersrecept och i handen för manuella uttag vid senare tillfälle.

5. Makulering ej utförd - e-receptet är redan makulerat

Denna resultatkod fås när ett e-recept redan är makulerat. Makulering kan vara utförd av farmaceut på djurägares begäran eller av annan förskrivare. Information om vem som makulerat receptet skickas med i resultatet. 

6. Makulering ej utförd - e-receptets giltighetstid är utgången

Denna resultatkod fås när makulering begärs för ett e-recept där receptets giltighetstid har gått ut. E-hälsomyndigheten rekommenderar att systemleverantören inför en kontroll i vårdsystemet som förhindrar att makulering på utgånget recept kan skickas.

7. Makulering ej utförd - tekniskt fel försök igen

Denna resultatkod fås till exempel vid kommunikationsstörningar.

8. Makulering ej utförd - ogiltig receptstatus  

Denna resultatkod fås när e-receptet påträffas i Receptdepå djur med ej makulerbar status, till exempel ordinationen är utsatt eller har status "Avvisat". Denna resultatkod är allvarlig och bör bli ett felärende med utredning.

9. Makulering utförd
Denna resultatkod fås när receptet ligger i Receptdepå djur, rent praktiskt återkallar förskrivaren e-receptet innan expediering har påbörjats.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster