Djur - Kontrollera och godkänna expediering

I följande processteg beskrivs hur en färdigställd expediering kontrolleras, godkänns och sparas i Receptdepå Djur.


Figur 1. Process Godkänna expediering djur.

Tjänsteanrop HamtaExpeditionsId

E-hälsomyndigheten tillhandahåller en tjänst som ska anropas för att expedierande system ska få tillgång till ett unikt och giltigt expeditions-id. I tjänsten kan minst ett och upp till 99 unika expeditions-id:n hämtas för att underlätta rapportering av många expeditioner vid exempelvis dosdispensering av humanförskrivning. 

Oavsett vilken typ av receptunderlag som nyttjas i en expedition så krävs detta unika expeditions-id. 

Apoteksaktören kan:

 • nyttja ett eget internt expeditions-id i sitt expedierande system, eller
 • nyttja erhållet expeditions-id från tjänsten som eget expeditions-id. 

Dessa expeditions-id:n ska användas vid anrop av flera andra tjänster för att säkerställa full spårbarhet. 

E-hälsomyndighetens tjänst HamtaExpeditionsIdService skapar unika id-n. Aktörernas expeditions-id ska vara unika hos respektive aktör. Aktören får inte återanvända ett redan rapporterat expeditions-id för ett annat expeditionstillfälle, exempelvis vid en delexpediering. 

Expeditions-id ska vara unikt för varje expeditionstillfälle och samma id ska rapporteras till samtliga system inom en expedition. Expeditionsrad-id ska vara unikt inom en expedition. 

För att godkänna en expedition och skapa uttag i Receptdepå djur och försäljningsrapportering måste aktören använda det expeditions-id som tillhandahålls av E-hälsomyndigheten. För en och samma expedition ska samma expeditions-id anges vid rapportering till samtliga av E-hälsomyndighetens rapporteringstjänster (RDD och FOTA). Det är inte tillåtet att för en och samma expedition använda olika expeditions-id till de olika rapporteringstjänsterna. 

För att anropa tjänsten och få tillgång till ett nytt expeditions-id måste antingen aktörens egna expeditions-id anges eller så måste aktören ange i anropet att man avser att använda det erhållna expeditions-id:t som sitt egna id. Vid vissa tjänsteanrop krävs båda typer av expeditions-id, det vill säga det egna och det som erhållits från E-hälsomyndigheten. 

Om både djurrecept och humanrecept expedieras för en kund ska dessa alltid ha olika expeditionsid:n.

(warning) Djur- och humanrecept får ej hanteras inom samma expedition.


Tjänsten finns specificerad i bilaga GT - Funktionsspecifikation.


Tjänsteanrop KontrolleraExpeditionDjur

Tjänsteanropet kontrollerar recept som lagrats i Receptdepå djur, samt pappersrecept, telefonrecept och/eller faxrecept. I samband med tjänsteanropet genomförs AFF-EXP.
Automatisk Format- och Författningskontroll utförs på alla uttag men informationen lagras inte i Receptdepå djur. För att kunna anropa tjänsten krävs att expedierande system har hämtat ett unikt expeditions-id. 

Vid anrop av tjänsten skall bland annat receptursprung, expeditions-id:n och expeditionsdatum anges. Även varu-, kund-, förskrivar-, karens- och behandlings­information ska anges för kontroll.

Tjänsten levererar en fellista med kontroller som blivit accepterade med varning eller avvisade i de fall sådana händelser finns.

För en beskrivning av Automatisk Format- och Författningskontroll, se avsnitt Automatisk Format- och Författningskontroll. 

Tjänsten finns specificerad i bilaga RRD - Funktionsspecifikation.

Tjänsteanrop GodkannExpeditionDjur

För att genomföra expediering av recept i Receptdepå djur ska denna tjänst nyttjas. Inom tjänsten utförs alltid en Automatisk format- och författningsmässig kontroll för expedition (AFF-EXP), där alla kontroller måste bli accepterade eller accepterade med varning. Läs mer om dessa kontroller på sidan Automatisk format- och författningsmässig kontroll Djur Farmaceuten har möjlighet att skriva en kommentar till den accepterade varningen men detta är inte obligatoriskt. Användaren ska även ges möjlighet att självmant skriva in en uttagskommentar, oavsett varningar. Uttagskommentaren sparas på receptet och tillgängliggörs för andra apotek. Kontroll görs av att tjänsteanropet KontrolleraUttag har genomförts. De AFF-varningar som farmaceuten godkänt i KontrolleraUttag inkluderas i anropet till GodkannUttag och ingen expedition går igenom innan alla varningar accepterats av farmaceut. Kontroll sker även av att expedierande system har hämtat ett unikt expeditions-id.

Vid anrop av tjänsten ska bland annat expeditions-id:n, expeditionsrad-id:n och expeditionsdatum anges, även varu-, kund-, förskrivar- och behandlingsinformation anges för kontroll.

Det finns möjlighet för expedierande farmaceut att sätta ett recept som slutexpedierat även om det finns uttag kvar, alternativt inte sätta ett recept som slutexpedierat även om det inte finns uttag kvar efter expeditionen.

Det finns möjlighet att via expedierande system markera att eventuellt justerad doseringsanvisning även ska uppdateras på receptet i Receptdepå djur, i annat fall berör justeringen endast aktuellt uttag.

Tjänsten levererar en eventuell fellista med de kontroller som blivit accepterade med varning eller avvisade.

Tjänsten levererar även komplett information avseende receptet samt dess skapade uttag i Receptdepå djur.

Ett recept kan expedieras om det har receptstatus "Nytt", "Korrigerat" eller "Uttag kvar". Se Definition av aktuella respektive icke aktuella recept.

 • Om expedierad mängd ej är angiven räknas expedierad mängd ut = mängd per förpackning för aktuell vara x antal förpackningar
 • Uttag skapas med uttagsstatus "Godkänt".
  (se Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR, pilen från Start till status "Godkänt")
 • Receptets återstående mängd räknas ner baserat på expedierad mängd för aktuellt uttag.
 • Kvarvarande antal uttag beräknas enligt:
  Kvarvarande totalmängd/mängd per uttag, där mängd per uttag = antal förpackningar x förpackningsmängd.

  Överstiger kvarvarande totalmängd i förhållande till mängd per uttag 12 % avrundas antal uttag uppåt. I annat fall avrundas antal uttag nedåt.

  Exempel:
  0.00 - 0.12 ger 0 uttag kvar
  0.13 - 1.12 ger 1 uttag kvar
  1.13 - 2.12 ger 2 uttag kvar
 • Om kvarvarande antal uttag blir = 0 får receptet receptstatus "Slutexpedierat". (se bilaga Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR, pilen från status "Expedierbara" till status "Slutexpedierat")
 • Om kvarvarande antal uttag blir > 0 för receptet receptstatus "Uttag kvar". (se bilaga Tillståndsdiagram Receptdepå DJUR, pilen från status "Nytt" till status "Uttag kvar", pilen från status "Korrigerat" till status "Uttag kvar" samt pilen från status "Uttag kvar" till status "Uttag kvar")
 • Observera att expedierande farmaceut vid behov kan styra om ett recept skall få status "Slutexpedierat" eller ej, även om kvarvarande antal uttag  är > 0.
 • Kombination av expeditions-id och expeditionsrad-id måste vara unikt inom expeditionen och även i tidigare godkända uttag med status "Godkänt".

Tjänsten GodkannExpeditionDjur specificeras i RRD - Funktionsspecifikation.


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster