Kortsiktig säkerhetslösning

Beskrivning

Denna lösning, även kallad den kortsiktiga säkerhetslösningen, är ett tillfälligt alternativ vid sidan av Sambi och Sweden Connect. Lösningen är framtagen för regioner för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster, inklusive nationella läkemedelslistan, innan 1 december 2025. Den kortsiktiga säkerhetslösningen kommer finnas tillgänglig fram till dess säkerhetslösning som omfattar både identitet och behörighetshantering hanterad inom ramen för Ena är på plats.

Denna sida beskriver lösningen, med referenser till övriga sidor i handboken då dessa gäller även för denna lösning.

Behörighetsstyrning

Behörighetsroller

Beskrivning av behörighetsroller gäller enligt Behörighetsstyrning.

Attribut för tjänstelegitimation

Denna lösning använder Sambis ordinarie attributprofil. De attribut som används för utvärdering av behörighetsroller beskrivs enligt nedan.

Tillitsnivå

För att medge åtkomst till tjänster ställs (utöver roll) krav på tillitsnivå av behörighetsstyrande attribut i intyget. Den nivå som är relevant är (eller motsvarar) tillitsnivå 3 enligt Diggs tillitsramverk för Svensk e-legitimation. Då inget krav på tillitsnivå finns för en specifik tjänst anges detta som LOA 0.

Yrkeskoder och utökade yrkeskoder

Beskrivning av yrkeskoder och utökade yrkeskoder gäller i sin helhet och är beskrivna under

Behörighetsstyrning/rolltilldelning

Beskrivning av behörighetsstyrning och rolltilldelning gäller i sin helhet och är beskrivet under dessa sidor:

Teknisk information

SAML-intyg

Denna lösning bygger på förmedling av säkerhetsintyg av typen SAML-Assertion. I tabellen listas de delar i SAML-Assertion som är av särskilt intresse i denna lösning. 

SAM2:Assertion

Beskrivning

saml2:IssuerIdentitet på intygsutfärdare. Validering mot metadata sker.
DS:SignatureInnehåller signatur med utställarens certifikat i kodat (Base64) format
saml2:ConditionsGiltighetstiden för intyget, se vidare Giltighetstid intyg.
saml2:AuthnContextTillitsnivå (Level of Assurance, LOA).
saml2:AttributeStatementInformation (ett eller flera behörighetsattribut) om den person intyget avser. Mer information om dessa attribut finns under delen som beskriver behörighetsstyrning.

Validering av signatur – ds:Signature & saml2:Issuer

Signaturen (ds:SignatureValue) valideras mot metadata publicerad av identitetsfederation för att säkerställa tillit till den IdP som utfärdat intyget. Den nyckel som används för att göra uppslag av rätt signeringsnyckel i metadata är saml2:Issuer från intyg.

Validering av innehåll i attribut saml2:Issuer valideras även mot det värde som angavs vid anslutning. 

Giltighet – saml2:Conditions

Se vidare Giltighetstid intyg.

Tillitsnivå – saml2:AuthnStatement

Attribut sam2:AuthnContextClassRef används för att avgöra tillitsnivå för intyget. Se information avseende tillitsnivå i beskrivning av behörighetsstyrning för vidare information. Krav på tillitsnivå finns även per tjänst, se vidare Tjänster och behöriga roller.

Behörighetsttribut – saml2:AttributeStatement

Ett eller flera Attribut (saml2:Attribute) i element saml2:AttributeStatement används för utvärderande av behörighetsroller. 

Okrypterad Assertion

För att kunna agera på det SAML-Assertion som inkommer till E-hälsomyndigheten behöver detta vara i okrypterad form. Utfärdare av intyg behöver säkerställa att dessa är okrypterade.

Mutual TLS – transportkryptering

Beskrivning av transportkryptering gäller enligt Mutual TLS – transportkryptering.

Anropsinformation

Beskrivning av hur säkerhetsintyg anges i tekniska anrop mot E-hälsomyndighetens tjänster beskrivs här:

Intygsväxling – OAuth2 token service

Möjlighet till intygsväxling gäller för lösningen och är beskriven enligt Intygsväxling – OAuth2 token service undantaget kapitel 3.2 - Intygsväxling med identitetsintyg och kompletterande behörighetsattribut från E-tjänsten, då denna variant inte är tillämpbar i den kortsiktiga säkerhetslösningen.

Dokumentation - Teknik och tillitsramverk

För mer teknisk information och tillitsramverk för Kortsiktiga säkerhetslösningen, se Fedvis Policy (wiki.federationer.internetstiftelsen.se).

Miljöer

Nedan beskrivs E-hälsomyndighetens miljöer avseende kortsiktiga säkerhetslösningen och dess motsvarighet i Fedvis.

Allmänna villkor

Bifogat finns de allmänna villkoren för kortsiktig säkerhetslösning.

 

Ansökan om tillitsgranskning

Här kan ni hämta den aktuella blanketten för ansökan om tillitsgranskning enligt kortsiktig säkerhetslösning.

Den tekniska anslutningen

Beställning av åtkomst via tillfällig säkerhetslösning

För att vi ska veta vem hos er som har rätt att beställa brandväggsöppningar måste det finnas en ifylld blankett som visar vem eller vilka hos er som har rätt att beställa öppningar. Blanketten ska skrivas under av lämplig person i er organisation, till exempel IT-chef/driftschef/CTO/CIO/ eller tekniskt ansvarig person.

Här kan ni hämta den aktuella blanketten för åtkomst till E-hälsomyndighetens miljöer via den tillfälliga säkerhetslösningen. Det är olika blanketter för beställning till testmiljö och produktionsmiljö.

BeskrivningBlankett

Beställning av åtkomst till E-hälsomyndighetens tillfälliga säkerhetslösningen testmiljö.

Beställning av åtkomst till E-hälsomyndighetens tillfälliga säkerhetslösningen produktionsmiljö.

Åtkomst till E-hälsomyndighetens produktionsmiljö genomförs tidigast tre veckor innan planerad driftstart. Att få åtkomst kan ta upp till fem arbetsdagar. Säkerställ att blanketten är korrekt ifylld och skicka den sedan till servicedesk@ehalsomyndigheten.se. ​Blanketterna används även vid ändring av brandväggsöppning.