TA 19 – Hämta ej godkända dosunderlag – Apotek

Denna tillämpningsanvisning beskriver hur expedierande personal på dosapotek kan ta reda på vilka dosunderlag som behöver godkännas innan expediering kan ske till patienter med dossamtycke (dospatienter).

1. Verksamhetsbeskrivning

Syftet med denna tillämpningsanvisning är att beskriva hur expedierande personal på dosapotek kan ta reda på vilka dosunderlag som behöver godkännas innan expediering kan ske till patienter med dossamtycke (dospatienter).

Dosapotek behöver innan expediering söka fram vilka patienter med dossamtycke som har dosunderlag i status "Ej godkänt".

De patientreferenser som erhålles används sedan till att läsa upp förskrivningsinformationen för varje patient och efter genomförda kontroller sätta dosunderlaget till godkänt. Hur man sätter ett dosunderlag till godkänt beskrivs i TA 18 – Godkänn dosunderlag – Apotek.

1.1. Behörighetsroller

Följande behörighetsroller berörs av denna tillämpningsanvisning:

 • Farmaceut på apotek
 • Icke–legitimerad apotekspersonal.

En definition av behörighetsrollerna finns på sidan Roller.

1.2. Termer och definitioner

En beskrivning av samtliga termer som används i denna tillämpningsanvisning går att hitta på sidan Termer och begrepp i handboken.

1.3. Resurser 

I tabell 1 nedan listas de informationsresurser, FHIR-resurser och FHIR-profiler som ska användas för denna tillämpningsanvisning. Se Generell beskrivning av FHIR för en mer generell beskrivning av FHIR-resurser och FHIR-profiler i Nationella läkemedelslistan.

Tabell 1

Informationsresurs

FHIR-Resurs

FHIR-Profil

Anmärkning

Dosunderlag

Basic

NLLMultiDoseDispensingBasis

Endast uppräknade attribut returneras i resursen

2. Delfunktion och varianter av tillämpningsanvisningen

2.1. Delfunktion 1 – Hämta ej godkända dosunderlag

Variant 1.1 Hämta ej godkända dosunderlag

Krav-ID: 19:1:1.1

Beskrivning av tillämpning

Farmaceut eller icke-legitimerad apotekspersonal på ett anropande dosapotek hämtar dosunderlag med en dostillhörighet till anropande apotek och med status "Ej godkänt" enligt angivna ändamål och åtkomsttyper i meddelandehuvud och sökvillkor i sökning och hämtning.

Status "Ej godkänt" på ett dosunderlag innebär att dospatienten har förändringar i sin läkemedelslista som måste kontrolleras mot patientens samtliga förskrivningar av en farmaceut på apoteket innan produktion av patientens dosdispenserade läkemedel kan utföras.

Berörd resurs: Dosunderlag

Returnerad resurs: Lista med ej godkända Dosunderlag

Resurser som returneras beskrivs i Hämtade informationsresurser.

3. Hanterad information 

3.1. FHIR-operation

FHIR-operationen $getAllInvalid ska användas. Beskrivningen av hur operationen anropas och dess indataparametrar beskrivs i informationsspecifikation Hämta ej godkända dosunderlag- $getAllInvalid.

Tabell 2 - Attribut indata Hämta ej godkända dosunderlag

Term 

Villkor

Dosapotek

Obligatorisk, GLN för angiven dosproducent.
Valideras enligt VR025, VR039, R001 och R002

3.2. Meddelandehuvud 

Information  i meddelandehuvudet ska för denna tillämpningsanvisning anges enligt regler i tillämpningsmönster 2.2.2 Hämta med säkerhetsintyg med ändamål och åtkomsttyp som beskrivs i  Informationsspecifikation – meddelandehuvud.

3.3. Returnerad information

Utdata från FHIR-operationen $getAllInvalid returneras.  Utdata attribut i operationen beskrivs i informationsspecifikation Hämta ej godkända dosunderlag- $getAllInvalid

Tabell 3 - Utdata hämta ej godkända dosunderlag

Term

Kommentar

Ej godkända dosunderlag

En lista innehållande alla ej godkända dosunderlag returneras.

DosunderlagFör varje ej godkänt dosunderlag så returneras en begränsad information om dosunderlaget enligt nedan.

Patient-id


Senaste statusändring


Akut förändring

Beräknat värde enligt R005

3.4. Filtreringsregler

Här beskrivs eventuell filtrering av information för det angivna ändamålet och åtkomsttypen. Filtrering kan ske på resursnivå eller på information i enskilda termer i en resurs.

 • Endast dospatienter med dostillhörighet till angiven dosproducent returneras enligt R003.
 • Endast dospatienter som har ett dosunderlag med status "Ej godkänt" returneras enligt R004.

4. Regler och kontroller

4.1. Generella verksamhetsregler

Validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för som tillämpas på flera ställen finns beskrivna i Generella verksamhetsregler.

Tabell 4 - Generella verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

VR025

Validering av anropande apotek mot Expeditionsställeregistret (EXPO)

VR039

Validering av anropande apotek mot intyget

4.2. Automatiska kompletteringar 

Inga automatiska kompletteringar finns för denna tillämpningsanvisning.

4.3. Specifika verksamhetsregler 

Verksamhetsregler beskriver validering och verksamhetslogik som E-hälsomyndigheten ansvarar för. 

Tabell 5 - Specifika verksamhetsregler

Regel-id

Regelnamn

Beskrivning av regel 

Felkod och felmeddelande
R001Validering av angiven dosproducent

Validera att angiven GLN-kod för dosproducent tillhör ett apotek som är ett dosapotek med giltigt tillstånd.

Kontrollera att

 • dosproducent finns i EXPO
 • har Organisationskod = DOS eller Huvudorganisationskod = DX
 • dagens datum >= startdatum samt Tillstånd = Godkänt
2-25-216 Ej giltigt dosapotek enligt EXPO.

R002

Validering att dosproducent och anropande apotek tillhör samma apoteksaktör

Om angiven dosproducent och anropande apotek skiljer sig åt sker kontroll mot EXPO att de tillhör samma apoteksaktör. 

2-25-217 Angiven dosproducent tillhör ej samma apoteksaktör som anropande apotek.

R003

Endast dospatienter med dostillhörighet till angiven dosproducent returnerasEndast de dospatienter som har en dostillhörighet till angiven dosproducent returneras. N/A

R004

Filtrering av dosunderlagEndast dosunderlag med status "Ej godkänt" returneras.N/A

R005

Akutmarkering på dosunderlagReturneras som TRUE om patienten har en eller flera dosdispenserade förskrivningar som är markerade att de har en akut förändring.N/A

4.4. AFF-kontroller och kontrollsamlingar

Vid hämtning av resurser körs inga AFF-kontroller.

5. Presentationskrav

Inga specifika presentationskrav finns för denna tillämpningsanvisning.

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-11-10

Tagit bort hänvisning till VR134

Förbättringar dokumentation:

 • I kapitel Specifika verksamhetsregler, lagt till kolumn för felkod och felmeddelande
 • Lagt till kapitel 3.1 FHIR-operation, tidigare kapitel 3.3 sökning och hämtning av resurs har tagits bort.
 • Bytt namn på kapitel för Hämtade informationsresurser till 3.3 Returnerad information samt förtydligat hur utdata returneras
 • I avsnitt meddelandehuvud ersatt regler med hänvisning till tillämpningsmönster i Informationsspecifikation meddelandehuvud.