Läsåtkomst, vård

Denna process omfattar vårdens läsåtkomst av förskrivningar i Nationella läkemedelslistan.

1. Om processen läsåtkomst för vård

Denna process omfattar vårdens läsåtkomst av förskrivningar och uttag i Nationella läkemedelslistan. Processen är framtagen för att sätta funktionerna i ett sammanhang, arbetssätten och ordningen kan skilja sig åt i olika organisationer. 

Behörig hälso- och sjukvårdspersonal har möjlighet att ta del av förskrivningar och uttag i Nationella läkemedelslistan. För läsåtkomst krävs patientens samtycke. Det enda undantaget för inhämtande av samtycke för att få ta del av patients läkemedelslista är situationer då patienten är oförmögen att ge sitt samtycke. Läs mer om direktåtkomst och samtycken i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan

Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs i Tillämpning av åtkomsttyper - för vården.

Läs mer om Nationella Läkemedelslistan (NLL)


Figur 1. Exempel på verksamhetsflöde - Läsåtkomst, vård.

2. Delprocesser 

Här hittar du alla delprocesser för läsåtkomst för vård. 

Läs mer om de krav som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistanKRAV

2.1 Hämta information om patient

Första steget vid åtkomst till en patients läkemedelslista är alltid att hämta information om patienten eftersom man då får de patientreferenser som ska användas vid samtliga övriga anrop. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Här beskrivs de olika resurserna som används i delprocessen

 2.1.1 Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar behörig hälso- och sjukvårdspersonal aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i patientens läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 Hämta patientinformation - delfunktion 1 

 2.1.2 Hämta dossamtycke

I detta processteg kontrolleras om den aktuella patienten har ett dossamtycke (är dospatient) eller inte. Huruvida det finns ett dossamtycke eller inte avgör vilken åtkomsttyp som ska användas vid vidare hantering av patientens information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 23 Hämta dossamtycke - delfunktion 1 

Läs mer om dossamtycket i Spärrar och samtycken

Läs mer om åtkomsttyper i Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter

2.1.3 Hämta dosunderlag

I detta processteg hämtar hälso- och sjukvårdspersonal dosunderlag och tillhörande händelser. 

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 35 Hämta dosunderlag - Delfunktion 1

Läs mer om Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan.

2.1.4 Hämta åtkomstsamtycke

I detta processteg hämtar hälso- och sjukvårdspersonal ett registrerat åtkomstsamtycke och tillhörande händelser. 

Det registrerade åtkomstsamtycket och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 54 Hämta registrerat åtkomstsamtycke.

2.2 Hämta förskrivningar, uttag, händelser och spärrar

I denna delprocess hämtar hälso- och sjukvårdspersonal en patients förskrivningar och uttag med tillhörande händelser samt information om eventuella sekretesspärrar. Beroende på vad hälso- och sjukvårdspersonal behöver ta del av för information för aktuellt ändamål (åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling eller komplettera journal) så finns olika sökmöjligheter. Anslutande system gör därefter eventuell ytterligare filtrering och sortering för att visa upp information enligt användarens behov.

Exempel på sökningar som kan göras: 

  • Hämta en patients ej avslutade eller makulerade förskrivningar (dvs förskrivningsstatus aktiv, parkerad och slutexpedierad).
  • Hämta en patients aktiva förskrivningar som utfärdats efter ett visst datum.
  • Hämta en patients aktiva förskrivningar och inkludera gjorda uttag.
  • Hämta en patients avslutade förskrivningar som utfärdats det senaste året (eller under önskat tidsspann).

 2.2.1 Hämta information läkemedelslista

I detta processteg hämtas övergripande information om patientens läkemedelslista så som markering om läkemedelslistan innehåller förskrivning avseende särskilt läkemedel och läkemedelslisteversion, som kan användas för att avgöra om en förändring skett i patientens läkemedelslista. 

För mer detaljer och krav vid implementation se  TA 12 Hämta information om patients läkemedelslista - delfunktion 1 Hämta information om patients läkemedelslista - Vård.

2.2.2 Hämta förskrivningar

I detta steg hämtas patientens förskrivningar. Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till det logiska id:t för förskrivningen.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 1 

2.2.3 Hämta uttag

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag. Hälso- och sjukvårdspersonal kan hämta uttag kopplade till en patient eller uttag tillhörande en viss förskrivning. Det går även att hämta ett specifikt uttag med ett logiskt id till resursen.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 3 

2.2.4 Hämta händelser

I detta steg kan informationen om en förskrivning kompletteras med händelser kopplade till förskrivningen för att få förskrivningshistorik.

Läs mer om Händelser i Nationella läkemedelslistan 

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 2  

2.2.5 Hämta uttag på pappersrecept

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag på pappersrecept. 

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 3, Variant 3.4  

2.2.6 Hämta spärr

I detta steg hämtas eventuella sekretesspärrar. Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

  • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning och för uttag pappersrecept. Detta för att förskrivaren ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
  • Visa om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 38 Hämta spärr

Läs mer om spärrar i  Spärrar och samtycken.

3. Stödprocesser

En stödprocess beskriver sådant som kan ske vid många olika tillfällen och därför inte kan ritas in på ett ställe i processen. Hela eller delar av följande stödprocesser är aktuella vid läsåtkomst för vård:


Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.1

2022-02-16

Ändrat namn i processbild till (12) Hämta information läkemedelslista samt i rubrik för avsnitt till samma namn.
1.22022-05-25Lagt till ett nytt processteg (54) Hämta åtkomstsamtycke samt uppdaterar processbild samt lagt till länk till stödprocess.
1.32022-07-14Flyttat Hämta information läkemedelslista till delprocessen Hämta förskrivningar och uttag. 
1.42023-05-04

Tagit bort namn på delfunktioner och varianter vid hänvisning till TA för bättre läsbarhet. Nummer för delfunktion och variant finns kvar.   

Lagt till länk till stödprocess Hantera registrerat åtkomstsamtycke