Hantera dospatient -stödprocesser

Här beskrivs olika stödprocesser för hantering av patienter med dossamtycke (dospatient).  


1. Om stödprocessen Skapa ny dospatient

Denna stödprocess beskriver hur vård och apotek skapar en ny patient med dossamtycke. Stödprocessen omfattar att:

  • Hämta information om patienten för att få den patientreferens som krävs vid hämtning och registrering av information i Nationella läkemedelslistan
  • Registrera dossamtycke och dosunderlag för en patient
  • Skapa en vårdtagare för dos
  • Ange och uppdatera dostillhörighet för en patient med dossamtycke.

Förutom anslutning till Nationella läkemedelslistan krävs även en anslutning till tjänster som finns i Sortiment- och leveransinformation för dos, SOL.

Läs mer om skapa vårdtagare för dos och att ange dostillhöriget under  För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.


Figur 1. Exempel på process Skapa ny dospatient.

1.1 Hämta information om patient

Första steget för att skapa en ny patient med dossamtycke är alltid att hämta information om patienten, för att få de patientreferenser som ska användas vid samtliga övriga anrop. Här beskrivs de olika resurserna som används i delprocessen.

1.1.1 Hämta patientuppgifter

Expedierande apotekspersonal och hälso-och sjukvårdspersonal hämtar aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK. Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 - Hämta patientinformation.

1.1.2 Hämta dossamtycke

Expedierande apotekspersonal och hälso-och sjukvårdspersonal kontrollerar om den aktuella patienten har ett dossamtycke eller inte. Detta påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 23 Hämta dossamtycke.

Läs mer om dossamtycket i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

1.2 Registrera dospatient

När en patient med dossamtycke registreras skapar användaren först ett dossamtycke och sedan ett dosunderlag, båda är en förutsättning för att patienten ska kunna få sina läkemedel dosdispenserade. Registrering av en patient med dossamtycke kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller av farmaceut på dosapotek. Farmaceut på dosapotek utför alltid registreringen på uppdrag av personal inom hälso- och sjukvården.

1.2.1 Registrera dossamtycke

Hälso- och sjukvårdspersonal eller farmaceut på dosapotek registrerar ett dossamtycke som indikerar att patienten samtyckt till att kunna få sina förskrivna läkemedel dosdispenserade.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 16 - Registrera dospatient, delfunktion 1 - Registrera dossamtycke.

1.2.2 Registrera dosunderlag

Hälso- och sjukvårdspersonal eller farmaceut på dosapotek registrerar ett dosunderlag för att patienten ska kunna få sina förskrivna läkemedel dosdispenserade.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 16 - Registrera dospatient, delfunktion 2 - Registrera dosunderlag.

1.3 Skapa ny vårdtagare, vård

Hälso-och sjukvårdspersonal skapar en vårdtagare för dos och kopplar patienten till en dosmottagare för att knyta dospatienten till det dosapotek som ska producera dospåsarna åt patienten. 

1.3.1 Skapa ny vårdtagare

Hälso- och sjukvårdspersonal knyter patienten till ett specifikt dosapotek som ska producera dospåsarna åt patienten genom att skapa en vårdtagare för dos. Dostillhörigheten visar vilket dosapotek patienten med dossamtycke tillhör.

Tjänsten SkapaVardtagare finns specificerad i Skapa ny vårdtagare för dos (SOL:01) .

1.3.2 Sök vårdande enhet

Hälso- och sjukvårdspersonal  söker fram en ordinationsansvarig enhet som patienten med dossamtycke kan kopplas till. Det är frivilligt att ange en ordinationsansvarig enhet för patienten.

Tjänsten SokVardandeEnhet finns specificerad i Sök vårdande enhet (SOL:04).

1.3.3 Sök dosmottagare

Hälso- och sjukvårdspersonal söker fram en dosmottagare för att knyta patienten till ett specifikt dosapotek.

Tjänsten SokDosmottagare finns specificerad i Sök dosmottagare (SOL:12).

1.4 Skapa ny vårdtagare, apotek

En dosaktör kan på uppdrag av den region eller kommun, med vilken man har avtal, skapa en vårdtagare för dos. För att ta reda på vilket dosapotek som ansvarar för att producera de dosdispenserade läkemedlen och utläsa leveransinformation för patientens dosrullar söker dosaktören fram informationen i SOL.

1.4.1 Skapa ny vårdtagare 

Dosaktören skapar på uppdrag av den region eller kommun med vilken man har avtal med en vårdtagare för dos.  Användare hos dosaktör kan endast skapa en dospatient kopplad till ett av de egna dosapoteken.

Tjänsten SkapaVardtagareDosaktor finns specificerad i Skapa ny vårdtagare för dos, dosaktör (SOL:21).

1.4.2 Sök ordinationsansvarig enhet

Dosaktören söker fram en ordinationsansvarig enhet (även kallad vårdande enhet) i SOL. I svaret framgår vilket dosapotek som den ordinationsansvariga enheten är kopplad till. Det är frivilligt att ange en ordinationsansvarig enhet för patienten.

Tjänsten SokOrdinationsAnsvarigEnhetDosaktor finns specificerad i Sök vårdande enhet/ordinationsansvarig enhet (SOL:24).

1.4.3 Sök dosmottagare 

Dosaktören söker dosmottagare i SOL för att kunna utläsa leveransinformation för dospatienters dosrullar.

Tjänsten SokDosmottagare finns specificerad i Sök dosmottagare (SOL:12).

1.5 Uppdatera dostillhörighet

När en patient registreras som ny patient med dossamtycke behöver man ange vilken dosaktör som ska ansvara för produktionen av dospåsarna. Patienten får en så kallad dostillhörighet. 

Förutom anslutning till Nationella läkemedelslistan krävs anslutning till tjänster som finns i SOL.

1.5.1 Uppdatera dostillhörighet

Ett dosapotek anger en ny dostillhörighet för en patient med dossamtycke.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 20 - Uppdatera dostillhörighet - apotek.

1.5.2 Uppdatera vårdtagare

Dosaktören uppdaterar information kopplad till patienten med dossamtycke. Patienten är via sitt boende knuten till ett specifikt dosapotek som producerar dospåsarna åt patienten med dossamtycke.

Tjänsten UppdateraVardtagareinformationDosaktor finns specificerad i Uppdatera vårdtagare, dosaktör (SOL:23).

2. Om Stödprocessen Flytta dospatient

Denna stödprocess beskriver hur en dosaktör flyttar en patient med dossamtycke från ett dosapotek till ett annat. Behov av att flytta en patient med dossamtycke mellan dosapotek kan uppstå när en dospatient flyttar geografiskt från en region till en annan eller när en region upphandlar en ny dosleverantör. Stödprocessen omfattar att hämta information om patienten för att få den patientreferens som används vid övriga anrop, uppdatera patientens dostillhörighet och flytta vårdtagaren.

Förutom anslutning till Nationella läkemedelslistan krävs även en anslutning till tjänster som finns i SOL.

Läs mer om SOL här: För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Läs mer om flytt av dospatient vid upphandling av ny dosleverantör under Byte av dosaktör: Flytt av dospatienter.

Figur 2. Stödprocess Flytta dospatient.

2.1 Hämta information om patient

Första steget för att flytta en patient med dossamtycke är alltid att hämta information om patienten, eftersom man då får de patientreferenser som ska användas vid samtliga övriga anrop. Hälso-och sjukvårdspersonal har möjlighet att hämta information om patienten men det är endast dosapotek som får flytta en patient med dossamtycke till ett annat dosapotek. 

 2.1.1 Hämta patientuppgifter

Expedierande apotekspersonal och hälso-och sjukvårdspersonal hämtar aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK. Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i patientens nationella läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 - Hämta patientinformation.

2.2 Flytta vårdtagare

Här beskrivs hur ett dosapotek ändrar en dostillhörighet när en patient med dossamtycke har flyttat.

2.2.1 Flytta vårdtagare

Dosaktören flyttar en patient med dossamtycke till det egna dosapoteket. 

Tjänsten FlyttaVardtagareDosaktor specificeras i Flytt av vårdtagare (SOL:41).

2.2.2 Uppdatera dostillhörighet

Expedierande apotekspersonal anger en ny dostillhörighet för en patient med dossamtycke.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 20 - Uppdatera dostillhörighet - apotek.

3. Om Stödprocessen Avregistrera dospatient

Denna stödprocess beskriver hur hälso-och sjukvårdspersonal och expedierande apotekspersonal avregistrerar en patient med dossamtycke. Expedierande apotekspersonal på ett dosapotek kan avregistrera en patient som dospatient på uppdrag av vården. Det görs om vården eller patienten själv anser att patienten inte längre behöver få sina läkemedel dosdispenserade.

En patient som avslutas som dospatient kan behålla sina helförpackningsförskrivningar oförändrade och behöver inte få dessa förskrivna på nytt. För att kunna avregistrera en patient som dospatient måste alla dosdispenserade förskrivningar först avslutas. Om patienten har fortsatt behov av dessa kan funktionen för att ersätta en förskrivning användas för att göra om dem till helförpackningsförskrivningar innan avregistreringen.

Patientens dossamtycke återkallas i samband med avregistreringen och fortsatt tillgång till patientens information i Nationella läkemedelslistan kräver att samtycke inhämtas vid varje åtkomst.

Förutom anslutning till Nationella läkemedelslistan krävs även en anslutning till tjänster som finns i SOL.

Läs mer om avregistrera dospatient under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Figur 3. Exempel på process Avregistrera dospatient.

3.1 Hämta information om patient och förskrivningar

Första steget för att avregistrera en dospatient är alltid att hämta information om patienten eftersom man då får de patientreferenser som ska användas vid samtliga övriga anrop.

3.1.1 Hämta patientuppgifter

Expedierande apotekspersonal och hälso-och sjukvårdspersonal hämtar aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK. Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i patientens nationella läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 - Hämta patientinformation.

3.1.2 Hämta dossamtycke

Expedierande apotekspersonal och hälso-och sjukvårdspersonal kontrollerar om den aktuella patienten har ett dossamtycke. Detta påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 23 - Hämta dossamtycke.

Läs mer om dossamtycket i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

3.1.3 Hämta förskrivningar

Expedierande apotekspersonal eller hälso-och sjukvårdspersonal hämtar patientens förskrivningar. Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 15 - Hämta förskrivningar och uttag - Vård.

3.1.4 Hämta dosunderlag

Expedierande apotekspersonal eller hälso-och sjukvårdspersonal hämtar en patients dosunderlag och tillhörande händelser.

Dosunderlaget och tillhörande händelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 35 - Hämta dosunderlag.

3.2 Avsluta förskrivningar eller ersätta dispenserade förskrivningar med helförpackning, vård

Denna delprocess används om patienten har aktiva dispenserade förskrivningar vilka behöver avslutas innan patienten kan avslutas som dospatient. Om patienten har fortsatt behov av dessa förskrivningar ersätter förskrivaren de befintliga förskrivningarna.

3.2.1 Avsluta förskrivning

Patienten har inte längre behov av de aktiva dispenserade förskrivningarna och förskrivaren avslutar förskrivningarna så att de inte längre är möjliga att expediera på ett apotek. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 31 - Avsluta förskrivning - Vård.

3.2.2 Ersätt förskrivning

Förskrivaren skapar en ny förskrivning och anger att den ska ersätta patientens befintliga förskrivning. Befintlig förskrivning får status avslutad och ersätts av en ny aktuell förskrivning i samma kedja. 

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 26 - Ändra och ersätt förskrivning - Vård, delfunktion 2.

3.3 Avsluta förskrivningar eller ersätta dispenserade förskrivningar med helförpackningar, apotek

Denna delprocess används om patienten har aktiva dispenserade förskrivningar vilka behöver avslutas innan patienten kan avslutas som dospatient. Om patienten har fortsatt behov av dessa förskrivningar kan expedierande personal på dosapotek efter överenskommelse med en förskrivare ersätta en befintlig förskrivning med en ny i samma kedja.

3.3.1 Avsluta förskrivning

Om patienten inte längre har behov av de aktiva dispenserade förskrivningarna kan expedierande apotekspersonal avsluta förskrivningarna så att de inte längre är möjliga att expediera.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 30 - Avsluta förskrivning - Apotek.

3.3.2 Ersätt förskrivning

Expedierande apotekspersonal skapar en ny förskrivning och anger att den ska ersätta patientens befintliga förskrivning. Befintlig förskrivning avslutas och ersätts av en ny aktuell förskrivning i samma kedja.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan - förskrivningsversioner och förskrivningskedjor.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 27 - Ersätta förskrivning - Apotek, delfunktion 1.

3.4 Avregistrera dospatient

När hälso-och sjukvårdspersonal eller expedierande apotekspersonal ska avregistrera en patient med dossamtycke  måste användaren först avregistrera  dosunderlaget och sedan patientens dossamtycke. När dessa har avregistrerats kan patienten inte längre få sina läkemedel dosdispenserade.

3.4.1 Avregistrera dosunderlag

En farmaceut på dosapotek kan avregistrera en dospatients dosunderlag om behovet av att dosdispensera patientens läkemedel har upphört.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 17 - Avregistrera dospatient, delfunktion 1.

3.4.2 Avregistrera dossamtycke

En farmaceut på ett dosapotek kan avregistrera en dospatients dossamtycke om behovet av att dosdispensera patientens läkemedel har upphört.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 17 - Avregistrera dospatient, delfunktion 2.

3.5 Uppdatera status vårdtagare, vård

I samband med att hälso-och sjukvårdspersonal avregistrerar en patient med dossamtycke behöver de uppgifter som finns om patienten i SOL uppdateras.

3.5.1 Uppdatera vårdtagare

Hälso-och sjukvårdspersonal uppdaterar information om patientens vårdtagare.

Tjänsten UppdateraVardtagareinformation finns specificerad i Uppdatera vårdtagare (SOL:03).

3.6 Uppdatera status vårdtagare, apotek

I samband med att expedierande personal på dosapotek avregistrerar en patient med dossamtycke behöver uppgifterna som finns om patienten i SOL uppdateras. Användare på dosapotek kan endast uppdatera information kopplad till patient inom det egna dosapoteket.

Läs mer om uppdatera vårdtagare under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

3.6.1 Uppdatera vårdtagare

Dosaktören uppdaterar information kopplad till dospatient. Dospatienten är via sitt boende knuten till ett specifikt dosapotek som producerar dospåsarna åt dospatienten.

Tjänsten UppdateraVardtagareinformationDosaktor finns specificerad Uppdatera vårdtagare, dosaktör (SOL:23).


4. Om Stödprocessen Hantera meddelande, vård

Denna stödprocess beskriver hur hälso-och sjukvårdspersonal hanterar meddelanden i SOL gällande en patient med dossamtycke till det dosapotek som patienten tillhör. Processen omfattar att skapa och hämta meddelande och uppdatera status på ett tidigare skapat meddelande. 

Läs mer om hantering av meddelanden under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Figur 4. Stödprocess Hantera meddelande, vård.

4.1 Hantera meddelanden

Hälso-och sjukvårdspersonal kan hämta, skapa och uppdatera ett tidigare skapat meddelande för en patient med dossamtycke. Meddelanden kan endast hanteras av det dosapotek som patienten tillhör.

4.1.1 Hämta meddelande

Hälso-och sjukvårdspersonal hämtar meddelanden i SOL. Meddelandet är alltid kopplat till ett personnummer och kan även vara kopplat till tidigare meddelanden. Meddelandeidentitet genereras automatiskt i SOL.

Tjänsten HamtaMeddelanden finns specificerad i Hämta meddelanden (SOL:10).

4.1.2 Skicka meddelande

Hälso-och sjukvårdspersonal skapar ett meddelande i fritextformat från vårdsystem till en dospatients dosapotek. Ett meddelande i SOL är alltid kopplat till ett personnummer. Meddelandet kan även vara kopplat till tidigare meddelanden. Meddelandeidentitet genereras automatiskt i SOL.

Tjänsten SkickaMeddelanden finns specificerad i Skicka meddelanden till dosapotek (SOL:09)

4.1.3 Uppdatera meddelande

Hälso-och sjukvårdspersonal uppdaterar status på ett tidigare skapat meddelande. 
Meddelande kan uppdateras från status "Oläst" till "Läst", "Oläst" till "Borttaget" eller "Läst" till "Borttaget". Ett eller flera meddelande kan ändra status i samma anrop. Meddelandestatus kan även uppdateras från "Läst" tillbaka till "Oläst".
Meddelanden är patientbundna (kopplat till ett personnummer) alternativt meddelandebundet (kopplat till en tidigare meddelandeidentitet).

Tjänsten UppdateraMeddelandeStatus finns specificerad i Uppdatera meddelandestatus (SOL:11).

5. Om stödprocessen Hantera meddelande, apotek

Denna stödprocess beskriver hur dosapotek hanterar meddelanden i SOL till och från hälso-och sjukvårdspersonal för en patient med dossamtycke. Processen omfattar att skapa och hämta meddelande och uppdatera status på ett tidigare skapat meddelande. 

Läs mer om hantering av meddelanden under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Figur 5. Stödprocess Hantera meddelanden, apotek.

5.1 Hantera meddelanden

Expedierande apotekspersonal kan skapa, hämta och uppdatera ett tidigare skapat meddelande för en patient med dossamtycke. Meddelanden kan endast hanteras av det dosapotek som patienten tillhör.

5.1.1 Hämta meddelandeIdn

En dosaktör hämtar meddelandeid för de meddelanden som aktuellt dosapotek ska hantera. Med hjälp av meddelandeid hämtas sedan själva meddelandet med tjänsten HamtaMeddelandeDosaktor. 

Tjänsten HamtaMeddelandeIdDosaktor finns specificerad i Hämta meddelandeidn dosaktör (SOL:43)

5.1.2 Hämta meddelande

En dosaktör hämtar meddelanden i fritextformat. Ett meddelande i SOL är alltid kopplat till ett personnummer. Meddelandet kan även vara kopplat till tidigare meddelanden. Meddelandeidentitet genereras automatiskt i SOL.

Tjänsten HamtaMeddelandeDosaktor finns specificerad i Hämta meddelanden, dosaktör (SOL:30).

5.1.3 Skicka meddelande

En dosaktör skapar ett meddelande i fritextformat till vården. Ett meddelande i SOL är alltid kopplat till ett personnummer och kan även vara kopplat till tidigare meddelanden. Meddelandeidentitet genereras automatiskt i SOL.

Tjänsten SkickaMeddelandeDosaktor finns specificerad i Skicka meddelande, dosaktör (SOL:29).

5.1.4 Uppdatera meddelandestatus

En dosaktör uppdaterar status på ett meddelande. Meddelande kan uppdateras från status "Oläst" till "Läst", "Oläst" till "Borttaget" eller "Läst" till "Borttaget". Ett eller flera meddelande kan ändra status i samma anrop. Meddelandestatus kan även uppdateras från "Läst" tillbaka till "Oläst". Meddelanden är patientbundna (kopplat till ett personnummer) alternativt meddelandebundet (kopplat till en tidigare meddelandeidentitet).

Tjänsten UppdateraMeddelandeStatusDosaktor finns specificerad i Uppdatera meddelandestatus, dosaktör (SOL:31).

6. Om stödprocessen Hantera vårdtagare, vård

Denna stödprocess beskriver hur vården kan hämta vårdtagarinformation och uppdatera vårdtagare i SOL.

Läs mer om hantering av vårdtagare under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Figur 6. Stödprocess Hantera vårdtagare, vård.

6.1 Hantera vårdtagare

I denna delprocess kan hälso-och sjukvårdspersonal hämta och uppdatera information om en dospatient.

6.1.1 Hämta vårdtagarinformation

Hälso- och sjukvårdspersonal hämtar information om en dospatient. Dospatienten är kopplad till ett specifikt dosapotek som producerar dospåsarna åt dospatienten. Dospåsarna levereras av dosapoteket till en dosmottagare, som är leveransstället.

Tjänsten HamtaVardtagareinformation finns specificerad i Hämta vårdtagareinformation (SOL:02).

6.1.2 Uppdatera vårdtagare

I detta processteg beskrivs hur hälso-och sjukvårdspersonal uppdaterar informationen för en dospatient.

Tjänsten UppdateraVardtagareinformation finns specificerad i Uppdatera vårdtagare (SOL:03).

7. Om stödprocessen Hantera vårdtagare, apotek

Denna stödprocess beskriver hur en dosaktör kan hämta vårdtagarinformation och uppdatera vårdtagare i SOL.

Läs mer om hantering av vårdtagare under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Figur 7. Stödprocess Hantera vårdtagare, apotek

7.1 Hantera vårdtagare

I denna delprocess kan expedierande apotekspersonal hämta och uppdatera information om en dospatient.

7.1.1 Hämta vårdtagarinformation

Expedierande apotekspersonal hämtar information om en dospatient. Dospatienten är kopplad till ett specifikt dosapotek som producerar dospåsarna åt dospatienten. Dospåsarna levereras av dosapoteket till en dosmottagare, som är leveransstället.

Tjänsten HamtaVardtagareinformation finns specificerad i Hämta vårdtagareinformation, dosaktör (SOL:22)

7.1.2 Uppdatera vårdtagare

Detta processteg beskriver hur expedierande apotekspersonal uppdaterar informationen för en dospatient.

Tjänsten UppdateraVardtagareinformation finns specificerad i Uppdatera vårdtagare, dosaktör (SOL:23)

8. Om stödprocessen Hantera lokalt produktsortiment

Denna stödprocess beskriver hur en dosaktör uppdaterar sitt lokala dispenserbara produktsortiment för att hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna använda sig av informationen vid exempelvis en förskrivning till en patient med dossamtycke. Flera olika lokala produktsortiment per dosapotek kan definieras för att kunna hantera flera regioner kopplade till samma dosapotek. 

Läs mer om lokalt produktsortiment under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Figur 8. Stödprocess Hantera lokalt produktsortiment.

8.1 Lokalt produktsortiment

En dosaktör definierar sitt sortiment via Tjänsten LevereraLokaltProduktSortiment .

Tjänsten finns specificerad i Leverera lokalt produktsortiment (SOL:37).


9. Om stödprocessen Övrig administration

Denna stödprocess omfattar flera separata delprocesser som behövs för att en dosaktör ska kunna leverera dosdispenserade läkemedel och helförpackningar till rätt mottagare.

Läs mer om ordinationsansvarig enhet och dosmottagare under För dospatienter: Delprocesser med kopplingar till SOL-tjänster.

Figur 9. Stödprocess Övrig administration.

9.1 Ordinationsansvarig enhet

Delprocessen omfattar att skapa, söka och uppdatera en ordinationsansvarig enhet. 

9.1.1 Skapa

En dosaktör skapar en ordinationsansvarig enhet, även kallad vårdande enhet. En ordinationsansvarig enhet kan till exempel vara en vårdcentral. När en ordinationsansvarig enhet skapas av ett dosapotek knyts den nya enheten till det dosapotek som skapade den. Användare på ett dosapotek kan endast skapa ordinationsansvariga enheter kopplade till ett av de egna dosapoteken.

Tjänsten SkapaOrdinationsAnsvarigEnhetDosaktor finns specificerad i Skapa ordinationsansvarig enhet Dosaktör (SOL:16).

9.1.2 Sök

En dosaktör söker fram en ordinationsansvarig enhet, även kallad vårdande enhet. En ordinationsansvarig enhet kan till exempel vara en vårdcentral. I svaret framgår vilket dosapotek som den ordinationsansvariga enheten är kopplad till. Detta behövs till exempel när vården vill lägga upp en ny dospatient. För att söka ordinationsansvarig enhet anges namn och/eller ort.

Tjänsten SokOrdinationsAnsvarigEnhetDosaktor finns specificerad i Sök vårdande enhet/ordinationsansvarig enhet (SOL:24).

9.1.3 Uppdatera

En dosaktör uppdaterar information kopplad till en ordinationsansvarig enhet, även kallad vårdande enhet. En ordinationsansvarig enhet kan till exempel vara en vårdcentral.  Användare på dosapotek kan endast uppdatera information för ordinationsansvarig enhet kopplad till ett av de egna dosapoteken.

Tjänsten UppdateraOrdinationsAnsvarigEnhetDosaktor finns specificerad i Uppdatera ordinationsansvarig enhet (SOL:14).

9.2 Dosmottagare

En dosaktör kan skapa, uppdatera och ta bort dosmottagare med tillhörande produktionsinformation. En dosaktör kan också söka dosmottagare för att hitta information för att kunna koppla en dospatient korrekt. Varje dospatient är kopplad till en dosmottagare via sitt boende. Detta kan vara antingen ett särskilt boende (till exempel ett vårdboende), ett ordinärt boende (hemmaboende patient) eller en tillfällig adress. Dosapoteket levererar varorna till den dosmottagare som är kopplad till patientens boende. En dosaktör kan endast hantera dosmottagare som är kopplade till ett av de egna dosapoteken.
Tabell 1 nedan beskriver dosmottagarstrukturen med exempel.

Tabell 1. Exempel Dosmottagarstruktur

Dospatient

Dosmottagare

Leveransadress

Hemmaboende dospatient

Testapoteket,
Storgatan 3,
12345 Dosköping

(N/A)

Dospatient kopplad till hemsjukvården i Dosköping

HEMSJUKVÅRDEN DOSKÖPING GR 3, Vägen 1,               
12345 Dosköping

Testapoteket, Storgatan 3,    
12345 Dosköping

Dospatient på särskilt boende med direktleverans

Solbackens särskilda boende, Backen 2,         
12345 Dosköping

(N/A)

För den hemmaboende dospatienten kommer dosrullen att kunna hämtas på Testapoteket. (Produktionsinformationen är kopplat till Testapoteket, med stopptider etc.)

För dospatienten kopplad till hemsjukvården i Dosköping kommer dosrullen att kunna hämtas på Testapoteket, eftersom det är en leveransadress angiven här. (Produktionsinformationen är kopplat till Hemsjukvården i Dosköping, med stopptider etc.)

För dospatient på särskilt boende med direktleverans kommer dosrullen att levereras till Solbackens särskilda boende med direktleverans. (Produktionsinformationen är kopplat till Solbackens särskilda boende, med stopptider etc.)

Om leveransadress inte är angiven tittar systemet på dosmottagarens adress. Det är möjligt att ange en c/o-adress om så önskas.
Tabell 2 nedan visar exempel på dosmottagarstruktur med c/o-adress.

Tabell 2. Exempel dosmottagarstruktur med c/o-adress

Dospatient

Dosmottagare

Leveransadress

Dospatient kopplad till hemsjukvården i Dosköping

HEMSJUKVÅRDEN Dosköping GR 3, c/o  Testapoteket,
Storgatan 3,      
12345 Dosköping

(N/A)

9.2.1 Skapa

En dosaktör skapar dosmottagare med tillhörande produktionsinformation genom att använda tjänsten SkapaDosmottagare.

Tjänsten finns specificerad i Skapa dosmottagare (SOL:44).

9.2.2 Uppdatera

En dosaktör uppdaterar dosmottagare genom att använda tjänsten UppdateraDosmottagare.

Tjänsten finns specificerad i Uppdatera dosmottagare (SOL:47).

9.2.3 Sök

En dosaktör söker fram en dosmottagare för att hitta information för att kunna koppla en dospatient till ett specifikt dosapotek.

Tjänsten finns specificerad i Sök dosmottagare, dosaktör (SOL:45).

9.2.4 Ta bort

En dosaktör kan ta bort dosmottagare med tillhörande produktionsinformation, förutsatt att det inte finns kopplingar till en aktiv dospatient. För att ta bort dosmottagare använder dosaktören tjänsten TaBortDosmottagare.

Tjänsten finns specificerad i Ta bort dosmottagare (SOL:46).Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.02021-11-27Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25

Gjort språkliga anpassningar och uppdaterat länkar.
Lagt till 7. Om stödprocessen Hantera vårdtagare, apotek med tillhörande text och figur. 9. Om Stödprocessen Övrig administration, tagit bort tjänster som har utgått i SOL. 

Lagt till tabell 1 och 2 under 9.2 Dosmottagare.