Förskrivning, patient utan dossamtycke


Denna process omfattar förskrivning till patient utan dossamtycke och inkluderar läsåtkomst för både patient med eller utan dossamtycke.

Läs mer om dossamtycket i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.  

Om processen förskrivning till patient utan dossamtycke

Denna process omfattar förskrivning till en patient som inte har ett dossamtyckeProcessen är framtagen för att sätta funktionerna i ett sammanhang, arbetssätten och ordningen kan skilja sig åt i olika organisationer.

Processen omfattar även att:

 • hämta information om patient och patientens förskrivningar och uttag
 • förnya och ersätta förskrivningar
 • uppdatera, avsluta och makulera förskrivningar
 • skapa och häva spärrar
 • skapa utdrag över patientens förskrivningar

Vid hämtning av information från Nationella läkemedelslistan som innehåller personuppgifter ska ändamål och åtkomsttyper anges. För information om vilka ändamål och åtkomsttyper som ska användas läs Tillämpning av åtkomsttyper - för vård.

Läs mer om Nationella Läkemedelslistan (NLL)


Figur 1. Exempel på process vid förskrivning till patient utan dossamtycke. Klicka på bilden och zooma för att anpassa storleken. Vissa delar av bilden är klickbara med länkar. Anropade FHIR-resurser länkar till Informationsspecifikationen för resursen (mörklila rutor). Siffran i parentes i de gröna rutorna avser numreringen av den tillämpningsanvisning som är länkad. Benämningen av tillämpningsanvisningen kan vara förkortad i bilden. Ljuslila rutor avser de äldre SOAP-tjänsterna och beskrivs utan numrering och länkning i de gröna rutorna i bilden. Funktionerna beskrivs i korthet i texten nedan där det också finns länkar till fördjupande texte

Delprocesser 

Här hittar du alla delprocesser för förskrivning till patient utan dossamtycke.

Läs mer om de krav på funktion som E-hälsomyndigheten ställer på system som ska ansluta till FHIR-gränssnitten för Nationella läkemedelslistanKRAV

 Hämta information om patient

Första steget vid åtkomst till en patients läkemedelslista är alltid att hämta information om patienten för att få de patientreferenser som ska användas vid samtliga övriga anrop. Informationen som returneras påverkar fortsatt hantering av patientens uppgifter i Nationella läkemedelslistan. Här beskrivs de olika resurserna som används i delprocessen. 

 Hämta patientinformation

I detta processteg hämtar förskrivare aktuell information om patienten. Den returnerade informationen ska användas för att verifiera att det är rätt patient och att denne finns i befolkningsregistret FOLK.  Det finns även en markering som anger om personen har skyddade personuppgifter eller är avliden. Returnerad information innehåller en patientreferens som ska användas för all vidare hämtning och registrering av information i patientens nationella läkemedelslista.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 05 Hämta patientinformation - Delfunktion 1 

Hämta dossamtycke

I detta processteg kontrolleras om patienten har ett dossamtycke (är dospatient) eller inte. Detta avgör vilken åtkomsttyp som ska användas vid vidare hantering av patientens information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 23 Hämta dossamtycke - Delfunktion 1  

Läs mer om dossamtycket i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan

Läs mer om åtkomsttyper i Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter.

Hämta dosunderlag

I de fall patienten har ett dossamtycke hämtas i detta processteg dosunderlaget. Det är även möjligt att hämta alla versioner för ett dosunderlag samt dosunderlagshändelser.  

Dosunderlaget är enda källan till information om vilket dosapotek patienten tillhör.

Dosunderlaget och dess versioner samt dosunderlagshändelser kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till en resurs.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 35 Hämta dosunderlag - Delfunktion 1 

Läs mer om Dosunderlagsstatusar i Nationella läkemedelslistan.

Hämta åtkomstssamtycke

I detta processteg hämtas registrerade åtkomstsamtycken för den hälso- och sjukvårdpersonal som gör åtkomst. Detta avgör vilken åtkomsttyp som ska användas vid vidare hantering av patientens information i Nationella läkemedelslistan.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 54 Hämta registrerat åtkomstsamtycke.

Läs mer om det registrerade åtkomstsamtycket i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan.

Läs mer om åtkomsttyper i Ändamål, åtkomsttyper, resurser och behörigheter.

Hämta förskrivningar och uttag

I denna delprocess hämtar förskrivare en patients förskrivningar och uttag med tillhörande händelser samt information om eventuella sekretesspärrar. Utifrån åtkomsttyp filtreras integritetsspärrade uppgifter bort av E-hälsomyndigheten. Beroende på vad förskrivaren behöver ta del av för information för aktuellt ändamål (åstadkomma säker ordination, bereda vård och behandling eller komplettera journal) finns olika sökmöjligheter. Anslutande system gör därefter eventuell ytterligare filtrering och sortering för att visa upp information enligt förskrivarens behov.

Exempel på sökningar som kan göras: 

 • Hämta en patients ej avslutade eller makulerade förskrivningar (dvs förskrivningsstatus aktiv, parkerad och slutexpedierad)
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar som utfärdats efter ett visst datum
 • Hämta en patients aktiva förskrivningar och inkludera gjorda uttag
 • Hämta en patients avslutade förskrivningar som utfärdats det senaste året (eller under önskat tidsspann)

Hämta läkemedelslista

I detta processteg hämtas övergripande information om patientens läkemedelslista så som

 • markering om läkemedelslistan innehåller förskrivning avseende särskilt läkemedel
 • markering om läkemedelslistan innehåller av patienten spärrade uppgifter
 • läkemedelslisteversion, som bör användas för att avgöra om en förändring skett i patientens läkemedelslista

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 12 Hämta information om patients läkemedelslista - Delfunktion 1 

Hämta förskrivningar

I detta steg hämtas patientens förskrivningar. Förskrivningar kan sökas med olika sökvillkor eller hämtas med en referens till det logiska id:t för förskrivningen.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 1 

Hämta uttag

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag. Förskrivare kan hämta uttag kopplade till en patient eller uttag tillhörande en viss förskrivning. Det går även att hämta ett specifikt uttag med ett logiskt id till resursen.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård - Delfunktion 3 (kan även hämtas via Delfunktion 1).

Hämta händelser

I detta steg kan informationen om en förskrivning kompletteras med händelser kopplade till förskrivningen för att få förskrivningshistorik.

Läs mer om händelser i nationella läkemedelslistan

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård  - Delfunktion 2 

Hämta uttag på pappersrecept

I detta steg hämtas information om patientens tidigare uttag på pappersrecept. 

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 15 Hämta förskrivningar och uttag - Vård  -  Delfunktion 3, variant 3.4 

Hämta spärr

I detta steg hämtas eventuella sekretesspärrar. Syftet med sökning och hämtning av sekretesspärrar är att:

 • Visa om sekretesspärr för vårdnadshavare finns på en förskrivning. Detta för att förskrivaren ska vara medveten om en patients förskrivningar har spärrats och inte får röjas för vårdnadshavare.
 • Visa om sekretesspärr av behandlingsorsak finns på förskrivning så att denna uppgift inte röjs för patient.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 38 Hämta spärr.

Läs mer om spärrar i Direktåtkomst, samtycken, spärrar och fullmakter i Nationella läkemedelslistan

Skapa förskrivning 

I  denna delprocess skapas en förskrivning till en patient.

Registrering av en parallell förskrivning används när en ny förskrivning behöver utfärdas utan att tidigare förskrivning i samma förskrivningskedja samtidigt avslutas momentant. För mer information om parallella förskrivningar, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

Skapa förskrivning

I detta processteg skapas en förskrivning till en patient med personnummer utan dossamtycke eller till en patient med födelsedatum.
Vid förskrivning till en patient med födelsedatum ska förskrivningen även vara direktadresserad till ett mottagande apotek som är överenskommet med patienten.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 10 Skapa förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.1 och variant 1.3, Delfunktion 2 och Delfunktion 3

Hantera befintlig förskrivning

I denna delprocess kan olika val göras för att hantera en befintlig förskrivning. En förskrivning kan uppdateras, ersättas eller förnyas. En förskrivning som inte längre ska användas kan avslutas eller makuleras. Funktionerna som beskrivs i denna delprocess används utifrån vilket behov som finns i den aktuella situationen. 

Under den tid som det finns två parallella förskrivningar i samma förskrivningskedja gäller vissa speciella regler vid hantering av de två förskrivningarna. För mer information om parallella förskrivningar, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

Uppdatera förskrivning

När en förskrivare tar beslut om att förändra en behandling och denna förändring påverkar information på en befintlig förskrivning kan funktionen uppdatera förskrivning användas. 

Förändringen kan till exempel innebära en justering av doseringen utan att öka mängden läkemedel som ska hämtas ut eller att lägga till eller förändra ett datum för när patienten ska sluta använda sitt läkemedel. Uppdatering av en förskrivning kan också ske för att korrigera andra uppgifter som finns på en förskrivning.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 39 Uppdatera förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.1 (I Delfunktion 1 beskrivs även hantering vid uppdatering av en parallell förskrivning.) och Delfunktion 2

Ersätt förskrivning

När en förskrivare ska förändra en pågående behandling eller förändra annat innehåll i en förskrivning är det möjligt att ersätta en befintlig förskrivning med en ny. Då förskrivaren väljer att ersätta en förskrivning avslutas den befintliga förskrivningen, samtidigt som en ny förskrivning skapas. Patienten får tillgång till en ny förskrivning med nya uttag.

Både den nya och den avslutade förskrivningen kommer att ingå i samma förskrivningskedja vilket ger en spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling har förändrats över tid. 

Ett krav för att kunna ersätta en förskrivning är att om den förskrivning som ska ersättas har en sjuställig ATC-kod krävs att den nya förskrivningen har samma ATC-kod.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 26 Ersätt förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.1 och variant 1.2 och Delfunktion 3

Förnya förskrivning

Att förnya en förskrivning innebär att den nya förskrivningen som skapas avser en fortsättning på en redan pågående behandling. För att kunna använda funktionen förnya krävs därför att en stor del av informationen på förskrivningen är oförändrad, bland annat förskriven artikel, mängder och dosering. Då förskrivaren väljer att förnya en förskrivning avslutas den befintliga förskrivningen, samtidigt som en ny förskrivning skapas. Den avslutade förskrivningen är inte längre möjlig att expediera på apotek. Båda förskrivningarna kommer att ingå i samma förskrivningskedja, vilket ger spårbarhet och historik över hur förskrivningar inom samma behandling förändrats över tid.

För mer information om historik och exempel på förskrivningskedjor, se Historik i Nationella läkemedelslistan – förskrivningsversioner och förskrivningskedjor

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 24 - Förnya förskrivning - Vård - Delfunktion 1, Variant 1.1 och Delfunktion 2

Avsluta förskrivning

Då en förskrivare avslutar en förskrivning är det inte längre möjligt att expediera förskrivningen. Att avsluta en förskrivning innebär att förskrivaren förkortar giltighetstiden på förskrivningen och förskrivningens status sätts om till Avslutad. Det är även möjligt att samtidigt ange att även doseringen och/eller behandlingen ska avslutas genom att förskrivaren anger en sista doseringsdag eller ett senaste datum för avslut av behandling.

För mer detaljer och krav vid implementation, se TA 31 Avsluta förskrivning - Vård - Delfunktion 1, variant 1.1, Delfunktion 2, variant 2.1, variant 2.2, variant 2.3, variant 2.4, variant 2.5 och Delfunktion 3

Makulera förskrivning

En felaktigt registrerad förskrivning kan makuleras innan något uttag skett på förskrivningen. En orsak till makuleringen måste anges, orsaken kan antingen vara registrering till fel patient eller registrering av felaktiga uppgifter i förskrivningen. Genom att makulera förskrivningen förhindras att en patient felaktigt får tillgång till ett läkemedel eller annan vara som inte var avsedd för patienten.

För mer detaljer och krav vid implementation se TA 32 Makulera förskrivning - Vård 

Stödprocesser 

En stödprocess beskriver sådant som kan ske vid många olika tillfällen och därför inte kan ritas in på ett ställe i processen. Följande stödprocesser är aktuella vid förskrivning till patient utan dossamtycke:

Versionshistorik

Version

Datum

Kommentar

1.0

2021-11-27

Ny handbok vård- och apotekstjänster
1.12022-05-25Lagt till ny stödprocess Hantera registrerat åtkomstsamtycke
1.22022-07-11Flyttat Hämta läkemedelslista till delprocessen Hämta förskrivningar och uttag. 
1.32022-11-10

Lagt till (35) Hämta dosunderlag i Figur 1.

Lagt till nytt processteg Hämta dosunderlag i delprocessen Hämta information om patient.

Lagt till (NLL) POST /Bundle i Figur 1.

Lagt till hänvisning till krav vid implementation gällande delfunktion och variant för parallell förskrivning under 2.3 Skapa förskrivning och 2.4 Hantera befintlig förskrivning

1.42023-05-04

Tagit bort namn på delfunktioner och varianter vid hänvisning till TA för bättre läsbarhet. Nummer för delfunktion och variant finns kvar.   

Lagt till hänvisning till delfunktion Kontrollera förskrivning.

Lagt till hänvisning och länk till sida för parallella förskrivningar under 2.3 Skapa förskrivning och 2.4 Hantera befintlig förskrivning

Ändrat innehållsförteckningen, visar nu två rubriksnivåer istället för tre. I den löpande texten finns samtliga rubriksnivåer kvar.